Connect with us

Blog

Nghị định 110/2020/NĐ-CP – Mobitool

Published

on

Từ ngày 01/11/2020, Nghị định 110/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 15/09/2020 chính thức có hiệu lực. Nghị định quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế.

Theo đó quy định học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong kỳ thi Olympic quốc tế các môn học, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế, thi kỹ năng nghề thế giới được thưởng theo mức sau:

 • Huy chương Vàng hoặc giải nhất: 55 triệu đồng;
 • Huy chương Bạc hoặc giải nhì: 35 triệu đồng;
 • Huy chương Đồng hoặc giải ba: 25 triệu đồng;
 • Khuyến khích: 10 triệu đồng.

CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——
Số: 110/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2020

NGHỊ ĐỊNH 110/2020/NĐ-CP

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN, HỌC VIÊN ĐOẠT GIẢI TRONG CÁC KÌ THI QUỐC GIA, QUỐC TẾ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế, bao gồm: Đối tượng, tiêu chuẩn, thủ tục, mức tiền thưởng và nguồn kinh phí khen thưởng.

Điều 2. Đối tượng khen thưởng

1. Học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức, gồm: Thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn học, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật, thi kỹ năng nghề quốc gia.

2. Học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định cử tham gia, gồm: Thi Olympic quốc tế các môn học, Olympic châu Á các môn học; thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế; thi kỹ năng nghề thế giới, thi kỹ năng nghề châu Á, thi kỹ năng nghề Đông Nam Á.

Điều 3. Tiêu chuẩn khen thưởng

1. Tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho học sinh, sinh viên, học viên đạt một trong các thành tích sau:

a) Hai lần liên tục đoạt Huy chương Vàng trong kỳ thi Olympic quốc tế các môn học hoặc hai lần liên tục đoạt giải nhất trong kỳ thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế;

b) Đoạt Huy chương Vàng trong kỳ thi kỹ năng nghề thế giới.

2. Tặng Huân chương Lao động hạng nhì cho học sinh, sinh viên, học viên đạt một trong các thành tích sau:

a) Đoạt Huy chương Vàng trong kỳ thi Olympic quốc tế các môn học hoặc giải nhất trong kỳ thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế;

b) Đoạt Huy chương Bạc trong kỳ thi kỹ năng nghề thế giới hoặc Huy chương Vàng trong kỳ thi kỹ năng nghề châu Á.

3. Tặng Huân chương Lao động hạng ba cho học sinh, sinh viên, học viên đạt một trong các thành tích sau:

a) Đoạt Huy chương Bạc trong kỳ thi Olympic quốc tế các môn học hoặc giải nhì trong kỳ thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế hoặc Huy chương Vàng trong kỳ thi Olympic châu Á các môn học;

b) Đoạt Huy chương Đồng trong kỳ thi tay nghề thế giới hoặc Huy chương Bạc trong kỳ thi kỹ năng nghề châu Á.

4. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho học sinh, sinh viên, học viên đạt một trong các thành tích sau:

a) Đoạt Huy chương Đồng trong kỳ thi Olympic quốc tế các môn học hoặc giải ba trong kỳ thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế hoặc Huy chương Bạc trong kỳ thi Olympic châu Á các môn học;

b) Đoạt Huy chương Đồng trong kỳ thi kỹ năng nghề châu Á hoặc Huy chương Vàng trong kỳ thi kỹ năng nghề Đông Nam Á.

5. Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho học sinh, sinh viên, học viên đạt một trong các thành tích sau:

a) Đoạt Huy chương Đồng trong kỳ thi Olympic châu Á các môn học;

b) Đoạt Huy chương Bạc hoặc Huy chương Đồng trong kỳ thi kỹ năng nghề Đông Nam Á;

c) Đoạt giải khuyến khích, giải tư, chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc, bằng danh dự (sau đây gọi chung là giải khuyến khích) trong các kỳ thi quốc tế quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định này;

d) Đoạt giải nhất hoặc giải nhì hoặc giải ba trong các kỳ thi quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này.

6. Học sinh, sinh viên, học viên đạt nhiều thành tích trong một năm thì được xét tặng hình thức khen thưởng cấp nhà nước cao nhất theo quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều này.

Xem thêm  https://mobitool.net/phan-tich-ve-dep-co-dien-va-hien-dai-cua-trang-giang.html

Điều 4. Thủ tục khen thưởng

Thủ tục, hồ sơ xét khen thưởng học sinh, sinh viên, học viên quy định tại Nghị định này thực hiện theo Điều 55 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Điều 5. Mức tiền thưởng

1. Học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong kỳ thi Olympic quốc tế các môn học, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế, thi kỹ năng nghề thế giới được thưởng theo mức sau:

a) Huy chương Vàng hoặc giải nhất: 55 triệu đồng;

b) Huy chương Bạc hoặc giải nhì: 35 triệu đồng;

c) Huy chương Đồng hoặc giải ba: 25 triệu đồng;

d) Khuyến khích: 10 triệu đồng.

2. Học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong kỳ thi Olympic châu Á các môn học, kỳ thi kỹ năng nghề châu Á được thưởng theo mức sau:

a) Huy chương Vàng: 35 triệu đồng;

b) Huy chương Bạc: 25 triệu đồng;

c) Huy chương Đồng: 10 triệu đồng;

d) Khuyến khích: 8 triệu đồng.

3. Học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong kỳ thi kỹ năng nghề Đông Nam Á được thưởng theo mức sau:

a) Huy chương Vàng: 25 triệu đồng;

b) Huy chương Bạc: 10 triệu đồng;

c) Huy chương Đồng: 8 triệu đồng;

d) Khuyến khích: 5 triệu đồng.

4. Học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này được thưởng theo mức sau:

a) Giải Nhất: 4 triệu đồng;

b) Giải Nhì: 2 triệu đồng;

c) Giải Ba: 1 triệu đồng.

5. Đội, nhóm học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quy định tại Điều 2 Nghị định này được thưởng mức tiền gấp hai lần đối với cá nhân quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 Điều này.

6. Học sinh, sinh viên, học viên là người dân tộc thiểu số hoặc là người khuyết tật đoạt giải trong các kỳ thi quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng 1,5 lần mức thưởng quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều này. Trường hợp học sinh, sinh viên, học viên là người dân tộc thiểu số và là người khuyết tật đoạt giải trong các kỳ thi quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng 02 lần mức thưởng quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều này.

7. Học sinh, sinh viên, học viên được hưởng mức tiền thưởng theo quy định tại Nghị định này và được hưởng mức tiền thưởng quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP.

Điều 6. Nguồn kinh phí khen thưởng

1. Kinh phí khen thưởng quy định tại Điều 5 Nghị định này do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chi trả từ nguồn ngân sách nhà nước.

2. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng các nguồn kinh phí hợp pháp khác để khen thưởng cho học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 11 năm 2020.

Quyết định số 158/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi học sinh, sinh viên giỏi, Olympic quốc gia, Olympic quốc tế, kỹ năng nghề quốc gia và kỹ năng nghề quốc tế hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Điều 8. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:

– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: VT, TCCV (2)

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

Từ ngày 01/11/2020, Nghị định 110/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 15/09/2020 chính thức có hiệu lực. Nghị định quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế.

Theo đó quy định học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong kỳ thi Olympic quốc tế các môn học, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế, thi kỹ năng nghề thế giới được thưởng theo mức sau:

 • Huy chương Vàng hoặc giải nhất: 55 triệu đồng;
 • Huy chương Bạc hoặc giải nhì: 35 triệu đồng;
 • Huy chương Đồng hoặc giải ba: 25 triệu đồng;
 • Khuyến khích: 10 triệu đồng.
Xem thêm  Những câu thơ lục bát thả thính hay, chất nhất

CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——
Số: 110/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2020

NGHỊ ĐỊNH 110/2020/NĐ-CP

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN, HỌC VIÊN ĐOẠT GIẢI TRONG CÁC KÌ THI QUỐC GIA, QUỐC TẾ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế, bao gồm: Đối tượng, tiêu chuẩn, thủ tục, mức tiền thưởng và nguồn kinh phí khen thưởng.

Điều 2. Đối tượng khen thưởng

1. Học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức, gồm: Thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn học, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật, thi kỹ năng nghề quốc gia.

2. Học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định cử tham gia, gồm: Thi Olympic quốc tế các môn học, Olympic châu Á các môn học; thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế; thi kỹ năng nghề thế giới, thi kỹ năng nghề châu Á, thi kỹ năng nghề Đông Nam Á.

Điều 3. Tiêu chuẩn khen thưởng

1. Tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho học sinh, sinh viên, học viên đạt một trong các thành tích sau:

a) Hai lần liên tục đoạt Huy chương Vàng trong kỳ thi Olympic quốc tế các môn học hoặc hai lần liên tục đoạt giải nhất trong kỳ thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế;

b) Đoạt Huy chương Vàng trong kỳ thi kỹ năng nghề thế giới.

2. Tặng Huân chương Lao động hạng nhì cho học sinh, sinh viên, học viên đạt một trong các thành tích sau:

a) Đoạt Huy chương Vàng trong kỳ thi Olympic quốc tế các môn học hoặc giải nhất trong kỳ thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế;

b) Đoạt Huy chương Bạc trong kỳ thi kỹ năng nghề thế giới hoặc Huy chương Vàng trong kỳ thi kỹ năng nghề châu Á.

3. Tặng Huân chương Lao động hạng ba cho học sinh, sinh viên, học viên đạt một trong các thành tích sau:

a) Đoạt Huy chương Bạc trong kỳ thi Olympic quốc tế các môn học hoặc giải nhì trong kỳ thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế hoặc Huy chương Vàng trong kỳ thi Olympic châu Á các môn học;

b) Đoạt Huy chương Đồng trong kỳ thi tay nghề thế giới hoặc Huy chương Bạc trong kỳ thi kỹ năng nghề châu Á.

4. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho học sinh, sinh viên, học viên đạt một trong các thành tích sau:

a) Đoạt Huy chương Đồng trong kỳ thi Olympic quốc tế các môn học hoặc giải ba trong kỳ thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế hoặc Huy chương Bạc trong kỳ thi Olympic châu Á các môn học;

b) Đoạt Huy chương Đồng trong kỳ thi kỹ năng nghề châu Á hoặc Huy chương Vàng trong kỳ thi kỹ năng nghề Đông Nam Á.

5. Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho học sinh, sinh viên, học viên đạt một trong các thành tích sau:

a) Đoạt Huy chương Đồng trong kỳ thi Olympic châu Á các môn học;

b) Đoạt Huy chương Bạc hoặc Huy chương Đồng trong kỳ thi kỹ năng nghề Đông Nam Á;

c) Đoạt giải khuyến khích, giải tư, chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc, bằng danh dự (sau đây gọi chung là giải khuyến khích) trong các kỳ thi quốc tế quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định này;

d) Đoạt giải nhất hoặc giải nhì hoặc giải ba trong các kỳ thi quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này.

6. Học sinh, sinh viên, học viên đạt nhiều thành tích trong một năm thì được xét tặng hình thức khen thưởng cấp nhà nước cao nhất theo quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều này.

Điều 4. Thủ tục khen thưởng

Thủ tục, hồ sơ xét khen thưởng học sinh, sinh viên, học viên quy định tại Nghị định này thực hiện theo Điều 55 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Điều 5. Mức tiền thưởng

1. Học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong kỳ thi Olympic quốc tế các môn học, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế, thi kỹ năng nghề thế giới được thưởng theo mức sau:

Xem thêm  Thần Tướng – Hướng dẫn chơi chế độ Đấu hạng

a) Huy chương Vàng hoặc giải nhất: 55 triệu đồng;

b) Huy chương Bạc hoặc giải nhì: 35 triệu đồng;

c) Huy chương Đồng hoặc giải ba: 25 triệu đồng;

d) Khuyến khích: 10 triệu đồng.

2. Học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong kỳ thi Olympic châu Á các môn học, kỳ thi kỹ năng nghề châu Á được thưởng theo mức sau:

a) Huy chương Vàng: 35 triệu đồng;

b) Huy chương Bạc: 25 triệu đồng;

c) Huy chương Đồng: 10 triệu đồng;

d) Khuyến khích: 8 triệu đồng.

3. Học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong kỳ thi kỹ năng nghề Đông Nam Á được thưởng theo mức sau:

a) Huy chương Vàng: 25 triệu đồng;

b) Huy chương Bạc: 10 triệu đồng;

c) Huy chương Đồng: 8 triệu đồng;

d) Khuyến khích: 5 triệu đồng.

4. Học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này được thưởng theo mức sau:

a) Giải Nhất: 4 triệu đồng;

b) Giải Nhì: 2 triệu đồng;

c) Giải Ba: 1 triệu đồng.

5. Đội, nhóm học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quy định tại Điều 2 Nghị định này được thưởng mức tiền gấp hai lần đối với cá nhân quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 Điều này.

6. Học sinh, sinh viên, học viên là người dân tộc thiểu số hoặc là người khuyết tật đoạt giải trong các kỳ thi quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng 1,5 lần mức thưởng quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều này. Trường hợp học sinh, sinh viên, học viên là người dân tộc thiểu số và là người khuyết tật đoạt giải trong các kỳ thi quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng 02 lần mức thưởng quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều này.

7. Học sinh, sinh viên, học viên được hưởng mức tiền thưởng theo quy định tại Nghị định này và được hưởng mức tiền thưởng quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP.

Điều 6. Nguồn kinh phí khen thưởng

1. Kinh phí khen thưởng quy định tại Điều 5 Nghị định này do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chi trả từ nguồn ngân sách nhà nước.

2. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng các nguồn kinh phí hợp pháp khác để khen thưởng cho học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 11 năm 2020.

Quyết định số 158/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi học sinh, sinh viên giỏi, Olympic quốc gia, Olympic quốc tế, kỹ năng nghề quốc gia và kỹ năng nghề quốc tế hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Điều 8. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:

– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: VT, TCCV (2)

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Nghị định 110/2020/NĐ-CP – DaiLyWiki❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Nghị định 110/2020/NĐ-CP – DaiLyWiki” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Nghị định 110/2020/NĐ-CP – DaiLyWiki [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Nghị định 110/2020/NĐ-CP – DaiLyWiki” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-09-23 22:59:39. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

TOP phần mềm mở file RAR tốt nhất

Published

on

Bạn không biết cách mở RAR. tập tin thế nào? Sau đó, sử dụng một trong những công cụ để nén và giải nén RAR. các tập tin tốt nhất dưới đây.

TOP phần mềm tốt nhất để mở tệp RAR

Bạn không biết cách mở RAR. tập tin thế nào? Sau đó, sử dụng một trong những công cụ để nén và giải nén RAR. các tập tin tốt nhất dưới đây.

TOP phần mềm tốt nhất để mở tệp RAR

 • 0 Đầu tiên

  WinZip

  Phần mềm mở tệp RAR WinZip

  Như tên cho thấy, WinZip thường được sử dụng để mở các tệp Zip. Tuy nhiên, nó cũng mở một số định dạng khác, bao gồm RAR, 7z, CAB và ISO. Với giao diện đơn giản, WinZip cho phép bạn mở các tệp RAR ngay lập tức.

  Cùng với RAR và các loại tệp nén khác, WinZip cũng hỗ trợ mã hóa tệp với mã hóa AES 128-bit và 256-bit. Ngoài ra, người dùng cũng có thể thay đổi kích thước ảnh, thêm logo watermark, chia sẻ hoặc lưu tệp trong email, clipboard, các dịch vụ điện toán đám mây như Dropbox, Google Drive.

  Bạn có thể tải xuống WinZip miễn phí và sử dụng trong 21 ngày. Khi kết thúc giai đoạn dùng thử, nó được bán với giá 29,95 USD trên Windows, macOS, Android & iOS.

  Tải xuống: Winzip dành cho Windows | Mac | Android | iOS

 • 0 2

  WinRAR

  WinRAR

  WinRAR là một trong những phần mềm giải nén tập tin phổ biến nhất. Nó cho phép người dùng giải nén liền mạch tất cả các định dạng phổ biến như RAR, CAB, 7Z, ZIP. Ngoài ra, phần mềm này hỗ trợ cả mã hóa AES 128-bit và 256-bit.

  Xem thêm  Cách sử dụng toner đúng cách, hiệu quả để có làn da luôn căng đẹp

  Giao diện của WinRAR thân thiện với người dùng với các nút lớn giúp việc giải nén các tập tin trở nên vô cùng đơn giản. Nếu bạn đang tìm kiếm một công cụ mở tệp RAR dễ dàng và linh hoạt thì đây là sự lựa chọn hoàn hảo. Tải xuống WinRAR miễn phí và dùng thử trong 40 ngày. Tuy nhiên, sau đó, bạn vẫn có thể giải nén tập tin mà không cần phải mua bản trả phí.

  Tải xuống: WinRAR

 • 0 3

  PeaZip

  Phần mềm giải nén PeaZip

  PeaZip là một công cụ miễn phí hỗ trợ các định dạng nén phổ biến nhất, bao gồm 7Z, CAB và XAR. Giao diện PeaZip cũng dễ điều hướng. Chỉ cần mở ứng dụng, duyệt qua tệp RAR, sau đó nhấp đúp để mở hoặc nhấn. cái nút Trích xuất để giải nén tệp sang một vị trí khác.

  PeaZip là một tùy chọn phần mềm miễn phí tuyệt vời để giải nén và tạo tệp RAR trên Windows và Linux.

  Tải xuống: PeaZip

 • 0 4

  7-Zip

  Phần mềm mở tệp RAR 7-Zip

  Sau WinRAR, 7-Zip là phần mềm mở tệp RAR nổi tiếng nhất. Giao diện trực quan với thiết kế tối giản giúp việc sử dụng 7-Zip trở nên vô cùng đơn giản.

  8-Zip hỗ trợ tất cả các định dạng nén tập tin chính, cho phép người dùng giải nén các tập tin đa dung lượng. Phần mềm miễn phí này cung cấp mã hóa AES 256-bit. Hiện tại, chương trình chỉ có sẵn trên Windows.

  Tải xuống: 7-Zip

 • 0 5

  Trình lưu trữ miễn phí B1

  Phần mềm mở tệp RAR B1 Free Archiver

  B1 Free Archiver là phần mềm nén và mở tệp mới, hiện đại nhất trong danh sách này. Nó có hỗ trợ nén định dạng B1 gốc cùng với hơn 20 định dạng lưu trữ phổ biến.

  Xem thêm  Tuyển tập các đoạn văn Tiếng Anh viết về cuốn sách yêu thích

  Người dùng cũng có thể chia các tệp lưu trữ lớn thành nhiều tệp nhỏ, tạo các tệp lưu trữ được bảo vệ bằng mật khẩu và mã hóa AES 256-bit. Nhược điểm duy nhất của phần mềm này là chỉ hỗ trợ tạo kho lưu trữ B1 và ​​ZIP.

  Tải xuống: B1 Free Archiver cho Windows | Mac | Hệ điều hành Linux | Android

 • Đây là một số Phần mềm để mở RAR. các tập tin nhanh nhất và dễ dàng nhất. Hy vọng bài viết này giúp bạn có sự lựa chọn phù hợp.

 • Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “TOP phần mềm mở file RAR tốt nhất❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “TOP phần mềm mở file RAR tốt nhất” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “TOP phần mềm mở file RAR tốt nhất [ ❤️️❤️️ ]”.

  Bài viết về “TOP phần mềm mở file RAR tốt nhất” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-10-01 18:03:56. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

  Rate this post
  Continue Reading

  Blog

  QTV là ai? Sự nghiệp của game thủ 8x nổi tiếng làng LMHT

  Published

  on

  QTV là ai? Anh đã có được những thành tựu gì nổi bật để khán giả ưu ái gọi anh là một tượng đài của làng Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam? Cùng DaiLyWiki tìm hiểu nhé

  Nếu bạn là một game thủ trong LMHT thì chắc hẳn cái tên QTV đã không còn quá xa lạ với bạn. QTV chính là một cái tên kì cựu trong làng LMHT Việt Nam. Vậy QTV là ai?

  Lùm xùm về câu chuyện QTV li hôn với vợ sau 3 năm gắn bó là như thế nào? Cùng DaiLyWiki tìm hiểu ngay sau đây nhé!

  QTV là ai? Quách Thành Vũ là ai?

  QTV còn được mọi người biết đến với cái tên là Quách Thành Vũ. QTV là một game thủ nổi tiếng trong cộng đồng game Liên Minh Huyền Thoại. QTV được mọi người ưu ái như là một tượng đài trong làng game LMHT. Anh nổi tiếng là người dẫn đầu cộng đồng game với lối chơi game chuyên nghiệp.

  QTV còn là một tượng đài game thủ ở Việt Nam. Anh cũng chính là một trong những người mang LMHT Việt Nam ra thế giới.

  Ngoài ra, QTV là một game thủ sở hữu những thành tích đáng nể trong làng game LMHT. Anh có một lượng fan khá đông đảo và nhận được nhiều sự tôn trọng từ cộng đồng người chơi game.

  Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, QTV đã giải nghệ và trở thành một trong những streamer thành công nhất. Anh luôn có một lượng fan đông đảo ủng hộ. Vì vậy cái tên QTV là ai vẫn luôn nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng.

  Tiểu sử QTV

  QTV tên thật là gì?

  QTV tên thật là Nguyễn Trần Tường Vũ. Mọi người vẫn hay gọi anh với cái tên là Quách Thành Vũ.

  Anh còn được mọi người gọi với cái tên là huyền thoại Quả Tạ Vàng trong làng game Việt. QTV là một trong những người đặt nền tảng đầu tiên ở những thời kì đầu trong nền LMHT Việt.

  QTV sinh năm bao nhiêu?

  QTV sinh ngày 07/03/1988. Anh thuộc cung hoàng đạo Song Ngư. Mặc dù còn trẻ nhưng anh lại chính là một lão luyện của LMHT Việt Nam.

  Anh cũng chính là người đã đóng góp công sức lớn lao cho sự phát triển của Esports Việt ở các sàn đấu quốc tế.

  QTV quê ở đâu?

  QTV sinh ra tại tp Hồ Chí Minh. Hiện tại anh đang làm việc và sinh sống tại tp Hồ Chí Minh cùng với gia đình nhỏ của mình.

  Chuyện tình của anh nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ từ cộng đồng. Tuy nhiên, khi bùng nổ thông tin anh và vợ ly hôn thì cái tên QTV là ai một lần nữa lại trở thành một chủ đề “sốt” hơn bao giờ hết.

  QTV cao bao nhiêu?

  Thông tin QTV cao bao nhiêu hiện nay vẫn đang cập nhật. Nếu bạn quan tâm đến thông tin này thì hãy theo dõi DaiLyWiki ở bài QTV là ai để biết rõ hơn nhé!

  Tài khoản MXH của streamer QTV?

  • Facebook của streamer QTV: https://www.facebook.com/QTVVV
  • YouTube: https://www.youtube.com/c/FFQTVOfficial

  Sự nghiệp của Streamer QTV

  Sự nghiệp của siêu sao huyền thoại QTV

  QTV là ai mà lại trở thành một huyền thoại trong làng game Việt. Hãy cùng DaiLyWiki điểm qua những cột mốc đáng nhớ và nổi bật trong sự nghiệp của QTV để hiểu rõ hơn bạn nhé!

  Trước khi nổi đình nổi đám trong làng game LMHT, QTV đã từng có thời gian làm việc cho đội tuyển Masta. Anh là tuyển thủ để thi đấu cho game Dota.

  Tháng 08/2012, anh bắt đầu con đường đi đến huyền thoại khi gia nhập vào Saigon Jokers. Tại đây, anh đảm nhận vị trí tuyển thủ đường trên.

  QTV đã cùng đồng đội của mình giành chiến thắng trước đội Singapore Sentinels trong chung kết vòng loại tại Đà Nẵng. Điều này giúp cho Saigon Jokers giành được tấm vé vào vòng Chung kết thế giới mùa 2.

  Trong khoảng thời gian đồng hành cùng Saigon Jokers, mặc dù cả đội không giành được các vị trí quán quân trong các trận đấu. Nhưng họ vẫn luôn giành được những thành tích đáng nể. Saigon Jokers đã để lại những dấu ấn khó phai trong lòng cộng đồng game LMHT Việt Nam.

  Năm 2015, QTV rời Saigon Jokers. Thời điểm này QTV cùng Archie, Junie và Optimus thành lập đội tuyển Boba Marines. Ngay lập tức, đội tuyển Boba Marines đã vô địch giải đấu VCSA 2015 mùa hè và tiến vào rất sâu GPL.

  Đến thời điểm hiện tại, anh đang làm huấn luyện viên cho QTV Gaming và fanpage QG LOL.

  Ngoài là một game thủ, QTV là ai còn được đông đảo khán giả ngưỡng mộ và yêu thích trong mỗi lần anh livestream. Anh được xem là một trong những streamer nổi tiếng và thành công nhất trong làng game thủ LMHT Việt.

  Những thành tích của QTV

  Trong khoảng thời gian QTV còn thi đấu. Anh đã có những thành tích đáng chú ý như sau:

  • Hạng 3 giải GPL Mùa 1 năm 2012.
  • Vô địch vòng loại Chung Kết Thế Giới Mùa 2 khu vực GPL năm 2012.
  • Vô địch Dell Invitational Cup 2013
  • Hạng 4 Hành Trình Huyền Thoại 2013.
  • Hạng 4 GPL Mùa Xuân 2013.
  • Vô Địch giải Dell Invitational Cup II 2013.
  • Vô Địch giải Dell Invitational Cup III 2013.
  • Hạng 4 giải GPL Mùa Hè 2013.
  • Á Quân giải Dell Invitational Cup IV 2013.
  • Hạng 3-4 giải IEM VIII Singapore.
  • Hạng 4 giải GPL Mùa Đông 2014 .
  • Hạng 4 giải GPL Mùa Xuân 2014.
  • Hạng 4 giải GPL Mùa Hè 2014.

  Qua những thành tích mà QTV đạt được thì chắc hẳn bạn đã không còn thắc mắc là QTV là ai mà có thể trở thành huyền thoại trong lòng những game thủ chơi LMHT rồi phải không.

  Cùng DaiLyWiki tiếp tục tìm hiểu về QTV trong chủ đề QTV là ai nhé!

  Đời tư của QTV

  Vợ của QTV là ai?

  Vợ của QTV chính là nữ streamer nổi tiếng Bùi Hương Giang (nick name là Raina). Raina là một streamer khá nổi tiếng trong giới với khả năng chơi Player Unknown’s Battlegrounds (PUBG) cực khét.

  Xem thêm  Thần Tướng – Hướng dẫn chơi chế độ Đấu hạng

  Raina sở hữu một vẻ đẹp xinh xắn như hot girl. Cô thu hút một lượng fan khá lớn trên các trang mạng xã hội.

  Raina và QTV kết hôn vào năm 2018. Thông tin này đã khiến cho các game thủ Việt có một phen rúng động. Thời điểm này Raina và QTV là ai cũng đã trở thành một chủ đề được tìm kiếm rất nhiều.

  Vợ hiện tại của QTV là ai?

  Vợ hiện tại của QTV là Raina. Cả hai kết hôn vào ngày 06/05/2018. QTV và Raina đã có với nhau một cậu con trai khá kháu khỉnh. Tên của cậu là Kha Long.

  Gia đình nhỏ của QTV luôn nhận được sự ngưỡng mộ và yêu thích của CĐM. Cả hai vẫn hay chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội.

  Họ luôn nhận được những lời khen và lời chúc phúc từ đông đảo người hâm mộ. Câu chuyện tình yêu của Raina và QTV được ví như là một câu chuyện cổ tích nhưng xuất hiện trong đời thường.

  Tuy nhiên, thông tin Raina và QTV ly hôn cũng đã trở thành một chủ đề nóng hơn bao giờ hết trong cộng đồng game Việt cũng như những người yêu thích cặp đôi này.

  QTV là ai một lần nữa lại trở thành một từ khóa được tìm kiếm rất nhiều ở các trang mạng xã hội.

  QTV là huyền thoại của làng game Liên Minh Huyền Thoại?

  Không có gì quá ngạc nhiên khi gọi QTV là huyền thoại của làng game Liên Minh Huyền Thoại. QTV đã là một cái tên quá quen thuộc trong làng game Việt.

  QTV cùng đội của mình đã tham gia rất nhiều giải đấu lớn trên đấu trường quốc tế. QTV luôn giữ vững phong độ của mình khi tham gia các trận đấu giải.

  Có thể nói anh chính là một trong những người tiên phong và đặt nền tảng cho game LMHT tại Việt Nam. Anh mang cái tên Việt Nam ra các trận đấu quốc tế và mang lại những dấu ấn khó phai.

  Bên cạnh đó, những thành tích nổi bật mà anh và đồng đội đạt được đã chứng minh được rằng anh chính là huyền thoại của làng game Liên Minh Huyền Thoại.

  QTV và Raina ly hôn sau 3 năm bên nhau?

  Vào đúng 00h00 ngày 05/11/2021, trên trang cá nhân của nữ streamer Raina đã thông báo một tin gây sốc CĐM. Đó chính là QTV và Raina đã ly hôn sau ba năm bên nhau.

  Ngay lập tức Raina và QTV là ai bỗng trở thành một chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất trong đêm. Nhiều người hâm mộ đã bày tỏ sự nuối tiếc cho cặp đôi streamer nổi tiếng này.

  Nhiều người cho rằng, QTV sau khi giải nghệ và tập trung hoàn toàn vào công việc Stream thì anh đã có một sự thay đổi bất ngờ. Anh không còn giữ được phong thái chín chắn như ngày còn đấu giải.

  QTV được nhận xét là rất “toxic” khi chơi game. Có những lần khi chơi game, QTV đã không kiềm chế được bản thân mà có những hành động và lời nói cực kì xúc phạm đến bố mẹ của những người chơi cùng anh.

  Điều đáng chú ý hơn là khi QTV chơi game cùng các bạn nữ. Anh dường như quên rằng bản thân mình là người đã có gia đình. Anh thốt ra những lời bông đùa và rất thiếu tế nhị.

  Nhiều người tỏ ra rất bất ngờ trước thông tin này. Bởi vì trước đó họ vẫn thấy cặp đôi livestream vui vẻ và thân mật cùng nhau trên mạng xã hội.

  Raina chia sẻ rằng cô sẽ là người tiếp tục nuôi dưỡng cậu con trai đầu lòng của cả hai. Mặc dù Raina vẫn chưa tiết lộ nguyên nhân chính dẫn đến ly hôn. Qua lời chia sẻ của cô, người hâm mộ đã đặt ra nghi vấn về việc QTV ngoại tình.

   QTV ly hôn với nữ streamer Raina vì ‘nhiều’ người thứ 3?

  Cũng trên dòng trạng thái ở trang cá nhân của nữ streamer Raina. Cô đã đề cập đến “những chị, em” đã phá vỡ sự chịu đựng của cô. Tuy nhiên, Raina lại chọn cách im lặng và chấp nhận giấu đi danh tính của những người được cho là “tiểu tam”.

  Đáng chú hơn là nữ streamer đã có động thái like một bình luận liên quan đến câu hỏi liên quan đến những mối quan hệ ngoài luồng của QTV.

  Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, QTV vẫn chọn cách giữ im lặng trước thông tin gây chấn động như vậy. Anh vẫn chưa có một động thái lên tiếng xác nhận hay phủ nhận thông tin này.

  Thông tin cả hai li hôn đã trở thành sự tiếc nuối đối với người hâm mộ. Họ đã ví chuyện tình này như một câu chuyện cổ tích. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này lại đổ vỡ sau 3 năm gắn bó cùng nhau.

  Trên đây là toàn bộ thông tin liên quan đến QTV là ai. Hy vọng qua bài viết này bạn đã hiểu rõ hơn về QTV là ai và tại sao anh lại trở thành huyền thoại trong làng game Liên Minh Huyền Thoại. Theo dõi DaiLyWiki mỗi ngày để biết thêm nhiều thông tin hay bạn nhé!

  Xem thêm về bài viết

  QTV là ai? Sự nghiệp của game thủ 8x nổi tiếng làng LMHT

  QTV là ai? Anh đã có được những thành tựu gì nổi bật để khán giả ưu ái gọi anh là một tượng đài của làng Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam? Cùng DaiLyWiki tìm hiểu nhé
  Nếu bạn là một game thủ trong LMHT thì chắc hẳn cái tên QTV đã không còn quá xa lạ với bạn. QTV chính là một cái tên kì cựu trong làng LMHT Việt Nam. Vậy QTV là ai?
  Lùm xùm về câu chuyện QTV li hôn với vợ sau 3 năm gắn bó là như thế nào? Cùng DaiLyWiki tìm hiểu ngay sau đây nhé!
  QTV là ai? Quách Thành Vũ là ai?
  QTV còn được mọi người biết đến với cái tên là Quách Thành Vũ. QTV là một game thủ nổi tiếng trong cộng đồng game Liên Minh Huyền Thoại. QTV được mọi người ưu ái như là một tượng đài trong làng game LMHT. Anh nổi tiếng là người dẫn đầu cộng đồng game với lối chơi game chuyên nghiệp.
  QTV còn là một tượng đài game thủ ở Việt Nam. Anh cũng chính là một trong những người mang LMHT Việt Nam ra thế giới.
  Ngoài ra, QTV là một game thủ sở hữu những thành tích đáng nể trong làng game LMHT. Anh có một lượng fan khá đông đảo và nhận được nhiều sự tôn trọng từ cộng đồng người chơi game.

  Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, QTV đã giải nghệ và trở thành một trong những streamer thành công nhất. Anh luôn có một lượng fan đông đảo ủng hộ. Vì vậy cái tên QTV là ai vẫn luôn nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng.
  Tiểu sử QTV
  QTV tên thật là gì?
  QTV tên thật là Nguyễn Trần Tường Vũ. Mọi người vẫn hay gọi anh với cái tên là Quách Thành Vũ.
  Anh còn được mọi người gọi với cái tên là huyền thoại Quả Tạ Vàng trong làng game Việt. QTV là một trong những người đặt nền tảng đầu tiên ở những thời kì đầu trong nền LMHT Việt.

  QTV sinh năm bao nhiêu?
  QTV sinh ngày 07/03/1988. Anh thuộc cung hoàng đạo Song Ngư. Mặc dù còn trẻ nhưng anh lại chính là một lão luyện của LMHT Việt Nam.
  Anh cũng chính là người đã đóng góp công sức lớn lao cho sự phát triển của Esports Việt ở các sàn đấu quốc tế.
  QTV quê ở đâu?
  QTV sinh ra tại tp Hồ Chí Minh. Hiện tại anh đang làm việc và sinh sống tại tp Hồ Chí Minh cùng với gia đình nhỏ của mình.
  Chuyện tình của anh nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ từ cộng đồng. Tuy nhiên, khi bùng nổ thông tin anh và vợ ly hôn thì cái tên QTV là ai một lần nữa lại trở thành một chủ đề “sốt” hơn bao giờ hết.

  QTV cao bao nhiêu?
  Thông tin QTV cao bao nhiêu hiện nay vẫn đang cập nhật. Nếu bạn quan tâm đến thông tin này thì hãy theo dõi DaiLyWiki ở bài QTV là ai để biết rõ hơn nhé!
  Tài khoản MXH của streamer QTV?
  Facebook của streamer QTV: https://www.facebook.com/QTVVV
  YouTube: https://www.youtube.com/c/FFQTVOfficial
  Sự nghiệp của Streamer QTV
  Sự nghiệp của siêu sao huyền thoại QTV
  QTV là ai mà lại trở thành một huyền thoại trong làng game Việt. Hãy cùng DaiLyWiki điểm qua những cột mốc đáng nhớ và nổi bật trong sự nghiệp của QTV để hiểu rõ hơn bạn nhé!
  Trước khi nổi đình nổi đám trong làng game LMHT, QTV đã từng có thời gian làm việc cho đội tuyển Masta. Anh là tuyển thủ để thi đấu cho game Dota.
  Tháng 08/2012, anh bắt đầu con đường đi đến huyền thoại khi gia nhập vào Saigon Jokers. Tại đây, anh đảm nhận vị trí tuyển thủ đường trên.
  QTV đã cùng đồng đội của mình giành chiến thắng trước đội Singapore Sentinels trong chung kết vòng loại tại Đà Nẵng. Điều này giúp cho Saigon Jokers giành được tấm vé vào vòng Chung kết thế giới mùa 2.

  Trong khoảng thời gian đồng hành cùng Saigon Jokers, mặc dù cả đội không giành được các vị trí quán quân trong các trận đấu. Nhưng họ vẫn luôn giành được những thành tích đáng nể. Saigon Jokers đã để lại những dấu ấn khó phai trong lòng cộng đồng game LMHT Việt Nam.
  Năm 2015, QTV rời Saigon Jokers. Thời điểm này QTV cùng Archie, Junie và Optimus thành lập đội tuyển Boba Marines. Ngay lập tức, đội tuyển Boba Marines đã vô địch giải đấu VCSA 2015 mùa hè và tiến vào rất sâu GPL.
  Đến thời điểm hiện tại, anh đang làm huấn luyện viên cho QTV Gaming và fanpage QG LOL.
  Ngoài là một game thủ, QTV là ai còn được đông đảo khán giả ngưỡng mộ và yêu thích trong mỗi lần anh livestream. Anh được xem là một trong những streamer nổi tiếng và thành công nhất trong làng game thủ LMHT Việt.
  Những thành tích của QTV
  Trong khoảng thời gian QTV còn thi đấu. Anh đã có những thành tích đáng chú ý như sau:
  Hạng 3 giải GPL Mùa 1 năm 2012.
  Vô địch vòng loại Chung Kết Thế Giới Mùa 2 khu vực GPL năm 2012.
  Vô địch Dell Invitational Cup 2013
  Hạng 4 Hành Trình Huyền Thoại 2013.
  Hạng 4 GPL Mùa Xuân 2013.
  Vô Địch giải Dell Invitational Cup II 2013.
  Vô Địch giải Dell Invitational Cup III 2013.
  Hạng 4 giải GPL Mùa Hè 2013.
  Á Quân giải Dell Invitational Cup IV 2013.
  Hạng 3-4 giải IEM VIII Singapore.
  Hạng 4 giải GPL Mùa Đông 2014 .
  Hạng 4 giải GPL Mùa Xuân 2014.
  Hạng 4 giải GPL Mùa Hè 2014.

  Qua những thành tích mà QTV đạt được thì chắc hẳn bạn đã không còn thắc mắc là QTV là ai mà có thể trở thành huyền thoại trong lòng những game thủ chơi LMHT rồi phải không.
  Cùng DaiLyWiki tiếp tục tìm hiểu về QTV trong chủ đề QTV là ai nhé!
  Đời tư của QTV
  Vợ của QTV là ai?
  Vợ của QTV chính là nữ streamer nổi tiếng Bùi Hương Giang (nick name là Raina). Raina là một streamer khá nổi tiếng trong giới với khả năng chơi Player Unknown’s Battlegrounds (PUBG) cực khét.
  Raina sở hữu một vẻ đẹp xinh xắn như hot girl. Cô thu hút một lượng fan khá lớn trên các trang mạng xã hội.
  Raina và QTV kết hôn vào năm 2018. Thông tin này đã khiến cho các game thủ Việt có một phen rúng động. Thời điểm này Raina và QTV là ai cũng đã trở thành một chủ đề được tìm kiếm rất nhiều.

  Vợ hiện tại của QTV là ai?
  Vợ hiện tại của QTV là Raina. Cả hai kết hôn vào ngày 06/05/2018. QTV và Raina đã có với nhau một cậu con trai khá kháu khỉnh. Tên của cậu là Kha Long.
  Gia đình nhỏ của QTV luôn nhận được sự ngưỡng mộ và yêu thích của CĐM. Cả hai vẫn hay chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội.
  Họ luôn nhận được những lời khen và lời chúc phúc từ đông đảo người hâm mộ. Câu chuyện tình yêu của Raina và QTV được ví như là một câu chuyện cổ tích nhưng xuất hiện trong đời thường.
  Tuy nhiên, thông tin Raina và QTV ly hôn cũng đã trở thành một chủ đề nóng hơn bao giờ hết trong cộng đồng game Việt cũng như những người yêu thích cặp đôi này.

  QTV là ai một lần nữa lại trở thành một từ khóa được tìm kiếm rất nhiều ở các trang mạng xã hội.
  QTV là huyền thoại của làng game Liên Minh Huyền Thoại?
  Không có gì quá ngạc nhiên khi gọi QTV là huyền thoại của làng game Liên Minh Huyền Thoại. QTV đã là một cái tên quá quen thuộc trong làng game Việt.
  QTV cùng đội của mình đã tham gia rất nhiều giải đấu lớn trên đấu trường quốc tế. QTV luôn giữ vững phong độ của mình khi tham gia các trận đấu giải.
  Có thể nói anh chính là một trong những người tiên phong và đặt nền tảng cho game LMHT tại Việt Nam. Anh mang cái tên Việt Nam ra các trận đấu quốc tế và mang lại những dấu ấn khó phai.
  Bên cạnh đó, những thành tích nổi bật mà anh và đồng đội đạt được đã chứng minh được rằng anh chính là huyền thoại của làng game Liên Minh Huyền Thoại.

  QTV và Raina ly hôn sau 3 năm bên nhau?
  Vào đúng 00h00 ngày 05/11/2021, trên trang cá nhân của nữ streamer Raina đã thông báo một tin gây sốc CĐM. Đó chính là QTV và Raina đã ly hôn sau ba năm bên nhau.
  Ngay lập tức Raina và QTV là ai bỗng trở thành một chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất trong đêm. Nhiều người hâm mộ đã bày tỏ sự nuối tiếc cho cặp đôi streamer nổi tiếng này.
  Nhiều người cho rằng, QTV sau khi giải nghệ và tập trung hoàn toàn vào công việc Stream thì anh đã có một sự thay đổi bất ngờ. Anh không còn giữ được phong thái chín chắn như ngày còn đấu giải.
  QTV được nhận xét là rất “toxic” khi chơi game. Có những lần khi chơi game, QTV đã không kiềm chế được bản thân mà có những hành động và lời nói cực kì xúc phạm đến bố mẹ của những người chơi cùng anh.
  Điều đáng chú ý hơn là khi QTV chơi game cùng các bạn nữ. Anh dường như quên rằng bản thân mình là người đã có gia đình. Anh thốt ra những lời bông đùa và rất thiếu tế nhị.
  Nhiều người tỏ ra rất bất ngờ trước thông tin này. Bởi vì trước đó họ vẫn thấy cặp đôi livestream vui vẻ và thân mật cùng nhau trên mạng xã hội.

  Raina chia sẻ rằng cô sẽ là người tiếp tục nuôi dưỡng cậu con trai đầu lòng của cả hai. Mặc dù Raina vẫn chưa tiết lộ nguyên nhân chính dẫn đến ly hôn. Qua lời chia sẻ của cô, người hâm mộ đã đặt ra nghi vấn về việc QTV ngoại tình.
   QTV ly hôn với nữ streamer Raina vì ‘nhiều’ người thứ 3?
  Cũng trên dòng trạng thái ở trang cá nhân của nữ streamer Raina. Cô đã đề cập đến “những chị, em” đã phá vỡ sự chịu đựng của cô. Tuy nhiên, Raina lại chọn cách im lặng và chấp nhận giấu đi danh tính của những người được cho là “tiểu tam”.
  Đáng chú hơn là nữ streamer đã có động thái like một bình luận liên quan đến câu hỏi liên quan đến những mối quan hệ ngoài luồng của QTV.
  Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, QTV vẫn chọn cách giữ im lặng trước thông tin gây chấn động như vậy. Anh vẫn chưa có một động thái lên tiếng xác nhận hay phủ nhận thông tin này.
  Thông tin cả hai li hôn đã trở thành sự tiếc nuối đối với người hâm mộ. Họ đã ví chuyện tình này như một câu chuyện cổ tích. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này lại đổ vỡ sau 3 năm gắn bó cùng nhau.

  Trên đây là toàn bộ thông tin liên quan đến QTV là ai. Hy vọng qua bài viết này bạn đã hiểu rõ hơn về QTV là ai và tại sao anh lại trở thành huyền thoại trong làng game Liên Minh Huyền Thoại. Theo dõi DaiLyWiki mỗi ngày để biết thêm nhiều thông tin hay bạn nhé!

  #QTV #là #Sự #nghiệp #của #game #thủ #nổi #tiếng #làng #LMHT


  • #QTV #là #Sự #nghiệp #của #game #thủ #nổi #tiếng #làng #LMHT
  • Tổng hợp: DaiLyWiki

  Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “QTV là ai? Sự nghiệp của game thủ 8x nổi tiếng làng LMHT❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “QTV là ai? Sự nghiệp của game thủ 8x nổi tiếng làng LMHT” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “QTV là ai? Sự nghiệp của game thủ 8x nổi tiếng làng LMHT [ ❤️️❤️️ ]”.

  Bài viết về “QTV là ai? Sự nghiệp của game thủ 8x nổi tiếng làng LMHT” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-10-01 17:56:47. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

  Rate this post
  Continue Reading

  Blog

  Spoil nhanh One Piece chap 1044: Luffy hóa thân “Nika”, Zoan thần thoại thức tỉnh?

  Published

  on

  One Piece quick spoiler chap 1044: Luffy biến thành “Nika”, hệ Zoan thần thoại thức tỉnh?

  [rule_3_plain]

  Tựa đề One Piece chap 1044 tạm dịch là “Chiến binh giải phóng”.

  admicroAD.unit.push (function () {admicroAD.show (‘admzonek9yy7w7l’)});

  Trong chương mới của One Piece, một số đối tượng của chúng ta như Sanji, Kid, Law, Hyougorou và Marco cảm nhận được rằng Luffy vẫn còn sống vào thời điểm anh ta tỉnh dậy. Quay trở lại Mary Geoise Sanctuary để xem Five Elders. Từ lâu, trái Gomu Gomu luôn là thứ mà Chính phủ thế giới muốn chinh phục. Trong suốt 800 5 năm qua, nó đã tuột khỏi tay Chính phủ hết lần này đến lần khác. Lý thuyết trong mỗi trái Zoan vẫn có một ý chí riêng của nó không phải là một huyền thoại. Ngũ Lão Sao nói rằng trái Gomu Gomu có một tên gọi khác, hay tên thật là “Hito Hito, Model: Nika”, một loại trái cây thuộc hệ Zoan và thuộc hệ Zoan. Cuộc đua thần thoại. Giải thích cho điều này, Oda đã đưa ra nhiều gợi ý về sức mạnh của hệ Zoan thần thoại trong arc Wano. Hệ Zoan thần thoại có một điểm đặc biệt, đó là người sử dụng không cần phải ở dạng hệ Zoan vẫn có thể phát huy được sức mạnh của nó. Chẳng hạn như Kaido dùng Diễm Vân để nâng đảo khi ở dạng người, Orochi vẫn sống dù bị Kaido chặt đứt ở dạng người vì quả Bát Rắn của hắn có 8 đầu, hay Marco ở dạng người vẫn bất tử. , hoặc khả năng miễn nhiễm khỏi các cuộc tấn công vật lý không đủ mạnh. Chính vì vậy mà trước đây Luffy không ở dạng hệ Zoan nhưng cơ thể cậu vẫn mang trong mình sức mạnh của loại trái cây thần thoại đó. Nếu bạn để ý, trái của Luffy trước đây được cho là thuộc loại Paramecia, nhưng thực tế là vậy. Cơ thể của nó tương tự như Logia, ở chỗ toàn bộ cơ thể của nó được chuyển thành cao su. Điều đó có nghĩa là nó đứng yên và không làm gì cả, nó vẫn có sức mạnh của cao su, vì vậy đánh bằng vật lý mà không sử dụng Haki sẽ không làm nó bị thương. Cho đến ngày nay, không có loại quả Para nào khác có tác dụng như vậy. Trái cây của Dofy, Law, Whitebeard, vv, mặc dù cực kỳ mạnh mẽ, nhưng nó không biến cơ thể người dùng thành lụa hoặc rung động. Trái cây Para tự nhiên như Trebol, Magellan, Mr 3… cũng không biến cơ thể người mua thành chất nhờn, chất độc, chất sáp… mà chỉ tạo ra những thứ đó. Điều này cho thấy Oda thực sự đã nghiêm túc với khả năng này từ lâu. Quay trở lại với nội dung chính, Hiyori và Orochi cũng có một số phân đoạn “hay ho” trong chương này. Tiếp tục trận chiến giữa Luffy. và Kaido: Đây là giới hạn của tôi !!! Nó chỉ là… !!! Bánh răng 5 !!! Kaido ở dạng rồng dưới mái vòm khi Luffy kéo cậu trở lại mái nhà và nắm lấy lòng bàn tay của Luffy. Luffy tác động đến mặt đất như thể nó là cao su và đánh bật lại động tác. Boro Breath vào thẳng Kaido. Tuần sau, sẽ có một câu chuyện. Nguồn: Hội những người ăn ngủ cùng One Piece Thám tử lừng danh Conan gây tranh cãi vì tổ chức điều tra “Bạn gái lý tưởng”

  Xem thêm  https://mobitool.net/phan-tich-ve-dep-co-dien-va-hien-dai-cua-trang-giang.html

  Theo Trí thức trẻ

  Sao chép đường dẫn

  Liên kết đến bài viết gốc

  Lấy liên kết

  (runinit = window.runinit || []) .push (function () {
  $ (tài liệu) .ready (function ()) {
  var sourceUrl = “”;
  var ogId = 7;
  if (sourceUrl == “) {
  nếu (ogId> 0)
  getOrgUrl ($ (‘# hdNewsId’). val (), 10, ‘#urlSourceGamek’, ‘3/22/2022 9:35:00 PM’, ogId, “One Piece Quick Spoiler chap 1044: Luffy biến thành” Nika “, Zoan thần thoại thức tỉnh?”);
  } khác
  $ (‘. link-source-wrapper’). show ();

  $ (‘# urlSourceGamek’). on (‘mouseup’, ‘. link-source-full’, function () {
  if ($ (this) .hasClass (‘active’)) {
  $ (‘# urlSourceGamek .btn-copy-link-source’). addClass (‘vô hiệu hóa’);
  $ (this) .removeClass (‘hoạt động’);
  } khác {
  $ (‘# urlSourceGamek .btn-copy-link-source’). removeClass (‘vô hiệu hóa’);
  $ (this) .addClass (‘hoạt động’);
  }
  });

  $ (‘# urlSourceGamek .btn-copy-link-source’). on (‘click’, function () {
  if ($ (this) .hasClass (‘vô hiệu hóa’))
  trả về sai;
  var str = $ (this) .attr (‘data-link’);
  if (str! =)) {
  copyStringToClipboard (str);
  $ (this) .find (‘i’). text (‘Đã sao chép liên kết!’);

  setTimeout (function () {
  $ (‘. btn-copy-link-source’). find (‘i’). text (‘Lấy liên kết’);
  }, 3000);
  }
  });
  $ (‘. btn-copy-link-source2’). on (‘click’, function (e) {
  if (! $ (‘. link-source-wrapper .link-source-detail’). hasClass (‘show’))
  $ (‘. link-source-wrapper .link-source-detail’). addClass (‘show’). show ();
  khác {
  $ (‘. link-source-wrapper .link-source-detail’). removeClass (‘show’). hide ();
  }

  setTimeout (function () {
  $ (‘. link-source-wrapper .link-source-detail’). removeClass (‘show’). hide ();
  }, 12000);
  });
  });
  });

  .link-source-wrapper: hover .link-source-detail {display: none; }
  .link-source-name .btn-copy-link-source2 {display: block; màu: # 333; margin-left: 20px; }
  span.btn-copy-link-source2 svg {position: relative; đầu trang: 1px; }
  .btn-copy-link-source2 {display: block; màu: rgba (255,255,255,0.8); margin-left: 20px; phông chữ: bình thường 10px / 11px Arial; con trỏ: con trỏ; float: phải; }
  .btn-copy-link-source {display: block; màu: rgba (255,255,255,0.8); margin-left: 20px; phông chữ: bình thường 10px / 11px Arial; con trỏ: con trỏ; float: phải; border: 1px solid rgba (255,255,255,0.8); bán kính đường viền: 4px; đệm: 1px 6px; đầu trang: -2px; chức vụ: thân nhân; }
  a.link-source-full {border: 1px solid #fff; đệm: 2px 6px; bán kính đường viền: 6px; text-align: left; }
  .btn-copy-link-source.disable {opacity: 0.3; }
  a.link-source-full.active {background: #aaa; }

  Xem thêm  Loại hình kinh doanh là gì? Loại hình phổ biến theo quy định pháp luật

  admicroAD.unit.push (function () {admicroAD.show (‘admzonek1fsdv6o’)});

  admicroAD.unit.push (function () {admicroAD.show (‘admzone13159’)});

  Xem thêm:
  làm hỏng một mảnh 1044one piecezoan mythology luffygear 4gear 5 luffy

  var tagparam = [“spoil-one-piece-1044″,”one-piece”,”zoan-than-thoai”,”luffy”,”gear-4″,”gear-5-luffy”];

  //getLikeShareCount(‘https://gamek.vn/spoil-nhanh-one-piece-chap-1044-luffy-hoa-than-nika-zoan-than-thoai-thuc-tinh-20220322213830598.chn ‘,’. pluginCountButton span[]’);

  [rule_2_plain]

  # Bài hát # vết thương # mảnh vải # mảnh vải # Chân dung # hình dạng # chuyển thân # Nika # Zoan # thần tượng # hóa đơn # thức ăn # bánh mì

  Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Spoil nhanh One Piece chap 1044: Luffy hóa thân “Nika”, Zoan thần thoại thức tỉnh?❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Spoil nhanh One Piece chap 1044: Luffy hóa thân “Nika”, Zoan thần thoại thức tỉnh?” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Spoil nhanh One Piece chap 1044: Luffy hóa thân “Nika”, Zoan thần thoại thức tỉnh? [ ❤️️❤️️ ]”.

  Bài viết về “Spoil nhanh One Piece chap 1044: Luffy hóa thân “Nika”, Zoan thần thoại thức tỉnh?” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-10-01 17:55:45. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

  Rate this post
  Continue Reading

  Trending