Connect with us

Blog

Thông tư 57/2020/TT-BCA – Mobitool

Published

on

Ngày 10/6/2020, Bộ Công an ban hành Thông tư 57/2020 / TT-BCA sửa đổi Thông tư 04/2015 / TT-BCA mẫu giấy tờ về xuất nhập cảnh của người nước ngoài. Có hiệu lực từ ngày 01/07/2020. Dưới đây là nội dung chi tiết của thông tư, mời các bạn cùng tham khảo.

CẢNH SÁT VIÊN

_____________

Số: 57/2020 / TT-BCA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

_________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020

Thông tư 57/2020 / TT-BCA

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2015 / TT-BCA ngày 05/01/2015 của Bộ Công an quy định về mẫu văn bản liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2014. Năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 01/2018 / NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2015 / TT-BCA quy định về mẫu văn bản liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2015 / TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015 của Bộ Công an quy định về mẫu văn bản liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài. ở Việt Nam

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 như sau:

“thứ nhất. Thông tư này quy định, hướng dẫn sử dụng và quản lý các biểu mẫu văn bản liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ”.

2. Bổ sung một số khoản của Điều 2 như sau:

a) Bổ sung khoản 1a sau khoản 1 như sau:

“1a. Thông tin về việc xin cấp thị thực điện tử (NA1a). ”.

b) Bổ sung khoản 19 và khoản 20 sau khoản 18 như sau:

“19. Đơn đăng ký tài khoản điện tử (NA19).

20. Văn bản yêu cầu hủy tài khoản điện tử (NA20) ”.

3. Bổ sung các khoản 3a, 3b và 3c vào sau khoản 3 Điều 3 như sau:

“3a. Công văn trả lời yêu cầu cấp tài khoản điện tử (NB8).

3b. Công văn thông báo từ chối cấp tài khoản điện tử (NB9).

Xem thêm  Apple được cấp bằng sáng chế cho phiên bản Touch ID thế hệ mới, sử dụng công nghệ hồng ngoại tích hợp dưới màn hình

3c. Công văn thông báo hủy tài khoản điện tử (NB10). ”.

4. Bổ sung khoản 2a và khoản 2b sau khoản 2 và khoản 14, khoản 15 vào sau khoản 13 Điều 4 như sau:

“2 a. Thị thực điện tử (NC2a).

2b. Thị thực theo danh sách xét duyệt nhân sự của Cục quản lý xuất nhập cảnh (NC2b).

14. Mẫu dấu hủy giá trị sử dụng (NC17).

15. Mẫu tem đã hết hạn sử dụng (NC18). ”.

5. Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 5 như sau:

“A) Cục Quản lý xuất nhập cảnh có trách nhiệm hợp đồng với Viện Khoa học và Công nghệ – Bộ Công an nghiên cứu, thiết kế, sản xuất ấn chỉ trắng để cung cấp kịp thời các yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. cấp thị thực, thẻ tạm trú, thẻ thường trú, giấy miễn thị thực. ”.

6. Thay cụm từ “ngày 29 tháng 01 năm 2012” bằng cụm từ “ngày 29 tháng 01 năm 2002”, cụm từ “Thông tư số 02/2012 / TT-BCA” bằng cụm từ “Thông tư số 02/2013 / TT-BCA” và cụm từ “Thông tư số 25/2013 / TT-BCA” bằng cụm từ “Thông tư số 25/2014 / TT-BCA” tại khoản 1 Điều 6.

Điều 2. Hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

2. Cục Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương và các đơn vị khác có liên quan tổ chức triển khai và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương phản ánh về Bộ (qua Cục Quản lý xuất nhập cảnh) để có hướng dẫn kịp thời. /.

Người nhận:
– Văn phòng Chính phủ;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Tòa án nhân dân tối cao;
Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an;
– Các đơn vị thuộc Bộ Công an;
– Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp;
– Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ,
Cổng thông tin điện tử Bộ Công an;
– Lưu: VT, QLXNC

BỘ TRƯỞNG, MỤC SƯ

Tổng hợp Tô Lâm

Ngày 10/6/2020, Bộ Công an ban hành Thông tư 57/2020 / TT-BCA sửa đổi Thông tư 04/2015 / TT-BCA mẫu giấy tờ về xuất nhập cảnh của người nước ngoài. Có hiệu lực từ ngày 01/07/2020. Dưới đây là nội dung chi tiết của thông tư, mời các bạn cùng tham khảo.

Xem thêm  Tập làm văn lớp 5: Trả bài văn kể chuyện Giải bài tập trang 55 SGK Tiếng Việt 5 tập 2 - Tuần 23

CẢNH SÁT VIÊN

_____________

Số: 57/2020 / TT-BCA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

_________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020

Thông tư 57/2020 / TT-BCA

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2015 / TT-BCA ngày 05/01/2015 của Bộ Công an quy định về mẫu văn bản liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2014. Năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 01/2018 / NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2015 / TT-BCA quy định về mẫu văn bản liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2015 / TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015 của Bộ Công an quy định về mẫu văn bản liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài. ở Việt Nam

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 như sau:

“thứ nhất. Thông tư này quy định, hướng dẫn sử dụng và quản lý các biểu mẫu văn bản liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ”.

2. Bổ sung một số khoản của Điều 2 như sau:

a) Bổ sung khoản 1a sau khoản 1 như sau:

“1a. Thông tin về việc xin cấp thị thực điện tử (NA1a). ”.

b) Bổ sung khoản 19 và khoản 20 sau khoản 18 như sau:

“19. Đơn đăng ký tài khoản điện tử (NA19).

20. Văn bản yêu cầu hủy tài khoản điện tử (NA20) ”.

3. Bổ sung các khoản 3a, 3b và 3c vào sau khoản 3 Điều 3 như sau:

“3a. Công văn trả lời yêu cầu cấp tài khoản điện tử (NB8).

3b. Công văn thông báo từ chối cấp tài khoản điện tử (NB9).

3c. Công văn thông báo hủy tài khoản điện tử (NB10). ”.

4. Bổ sung khoản 2a và khoản 2b sau khoản 2 và khoản 14, khoản 15 vào sau khoản 13 Điều 4 như sau:

“2 a. Thị thực điện tử (NC2a).

Xem thêm  Spoiler My Hero Academia 355: Jiro bị thương nặng, Hawks phá hủy mặt nạ All For One!

2b. Thị thực theo danh sách xét duyệt nhân sự của Cục quản lý xuất nhập cảnh (NC2b).

14. Mẫu dấu hủy giá trị sử dụng (NC17).

15. Mẫu tem đã hết hạn sử dụng (NC18). ”.

5. Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 5 như sau:

“A) Cục Quản lý xuất nhập cảnh có trách nhiệm hợp đồng với Viện Khoa học và Công nghệ – Bộ Công an nghiên cứu, thiết kế, sản xuất ấn chỉ trắng để cung cấp kịp thời các yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. cấp thị thực, thẻ tạm trú, thẻ thường trú, giấy miễn thị thực. ”.

6. Thay cụm từ “ngày 29 tháng 01 năm 2012” bằng cụm từ “ngày 29 tháng 01 năm 2002”, cụm từ “Thông tư số 02/2012 / TT-BCA” bằng cụm từ “Thông tư số 02/2013 / TT-BCA” và cụm từ “Thông tư số 25/2013 / TT-BCA” bằng cụm từ “Thông tư số 25/2014 / TT-BCA” tại khoản 1 Điều 6.

Điều 2. Hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

2. Cục Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương và các đơn vị khác có liên quan tổ chức triển khai và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương phản ánh về Bộ (qua Cục Quản lý xuất nhập cảnh) để có hướng dẫn kịp thời. /.

Người nhận:
– Văn phòng Chính phủ;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Tòa án nhân dân tối cao;
Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an;
– Các đơn vị thuộc Bộ Công an;
– Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp;
– Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ,
Cổng thông tin điện tử Bộ Công an;
– Lưu: VT, QLXNC

BỘ TRƯỞNG, MỤC SƯ

Tổng hợp Tô Lâm

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Thông tư 57/2020/TT-BCA – DaiLyWiki❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Thông tư 57/2020/TT-BCA – DaiLyWiki” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Thông tư 57/2020/TT-BCA – DaiLyWiki [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Thông tư 57/2020/TT-BCA – DaiLyWiki” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-04 14:11:30. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

Mỹ nhân “bom sex” 18+ 50 sắc thái Dakota Johnson khoe dáng sexy trong bộ ảnh tạp chí mới

Published

on

Người đẹp của “quả bom sex” 50 sắc thái mới đây đã hớp hồn fan boy khi khoe dáng bốc lửa trong bộ ảnh tạp chí mới.

Sau thời gian dài im hơi lặng tiếng dù đồng nghiệp bận rộn với lịch diễn, mới đây, mỹ nhân từng gây sốt “bom sex” 50 sắc thái vừa tái xuất với khán giả bằng loạt ảnh chụp chung đầy gợi cảm. cho tạp chí Town & Country vào tháng 12 năm 2021 và tháng 1 năm 2022.

Trong bộ ảnh mới nhất, nữ diễn viên xinh đẹp xuất hiện với vai trò trang bìa. Thế nhưng màn tạo dáng táo bạo trong bộ trang phục cầu kỳ của cô lại khiến dân tình “đứng ngồi không yên” vì quá quyến rũ và gợi cảm.

Hãy cùng LAG.VN điểm qua những hình ảnh đáng chú ý nhất của Dakota Johnson trong bộ ảnh tạp chí mới nhất dưới đây.

Quả bom sex 18+ 50 sắc thái Dakota Johnson khoe dáng nuột nà trong bộ ảnh tạp chí mới tập 2

Người đẹp bom sex 18+ 50 sắc thái Dakota Johnson khoe dáng nuột nà trong bộ ảnh tạp chí mới cấp 3

Người đẹp bom sex 18+ 50 sắc thái Dakota Johnson khoe dáng nuột nà trong bộ ảnh tạp chí mới 4

Người đẹp bom sex 18+ 50 sắc thái Dakota Johnson khoe dáng nuột nà trong bộ ảnh tạp chí mới tập 5

Người đẹp bom sex 18+ 50 sắc thái Dakota Johnson khoe dáng nuột nà trong bộ ảnh tạp chí mới tập 6

Người đẹp bom sex 18+ 50 sắc thái Dakota Johnson khoe dáng gợi cảm trong bộ ảnh tạp chí mới tập 7

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Mỹ nhân “bom sex” 18+ 50 sắc thái Dakota Johnson khoe dáng sexy trong bộ ảnh tạp chí mới❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Mỹ nhân “bom sex” 18+ 50 sắc thái Dakota Johnson khoe dáng sexy trong bộ ảnh tạp chí mới” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Mỹ nhân “bom sex” 18+ 50 sắc thái Dakota Johnson khoe dáng sexy trong bộ ảnh tạp chí mới [ ❤️️❤️️ ]”.

Xem thêm  Tập làm văn lớp 5: Trả bài văn kể chuyện Giải bài tập trang 55 SGK Tiếng Việt 5 tập 2 - Tuần 23

Bài viết về “Mỹ nhân “bom sex” 18+ 50 sắc thái Dakota Johnson khoe dáng sexy trong bộ ảnh tạp chí mới” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-10 20:23:28. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

Cách lên lịch, hủy lịch gửi email trên Gmail bằng điện thoại, máy tính

Published

on

Gmail đã hỗ trợ người dùng tính năng lên lịch gửi thư tự động mà không cần sử dụng dịch vụ của bên thứ 3. Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ một số thông tin về cách lên lịch và hủy gửi email trên Gmail bằng Gmail. điện thoại, máy tính. Bây giờ chúng ta cùng xem nhé!

1. Cách lên lịch email trên điện thoại của bạn

Lên lịch gửi

Bước 1: Chọn ứng dụng Gmail > Chọn phần Soạn, biên soạn dưới cùng bên phải của ứng dụng.

Chọn phần Soạn

Bước 2: Chọn biểu tượng dấu chấm lửng > Chọn Giao hàng tận nơi theo lịch trình.

Chọn Gửi theo lịch trình

Chọn Gửi theo lịch trình

Bước 3: Chọn thời gian bạn muốn gửi.

Chọn thời gian bạn muốn gửi

Chọn thời gian bạn muốn gửi

Xem hoặc thay đổi các email đã lên lịch

Bước 1: Chọn ứng dụng Gmail > Chọn biểu tượng 3 dấu gạch ngang.

Chọn biểu tượng 3 dấu gạch ngang

Chọn biểu tượng 3 dấu gạch ngang

Bước 2: Chọn Lên kế hoạch > Email báo chí dài của bạn trong vài giây.

Lên kế hoạch

Lên kế hoạch

Bước 3: Chọn biểu tượng 3 chấm > Chọn biến đổi mà bạn muốn.

Chọn thay đổi bạn muốn

Chọn thay đổi bạn muốn

Hủy lịch gửi email

Bước 1: Chọn ứng dụng Thư > Chọn biểu tượng 3 dấu gạch ngang.

Chọn biểu tượng 3 dấu gạch ngang

Chọn biểu tượng 3 dấu gạch ngang

Bước 2: Chọn Lên kế hoạch > Chọn e-mail của bạn.

Lên kế hoạch

Lên kế hoạch

Bước 3: Chọn Hủy gửi.

Chọn Hủy gửi

Chọn Hủy gửi

2. Cách lập lịch gửi email trên máy tính

Lên lịch gửi

Bước 1: Mở Gmail trên máy tính của bạn> Chọn Soạn, biên soạn.

Chọn Soạn trên máy tính

Chọn Soạn trên máy tính

Xem thêm  Trốn cách ly 2022 bị xử phạt thế nào?

Bước 2: Chọn mũi tên xuống bên cạnh nút Để gửi > Chọn Giao hàng tận nơi theo lịch trình.

Chọn Gửi theo lịch trình

Chọn Gửi theo lịch trình

Bước 3: Chọn thời gian gửi mà bạn muốn.

Chọn thời gian giao hàng bạn muốn

Chọn thời gian giao hàng bạn muốn

Xem hoặc thay đổi các email đã lên lịch

Bước 1: Chọn phần Lên kế hoạch ở cột bên trái.

Chọn phần Đã lên lịch ở cột bên trái

Chọn phần Đã lên lịch ở cột bên trái

Bước 2: Đánh dấu chọn email của bạn> Chọn Biểu tượng 3 chấm > Chọn thay đổi bạn muốn.

Chọn thay đổi bạn muốn

Chọn thay đổi bạn muốn

Hủy lịch gửi email

Bước 1: Chọn phần Lên kế hoạch ở cột bên trái.

Chọn phần Đã lên lịch ở cột bên trái

Chọn phần Đã lên lịch ở cột bên trái

Bước 2: Đánh dấu chọn email của bạn> Chọn Hủy gửi.

Chọn Hủy gửi

Chọn Hủy gửi

Một số mẫu điện thoại giúp bạn gửi Email nhanh chóng và mượt mà:

Hi vọng sau khi đọc xong bài viết này, bạn đã biết cách đặt lịch và hủy email trên Gmail. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết, hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo!

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Cách lên lịch, hủy lịch gửi email trên Gmail bằng điện thoại, máy tính❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Cách lên lịch, hủy lịch gửi email trên Gmail bằng điện thoại, máy tính” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Cách lên lịch, hủy lịch gửi email trên Gmail bằng điện thoại, máy tính [ ❤️️❤️️ ]”.

Xem thêm  Top 8 trường đào tạo ngành logistics tốt nhất Việt Nam

Bài viết về “Cách lên lịch, hủy lịch gửi email trên Gmail bằng điện thoại, máy tính” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-10 20:22:23. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

Cách sử dụng Snagit chụp ảnh màn hình, quay video và chỉnh sửa cơ bản

Published

on

Hiện nay, có rất nhiều phần mềm hỗ trợ chụp ảnh màn hình máy tính với nhiều tính năng hữu ích khác nhau nhưng một trong số đó phải kể đến Snagit là một trong những phần mềm hỗ trợ người dùng chụp ảnh màn hình, quay video và chỉnh sửa mạnh mẽ. Giao diện mạnh mẽ, đơn giản và dễ sử dụng.

Cách sử dụng phần mềm Snagit để chụp ảnh màn hình máy tính

I. Lợi ích của việc sử dụng Snagit

  • Chụp ảnh màn hình hoặc quay video.
  • Chỉnh sửa và chú thích ảnh chụp màn hình với một vài cú nhấp chuột.
  • Bộ công cụ tạo và chỉnh sửa ảnh đầy đủ.
  • Xây dựng đồ họa tùy chỉnh với mũi tên, văn bản, điểm nổi bật và hơn thế nữa.
  • Sắp xếp và lưu trữ hình ảnh và video một cách gọn gàng.
  • Dễ dàng chia sẻ qua các công cụ lưu trữ khác, mạng xã hội.

II. Snagit. Hướng dẫn sử dụng

1. làm thế nào để quay video và chụp ảnh màn hình

Hướng dẫn nhanh

Nhấn nút Chiếm lấy > Chọn Hình ảnh hoặc Video (để chụp ảnh màn hình hoặc quay video)> Chiếm lấy > Kéo và thả chuột ở phần bạn muốn chụp ảnh màn hình (quay video).

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Tại giao diện chính của phần mềm bạn click vào Chiếm lấy.

Biểu tượng chụp

Bước 2: Tiếp theo trong cửa sổ mới bạn có 2 lựa chọn là chụp ảnh màn hình hoặc quay video. Sau khi chọn một trong hai tùy chọn, bạn có thể thiết lập phím tắt bằng cách nhấp vào ô trống bên dưới ô màu đỏ có chữ Capture và nhấn phím tắt muốn cài đặt.

Xem thêm  Lilith là ai? Tiết lộ những bí ẩn về nữ phản diện khủng khiếp nhất Diablo 4

Chụp màn hình

Bước 3: Sau khi cài đặt thành công, nhấn Chiếm lấy để chụp hoặc quay video.

Bắt đầu chụp ảnh màn hình

Bước 4: Tiếp theo, kéo và thả chuột vào phần bạn muốn chụp hoặc quay video

Kéo và thả khu vực để chụp ảnh màn hình

Bước 5: Ở màn hình tiếp theo xuất hiện thanh công cụ, bạn bấm vào nút màu đỏ bên dưới để quay màn hình.

Bắt đầu ghi âm

Trong trường hợp bạn muốn chụp ảnh màn hình, giao diện Snagit Editor hiện ra để bạn chỉnh sửa ảnh trước khi lưu vào máy tính.

Chụp màn hình

2. Cách chỉnh sửa ảnh chụp màn hình

Bước 1: Để sử dụng nhiều công cụ hơn trên phần mềm, nhấp vào Thêm sau đó chọn một trong các công cụ chỉnh sửa hiển thị trên màn hình.

Công cụ phần mềm

Bước 2: Sau khi chọn thành công, các công cụ sẽ hiển thị phía trên ảnh đã chỉnh sửa. Với Yêu thíchđây là nơi các công cụ bạn thường sử dụng và bên dưới Thuộc tính công cụ bạn có thể điều chỉnh thêm kích thước, màu sắc và kiểu dáng của công cụ bạn đang sử dụng.

Công cụ Ưu đãi

Tiếp theo, với công cụ Mũi tên Bạn sẽ chọn nhiều kiểu mũi tên khác nhau.

Công cụ mũi tên

Để thêm chú thích cho ảnh, bạn có thể sử dụng công cụ Văn bản, nơi bạn có thể điều chỉnh kích thước, màu sắc và kiểu phông chữ để ảnh sinh động hơn.

Xem thêm  Spoiler My Hero Academia 355: Jiro bị thương nặng, Hawks phá hủy mặt nạ All For One!

Chữ

3. Cách chia sẻ dữ liệu

Bước 1: Trước hết, hãy nhấn. cái nút Đăng lại bên phải của màn hình.

Chia sẻ dữ liệu

Bước 2: Tiếp theo là chọn phần mềm muốn chia sẻ.

Chia sẻ với các ứng dụng

Cuối cùng, giao diện của phần mềm sẽ hiển thị hình ảnh mà bạn vừa chia sẻ.

Hình ảnh được chia sẻ sang phần mềm khác

4. Cách lưu và tải ảnh và video lên snagit

Làm thế nào để tiết kiệm

Bước 1: Dưới cùng bên trái của màn hình bạn chọn Tập tin và hãy nhấn Lưu thành (hoặc phím tắt Ctrl + Shift + S)

Mở tệp và chọn lưu hình ảnh

Bước 2: Tiếp theo bạn chọn nơi lưu trữ và thay đổi tên, định dạng ảnh rồi nhấn Tiết kiệm hoàn thành.

Lưu hình ảnh

Cách tải lên

Bước 1: Tương tự như lưu hình ảnh, đầu tiên bạn nhấn Tập tin và chọn mục Mở (hoặc phím tắt Ctrl + O).

Mở tệp hình ảnh

Bước 2: Tiếp tục chọn ảnh để mở rồi nhấn Mở.

Chọn ảnh để mở

Qua bài viết hi vọng các bạn có thể sử dụng ứng dụng Snagit để chụp ảnh màn hình, quay video và chỉnh sửa một cách đơn giản. Mọi thắc mắc về thao tác trong bài viết, bạn có thể để lại thông tin ở phần bình luận bên dưới nhé!

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Cách sử dụng Snagit chụp ảnh màn hình, quay video và chỉnh sửa cơ bản❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Cách sử dụng Snagit chụp ảnh màn hình, quay video và chỉnh sửa cơ bản” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Cách sử dụng Snagit chụp ảnh màn hình, quay video và chỉnh sửa cơ bản [ ❤️️❤️️ ]”.

Xem thêm  Trốn cách ly 2022 bị xử phạt thế nào?

Bài viết về “Cách sử dụng Snagit chụp ảnh màn hình, quay video và chỉnh sửa cơ bản” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-10 20:21:12. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Trending