Connect with us

Blog

Thông tư số 134/2010/TT-BTC – Mobitool

Published

on

Thông tư Kho bạc 134/2010 / TT-BTC: Hướng dẫn phân bổ lãi suất cho vay ngân hàng để mua và giữ gạo Mỹ, Hè Thu 2010.

Sự đầu tư

————————

số: 134 134/ 2010 / TT-BTC

Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————————

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2010

Hình tròn
Hướng dẫn cung cấp lãi suất vay ngân hàng mua đất
Tạm trữ lúa, lúa hè thu 2010
——————————

Thực hiện theo Nghị định số 118/2008 / NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định về tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Đầu tư.

Thực hiện theo Quyết định 993 / QĐ-TTg ngày 30/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu mua, tạm trữ lúa hè thu tháng 5/2010.

Sau khi hợp nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Nguồn vốn, Bộ Đầu tư sẽ quy định lãi suất vay vốn ngân hàng để thu mua, tạm trữ gạo và lúa hè thu 2010. Tôi đang hướng dẫn các bạn.

Điều 1 Phạm vi điều chỉnh và tiêu chí áp dụng

Thông tư này ban hành đối với các cơ sở kinh doanh lương thực được giao nhiệm vụ thu gom, tạm trữ lúa, gạo hè thu tháng 5 năm 2010 theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 993 / QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2010 áp dụng.

Điều 2 Điều khoản chi tiết

1. Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất vay ngân hàng thương mại của công ty quy định tại Điều 1 Thông tư này để thu mua, tạm trữ thóc, gạo vụ hè thu tháng 5 năm 2010 theo chủ trương của Chính phủ. % phản ứng. .. 993 / QĐ-TTg ngày 30/6/2010.

a) Lượng thóc, gạo cung ứng lãi suất của từng doanh nghiệp: Theo mức tối đa quy định tại văn bản giao hạn ngạch tạm trữ thóc, gạo hè thu tháng 5 năm 2010 của Hiệp hội Lương thực Việt Nam.

b) Thời gian tạm trữ: 15/7/2010 – 15/9/2010.

c) Thời hạn tạm trữ: Thời hạn tạm trữ thực tế từ ngày 15 tháng 7 năm 2010 đến ngày 15 tháng 11 năm 2010.

d) Thời gian được trả lãi tiền vay ngân hàng: Thời gian thực tế tạm trữ bắt đầu từ khi mua thóc, gạo quy định tại khoản b Điều này đến khi bán thóc, gạo tạm trữ nhưng không vượt quá thời hạn đó. giới hạn. Ngày 15 tháng 11 năm 2010

đ) Giá tính cung: Giá mua thực tế theo giá thị trường (chưa bao gồm thuế GTGT) đối với loại gạo, loại gạo. Khi công ty mua gạo nguyên liệu và chế biến thành gạo thành phẩm, việc tính toán cung ứng bao gồm cả chi phí sản xuất và chế biến.

Căn cứ để xác định giá mua sắm thực tế theo thị giá là hợp đồng mua bán, hợp đồng thanh toán bù trừ, hóa đơn mua hàng, biên lai thanh toán hoặc các chứng từ liên quan khác do doanh nghiệp xuất trình.

Xem thêm  Ký hiệu, biểu tượng của 12 cung hoàng đạo có ý nghĩa gì?

e) Lãi suất cung ứng: Là mức cho vay thực tế theo lãi suất tối thiểu của khung lãi suất cho vay hiện hành của các ngân hàng thương mại theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 08 công văn số 5126 / NHNN-TD. Ngày 07 tháng 05 năm 2010, Mua và cho vay tạm trữ lúa, lúa Hè Thu 2010.

2. Giấy xem xét cung cấp lãi suất vay ngân hàng:

a) Công văn đề xuất ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất đối với gạo và vốn vay ngân hàng của doanh nghiệp thu mua, tạm trữ lúa gạo. Đặc biệt, công văn đề xuất cung ứng của Tổng công ty Lương thực miền Nam cần lồng ghép các đề xuất cung ứng của các doanh nghiệp thành viên trong tổng thể doanh nghiệp.

b) Bản sao hợp đồng tín dụng giữa doanh nghiệp và ngân hàng thương mại. Được ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp vay vốn chứng minh, doanh nghiệp vay vốn ngân hàng để thu mua tạm trữ lúa, lúa hè thu năm 2010. Lãnh đạo Thủ tướng Chính phủ quy định tại Quyết định 993 / QĐ-TTg ngày 30/6/2010.

c) Danh mục gạo xuất khẩu, nhập khẩu và tồn kho tạm trữ. Danh mục này phải được Bộ Công Thương nơi doanh nghiệp tạm trữ lúa, gạo công nhận (theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư này).

Trường hợp doanh nghiệp thu mua, tạm trữ gạo ở nhiều vùng thì doanh nghiệp lập Bảng kê nhập, xuất, tồn kho gạo mua tạm trữ của từng vùng gửi Bộ Công Thương (nơi doanh nghiệp đóng trụ sở). . ) Sẽ được xác nhận. Có kho lưu trữ tạm thời). Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu tổng hợp bằng cách lập danh sách gạo nhập khẩu, xuất khẩu, tạm trữ dựa trên danh mục do Bộ Công Thương địa phương rà soát.

d) Bảng duyệt cho vay của ngân hàng đối với khoản vay mua lúa, gạo tạm trữ, lãi vay ngân hàng bắt đầu từ mua đến bán ngày 15 tháng 11 năm 2010.… Cho vay kinh doanh hàng hóa doanh nghiệp (theo Mẫu số 2 ban hành kèm theo kèm theo Thông tư này).

đ) Biểu lãi suất vay ngân hàng mua gạo, gạo tạm trữ đề nghị cung ứng (theo Mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được các chứng chỉ trên, Kho bạc sẽ thẩm định chứng chỉ và xử lý việc cung cấp lãi suất của doanh nghiệp.

..

Xem thêm về bài viết

Thông tư số 134/2010 / TT-BTC

[rule_3_plain]

Thông tư số 134/2010 / TT-BTC của Bộ Đầu tư: Hướng dẫn quy định về lãi suất vay vốn ngân hàng để thu mua, tạm trữ lúa, lúa hè thu tháng 5/2010.

TÀI CHÍNH
————————
Số: 134/2010 / TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————
Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2010

TIỀN TỆ Hướng dẫn cung cấp lãi suất vay ngân hàng mua tạm trữ lúa, lúa hè thu Tháng 5 năm 2010 ——————————
Căn cứ Nghị định số 118/2008 / NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Đầu tư;
Căn cứ Quyết định số 993 / QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu mua tạm trữ lúa, gạo hè thu tháng 5 năm 2010;
Sau khi hợp nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Đầu tư hướng dẫn quy định về lãi suất vay vốn ngân hàng để thu mua, tạm trữ lúa, gạo vụ Hè Thu tháng 5 năm 2010 như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với các công ty kinh doanh lương thực được giao nhiệm vụ thu mua, tạm trữ lúa, gạo vụ Hè Thu tháng 5 năm 2010 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 993 / QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2010.
Điều 2. Quy định chi tiết
1. Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay tại ngân hàng thương mại cho các công ty theo quy định tại Điều 1 Thông tư này để thu mua, tạm trữ lúa, gạo hè thu tháng 5 năm 2010 theo chủ trương của Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 993 / QĐ-TTg ngày 30/6/2010.
a) Số lượng thóc, gạo hỗ trợ lãi suất cho từng công ty: theo số lượng tối đa quy định tại văn bản giao chỉ tiêu thu mua tạm trữ lúa, gạo hè thu tháng 5 năm 2010 của Hiệp hội Lương thực Việt Nam.
b) Thời gian tạm trữ: từ ngày 15/7/2010 đến ngày 15/9/2010.
c) Thời hạn tạm trữ: là thời hạn tạm trữ thực tế trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 7 năm 2010 đến ngày 15 tháng 11 năm 2010.
d) Thời gian được trả lãi tiền vay ngân hàng: là thời gian tạm trữ thực tế kể từ khi mua thóc, gạo quy định tại tiết b khoản này đến khi bán thóc, gạo tạm trữ nhưng không quá thời gian. giới hạn. đến hạn ngày 15 tháng 11 năm 2010.
đ) Giá tính cung: là giá mua thực tế theo thị giá (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) đối với từng loại lúa, gạo. Trường hợp doanh nghiệp mua gạo nguyên liệu để sản xuất, chế biến thành gạo thành phẩm thì giá tính cung bao gồm cả chi phí sản xuất, chế biến.
Căn cứ để xác định giá mua thực tế theo thị giá là hợp đồng mua bán, thanh lý hợp đồng, hóa đơn mua hàng, chứng từ chuyển tiền hoặc các chứng từ liên quan khác do công ty xuất trình.
e) Lãi suất cung ứng: là lãi suất cho vay thực tế theo mức lãi suất thấp nhất trong khung lãi suất cho vay hiện hành của các ngân hàng thương mại theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại công văn số 5126 / NHNN-ĐT ngày 8/7. / 2010 cho vay thu mua, tạm trữ lúa, lúa hè thu tháng 5/2010.
2. Giấy tờ chấp thuận cho vay lãi suất ngân hàng:
a) Công văn đề nghị ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất vốn vay ngân hàng của doanh nghiệp thu mua, tạm trữ lúa, gạo. Riêng đề xuất cung ứng của Tổng công ty Lương thực miền Nam cần tổng hợp đề xuất cung ứng của các công ty thành viên Tổng công ty.
b) Bản sao hợp đồng tín dụng giữa công ty và ngân hàng thương mại có xác nhận của ngân hàng thương mại nơi công ty vay vốn về việc công ty vay vốn ngân hàng để mua tạm trữ lúa, gạo vụ hè thu tháng 5 năm 2010 theo các quy định. các đồng chí lãnh đạo Thủ tướng Chính phủ quy định tại Quyết định số 993 / QĐ-TTg ngày 30/6/2010.
c) Danh mục gạo xuất khẩu, nhập khẩu, tồn kho tạm trữ. Danh sách phải có xác nhận của Sở Công Thương nơi công ty có kho tạm trữ thóc, gạo (theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư này).
Trường hợp công ty triển khai thu mua, tạm trữ gạo tại nhiều địa phương thì công ty lập bảng kê nhập, xuất, tồn kho gạo tạm trữ theo từng địa bàn được Sở Công Thương (nơi công ty tạm trữ) công nhận. kho). Căn cứ vào danh sách đã được Sở Công Thương địa phương phê duyệt, công ty lập danh sách tổng hợp nhập, xuất, tồn kho gạo tạm trữ và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu tổng hợp.
d) Bảng kê dư nợ ngân hàng để mua gạo, tạm trữ gạo và trả lãi tiền vay ngân hàng phát sinh từ khi mua đến khi bán nhưng không quá thời hạn đến ngày 15 tháng 11 năm 2010 và được sự chấp thuận của ngân hàng. ngân hàng thương mại nơi công ty vay vốn (theo mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư này).
đ) Bảng tính lãi suất tiền vay ngân hàng mua thóc, gạo tạm trữ (theo mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư này).
Sau khi nhận đủ các giấy chứng nhận theo quy định nêu trên, trong thời hạn 10 ngày làm việc, Bộ Đầu tư sẽ kiểm tra giấy tờ và làm thủ tục cung cấp lãi suất cho công ty.

TagsFinance – Ngân hàng

[rule_2_plain]

#Circular #No. # 1342010TTBTC


  • #Circular #No. # 1342010TTBTC
  • Tổng hợp: DaiLyWiki

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Thông tư số 134/2010/TT-BTC – DaiLyWiki❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Thông tư số 134/2010/TT-BTC – DaiLyWiki” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Thông tư số 134/2010/TT-BTC – DaiLyWiki [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Thông tư số 134/2010/TT-BTC – DaiLyWiki” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-12 17:32:33. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

https://mobitool.net/nen-dung-den-suoi-nha-tam-nao-cho-tre-nho.html

Published

on

https://mobitool.net/nen-dung-den-suoi-nha-tam-nao-cho-tre-nha.html

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “https://mobitool.net/nen-dung-den-suoi-nha-tam-nao-cho-tre-nho.html❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “https://mobitool.net/nen-dung-den-suoi-nha-tam-nao-cho-tre-nho.html” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “https://mobitool.net/nen-dung-den-suoi-nha-tam-nao-cho-tre-nho.html [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “https://mobitool.net/nen-dung-den-suoi-nha-tam-nao-cho-tre-nho.html” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-09-26 00:08:30. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Xem thêm  Chuyên đề phương trình hàm đa thức – Nguyễn Phúc Thọ
Continue Reading

Blog

https://mobitool.net/nghi-dinh-55-2021-nd-cp-sua-doi-muc-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-bao-ve-moi-truong.html

Published

on

https://mobitool.net/nghi-dinh-55-2021-nd-cp-sua-doi-muc-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-bao-ve-moi-truong.html

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “https://mobitool.net/nghi-dinh-55-2021-nd-cp-sua-doi-muc-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-bao-ve-moi-truong.html❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “https://mobitool.net/nghi-dinh-55-2021-nd-cp-sua-doi-muc-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-bao-ve-moi-truong.html” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “https://mobitool.net/nghi-dinh-55-2021-nd-cp-sua-doi-muc-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-bao-ve-moi-truong.html [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “https://mobitool.net/nghi-dinh-55-2021-nd-cp-sua-doi-muc-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-bao-ve-moi-truong.html” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-09-26 00:07:20. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Xem thêm  Ký hiệu, biểu tượng của 12 cung hoàng đạo có ý nghĩa gì?
Continue Reading

Blog

Cách làm đầu tôm chiên giòn hấp dẫn thơm ngon như quán nhậu

Published

on

Cách làm đầu tôm chiên giòn ngon như quán nhậu

DaiLyWiki cũng giúp giải đáp các vấn đề sau:
Cách làm đầu tôm chiên giòn
Dầu tôm chiên nước mắm
Cách làm tôm chiên giòn
Làm gì với thịt đầu tôm sú
Tôm chiên dầu
Món ngon từ đầu tôm
Đầu tôm chiên bơ tỏi
Nấu đầu tôm

Đầu tôm chiên giòn, béo ngậy, ăn một lần thì khó quên. Đây là một món ăn dễ làm, không tốn nhiều thời gian của bạn, thích hợp làm món ăn nhẹ, món nhậu hoặc món ăn kèm trong bữa ăn.

Thành phần cho đầu tôm chiên giòn
Đầu tôm
Bột chiên giòn
Nêm gia vị: Tiêu, muối, dầu ăn

Cách làm đầu tôm chiên giòn
Đầu tôm bóc vỏ, rửa sạch phân, trụng qua nước sôi, để ráo.
Cho đầu tôm vào tô, thêm tiêu, chút muối vào trộn đều. Sau đó tiếp tục cho bột chiên xù vào trộn đều cho đến khi đầu tôm quyện đều với bột.
Đun nóng dầu ăn trong chảo, đáy chảo sủi bọt thì thả đầu tôm vào chiên đến khi vàng giòn.
Bày đầu tôm ra đĩa, trang trí tùy thích và bắt đầu thưởng thức.

Bước 1:
– Cho đầu tôm vào âu.

Bước 2:
– Thêm xì dầu, hạt nêm, ớt bột, ớt bột vào trộn đều.

Bước 3:
– Tiếp tục cho bột chiên xù vào trộn đều.
Bạn đang xem bài viết tại: Hướng dẫn làm bếp

Bước 4:
– Đun nóng dầu, cho đầu tôm vào chiên ngập dầu.
Chỉ vậy thôi là đã có một món ăn vô cùng hấp dẫn từ đầu tôm rồi! Ngon, bổ, rẻ, tránh lãng phí!
Bạn đang xem bài viết tại: Hướng dẫn làm bếp

Xem thêm  Hết bị tố mắc bệnh ngôi sao, nàng thơ của Mắt biếc bị doạ kiện

Bạn đang xem bài viết tại: Hướng dẫn làm bếp

Chỉ vậy thôi là đã có một món ăn vô cùng hấp dẫn từ đầu tôm rồi! Ngon, bổ, rẻ, tránh lãng phí!
Bạn đang xem bài viết tại: Hướng dẫn làm bếp
DaiLyWiki cũng giúp giải đáp các vấn đề sau:
Cách làm đầu tôm chiên giòn
Dầu tôm chiên nước mắm
Cách làm tôm chiên giòn
Làm gì với thịt đầu tôm sú
Tôm chiên dầu
Món ngon từ đầu tôm
Đầu tôm chiên bơ tỏi
Nấu đầu tôm

# Làm thế nào để # làm # đầu óc hấp dẫn # khô # khó chịu # ngon miệng # ngon # tốt # như # cửa hàng

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Cách làm đầu tôm chiên giòn hấp dẫn thơm ngon như quán nhậu❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Cách làm đầu tôm chiên giòn hấp dẫn thơm ngon như quán nhậu” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Cách làm đầu tôm chiên giòn hấp dẫn thơm ngon như quán nhậu [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Cách làm đầu tôm chiên giòn hấp dẫn thơm ngon như quán nhậu” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-09-25 23:59:22. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Trending