Connect with us

Blog

Thông tư 53/2015/TT-BLĐTBXH quy trình tiếp công dân, xử lý đơn thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước

Published

on

Thông tư 53/2015 / TT-BLĐTBXH – Quy trình tiếp công dân, xử lý đơn trong lĩnh vực quản lý nhà nước

Thông tư 53/2015 / TT-BLĐTBXH về quy trình tiếp công dân, xử lý đơn trong lĩnh vực quản lý nhà nước hướng dẫn cụ thể quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến ​​nghị, phản ánh, thắc mắc về chính sách tại cơ quan, đơn vị. trong ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.

Quyết định 2351 / QĐ-TCT về việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuế theo cơ chế một cửa liên thông

Thông tư 28/2015 / TT-BLĐTBXH hướng dẫn về bảo hiểm thất nghiệp

Nghị định về đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia số 31/2015 / NĐ-CP

BỘ LAO ĐỘNG – GIAO THÔNG VÀ XÃ HỘI
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————
Số: 53/2015 / TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2015

THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CÔNG DÂN TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ ĐƠN XIN VIỆC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA NGÀNH LAO ĐỘNG – THƯƠNG MẠI VÀ NGÀNH XÃ HỘI

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Cơ sở Luật Khiếu nại 11 Tháng Mười Một, 2011;

Cơ sở Luật Tố cáo 11 Tháng Mười Một, 2011;

Căn cứ Nghị định số 75/2012 / NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;

Cơ sở Nghị định số 76/2012 / NĐ-CP Ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật tố cáo;

Cơ sở Nghị định số 64/2014 / NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Cơ sở Nghị định số 119/2014 / NĐ-CP Ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Dạy nghề, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về khiếu nại, tố cáo;

Cơ sở Nghị định số 106/2012 / NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ,

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn quy trình tiếp công dân, xử lý đơn thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.

Chương I

QUY TẮC CHUNG

Điều 1. Phạm vi

Thông tư này hướng dẫn quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến ​​nghị, phản ánh, thắc mắc về chính sách trong các lĩnh vực: Người có công; nhân công; lương; Công việc; an toàn lao động; bảo hiểm xã hội; quản lý người lao động nước ngoài; Giáo dục nghề nghiệp; Bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội tại các cơ quan, đơn vị trong ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.

Xem thêm  Live or Die Pro Mod v0.1.436 Full APK (Đã test 100%)

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức ngành Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Các cơ quan, đơn vị trong ngành Lao động – Thương binh và Xã hội gồm: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Các Cục, Tổng cục, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chương II

TIẾP NHẬN CÔNG DÂN

Mục 1. ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG KIẾN NGHỊ CỦA CÔNG DÂN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN

Điều 3. Điều kiện bảo đảm hoạt động tiếp công dân

1. Nơi tiếp công dân

a) Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có Phòng Tiếp công dân tại trụ sở số 02 Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

b) Cục, Tổng cục có trụ sở riêng ngoài Bộ và có phòng tiếp công dân tại trụ sở cơ quan.

c) Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ có liên quan đến công tác giải quyết chế độ, chính sách và quyền lợi của công dân, tổ chức có phòng tiếp công dân riêng tại trụ sở.

d) Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có Phòng Tiếp công dân tại trụ sở.

2. Điều kiện, phương tiện phục vụ công tác tiếp công dân

a) Nơi tiếp công dân phải được bố trí ở vị trí thuận tiện, bảo đảm người khuyết tật tiếp cận sử dụng và các điều kiện vật chất cần thiết để phục vụ công dân đến khiếu nại, tố cáo; Các đề xuất, phản ánh và thắc mắc chính sách rất dễ dàng và thuận tiện.

Nơi tiếp công dân sạch sẽ, khang trang, có biển ghi “Phòng tiếp công dân”, niêm yết lịch, nội quy tiếp công dân.

b) Cơ sở vật chất tại địa điểm tiếp công dân của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội do Thanh tra Bộ quản lý. Kinh phí mua sắm, sửa chữa được bảo đảm trong ngân sách nhà nước hàng năm giao cho Thanh tra Bộ.

Xem thêm  Cơ hội việc làm và mức lương ‘khủng’ của bếp trưởng

c) Cơ sở vật chất tại địa điểm tiếp công dân của Cục, Tổng cục, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ do Thủ trưởng đơn vị bảo đảm.

d) Cơ sở vật chất nơi tiếp công dân của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội do Giám đốc Sở quyết định.

3. Bố trí cán bộ tiếp công dân

a) Phòng Tiếp công dân của Bộ, Sở phải có cán bộ tiếp công dân thường xuyên và tổ chức cho Thủ trưởng cơ quan tiếp công dân định kỳ theo quy định của pháp luật.

b) Địa điểm tiếp công dân của Cục, Tổng cục và đơn vị sự nghiệp công lập được bố trí cán bộ tiếp công dân theo yêu cầu thực tế.

c) Chính sách, chế độ đối với người tiếp công dân thực hiện theo quy định tại Điều 34 Luật Tiếp công dân và các Điều 19, 20, 21, 22 Nghị định số 64/2014 / NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ. quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân.

Điều 4. Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan trong việc tiếp công dân

1. Các Bộ trưởng, Vụ trưởng, Lãnh đạo Vụ, Tổng cục, đơn vị sự nghiệp công lập trực tiếp tiếp công dân ít nhất 01 ngày trong mỗi tháng tại Trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân của cơ quan. theo quy định của Luật Tiếp công dân.

Bộ trưởng tiếp công dân vào ngày 20 hàng tháng. Nếu ngày 20 rơi vào ngày nghỉ thì việc tiếp công dân được thực hiện vào ngày làm việc đầu tiên tiếp theo.

Giám đốc các Sở, lãnh đạo các Vụ, Cục, Tổng cục, đơn vị sự nghiệp công lập tiếp công dân theo lịch.

2. Trách nhiệm của cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc giúp Thủ trưởng cơ quan tiếp công dân:

a) Bố trí cán bộ có năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức thường xuyên trực tiếp tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân;

b) Chuẩn bị đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến vụ việc khiếu nại, tố cáo cho Thủ trưởng cơ quan tiếp công dân;

c) Cử cán bộ ghi nội dung tiếp công dân, tiếp nhận thông tin, tài liệu do công dân cung cấp;

Xem thêm  Chavs là gì? Chav Check là gì?

d) Cử lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn có liên quan tiếp công dân cùng Thủ trưởng cơ quan thực hiện các yêu cầu do Thủ trưởng giao;

đ) Đảm bảo an toàn, trật tự trong quá trình tiếp công dân của Thủ trưởng cơ quan;

e) Kết thúc buổi tiếp công dân của Trưởng ban, các cơ quan, đơn vị chuyên môn có liên quan có trách nhiệm giúp Trưởng ban chuẩn bị văn bản trả lời công dân.

Trường hợp vụ việc liên quan đến trách nhiệm của nhiều cấp, nhiều ngành thì cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp phối hợp với cơ quan, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giúp Thủ trưởng chuẩn bị hồ sơ. trả lời công dân.

Mục 2. THỦ TỤC TIẾP NHẬN CÔNG DÂN

Điều 5. Căn cước công dân

1. Khi tiếp công dân, người tiếp công dân yêu cầu người tiếp công dân giới thiệu họ, tên, địa chỉ và xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy giới thiệu, giấy ủy quyền, thẻ luật sư và các giấy tờ khác có liên quan (nếu có). ) có) để xác định họ là người trực tiếp khiếu nại, tố cáo, kiến ​​nghị, phản ánh, tìm hiểu chính sách hay người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền.

2. Trường hợp công dân hoặc người được ủy quyền hoặc người đại diện hợp pháp cho cá nhân, tổ chức không vi phạm Điều 9 Luật Tiếp công dân thì Người tiếp công dân thực hiện việc tiếp công dân.

Trường hợp công dân hoặc người được ủy quyền hoặc người đại diện hợp pháp cho cá nhân, tổ chức vi phạm Điều 9 Luật Tiếp công dân thì người tiếp công dân từ chối tiếp công dân nhưng phải giải thích rõ lý do cho công dân. từ chối thêm.

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Thông tư 53/2015/TT-BLĐTBXH quy trình tiếp công dân, xử lý đơn thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Thông tư 53/2015/TT-BLĐTBXH quy trình tiếp công dân, xử lý đơn thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Thông tư 53/2015/TT-BLĐTBXH quy trình tiếp công dân, xử lý đơn thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Thông tư 53/2015/TT-BLĐTBXH quy trình tiếp công dân, xử lý đơn thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-06 09:02:55. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

Top 5 chiếc laptop core i5 giá rẻ dưới 10 triệu tốt nhất năm 2021

Published

on

Bạn đang muốn sở hữu một chiếc laptop để phục vụ công việc, học tập cũng như giải trí hàng ngày nhưng còn đắn đo về yếu tố giá cả? Thì bài viết này sẽ dành cho bạn, hãy cùng điểm qua top 5 laptop core i5 giá rẻ dưới 10 triệu tốt nhất năm 2021 trong bài viết dưới đây nhé!

1. Tìm hiểu về core i5. máy tính

Máy tính xách tay Core i5 là máy tính xách tay có bộ xử lý cỡ này 32nmđược trang bị công nghệ Turbo Boost có thể tự động ép xung, mang lại khả năng tăng tốc độ xử lý.

Máy tính xách tay Core i5 được trang bị công nghệ Turbo Boost

Chip Core i5 được sử dụng cho các máy tính tầm trung với cường độ xử lý dữ liệu.

Chip Core i5 thường xuất hiện trong các máy tính tầm trung

Chip Core i5 thường xuất hiện trong các máy tính tầm trung

2. Top 5 laptop core i5 giá dưới 10 triệu tốt nhất thị trường

Acer Aspire E5 573 i5. Máy tính xách tay

Với mức giá không quá cao nhưng muốn có một chiếc laptop hiệu năng tốt thì Acer Aspire E5 573 là một sự lựa chọn khá phù hợp.

Ngoài thiết kế rất ưa nhìn, thiết bị này còn được trang bị hệ điều hành bản quyền Windows 10 mới nhất, với bộ vi xử lý tầm trung Core i5 Broadwell của Intel.

Máy tính xách tay Acer Aspire E5 573 có thiết kế ưa nhìn

Máy tính xách tay Acer Aspire E5 573 có thiết kế ưa nhìn

Ưu – nhược điểm của máy tính xách tay Acer Aspire E5 573 i5:

Thuận lợi

Khuyết điểm

– Thiết kế sang trọng, hùng vĩ với chất liệu nhựa và mặt sau được khắc họa những đường nét rất tinh tế, mang tính thẩm mỹ cao.

– Kích thước màn hình lớn 15,6 inch với độ phân giải HDsử dụng công nghệ màn hình ACER CineCrystal LED Backlight độc quyền của Acer, cho khả năng hiển thị hình ảnh đẹp, rõ nét.

– Bộ vi xử lý tích hợp Core i5 Broadwell mạnh mẽ, ngoài thanh RAM 4GB có thể nâng cấp ngay lên 8GB nhờ được tích hợp khe RAM trống, giúp máy xử lý các thao tác đa nhiệm một cách tốt nhất.

– Chip đồ họa Đồ họa HD 5500 đáp ứng tốt các phần mềm như Photoshop hay các trò chơi trực tuyến 3D.

Có khá nhiều cổng kết nối, trong đó có cổng VGA (D-Sub) dễ dàng truyền hình ảnh lên máy chiếu. Ngoài ra còn có các cổng HDMI, 3 cổng USB, trong đó có 2 cổng USB 3.0. Ngay cả khi có kết nối WiFi, người dùng cũng có thể có cổng Ethernet LAN, và nhiều kết nối cần thiết khác.

– Cơ thể có điểm yếu là khá dày lên đến 29,2 mm.

– Khả năng cho màu sắc rực rỡ và chống chói không cao.

Máy tính xách tay ASUS X554LP

ASUS luôn khiến người dùng hài lòng khi hầu hết các dòng laptop ASUS đều có thiết kế hùng vĩ, cứng cápngay cả trong các mô hình chi phí thấp.

ASUS X554LP vừa mạnh mẽ vừa có thiết kế hiện đại và mạnh mẽ. Máy cũng được trang bị thẻ di động, một thiết bị đắt tiền, phục vụ tốt cho công việc hàng ngày của bạn cũng như giải trí hấp dẫn hơn. Sản phẩm phù hợp với người dùng văn phòng, Học sinhsinh viên làm việc nhiều trên máy tính, đòi hỏi sự ổn định, tốc độ nhanh nhưng không quá cao hoặc đồ họa chuyên nghiệp

Xem thêm  Đề kiểm tra giữa HK2 Toán 11 năm 2020 – 2021 trường THPT Thị xã Quảng Trị

Cận cảnh laptop Asus X554LP

Cận cảnh laptop Asus X554LP

Ưu – nhược điểm của máy tính xách tay Asus X554LP:

Thuận lợi

Khuyết điểm

– Thiết kế vỏ nhựa nhưng vẫn rất chắc chắn rồimọi chi tiết đều được hoàn thiện tốt, giúp máy cô đọng, sang trọng hơn.

– Sở hữu chip xử lý Intel Core i5 thế hệ 5 và dung lượng RAM 4GB nên không gây ra hiện tượng giật, chậm khi chơi game, lướt web.

– Được trang bị một card màn hình rời AMD Radeon HD R5 M230 cho khả năng xử lý đồ họa mạnh mẽ.

– Có cổng USB 2.0, jack cắm tai nghe 3.5mm, đầu đọc thẻ nhớ. Ngoài ra, máy còn được tích hợp đâu đia DVD cho khả năng ghi và đọc, giúp dễ dàng chia sẻ hoặc lưu trữ dữ liệu qua DVD.

– Màn hình có độ phân giải khá thấp – 1366 x 768 điểm ảnhkhả năng hiển thị chỉ ở mức trung bình.

– Góc nhìn của màn hình Asus X554LP không lớnnên khi nhìn nghiêng, hình ảnh sẽ tối hơn và không giữ được màu sắc tươi sáng.

HP Pavilion 14 ab020TU i5. Máy tính xách tay

HP 14 ab020TU là sản phẩm không có nhiều đổi mới về thiết kế nhưng lại có nhiều nâng cấp đáng giá về cấu hình cùng nhiều tính năng vượt trội, hỗ trợ tốt trong công việc văn phòng sử dụng Office hay chơi game, giải quyết vấn đề. tâm trí, xem phim.

HP 14 ab020TU có nhiều nâng cấp về cấu hình

HP 14 ab020TU có nhiều nâng cấp về cấu hình

Ưu – nhược điểm của máy tính xách tay HP Pavilion 14 ab020TU i5:

Thuận lợi

Khuyết điểm

– Thiết kế đơn giản, tinh tế, phần nắp của máy được làm từ nhựa nhám, Chống vân tay hiệu quả.

– Kích thước màn hình 14 inchsử dụng độ phân giải màn hình HDCông nghệ màn hình HD BrightView LED-backlit, giúp người dùng trải nghiệm tốt công việc cũng như giải trí game, xem phim mỗi ngày.

– Sử dụng vi xử lý Core i5 BroadwellThanh RAM 4GBkhả năng mở rộng thêm khe cắm RAM lên đến 8GB, ổ cứng lưu trữ 500GB giúp người dùng thoải mái chạy qua lại các chương trình đa nhiệm.

– Thiết bị công nghệ Combo micrô & tai nghe giúp người dùng sử dụng tai nghe trên điện thoại để thu âm thanh cho thiết bị dễ dàng hơn.

– Máy có đầy đủ cổng kết nối, cạnh phải của máy có jack cắm sạc, cổng LAN để kết nối mạng dây, khe cắm thẻ nhớ và ổ đĩa quang. Cạnh trái của máy có jack cắm tai nghe, USB 3.0 và cổng HDMI để xuất hình ảnh ra màn hình lớn.

– Mẫu mã không bắt mắt.

– Thời lượng pin chỉ ở mức trung bình.

Máy tính xách tay Dell Latitude E7450

Dell Latitude E7450 gây ấn tượng với một cái nhìn đầy đủ tính cách với thiết kế hùng vĩ, chắc chắn rồi. Nhìn chung, đây là một Ultrabook mạnh mẽ và nhẹ nhàng, làm được hầu hết mọi thứ, và nó xứng đáng với những gì bạn mong đợi ở một chiếc máy tính xách tay core i5 chất lượng.

Xem thêm  Windows 11 hiển thị watermark cảnh báo người dùng trên PC không được hỗ trợ

Dell Latitude E7450 có thiết kế đẹp, chắc chắn

Dell Latitude E7450 có thiết kế đẹp, chắc chắn

Ưu – nhược điểm của máy tính xách tay Dell Latitude E7450:

Thuận lợi

Khuyết điểm

– Thiết kế các cạnh cong cảm thấy mềm mại, kết hợp với khung làm bằng Hợp kim magiê chất lượng caomang đến sự chắc chắn dù phải di chuyển thường xuyên.

Màn hình có độ phân giải FullHD sử dụng tấm nền IPS cho góc nhìn tốt.

– Sở hữu chip Core i5 – 5300U,card đồ họa Đồ họa Intel HD 5500 với RAM 8GB, SSD 256GB.

– Trang bị Đầy đủ các loại cổng. Cạnh trái sẽ có đầu đọc thẻ SD, cạnh phải sẽ có giắc cắm tai nghe 3,5 mm, cổng USB 3.0 cũng như khóa Kensington. Mặt sau có 1 cổng LAN, 1 mini DisplayPort, thêm 2 cổng USB 3.0 và 1 cổng HDMI.

– Chạy nóng dưới đáy, không sửa được main của Dell thiết kế.

– Âm thanh phẳng.

Máy tính xách tay Dell Latitude E5540

Với vật liệu thiết kế chất lượng cao, Dell Latitude E5540 là một trong những sản phẩm tiêu biểu cho sinh viên, nhân viên văn phòng đáp ứng tốt các yếu tố giá cả, sang trọng, chắc chắn, thời lượng pin dài, …

Đặc biệt, Dell Latitude E5540 đã vượt qua bài kiểm tra khắc nghiệt theo tiêu chuẩn quân đội Mỹ MIL-STD-810G cho phép máy công việc bền bỉ ngay cả trong điều kiện bụi bẩn, nhiệt độ cao, rung động cao.

Dell Latitude E5540 đạt tiêu chuẩn quân sự Hoa Kỳ MIL-STD-810G

Dell Latitude E5540 đạt tiêu chuẩn quân sự Hoa Kỳ MIL-STD-810G

Ưu – nhược điểm của máy tính xách tay Dell Latitude E5540:

Thuận lợi

Khuyết điểm

– Vỏ được làm bằng carbon cao cấpVới thiết kế màu đen sang trọng, sản phẩm khá thu hút người dùng.

– Màn hình 15,6 inch HDsử dụng công nghệ chống chói giúp có góc nhìn rộng hơn và ít bị ảnh hưởng bởi ánh sáng, đáp ứng khá tốt nhu cầu làm việc và giải trí.

– Được trang bị bộ xử lý Intel Core i5-4300U có thể chạy cùng lúc nhiều trình duyệt, hoạt động song song các ứng dụng văn phòng và các phần mềm công việc cụ thể một cách nhẹ nhàng và mượt mà.

– Với Đồ họa HD Intel 4400có thể chiến tốt các game online hiện nay như FIFA Online, CS: GO, Liên Minh Huyền Thoại, …

– Thiết kế vẫn không hề mỏng nhẹ.

– Cấu hình ở mức trung bình khá.

3. Bảng so sánh top laptop core i5 dưới 10 triệu đồng

Tên sản phẩm

Acer Aspire E5 573 i5

Asus X554LP

HP Pavilion 14 ab020TU i5

Dell Latitude E7450

Dell Latitude E5540

Đặc điểm

Thiết kế rất ưa nhìn, được trang bị hệ điều hành có bản quyền Windows 10 mới nhất, với bộ xử lý tầm trung Core i5 Broadwell bởi Intel

Kiểu dáng mạnh mẽ, hiện đại, khỏe khoắn. Máy cũng được trang bị thẻ di độngphù hợp với người dùng văn phòng, học sinh – sinh viên

Thiết kế đơn giản và thanh lịch, có nhiều tính năng vượt trộihỗ trợ tốt các công việc văn phòng, chơi game, giải trí, xem phim.

Thiết kế đầy đủ tính cách, hùng vĩ, chắc chắn rồilàm hầu hết mọi thứ.

Thiết kế với Chất liệu cao cấp, sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của giá bán, sang trọng, chắc chắn rồi, pin tốt.

Kích thước (mm)

381,6 x 256 x 29,2

382 x 256 x 25,8

346 x 246 x 24,4

337,8 x 231,1 x 20,3

338,9 x 237 x 21

Trọng lượng

2,14 kg

2,3 kg

2 kg

1,63 kg

2,2 kg

ổ cứng

HDD 500GB

HDD 500GB

HDD 500GB

SSD 256 GB

SSD 128 GB

ĐẬP

4GB

4GB

4GB

4GB

4GB

CPU

Intel Core i5, 5200U, 2.2GHz

Intel Core i5,4210U, 1,70 GHz

Intel Core i5, 5200U, 2.2GHz

Intel Core i5, 5200U 2,2 GHz

Bộ xử lý Intel Core i5, 4300U 1.9GHz

Card đồ họa

Card tích hợp – Intel HD Graphics 5500

Card rời – AMD Radeon R5 M230

Card tích hợp – Intel HD Graphics 5500

Card tích hợp – Intel HD Graphics 5500

Card tích hợp – Intel HD Graphics 4400

Xem thêm  Ức gà làm món gì ngon mà không bị khô?

4. Laptop core i5 dưới 10 triệu dành cho ai?

Với cấu hình tầm trungCác mẫu laptop Core i5 dưới 10 triệu thường phục vụ tốt cho việc học tập, lướt web, xem phim, giải trí và thực hiện các tác vụ văn phòng cơ bản.

Laptop Core i5 dưới 10 triệu phục vụ tốt các tác vụ văn phòng cơ bản

Laptop Core i5 dưới 10 triệu phục vụ tốt các tác vụ văn phòng cơ bản

Đây là dòng laptop rất phù hợp với những người không sử dụng quá nhiều ứng dụng liên quan đến đồ họa hay chơi các game nặng như: Học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng người dùng chung.

Đây là dòng laptop phù hợp với học sinh, sinh viên

Đây là dòng laptop phù hợp với học sinh, sinh viên

xem thêm

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Top 5 chiếc laptop core i5 giá rẻ dưới 10 triệu tốt nhất năm 2021❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Top 5 chiếc laptop core i5 giá rẻ dưới 10 triệu tốt nhất năm 2021” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Top 5 chiếc laptop core i5 giá rẻ dưới 10 triệu tốt nhất năm 2021 [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Top 5 chiếc laptop core i5 giá rẻ dưới 10 triệu tốt nhất năm 2021” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-13 19:01:35. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

Tính năng tìm kiếm Facebook bằng Email và Số điện thoại đã bị loại bỏ

Published

on

Mới đây, Facebook thông báo bỏ tính năng tìm kiếm người dùng theo địa chỉ email và số điện thoại, để tìm hiểu rõ hơn lý do vì sao chủ Facebook lại tắt tính năng này, bạn đọc cùng theo dõi nội dung chi tiết. Chia sẻ trong bài tiếp theo.

Trước đây, người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm Facebook bằng Email, Số điện thoại hoặc thậm chí là theo tên, nhưng điều đó đã không còn khả thi kể từ ngày 5/4/2018 (theo giờ Việt Nam).

Tính năng tìm kiếm Facebook bằng Email và Số điện thoại đã bị loại bỏ

Mới đây, trước phản ánh của người dùng Facebook về việc mất quyền riêng tư và thu thập dữ liệu trái phép, Facebook đã chính thức thông báo gỡ bỏ chức năng tìm kiếm người dùng bằng số giọng nói và địa chỉ email. với điều kiện, mục đích của việc làm này là muốn ý kiến ​​của cộng đồng người dùng facebook được xoa dịu, người dùng có thể yên tâm trải nghiệm Facebook một cách thoải mái nhất, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật của kẻ gian. quyền sử dụng, đánh cắp thông tin của người dùng Facebook.

Như hình trên, tài khoản email taimienphivn2019@gmail.com được chúng tôi bật tính năng cho phép tìm kiếm tên, tuy nhiên hiện tại chúng tôi không thể tìm thấy người dùng có tên này nữa.

Những thay đổi về quyền riêng tư khi sử dụng facebook sẽ khiến các tài khoản sử dụng Facebook được bảo mật quyền riêng tư, ngăn chặn sự truy cập trái phép của bên thứ ba, xóa toàn bộ thông tin cuộc gọi. và những tin nhắn đó đã được thực hiện hơn 12 tháng trên hệ thống.

Xem thêm  Live or Die Pro Mod v0.1.436 Full APK (Đã test 100%)

Tính năng tìm kiếm Facebook bằng Email và Số điện thoại đã bị loại bỏ giúp bảo mật thông tin, sự thay đổi này của Facebook đã phần nào khắc phục được sự tin tưởng của người dùng facebook trước khi xảy ra sự cố rò rỉ thông tin. ra sớm hơn. Hy vọng sau lần thay đổi này, người dùng có thể yên tâm hơn khi tham gia mạng xã hội Facebook.


Để bảo vệ facebook của mình tốt hơn, bạn đọc đừng quên xóa ứng dụng rác trên Facebook thường xuyên, thao tác xóa ứng dụng rác trên Facebook sẽ giúp chúng ta không gặp phải những thông tin cũ, không mong muốn của ứng dụng. Để sử dụng lại, biết cách xóa bạn đọc cùng tham khảo bài viết hướng dẫn cụ thể tại Tải Miễn Phí.

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Tính năng tìm kiếm Facebook bằng Email và Số điện thoại đã bị loại bỏ❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Tính năng tìm kiếm Facebook bằng Email và Số điện thoại đã bị loại bỏ” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Tính năng tìm kiếm Facebook bằng Email và Số điện thoại đã bị loại bỏ [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Tính năng tìm kiếm Facebook bằng Email và Số điện thoại đã bị loại bỏ” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-13 19:00:24. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

[Apps Giveaway] Apps bản quyền miễn phí cho iPhone, iPad ngày 18/7/2014

Published

on

Bạn sẽ ngay lập tức có các ứng dụng miễn phí mà thông thường bạn sẽ phải trả một số tiền nhất định. Để biết được thông tin các ứng dụng miễn phí hàng ngày các bạn hãy theo dõi tin tức mà 9mobi.vn sẽ gửi đến các bạn vào mỗi buổi sáng và hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến quý độc giả những ứng dụng miễn phí dành cho iPhone. , iPad là: Inspire Pro cho iOS, Wake Alarm cho iOS, FNotes cho iOS

Đến hẹn lại lên nhưng như thường lệ, hôm nay taimienphi.vn sẽ gửi đến bạn đọc những ứng dụng có bản quyền nhưng miễn phí đó là: Inspire Pro for iOS, Wake Alarm for iOS, FNotes for iOS

Những ứng dụng được taimienphi.vn giới thiệu ngay sau đây, bạn sẽ được miễn phí ngay từ hôm nay. Tuy nhiên, các ứng dụng này cũng có thể quay trở lại trạng thái sạc bất cứ lúc nào. Vì vậy, hãy nhanh tay tải miễn phí những phần mềm thú vị này về máy tính của bạn.

1. Inspire Pro dành cho iOS ($ 9,99 -> Miễn phí, iPad)

Ứng dụng đầu tiên là Inspire Pro, một trong những ứng dụng vẽ tốt nhất trong App Store với công cụ kết xuất mực sang trọng. Có 60 loại bàn chải, hơn 15 cài đặt bàn chải, 1000 mức hoàn tác, cử chỉ chạm, nét vải và hơn thế nữa. Vẽ, vẽ, phác thảo chuyên nghiệp và có thể được tạo trên iPad với Inspire Pro. Tải xuống ngay bây giờ thay vì mua với giá 9,99 đô la

Xem thêm  Live or Die Pro Mod v0.1.436 Full APK (Đã test 100%)

2. Wake Alarm dành cho iOS ($ 1,99, iPhone)

Thứ hai là ứng dụng đồng hồ báo thức – Wake Alarm. Ứng dụng có thiết kế tối giản với chỉ một chiếc đồng hồ ở giữa màn hình với nền màu xanh đậm và bạn có thể chỉ cần kéo ngón tay của mình xung quanh vòng đồng hồ để đặt báo thức. . Ứng dụng hỗ trợ tối đa tám báo thức đồng thời, cung cấp 12 âm thanh tích hợp và cung cấp ba cách iOS độc đáo để dừng báo thức

ứng dụng tải xuống miễn phí

3. FNotes cho iOS ($ 0,99 -> Miễn phí, Phổ biến)

Cuối cùng, FNotes là một ứng dụng ghi chú cung cấp giao diện không lộn xộn cho phép bạn dễ dàng nhập và tìm các ghi chú trước đó. Ứng dụng hỗ trợ các thư mục, bàn phím Fleksy, TextExpander, khóa mật mã, đồng bộ hóa ghi chú qua Dropbox và nhiều chủ đề màu sắc.

Ứng dụng miễn phí bạn có thể sử dụng ios

Như vậy là chúng tôi đã gửi đến bạn những ứng dụng có bản quyền nhưng miễn phí. Do hệ thống có thể hoạt động trở lại sạc bất cứ lúc nào mà không cần báo trước nên bạn hãy nhanh tay tải ngay về máy. Chắc chắn những ứng dụng này sẽ có ích cho bạn tùy thuộc vào nhu cầu của bạn. Hãy thường xuyên truy cập taimienphi.vn để cập nhật những tin tức mới nhất.

Có một ngày làm việc vui vẻ.

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “[Apps Giveaway] Apps bản quyền miễn phí cho iPhone, iPad ngày 18/7/2014❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “[Apps Giveaway] Apps bản quyền miễn phí cho iPhone, iPad ngày 18/7/2014” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “[Apps Giveaway] Apps bản quyền miễn phí cho iPhone, iPad ngày 18/7/2014 [ ❤️️❤️️ ]”.

Xem thêm  Ức gà làm món gì ngon mà không bị khô?

Bài viết về “[Apps Giveaway] Apps bản quyền miễn phí cho iPhone, iPad ngày 18/7/2014” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-13 18:59:02. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Trending