Connect with us

Blog

Nghị định 174/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện

Published

on

DaiLyWiki xin giới thiệu Nghị định số 174/2013/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện ngày 13 tháng 11 5 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Xem thêm Nghị định số 72/2013/NĐ-CP: Quản lý, hỗ trợ, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

CHÍNH PHỦ
——-
Số: 174/2013/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–
Hà Nội, ngày 13 tháng 11 5 2013

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC
BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 5 2012;

Căn cứ Luật bưu chính ngày 17 tháng 6 5 2010;

Căn cứ Luật viễn thông ngày 23 tháng 11 5 2009;

Căn cứ Luật công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 5 2006;

Căn cứ Luật tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 5 2009;

Căn cứ Luật giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 5 2005;

Theo đề xuất của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện,

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH,
HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

Vi phạm các quy định về giấy phép bưu chính

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng tới 5.000.000 đồng đối với hành vi ko công bố hoặc công bố ko đúng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính lúc có chỉnh sửa liên can tới giấy phép bưu chính theo quy định của luật pháp.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng tới 10.000.000 đồng đối với 1 trong các hành vi sau đây:

a) Cung ứng dịch vụ bưu chính ko đúng với nội dung trong giấy phép bưu chính;

b) Tẩy xóa, tu sửa nội dung trong giấy phép bưu chính;

c) Không đảm bảo mức vốn tối thiểu theo quy định của luật pháp.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng tới 30.000.000 đồng đối với 1 trong các hành vi sau đây:

a) Cung ứng dịch vụ bưu chính nhưng mà ko có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính theo quy định của luật pháp;

b) Mua bán, cầm cố giấy phép bưu chính.

4. Bề ngoài xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng giấy phép bưu chính từ 01 tháng tới 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 2, Điểm b Khoản 3 Điều này.

Vi phạm các quy định về công bố hoạt động bưu chính

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng tới 5.000.000 đồng đối với 1 trong các hành vi sau đây:

a) Không công bố hoặc công bố ko đúng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính lúc có chỉnh sửa liên can tới văn bản công nhận công bố hoạt động bưu chính;

b) Làm chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty hỗ trợ dịch vụ bưu chính được thành lập theo luật pháp Việt Nam nhưng mà ko có văn bản công nhận công bố hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng tới 10.000.000 đồng đối với hành vi tẩy xóa, tu sửa văn bản công nhận công bố hoạt động bưu chính.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng tới 20.000.000 đồng đối với 1 trong các hành vi sau đây:

a) Cung ứng dịch vụ bưu chính nhưng mà ko có văn bản công nhận công bố hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính theo quy định của luật pháp;

b) Làm đại lý, đại diện, văn phòng đại diện cho công ty hỗ trợ dịch vụ bưu chính nước ngoài; nhận nhượng quyền thương nghiệp trong lĩnh vực bưu chính từ nước ngoài vào Việt Nam nhưng mà ko có văn bản công nhận công bố hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính.

Vi phạm các quy định về giao kèo hỗ trợ và sử dụng dịch vụ bưu chính

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng tới 3.000.000 đồng đối với hành vi ko sử dụng hoặc sử dụng ko đúng dấu ngày hoặc trình bày ko chuẩn xác thông tin về thời kì, vị trí bằng lòng bưu gửi trên giao kèo hoặc chứng từ công nhận việc bằng lòng bưu gửi.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng tới 5.000.000 đồng đối với 1 trong các hành vi sau đây:

a) Thể hiện ko đúng hoặc ko đầy đủ nội dung theo quy định của luật pháp đối với giao kèo hỗ trợ và sử dụng dịch vụ bưu chính, chứng từ công nhận việc bằng lòng bưu gửi;

b) Không sử dụng tiếng nói tiếng Việt đối với giao kèo hỗ trợ và sử dụng dịch vụ bưu chính bằng văn bản;

c) Giao đại lý hoặc nhận làm đại lý dịch vụ bưu chính nhưng mà ko có giao kèo đại lý hoặc giao kèo đại lý hết hiệu lực.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng tới 10.000.000 đồng đối với hành vi hỗ trợ dịch vụ bưu chính ko đúng loại hình dịch vụ đã giao ước trong giao kèo đại lý.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng tới 20.000.000 đồng đối với 1 trong các hành vi sau đây:

a) Nhận nhượng quyền thương nghiệp trong lĩnh vực bưu chính từ nước ngoài vào Việt Nam nhưng mà giao kèo nhượng quyền đã hết hiệu lực;

b) Làm đại diện cho công ty hỗ trợ dịch vụ bưu chính nước ngoài nhưng mà giao kèo đại diện đã hết hiệu lực.

Vi phạm các quy định về hỗ trợ và sử dụng dịch vụ bưu chính

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng tới 500.000 đồng đối với hành vi hỗ trợ thông tin về bưu gửi ko đúng, ko đầy đủ theo đề nghị của dịch vụ.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng tới 3.000.000 đồng đối với 1 trong các hành vi sau đây:

a) Không hỗ trợ hoặc hỗ trợ ko đầy đủ, ko chuẩn xác thông tin liên can tới dịch vụ bưu chính đang hỗ trợ;

b) Không niêm yết công khai hoặc niêm yết ko đúng, ko đầy đủ danh mục item, hàng hóa ko được gửi, bằng lòng, chuyển vận qua mạng bưu chính hoặc các quy định về điều kiện hỗ trợ dịch vụ bưu chính tại các điểm dùng cho.

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng tới 5.000.000 đồng đối với hành vi ko tiến hành hoặc tiến hành ko đúng các quy định về phát bưu gửi.

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng tới 10.000.000 đồng đối với 1 trong các hành vi sau đây:

a) Khước từ trái luật pháp hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích hoặc dịch vụ bưu chính dùng cho cơ quan Đảng, Nhà nước, quốc phòng, an ninh;

b) Không báo cáo hoạt động trong các tổ chức quốc tế về bưu chính với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng tới 15.000.000 đồng đối với hành vi hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích ko đúng quy định của luật pháp.

6. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng tới 20.000.000 đồng đối với 1 trong các hành vi sau đây:

a) Không theo dõi riêng các dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ bưu chính dành riêng;

b) Không báo cáo hoặc báo cáo ko đúng kết quả hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của luật pháp.

7. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng tới 30.000.000 đồng đối với 1 trong các hành vi sau đây:

a) Sử dụng doanh thu từ các dịch vụ bưu chính dành riêng để trợ cấp cho các khoản lỗ do việc hỗ trợ các dịch vụ bưu chính cạnh tranh khác dưới tầm giá;

b) Vi phạm các quy định về hoạt động bưu chính quốc tế và các dịch vụ khác trong phạm vi các điều ước quốc tế về bưu chính nhưng mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

c) Cung ứng hoặc khuyến mãi dịch vụ bưu chính vi phạm quy định về khuôn khổ dịch vụ bưu chính dành riêng.

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC VIỄN THÔNG,
INTERNET, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

Vi phạm các quy định về giấy phép viễn thông

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng tới 20.000.000 đồng đối với hành vi thiết lập mạng, hỗ trợ dịch vụ viễn thông mà ko gửi công bố chính thức khai thác mạng, hỗ trợ dịch vụ viễn thông đến Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng tới 30.000.000 đồng đối với hành vi tu sửa, tẩy xóa giấy phép viễn thông.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng tới 50.000.000 đồng đối với hành vi thiết lập mạng viễn thông dùng riêng hoặc thí điểm mạng và dịch vụ viễn thông mà ko có giấy phép.

Vi phạm các quy định về ban bố, chỉnh sửa nội dung trong giấy phép

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng tới 10.000.000 đồng đối với 1 trong các hành vi sau đây:

a) Ban bố nội dung giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông ko đúng thời hạn hoặc ko ban bố đủ trên 03 số báo liên tục;

b) Ban bố nội dung sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông ko đúng thời hạn hoặc ko ban bố đủ trên 3 số báo liên tục.

Xem thêm  Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 4 năm 2021 - 2022 theo Thông tư 22 5 đề kiểm tra giữa kì 2 môn Toán, Tiếng Việt lớp 4

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng tới 20.000.000 đồng đối với 1 trong các hành vi sau đây:

a) Không ban bố hoặc ban bố ko đầy đủ nội dung giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông;

b) Không ban bố hoặc ban bố ko đầy đủ nội dung sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng tới 30.000.000 đồng đối với 1 trong các hành vi sau đây:

a) Thay đổi địa chỉ hội sở chính mà ko công bố hoặc công bố ko đúng thời hạn cho cơ quan cấp phép;

b) Thay đổi người đại diện theo luật pháp trong giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông mà ko công bố cho cơ quan cấp phép theo quy định;

c) Thay đổi tên công ty hoặc khuôn khổ thiết lập mạng viễn thông hoặc khuôn khổ hỗ trợ dịch vụ viễn thông hoặc loại hình dịch vụ đã được cấp phép hoặc các thông tin khác theo quy định mà ko làm thủ tục đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông;

d) Thay đổi tên tổ chức được cấp phép hoặc danh sách thành viên của mạng hoặc cấu hình mạng hoặc khuôn khổ hoạt động của mạng hoặc loại hình dịch vụ hỗ trợ mà ko làm thủ tục đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng.

4. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng tới 70.000.000 đồng đối với hành vi chỉnh sửa tên tổ chức được cấp phép hoặc thông tin về tuyến cáp viễn thông trên biển được lắp đặt mà ko làm thủ tục đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép lắp đặt cáp viễn thông,

5. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng tới 100.000.000 đồng đối với hành vi ko tiến hành đúng cam kết nhưng mà tổ chức được cấp giấy phép viễn thông đã cam kết đối với cơ quan cấp phép.

Vi phạm các quy định về khắc phục mâu thuẫn trong kinh doanh dịch vụ viễn thông

1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng tới 50.000.000 đồng đối với 1 trong các hành vi sau đây:

a) Không hỗ trợ đầy đủ thông tin, bằng chứng có liên can cho Bộ Thông tin và Truyền thông để tiến hành hội thương giữa các đối tác;

b) Không tham dự hội thương lúc Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị.

2. Phạt tiền từ 140.000.000 đồng tới 170.000.000 đồng đối với hành vi ko chấp hành hình định khắc phục mâu thuẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông nhưng mà các đối tác mâu thuẫn đã chấp nhận.

Vi phạm các quy định về liên lạc nghiệp vụ

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng tới 30.000.000 đồng đối với hành vi vận dụng cơ chế liên lạc nghiệp vụ ko đúng nhân vật.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng tới 50.000.000 đồng đối với hành vi ko quy định cụ thể nhân vật, khuôn khổ, mức sử dụng hoặc ko ban hành quy chế điều hành liên lạc nghiệp vụ nội bộ công ty.

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

Vi phạm các quy định về tăng trưởng công nghiệp công nghệ thông tin

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng tới 10.000.000 đồng đối với hành vi ko ban bố hoặc ban bố ko đầy đủ nội dung thông tin theo quy định lúc tham gia bản xuất, hỗ trợ gói thành phầm nội dung thông tin số hoàn chỉnh.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng tới 30.000.000 đồng đối với 1 trong các hành vi sau đây:

a) Không vận dụng cách thức định giá ứng dụng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành trong việc khai triển các dự án phần mềm và tăng trưởng công nghệ thông tin có sử dụng vốn nhà nước;

b) Chuyển giao, chuyển nhượng công nghệ, biện pháp tăng trưởng thành phầm công nghệ thông tin trọng tâm do Nhà nước đầu cơ lúc chưa được sự đồng ý hoặc trái quy định.

Vi phạm quy định về giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng tới 5.000.000 đồng đối với hành vi ko làm thủ tục đề xuất cấp lại lúc giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội đã bị mất hoặc bị hư hỏng.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng tới 20.000.000 đồng đối với hành vi thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp mà ko có giấy phép hoặc sử dụng giấy phép hết hạn.
3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng tới 30.000.000 đồng đối với hành vi thiết lập mạng xã hội mà ko có giấy phép hoặc sử dụng giấy phép hết hạn.

Vi phạm quy định về trang thông tin điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng tới 10.000.000 đồng đối với 1 trong các hành vi sau đây:

a) Thực hiện ko đúng quy định trong giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp;

b) Cung cấp đường dẫn tới trang thông tin điện tử có nội dung vi phạm quy định luật pháp;

c) Không xây dựng thứ tự điều hành thông tin công cộng;

d) Không lưu trữ thông tin tổng hợp tối thiểu 90 ngày diễn ra từ thời khắc được đăng trên trang thông tin điện tử tổng hợp;

đ) Vi phạm 1 trong các quy định về điều hành thông tin điện tử trên mạng đối với các trang thông tin điện tử chẳng hề xin giấy phép.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng tới 20.000.000 đồng đối với 1 trong các hành vi sau đây:

a) Không hỗ trợ thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp đúng với nội dung được quy định trong giấy phép; ko trích dẫn nguyên văn, chuẩn xác nguồn tin chính thức theo quy định;

b) Tiết lộ bí ẩn đời tư hoặc bí ẩn khác lúc chưa được sự đồng ý của tư nhân, tổ chức có liên can trừ trường hợp lí luật quy định;

c) Sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam mà chẳng thể hiện hoặc trình bày ko đúng chủ quyền tổ quốc;

d) Miêu tả kĩ càng hành động dâm loạn, chém, giết thịt, tai nạn ghê rợn trong các tin, bài, phim, ảnh;

đ) Cung cấp nội dung thông tin mê tín dị đoan, không liên quan thuần phong mỹ tục Việt Nam.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng tới 30.000.000 đồng đối với 1 trong các hành vi sau đây:

a) Cung cấp nội dung thông tin sai sự thực, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, phẩm giá của tư nhân;

b) Cung cấp nội dung thông tin không liên quan với ích lợi tổ quốc;

c) Đăng, phát bản đồ Việt Nam chẳng thể hiện đầy đủ hoặc trình bày sai chủ quyền tổ quốc;

d) Đăng phát các tác phẩm đã có quyết định cấm lưu hành hoặc trưng thu;

đ) Giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức, tư nhân khác;

e) Không có hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam phục vụ việc thanh tra, rà soát, lưu trữ, hỗ trợ thông tin theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khắc phục cáo giác của người dùng đối với việc hỗ trợ dịch vụ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng tới 50.000.000 đồng đối với 1 trong các hành vi sau đây:

a) Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phá hoại khối đại kết đoàn toàn dân tộc nhưng mà chưa tới mức truy cứu phận sự hình sự;

b) Tuyên truyền khích động chiến tranh xâm lăng, gây hận thù giữa các dân tộc và quần chúng các nước; khích động bạo lực; quảng bá tư tưởng phản động nhưng mà chưa tới mức truy cứu phận sự hình sự;

c) Xuyên tạc sự thực lịch sử, phủ nhận thành tích cách mệnh; xúc phạm dân tộc, danh nhân, người hùng dân tộc nhưng mà chưa tới mức truy cứu phận sự hình sự.

DaiLyWiki tài liệu để xem nội dung cụ thể.

.

Xem thêm về bài viết

Nghị định 174/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện

[rule_3_plain]

DaiLyWiki xin giới thiệu Nghị định số 174/2013/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện ngày 13 tháng 11 5 2013 của Thủ tướng Chính phủ.
Xem thêm Nghị định số 72/2013/NĐ-CP: Quản lý, hỗ trợ, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
CHÍNH PHỦ——- Số: 174/2013/NĐ-CPCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————– Hà Nội, ngày 13 tháng 11 5 2013
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})
NGHỊ ĐỊNH
QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;
Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 5 2012;
Căn cứ Luật bưu chính ngày 17 tháng 6 5 2010;
Căn cứ Luật viễn thông ngày 23 tháng 11 5 2009;
Căn cứ Luật công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 5 2006;
Căn cứ Luật tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 5 2009;
Căn cứ Luật giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 5 2005;
Theo đề xuất của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;
Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện,
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})
HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
Vi phạm các quy định về giấy phép bưu chính
1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng tới 5.000.000 đồng đối với hành vi ko công bố hoặc công bố ko đúng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính lúc có chỉnh sửa liên can tới giấy phép bưu chính theo quy định của luật pháp.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng tới 10.000.000 đồng đối với 1 trong các hành vi sau đây:
a) Cung ứng dịch vụ bưu chính ko đúng với nội dung trong giấy phép bưu chính;
b) Tẩy xóa, tu sửa nội dung trong giấy phép bưu chính;
c) Không đảm bảo mức vốn tối thiểu theo quy định của luật pháp.
3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng tới 30.000.000 đồng đối với 1 trong các hành vi sau đây:
a) Cung ứng dịch vụ bưu chính nhưng mà ko có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính theo quy định của luật pháp;
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})
b) Mua bán, cầm cố giấy phép bưu chính.
4. Bề ngoài xử phạt bổ sung:
Tước quyền sử dụng giấy phép bưu chính từ 01 tháng tới 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 2, Điểm b Khoản 3 Điều này.
Vi phạm các quy định về công bố hoạt động bưu chính
1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng tới 5.000.000 đồng đối với 1 trong các hành vi sau đây:
a) Không công bố hoặc công bố ko đúng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính lúc có chỉnh sửa liên can tới văn bản công nhận công bố hoạt động bưu chính;
b) Làm chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty hỗ trợ dịch vụ bưu chính được thành lập theo luật pháp Việt Nam nhưng mà ko có văn bản công nhận công bố hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng tới 10.000.000 đồng đối với hành vi tẩy xóa, tu sửa văn bản công nhận công bố hoạt động bưu chính.
3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng tới 20.000.000 đồng đối với 1 trong các hành vi sau đây:
a) Cung ứng dịch vụ bưu chính nhưng mà ko có văn bản công nhận công bố hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính theo quy định của luật pháp;
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})
b) Làm đại lý, đại diện, văn phòng đại diện cho công ty hỗ trợ dịch vụ bưu chính nước ngoài; nhận nhượng quyền thương nghiệp trong lĩnh vực bưu chính từ nước ngoài vào Việt Nam nhưng mà ko có văn bản công nhận công bố hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính.
Vi phạm các quy định về giao kèo hỗ trợ và sử dụng dịch vụ bưu chính
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng tới 3.000.000 đồng đối với hành vi ko sử dụng hoặc sử dụng ko đúng dấu ngày hoặc trình bày ko chuẩn xác thông tin về thời kì, vị trí bằng lòng bưu gửi trên giao kèo hoặc chứng từ công nhận việc bằng lòng bưu gửi.
2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng tới 5.000.000 đồng đối với 1 trong các hành vi sau đây:
a) Thể hiện ko đúng hoặc ko đầy đủ nội dung theo quy định của luật pháp đối với giao kèo hỗ trợ và sử dụng dịch vụ bưu chính, chứng từ công nhận việc bằng lòng bưu gửi;
b) Không sử dụng tiếng nói tiếng Việt đối với giao kèo hỗ trợ và sử dụng dịch vụ bưu chính bằng văn bản;
c) Giao đại lý hoặc nhận làm đại lý dịch vụ bưu chính nhưng mà ko có giao kèo đại lý hoặc giao kèo đại lý hết hiệu lực.
3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng tới 10.000.000 đồng đối với hành vi hỗ trợ dịch vụ bưu chính ko đúng loại hình dịch vụ đã giao ước trong giao kèo đại lý.
4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng tới 20.000.000 đồng đối với 1 trong các hành vi sau đây:
a) Nhận nhượng quyền thương nghiệp trong lĩnh vực bưu chính từ nước ngoài vào Việt Nam nhưng mà giao kèo nhượng quyền đã hết hiệu lực;
b) Làm đại diện cho công ty hỗ trợ dịch vụ bưu chính nước ngoài nhưng mà giao kèo đại diện đã hết hiệu lực.
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})
Vi phạm các quy định về hỗ trợ và sử dụng dịch vụ bưu chính
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng tới 500.000 đồng đối với hành vi hỗ trợ thông tin về bưu gửi ko đúng, ko đầy đủ theo đề nghị của dịch vụ.
2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng tới 3.000.000 đồng đối với 1 trong các hành vi sau đây:
a) Không hỗ trợ hoặc hỗ trợ ko đầy đủ, ko chuẩn xác thông tin liên can tới dịch vụ bưu chính đang hỗ trợ;
b) Không niêm yết công khai hoặc niêm yết ko đúng, ko đầy đủ danh mục item, hàng hóa ko được gửi, bằng lòng, chuyển vận qua mạng bưu chính hoặc các quy định về điều kiện hỗ trợ dịch vụ bưu chính tại các điểm dùng cho.
3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng tới 5.000.000 đồng đối với hành vi ko tiến hành hoặc tiến hành ko đúng các quy định về phát bưu gửi.
4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng tới 10.000.000 đồng đối với 1 trong các hành vi sau đây:
a) Khước từ trái luật pháp hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích hoặc dịch vụ bưu chính dùng cho cơ quan Đảng, Nhà nước, quốc phòng, an ninh;
b) Không báo cáo hoạt động trong các tổ chức quốc tế về bưu chính với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng tới 15.000.000 đồng đối với hành vi hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích ko đúng quy định của luật pháp.
6. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng tới 20.000.000 đồng đối với 1 trong các hành vi sau đây:
a) Không theo dõi riêng các dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ bưu chính dành riêng;
b) Không báo cáo hoặc báo cáo ko đúng kết quả hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của luật pháp.
7. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng tới 30.000.000 đồng đối với 1 trong các hành vi sau đây:
a) Sử dụng doanh thu từ các dịch vụ bưu chính dành riêng để trợ cấp cho các khoản lỗ do việc hỗ trợ các dịch vụ bưu chính cạnh tranh khác dưới tầm giá;
b) Vi phạm các quy định về hoạt động bưu chính quốc tế và các dịch vụ khác trong phạm vi các điều ước quốc tế về bưu chính nhưng mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})
c) Cung ứng hoặc khuyến mãi dịch vụ bưu chính vi phạm quy định về khuôn khổ dịch vụ bưu chính dành riêng.
HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC VIỄN THÔNG, INTERNET, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
Vi phạm các quy định về giấy phép viễn thông
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng tới 20.000.000 đồng đối với hành vi thiết lập mạng, hỗ trợ dịch vụ viễn thông mà ko gửi công bố chính thức khai thác mạng, hỗ trợ dịch vụ viễn thông đến Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.
2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng tới 30.000.000 đồng đối với hành vi tu sửa, tẩy xóa giấy phép viễn thông.
3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng tới 50.000.000 đồng đối với hành vi thiết lập mạng viễn thông dùng riêng hoặc thí điểm mạng và dịch vụ viễn thông mà ko có giấy phép.
Vi phạm các quy định về ban bố, chỉnh sửa nội dung trong giấy phép
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng tới 10.000.000 đồng đối với 1 trong các hành vi sau đây:
a) Ban bố nội dung giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông ko đúng thời hạn hoặc ko ban bố đủ trên 03 số báo liên tục;
b) Ban bố nội dung sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông ko đúng thời hạn hoặc ko ban bố đủ trên 3 số báo liên tục.
2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng tới 20.000.000 đồng đối với 1 trong các hành vi sau đây:
a) Không ban bố hoặc ban bố ko đầy đủ nội dung giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông;
b) Không ban bố hoặc ban bố ko đầy đủ nội dung sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông.
3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng tới 30.000.000 đồng đối với 1 trong các hành vi sau đây:
a) Thay đổi địa chỉ hội sở chính mà ko công bố hoặc công bố ko đúng thời hạn cho cơ quan cấp phép;
b) Thay đổi người đại diện theo luật pháp trong giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông mà ko công bố cho cơ quan cấp phép theo quy định;
c) Thay đổi tên công ty hoặc khuôn khổ thiết lập mạng viễn thông hoặc khuôn khổ hỗ trợ dịch vụ viễn thông hoặc loại hình dịch vụ đã được cấp phép hoặc các thông tin khác theo quy định mà ko làm thủ tục đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông;
d) Thay đổi tên tổ chức được cấp phép hoặc danh sách thành viên của mạng hoặc cấu hình mạng hoặc khuôn khổ hoạt động của mạng hoặc loại hình dịch vụ hỗ trợ mà ko làm thủ tục đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng.
4. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng tới 70.000.000 đồng đối với hành vi chỉnh sửa tên tổ chức được cấp phép hoặc thông tin về tuyến cáp viễn thông trên biển được lắp đặt mà ko làm thủ tục đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép lắp đặt cáp viễn thông,
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})
5. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng tới 100.000.000 đồng đối với hành vi ko tiến hành đúng cam kết nhưng mà tổ chức được cấp giấy phép viễn thông đã cam kết đối với cơ quan cấp phép.
Vi phạm các quy định về khắc phục mâu thuẫn trong kinh doanh dịch vụ viễn thông
1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng tới 50.000.000 đồng đối với 1 trong các hành vi sau đây:
a) Không hỗ trợ đầy đủ thông tin, bằng chứng có liên can cho Bộ Thông tin và Truyền thông để tiến hành hội thương giữa các đối tác;
b) Không tham dự hội thương lúc Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị.
2. Phạt tiền từ 140.000.000 đồng tới 170.000.000 đồng đối với hành vi ko chấp hành hình định khắc phục mâu thuẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông nhưng mà các đối tác mâu thuẫn đã chấp nhận.
Vi phạm các quy định về liên lạc nghiệp vụ
1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng tới 30.000.000 đồng đối với hành vi vận dụng cơ chế liên lạc nghiệp vụ ko đúng nhân vật.
2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng tới 50.000.000 đồng đối với hành vi ko quy định cụ thể nhân vật, khuôn khổ, mức sử dụng hoặc ko ban hành quy chế điều hành liên lạc nghiệp vụ nội bộ công ty.
HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
Vi phạm các quy định về tăng trưởng công nghiệp công nghệ thông tin
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng tới 10.000.000 đồng đối với hành vi ko ban bố hoặc ban bố ko đầy đủ nội dung thông tin theo quy định lúc tham gia bản xuất, hỗ trợ gói thành phầm nội dung thông tin số hoàn chỉnh.
2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng tới 30.000.000 đồng đối với 1 trong các hành vi sau đây:
a) Không vận dụng cách thức định giá ứng dụng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành trong việc khai triển các dự án phần mềm và tăng trưởng công nghệ thông tin có sử dụng vốn nhà nước;
b) Chuyển giao, chuyển nhượng công nghệ, biện pháp tăng trưởng thành phầm công nghệ thông tin trọng tâm do Nhà nước đầu cơ lúc chưa được sự đồng ý hoặc trái quy định.
Vi phạm quy định về giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội
1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng tới 5.000.000 đồng đối với hành vi ko làm thủ tục đề xuất cấp lại lúc giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội đã bị mất hoặc bị hư hỏng.
2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng tới 20.000.000 đồng đối với hành vi thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp mà ko có giấy phép hoặc sử dụng giấy phép hết hạn.3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng tới 30.000.000 đồng đối với hành vi thiết lập mạng xã hội mà ko có giấy phép hoặc sử dụng giấy phép hết hạn.
Vi phạm quy định về trang thông tin điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng tới 10.000.000 đồng đối với 1 trong các hành vi sau đây:
a) Thực hiện ko đúng quy định trong giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp;
b) Cung cấp đường dẫn tới trang thông tin điện tử có nội dung vi phạm quy định luật pháp;
c) Không xây dựng thứ tự điều hành thông tin công cộng;
d) Không lưu trữ thông tin tổng hợp tối thiểu 90 ngày diễn ra từ thời khắc được đăng trên trang thông tin điện tử tổng hợp;
đ) Vi phạm 1 trong các quy định về điều hành thông tin điện tử trên mạng đối với các trang thông tin điện tử chẳng hề xin giấy phép.
2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng tới 20.000.000 đồng đối với 1 trong các hành vi sau đây:
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})
a) Không hỗ trợ thông tin trên trang thông tin điện tử tổng hợp đúng với nội dung được quy định trong giấy phép; ko trích dẫn nguyên văn, chuẩn xác nguồn tin chính thức theo quy định;
b) Tiết lộ bí ẩn đời tư hoặc bí ẩn khác lúc chưa được sự đồng ý của tư nhân, tổ chức có liên can trừ trường hợp lí luật quy định;
c) Sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam mà chẳng thể hiện hoặc trình bày ko đúng chủ quyền tổ quốc;
d) Miêu tả kĩ càng hành động dâm loạn, chém, giết thịt, tai nạn ghê rợn trong các tin, bài, phim, ảnh;
đ) Cung cấp nội dung thông tin mê tín dị đoan, không liên quan thuần phong mỹ tục Việt Nam.
3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng tới 30.000.000 đồng đối với 1 trong các hành vi sau đây:
a) Cung cấp nội dung thông tin sai sự thực, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, phẩm giá của tư nhân;
b) Cung cấp nội dung thông tin không liên quan với ích lợi tổ quốc;
c) Đăng, phát bản đồ Việt Nam chẳng thể hiện đầy đủ hoặc trình bày sai chủ quyền tổ quốc;
d) Đăng phát các tác phẩm đã có quyết định cấm lưu hành hoặc trưng thu;
đ) Giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức, tư nhân khác;
e) Không có hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam phục vụ việc thanh tra, rà soát, lưu trữ, hỗ trợ thông tin theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khắc phục cáo giác của người dùng đối với việc hỗ trợ dịch vụ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng tới 50.000.000 đồng đối với 1 trong các hành vi sau đây:
a) Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phá hoại khối đại kết đoàn toàn dân tộc nhưng mà chưa tới mức truy cứu phận sự hình sự;
b) Tuyên truyền khích động chiến tranh xâm lăng, gây hận thù giữa các dân tộc và quần chúng các nước; khích động bạo lực; quảng bá tư tưởng phản động nhưng mà chưa tới mức truy cứu phận sự hình sự;
c) Xuyên tạc sự thực lịch sử, phủ nhận thành tích cách mệnh; xúc phạm dân tộc, danh nhân, người hùng dân tộc nhưng mà chưa tới mức truy cứu phận sự hình sự.
DaiLyWiki tài liệu để xem nội dung cụ thể.

[rule_2_plain]

#Nghị #định #1742013NĐCP #Quy #định #xử #phạt #phạm #hành #chính #trong #lĩnh #vực #Bưu #chính #viễn #thông #công #nghệ #thông #tin #và #tần #số #vô #tuyến #điện


 • #Nghị #định #1742013NĐCP #Quy #định #xử #phạt #phạm #hành #chính #trong #lĩnh #vực #Bưu #chính #viễn #thông #công #nghệ #thông #tin #và #tần #số #vô #tuyến #điện
 • Tổng hợp: DaiLyWiki

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Nghị định 174/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Nghị định 174/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Nghị định 174/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Nghị định 174/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-09-23 17:00:17. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

Top 444 ảnh anime tình yêu đẹp nhất, siêu ngọt ngào

Published

on

Ảnh anime tình yêu với những nét vẽ siêu đẹp sẽ khiến trái tim bất cứ ai cũng phải xao xuyến. Chủ đề anime tình yêu luôn tạo được sức hút mạnh mẽ đối với nhiều người, đặc biệt là các cặp đôi đang yêu nhau say đắm. Nếu bạn đang có một tình yêu ngọt ngào thì nhất định phải chiêm ngưỡng ngay bộ anime tình yêu siêu hay, ngọt ngào dưới đây.

Hoạt hình tình yêu chân thực, sống động như thật.

Nếu bạn đã xem anime tình yêu của Nhật Bản, chắc chắn bạn sẽ thích các nhân vật trong đó. Xuyên suốt bộ phim hoạt hình anime, tình yêu của các nhân vật cũng phải trải qua nhiều khó khăn và đau khổ mới đến được với nhau. Vì vậy, họ luôn yêu thương và tôn trọng người bạn đời của mình.

Bạn có thể tham khảo một số bộ phim anime tình cảm đặc sắc như Sword Art Online, 5 centimet trên giây, Hachimitsu to Clover, Kimi No Na Wa, Shugo Chara, Bokura ga Ita, Princess tutu, Akatsuki no Yona, Junjou Romantica, Koi to Uso, Nisekoi, Inu x Boku SS, Golden Time, Soredemo Sekai wa Utsukushii… xem rất hay và hấp dẫn.

Các cặp đôi trong anime cũng có tâm lý, trạng thái, biểu cảm giống như người thật nên vô cùng sống động và chân thực như ngoài đời.

Top 444 hình ảnh anime tình yêu đẹp nhất, siêu ngọt ngào

Top 444 Ảnh Anime Tình Yêu Siêu Ngọt Ngào Đẹp Nhất (1)

Top 444 Ảnh Anime Tình Yêu Hay Nhất, Siêu Ngọt Ngào (2)

Top 444 Ảnh Anime Tình Yêu Đẹp Nhất, Siêu Ngọt Ngào (3)

Top 444 Ảnh Anime Tình Yêu Hay Nhất, Siêu Ngọt Ngào (4)

Top 444 Ảnh Anime Tình Yêu Hay Nhất, Siêu Ngọt Ngào (5)

Top 444 Ảnh Anime Tình Yêu Hay Nhất, Siêu Ngọt Ngào (6)

Top 444 Ảnh Anime Tình Yêu Hay Nhất, Siêu Ngọt Ngào (7)

Top 444 Ảnh Anime Tình Yêu Hay Nhất, Siêu Ngọt Ngào (8)

Top 444 Ảnh Anime Tình Yêu Siêu Ngọt Ngào Đẹp Nhất (9)

Top 444 Ảnh Anime Tình Yêu Siêu Ngọt Ngào Đẹp Nhất (10)

Top 444 Ảnh Anime Tình Yêu Hay Nhất, Siêu Ngọt Ngào (11)

Top 444 Ảnh Anime Tình Yêu Hay Nhất, Siêu Ngọt Ngào (12)

Top 444 ảnh anime tình yêu hay nhất, siêu ngọt ngào (13)

Top 444 Hình Ảnh Anime Tình Yêu Siêu Ngọt Ngào Đẹp Nhất (14)

Top 444 Ảnh Anime Tình Yêu Hay Nhất, Siêu Ngọt Ngào (15)

Top 444 ảnh anime tình yêu đẹp nhất, siêu ngọt ngào (16)

Top 444 Ảnh Anime Tình Yêu Siêu Ngọt Ngào Đẹp Nhất (17)

Top 444 những bức ảnh anime về tình yêu đẹp nhất, siêu ngọt ngào (18)

Top 444 Ảnh Anime Tình Yêu Hay Nhất, Siêu Ngọt Ngào (19)

Top 444 Ảnh Anime Tình Yêu Siêu Ngọt Ngào Đẹp Nhất (20)

Top 444 ảnh Anime tình yêu đẹp nhất, siêu ngọt ngào nhất (21)

Top 444 Hình Ảnh Anime Tình Yêu Siêu Ngọt Ngào Đẹp Nhất (22)

Top 444 Ảnh Anime Tình Yêu Hay Nhất, Siêu Ngọt Ngào (23)

Top 444 Hình Ảnh Anime Tình Yêu Siêu Ngọt Ngào Đẹp Nhất (24)

Top 444 Ảnh Anime Tình Yêu Hay Nhất, Siêu Ngọt Ngào (25)

Top 444 Ảnh Anime Tình Yêu Hay Nhất, Siêu Ngọt Ngào (26)

Top 444 Ảnh Anime Tình Yêu Hay Nhất, Siêu Ngọt Ngào (27)

Top 444 Ảnh Anime Tình Yêu Hay Nhất, Siêu Ngọt Ngào (28)

Top 444 ảnh anime tình yêu hay nhất, siêu ngọt ngào (29)

Top 444 Ảnh Anime Tình Yêu Siêu Ngọt Ngào Đẹp Nhất (30)

Top 444 Ảnh Anime Tình Yêu Siêu Ngọt Ngào Đẹp Nhất (31)

Top 444 Ảnh Anime Tình Yêu Hay Nhất, Siêu Ngọt Ngào (32)

Top 444 Hình Ảnh Anime Tình Yêu Siêu Ngọt Ngào Đẹp Nhất (34)

Top 444 Ảnh Anime Tình Yêu Siêu Ngọt Ngào Đẹp Nhất (35)

Top 444 Ảnh Anime Tình Yêu Hay Nhất, Siêu Ngọt Ngào (36)

Top 444 Ảnh Anime Tình Yêu Đẹp Nhất, Siêu Ngọt Ngào (37)

Top 444 Ảnh Anime Tình Yêu Hay Nhất, Siêu Ngọt Ngào (38)

Top 444 Hình Ảnh Anime Tình Yêu Siêu Ngọt Ngào Đẹp Nhất (39)

Top 444 Ảnh Anime Tình Yêu Siêu Ngọt Ngào Đẹp Nhất (40)

Top 444 Hình Ảnh Anime Tình Yêu Siêu Ngọt Ngào Đẹp Nhất (41)

Top 444 Ảnh Anime Tình Yêu Hay Nhất, Siêu Ngọt Ngào (42)

Top 444 Hình Ảnh Anime Tình Yêu Siêu Ngọt Ngào Đẹp Nhất (43)

Top 444 Hình Ảnh Anime Tình Yêu Siêu Ngọt Ngào Đẹp Nhất (44)

Top 444 Ảnh Anime Tình Yêu Hay Nhất, Siêu Ngọt Ngào (45)

Top 444 Ảnh Anime Tình Yêu Đẹp Nhất, Siêu Ngọt Ngào (46)

Top 444 Ảnh Anime Tình Yêu Siêu Ngọt Ngào Đẹp Nhất (47)

Top 444 Ảnh Anime Tình Yêu Hay Nhất, Siêu Ngọt Ngào (48)

Top 444 Ảnh Anime Tình Yêu Hay Nhất, Siêu Ngọt Ngào (49)

Top 444 Ảnh Anime Tình Yêu Hay Nhất, Siêu Ngọt Ngào (50)

Nếu bạn là người yêu thích sự yêu thích của nhân vật anime nào thì hãy tải ngay về máy khi xem bộ hình ảnh anime tình yêu cực đẹp nhé. Tại anhdep123.com chuyên chia sẻ ảnh đẹp miễn phí. Vì vậy bạn tha hồ tải về làm hình nền đẹp cho máy tính và điện thoại của mình.

Xem thêm  Nguyễn Hải Phong là ai? Tiểu sử nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Top 444 ảnh anime tình yêu đẹp nhất, siêu ngọt ngào❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Top 444 ảnh anime tình yêu đẹp nhất, siêu ngọt ngào” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Top 444 ảnh anime tình yêu đẹp nhất, siêu ngọt ngào [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Top 444 ảnh anime tình yêu đẹp nhất, siêu ngọt ngào” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-09-26 14:46:40. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

https://mobitool.net/cach-lien-ket-airpay-voi-tai-khoan-ngan-hang.html

Published

on

https://mobitool.net/cach-lien-ket-airpay-voi-tai-khoan-ngan-hang.html

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “https://mobitool.net/cach-lien-ket-airpay-voi-tai-khoan-ngan-hang.html❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “https://mobitool.net/cach-lien-ket-airpay-voi-tai-khoan-ngan-hang.html” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “https://mobitool.net/cach-lien-ket-airpay-voi-tai-khoan-ngan-hang.html [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “https://mobitool.net/cach-lien-ket-airpay-voi-tai-khoan-ngan-hang.html” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-09-26 14:45:15. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Xem thêm  Văn mẫu lớp 6: Đoạn văn giới thiệu tập ảnh về quê hương (3 mẫu)
Continue Reading

Blog

Cách sử dụng điều khiển điều hòa Samsung 1 chiều, 2 chiều chi tiết nhất

Published

on

Máy lạnh Samsung là một trong những dòng máy lạnh được ưa chuộng nhất hiện nay. Tuy nhiên, trên thực tế, không phải ai cũng có thể dễ dàng thao tác, cài đặt và sử dụng điều khiển từ xa của mình. Nếu bạn cũng đang gặp khó khăn này thì hãy tham khảo ngay cách sử dụng điều khiển điều hòa Samsung chi tiết dưới đây.

Nội dung chính

 • Tìm hiểu ý nghĩa của các ký hiệu trên điều khiển từ xa của điều hòa Samsung
 • Cách sử dụng điều khiển điều hòa Samsung 2 chiều, 1 chiều
  • Các chế độ cơ bản
  • Cách cài đặt chế độ ngủ ngon (Good Sleep) của máy lạnh Samsung
  • Cách cài đặt chế độ làm lạnh 2 bước (Nhanh)
  • Cài đặt chức năng thoải mái
  • Đặt chức năng tiết kiệm năng lượng (Một người dùng)
  • Đặt chức năng làm sạch tự động
  • Cách tắt tiếng “bíp bíp” khi sử dụng remote máy lạnh Samsung

Tìm hiểu ý nghĩa của các ký hiệu trên điều khiển từ xa của điều hòa Samsung

Trên remote điều hòa Samsung 1 chiều, 2 chiều có các ký hiệu như sau:

 • Nút nguồn: Có chức năng tắt mở máy lạnh.
 • Nut điêu chỉnh chê độ: Giúp bạn chọn chế độ. Khi sử dụng nút này, bạn sẽ có thể lựa chọn 5 chế độ như chế độ tự động, chế độ làm lạnh, chế độ làm khô, chế độ quạt và chế độ sưởi.
 • Nút QUẠT: Chức năng điều chỉnh luồng gió với 5 cấp độ khác nhau là tự động, chậm, trung bình, nhanh và turbo.
 • Nút SET: Chức năng chọn hoặc hủy cài đặt đã chọn.
 • Nút “<>”: Chức năng hỗ trợ hoạt động cho quá trình hẹn giờ.
 • Nút CÀI ĐẶT: Chế độ cài đặt chức năng cho máy lạnh.
 • Nút HẸN GIỜ: Chức năng hẹn giờ.
 • Nút OPTIONS: Chức năng mở 1 trong 2 chế độ thông minh: Fast mode (làm lạnh nhanh) hoặc Comfort mode (chế độ thoải mái).
 • Nút NGƯỜI DÙNG DUY NHẤT: Chức năng bật tắt chế độ 1 người dùng. Đây là một trong những chức năng vô cùng thông minh, giúp giảm thiểu điện năng tiêu thụ của máy lạnh Samsung.
 • Nút có biểu tượng gió: Chức năng bật hoặc tắt chế độ đảo gió tự động.
 • Nút TEMP: Chức năng điều khiển tăng giảm nhiệt độ theo nhu cầu.

Điều khiển điều hòa samsung

Cách sử dụng điều khiển điều hòa Samsung 2 chiều, 1 chiều

Dù là điều hòa Samsung 1 chiều hay 2 chiều thì cách thức hoạt động với remote cũng khá giống nhau.

Các chế độ cơ bản

Khi nhấn nút CHẾ ĐỘ, chúng ta sẽ chọn được 1 trong 5 chế độ:

 • Chế độ tự động (AUTO): Khi chọn chế độ này, máy lạnh sẽ tự động cài đặt nhiệt độ và tốc độ quay của quạt để cân bằng với nhiệt độ phòng nhờ cảm biến được cài đặt sẵn.
 • Làm lạnh khô (DRY): Chế độ này sẽ giúp hút ẩm không khí nhưng không làm giảm nhiệt độ trong phòng. Tuy nhiên, chế độ này chỉ được khuyến khích lựa chọn vào những ngày thời tiết không quá nóng hoặc ẩm.
 • Chế độ quạt (FAN): Với chế độ này, máy lạnh vừa làm mát vừa kết hợp với quạt đảo chiều, giúp không gian trong phòng luôn thông thoáng, nhiệt độ phân bổ đều hơn.
 • Chế độ sưởi ấm (HEAT): Đây là chế độ chỉ có ở điều hòa Samsung 2 chiều. Chế độ này có chức năng tăng nhiệt độ, giúp không khí trong phòng ấm hơn vào những ngày đông giá lạnh.
 • Chế độ làm mát (COOL): Ở chế độ này, máy lạnh sẽ thực hiện chức năng làm lạnh, giảm nhiệt độ trong phòng xuống ngưỡng mong muốn. Bạn có thể tùy ý tăng giảm nhiệt độ cũng như luồng gió từ quạt để có cảm giác thoải mái nhất. Tuy nhiên, nếu nhiệt độ bên trong và bên ngoài quá chênh lệch, điều hòa sẽ mất nhiều thời gian và năng lượng hơn để thực hiện yêu cầu.
Xem thêm  Đề khảo sát Toán 12 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định năm học 2019-2020

Điều hòa Samsung

Cách cài đặt chế độ ngủ ngon (Good Sleep) của máy lạnh Samsung

Đây là một chế độ khá đặc biệt của máy lạnh Samsung, chúng thường được sử dụng khi máy lạnh ở trạng thái sưởi hoặc làm lạnh. Với chế độ thông minh này, bạn sẽ tiết kiệm được điện năng khá hiệu quả. Khi chọn chế độ này, máy lạnh sẽ hoạt động ở 3 chế độ nhỏ:

 • Buồn ngủ: Vào ban đêm, nhiệt độ giảm xuống. Do đó, ở chế độ Fall Sleep, máy lạnh của bạn sẽ từ từ giảm nhiệt độ theo thời gian, giúp cơ thể chìm vào giấc ngủ sâu với nhiệt độ thích hợp nhất.
 • Ngủ âm thanh: Chế độ này ngược lại với chế độ Fall Sleep, tức là chúng được kích hoạt khi máy lạnh đang ở chế độ sưởi. Khi chọn chế độ này, máy lạnh sẽ từ từ tăng nhiệt độ đến ngưỡng phù hợp để bạn cảm thấy thoải mái nhất, từ đó giúp ngủ ngon hơn trong những ngày thời tiết se lạnh.
 • Thức dậy: Khi chọn chế độ này, bạn sẽ cảm nhận được sự trong lành trong chính không gian phòng ngủ của mình với luồng gió vô cùng dễ chịu.

Thời gian tối đa để cài đặt chế độ Ngủ ngon là 8 tiếng, đủ để bạn có một giấc ngủ trọn vẹn. Để hủy chế độ này, bạn chỉ cần đặt đồng hồ dừng ở mức “0.0”.

>>> Xem thêm: Máy tạo ẩm giá bao nhiêu? Loại nào tốt, giá rẻ?

Xem thêm  Đầu đội trời chân đạp đất lưng tựa ngai vàng trị giang sơn là ai? Đúng nhất

Cách cài đặt chế độ làm lạnh 2 bước (Nhanh)

Khi nhiệt độ trong phòng tăng cao hơn nhiệt độ cài đặt, chúng ta có thể nhanh chóng đưa nó trở lại quỹ đạo ban đầu. Như sau:

 • Bước 1: Nhấn OPTIONS.
 • Bước 2: Nhấn “<>” cho đến khi “2 bước” được hiển thị trên màn hình của chỉ báo tùy chọn.
 • Bước 3: Nhấn SET để bắt đầu Hoạt động chức năng nhanh.

Lưu ý: Chức năng này chỉ khả dụng khi máy điều hòa không khí đang hoạt động ở chế độ làm mát.

Cài đặt chức năng thoải mái

Khi học cách sử dụng điều khiển từ xa của điều hòa Samsung, bạn nhất định không được bỏ qua chức năng Comfort này. Ở chế độ này, máy lạnh sẽ mang đến cho bạn bầu không khí thoải mái và dễ chịu nhất với nhiệt độ, lượng gió lý tưởng,… Bạn có thể cài đặt chức năng này bằng cách:

 • Bước 1: Nhấn OPTIONS.
 • Bước 2: Nhấn “<>” cho đến khi “Thoải mái” hiển thị trên màn hình.
 • Bước 3: Nhấn SET để bắt đầu chức năng Thoải mái.

Lưu ý: Chức năng này chỉ khả dụng khi máy điều hòa không khí đang hoạt động ở chế độ làm mát.

Đặt chức năng tiết kiệm năng lượng (Một người dùng)

Đây là một chế độ vô cùng thông minh của máy lạnh Samsung, giúp bạn tiết kiệm điện năng hiệu quả.

Ở chế độ này, thay vì làm mát toàn bộ không gian, điều hòa sẽ chỉ làm mát nơi bạn hoạt động. Để bật chức năng này, hãy làm như sau:

 • Bước 1: Nhấn SINGLE USER để bật chức năng.
 • Bước 2: Nhấn lại SINGLE USER để tắt.

Lưu ý: Chức năng này chỉ hoạt động khi máy lạnh ở chế độ làm lạnh.

>>> Xem thêm: Cách tiết kiệm điện cho máy lạnh đến 30% cho nhà hàng, siêu thị

Sử dụng Điều hòa Samsung

Đặt chức năng làm sạch tự động

Nhờ tính năng làm sạch tự động, bạn sẽ được tận hưởng không khí trong lành, sạch sẽ. Hoạt động chính của chức năng này là giảm độ ẩm bên trong dàn lạnh xuống mức thấp nhất. Để thiết lập chức năng này, hãy làm như sau:

 • Bước 1: Nhấn SETTINGS cho đến khi đèn báo CLEAN sáng lên.
 • Bước 2: Nhấn SET.
 • Chỉ báo CLEAN sẽ tắt 3 giây sau khi cài đặt. Thay vào đó, đèn báo TIMER sáng lên và máy điều hòa không khí thực hiện chức năng làm sạch sau khi máy ngừng hoạt động.
 • Tùy theo chế độ hoạt động của máy lạnh, chức năng tự làm sạch này sẽ thực hiện trong thời gian khác nhau, cụ thể: 30 phút đối với chế độ tự động, chế độ làm lạnh, chế độ làm khô; 15 phút đối với chế độ sưởi, chế độ quạt.
Xem thêm  https://mobitool.net/dau-me-la-gi-tac-dung-cua-dau-me-doi-voi-suc-khoe-va-luu-y-khi-su-dung.html

Cách tắt tiếng “bíp bíp” khi sử dụng remote máy lạnh Samsung

Để tắt âm thanh này, hãy làm như sau:

 • Bước 1: Nhấn nút CÀI ĐẶT cho đến khi đèn hiển thị “Bíp”.
 • Bước 2: Nhấn SET để hoàn tất thiết lập. Sau 3 giây, đèn báo trên màn hình biến mất và chức năng bắt đầu hoạt động.

Để mở lại tiếng bíp, bạn thực hiện tương tự như khi tắt.

Hy vọng những chia sẻ trên đây về cách sử dụng remote điều hòa Samsung 2 chiều, 1 chiều sẽ hữu ích với bạn, giúp bạn có thể dễ dàng sử dụng hết các tính năng của chiếc điều hòa này.

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Cách sử dụng điều khiển điều hòa Samsung 1 chiều, 2 chiều chi tiết nhất❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Cách sử dụng điều khiển điều hòa Samsung 1 chiều, 2 chiều chi tiết nhất” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Cách sử dụng điều khiển điều hòa Samsung 1 chiều, 2 chiều chi tiết nhất [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Cách sử dụng điều khiển điều hòa Samsung 1 chiều, 2 chiều chi tiết nhất” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-09-26 14:43:38. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Trending