Connect with us

Blog

Một số nghị định có hiệu lực từ cuối tháng 3/2017

Published

on

Nhiều luật và quy định sẽ có hiệu lực từ cuối ngày 5 tháng 3 năm 2017

Quy định về đua ngựa, đua chó, đặt cược bóng đá quốc tế, các Bộ cần thông báo cho Tạp chí ít nhất 3 tháng một lần, trình tự tiếp nhận tạp chí điện tử, cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải, mang hình thức công tư. công ty hợp danh được sửa đổi bởi Luật 12/2017 / NĐ-CP, đây là một đạo luật nổi tiếng có hiệu lực từ cuối tháng 3 năm 2017. Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Chính sách giao hàng sẽ có hiệu lực từ ngày 15/03/2017

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ giữa ngày 5 tháng 3 năm 2017

Một số chế độ mới của chính phủ sẽ có hiệu lực từ ngày 05/03/2017

Nhiều luật và quy định sẽ có hiệu lực từ cuối ngày 5 tháng 3 năm 2017

Từ ngày 21-31 / 3/2017, Nghị định 05 mới có hiệu lực với một số nội dung nổi bật, bao gồm:

1. Thể lệ đua ngựa, đua chó săn và cá cược bóng đá quốc tế

Ngày 24/01/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 06/2017 / NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và đặt cược bóng đá quốc tế.

Do đó, một số quy định về đua ngựa, đua chó, đặt cược bóng đá quốc tế như sau:

– Người tham gia phải đủ 21 tuổi trở lên và có đủ năng lực tư cách công dân theo quy định của pháp luật.

– Trong kinh doanh đặt cược, mức đặt cược tối thiểu cho mỗi sản phẩm đặt cược là 10.000 đồng / giờ và mức đặt cược tối đa 1.000.000 đồng / game thủ / ngày.

– Bạn có thể trả tiền thưởng đặt cược của mình bằng 1 phương thức trả cố định, 1 phương thức trả tùy chỉnh dựa trên doanh số bán hàng hoặc kết hợp cả 2 phương thức.

– Vé đặt cược có thể được phát hành dưới dạng chứng chỉ hoặc dữ liệu điện tử, tùy thuộc vào cách thức cung cấp vé đặt cược.

Nghị định 06/2017 / NĐ-CP sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/03/2017.

2. Các Bộ phải hỗ trợ tạp chí ít nhất 3 tháng một lần.

Nội dung này được đề cập tại Nghị định 09/2017 / NĐ-CP quy định về hỗ trợ thông tin cho người phát ngôn, phương thức phát ngôn và tạp chí của cơ quan nhà nước.

Vì vậy, các Bộ, Bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ và các Ban đoàn thể cấp Nhà nước cần tổ chức họp báo, hỗ trợ thông tin cho các tạp chí định kỳ ít nhất 3 tháng một lần.

Ngoài ra, Quý cơ quan có thể thông tin đến Tạp chí về hoạt động, lĩnh vực, địa bàn do mình quản lý thông qua biểu mẫu dưới đây.

Cung cấp thông tin thường xuyên cho tạp chí và cập nhật thông tin trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan.

+ Cung cấp thông tin thường xuyên cho tạp chí bằng văn bản hoặc trực tiếp tại các cuộc họp báo hàng tuần.

Xem thêm  Giải bài Dấu hiệu chia hết cho 3 Toán 4

+ Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho Cổng thông tin điện tử của Chính phủ theo quy định.

Nghị định 09/2017 / NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/03/2017.

Nhiều luật và quy định sẽ có hiệu lực từ cuối tháng 3 năm 2017

3. Quy trình tiếp nhận tác phẩm nhật ký ký gửi điện tử

Ngày 08/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 08/2017 / NĐ-CP quy định về hoạt động lưu ký điện tử đối với báo tiếng, video và báo điện tử của cơ quan nhà nước có nghĩa vụ bảo mật. đầy đủ thông tin.

Vì vậy, việc mua lại các tác phẩm nghe nhìn, các thiết bị điện tử để lắng đọng điện tử được thực hiện theo trình tự sau.

Tổ chức thực hiện lưu ký điện tử có nghĩa vụ công bố nội dung phương án kết nối bằng văn bản. Thời gian và địa điểm kết nối với các hãng thông tấn, báo hình, báo điện tử.

+ Thiết bị nghe, nhìn, điện tử phải trả lời bằng văn bản và đồng ý kết nối với kho lưu ký điện tử trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo thu.

+ Cơ quan thực hiện lưu chiểu điện tử có trách nhiệm ghi nhận, công nhận tác phẩm được lưu trong hệ thống và công nhận với cơ quan báo tạp chí sau 15 ngày, kể từ ngày nhận tác phẩm.

+ Cơ sở thực hiện lưu trữ điện tử lưu giữ nguyên trạng nội dung họp báo, phân loại nội dung phục vụ công tác lưu trữ và điều hành.

Nghị định 08/2017 / NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/03/2017.

4. Cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải sẽ được Bộ Giao thông vận tải bổ sung phù hợp với quy định tại Nghị định 12/2017 / NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/3/2017.

5. Nghị định 13/2017 / NĐ-CP quy định về công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 3 năm 2017.

Xem thêm về bài viết

Một số nghị định có hiệu lực từ cuối tháng 3/2017

[rule_3_plain]

Một số nghị định có hiệu lực từ cuối tháng 3/2017
Quy định đối với đặt cược đua ngựa và bóng đá quốc tế, các bộ phải cung cấp thông tin cho tạp chí ít nhất 3 tháng một lần, trình tự nhận tác phẩm tạp chí để lưu chiểu điện tử, cơ cấu tổ chức Bộ GTVT bổ sung bộ phận hợp tác công tư theo Nghị định 12 / 2017 / NĐ-CP, là những nghị định nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 3 năm 2017. Mời các bạn cùng xem kỹ tại đây.

Chính sách vận tải có hiệu lực từ ngày 15/03/2017
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 3 năm 2017
Một số chế độ chính phủ mới có hiệu lực từ tháng 3 năm 2017

Một số nghị định có hiệu lực từ cuối tháng 3/2017
Từ ngày 21-31 / 3/2017, 05 Nghị định mới của Chính phủ sẽ có hiệu lực thi hành với một số nội dung nổi bật sau:
1. Quy định đặt cược đua ngựa, đua chó săn và bóng đá quốc tế
Ngày 24/01/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 06/2017 / NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.
Theo đó, một số quy định về đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế như sau:
– Người tham gia phải đủ 21 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
– Mức đặt cược tối thiểu 10.000 đồng / lần và tối đa 1.000.000 đồng / người chơi / ngày đối với mỗi sản phẩm cá cược tại công ty cá cược.
– Việc thanh toán tiền thưởng cá cược có thể theo phương thức thanh toán cố định hoặc phương thức thanh toán chuyển đổi theo doanh thu hoặc kết hợp cả hai phương thức.
– Vé đặt cược có thể được phát hành dưới dạng chứng chỉ hoặc dữ liệu điện tử, tùy thuộc vào phương thức cung cấp vé đặt cược.
Nghị định 06/2017 / NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/03/2017.

2. Các Bộ phải hỗ trợ thông tin cho tạp chí ít nhất 3 tháng một lần.
Nội dung này được đề cập tại Nghị định 09/2017 / NĐ-CP quy định về người phát ngôn, cơ chế phát ngôn và hỗ trợ thông tin cho tạp chí của cơ quan hành chính nhà nước.
Theo đó, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ban ngành đoàn thể cấp tỉnh phải tổ chức họp báo để hỗ trợ thông tin định kỳ cho tạp chí ít nhất ba tháng một lần.
Ngoài ra, các cơ quan có thể thông báo cho tạp chí về các hoạt động, lĩnh vực và địa bàn của cơ quan mình trong khuôn khổ hoạt động của mình thông qua các hình thức như:
+ Cung cấp thông tin định kỳ cho tạp chí và cập nhật thông tin trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan.
Cung cấp thông tin định kỳ cho tạp chí bằng văn bản hoặc trực tiếp tại các cuộc họp giao ban tạp chí hàng tuần.
+ Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho Cổng thông tin điện tử của Chính phủ theo quy định.
Nghị định 09/2017 / NĐ-CP có hiệu lực ngày 30/03/2017.

3. Quy trình mua lại các tác phẩm tạp chí để ký gửi điện tử
Ngày 08/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 08/2017 / NĐ-CP quy định về hoạt động lưu ký điện tử đối với báo nói, video và báo điện tử của cơ quan quản lý nhà nước về tạp chí ở Trung ương.
Theo đó, việc mua lại các tác phẩm âm thanh, hình ảnh và phương tiện điện tử để lắng đọng điện tử được thực hiện theo trình tự sau:
+ Cơ quan thực hiện ký gửi điện tử có văn bản thông báo nội dung phương án kết nối; Thời gian, địa điểm kết nối với cơ quan thông tấn, báo chí, báo hình, báo điện tử.
+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan báo điện tử có văn bản trả lời, tổng hợp kết nối với cơ quan thực hiện lưu chiểu điện tử.
+ Cơ quan thực hiện lưu chiểu điện tử có trách nhiệm rà soát, đảm bảo tác phẩm đã được lưu trữ trong hệ thống và được công nhận với cơ quan tạp chí sau 15 ngày kể từ ngày nhận tác phẩm.
+ Cơ quan thực hiện lưu ký điện tử có trách nhiệm giữ nguyên hiện trạng của tạp chí và phân loại nội dung để lưu trữ và quản lý.
Nghị định 08/2017 / NĐ-CP có hiệu lực ngày 30/03/2017.
4. Cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải được bổ sung Vụ Đối tác công tư theo Nghị định 12/2017 / NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 3 năm 2017.
5. Nghị định 13/2017 / NĐ-CP quy định việc sử dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 3 năm 2017.

[rule_2_plain]

# 1 # số lượng # đồng ý # chấp thuận # hiệu quả # từ # cuối # tháng


 • # 1 # số lượng # đồng ý # chấp thuận # hiệu quả # từ # cuối # tháng
 • Tổng hợp: DaiLyWiki

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Một số nghị định có hiệu lực từ cuối tháng 3/2017❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Một số nghị định có hiệu lực từ cuối tháng 3/2017” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Một số nghị định có hiệu lực từ cuối tháng 3/2017 [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Một số nghị định có hiệu lực từ cuối tháng 3/2017” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-14 05:50:17. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

Sử dụng tính năng Solo TV trên ASUS Zenfone Go TV

Published

on

Solo TV trên ASUS Zenfone Go TV là một tính năng mới độc đáo, xem TV trên điện thoại mà không cần sử dụng 3G, wifi.

Sử dụng tính năng Solo TV trên ASUS Zenfone Go TV như sau:

Bước 1: Nhấp vào biểu tượng Solo TV trong menu ứng dụng.

Bước 2: Chọn “…” để quét kênh.

Chọn “…” để quét kênh.

Bước 3: Chọn “Tìm kiếm kênh”.

Bước 3: Chọn Tìm kiếm kênh

Chọn “Tìm kiếm kênh”.

Bước 4: Chọn quốc gia Việt Nam và tín hiệu DVBT2.

Bước 4: Chọn quốc gia Việt Nam và tín hiệu DVBT2.

Chọn quốc gia Việt Nam và tín hiệu DVBT2.

Bước 5: Danh sách kênh đã quét.

Bước 5: Danh sách các kênh có thể quét được.

Danh sách kênh đã quét.

Bước 6: Chọn một kênh xem.

Bước 6: Chọn kênh để xem.

Chọn một kênh xem.

Bước 7: Ghi lại các chương trình yêu thích của bạn.

Bước 7: Ghi lại chương trình yêu thích của bạn.

Ghi lại các chương trình yêu thích của bạn.

Bước 8: Phát lại chương trình đã ghi.

Bước 8: Xem lại chương trình đã ghi.

Phát lại chương trình đã ghi.

Lưu ý: Hiện tại chỉ có Zenfone Go TV (ZB551KL) hỗ trợ chức năng SoloTV. Và phải gắn ăng ten đi kèm theo máy.

Với các bước hướng dẫn trên, bạn đã biết cách sử dụng tính năng Solo TV trên ASUS Zenfone Go để xem tivi không cần internet.

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Sử dụng tính năng Solo TV trên ASUS Zenfone Go TV❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Sử dụng tính năng Solo TV trên ASUS Zenfone Go TV” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Sử dụng tính năng Solo TV trên ASUS Zenfone Go TV [ ❤️️❤️️ ]”.

Xem thêm  Cách nhập Code game Đại Lục Vinh Diệu

Bài viết về “Sử dụng tính năng Solo TV trên ASUS Zenfone Go TV” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-10-06 09:46:25. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

Một trạm bơm phải bơm nước trong 6 giờ. Bắt đầu bơm lúc 9 giờ hỏi đến mấy giờ thì bơm xong?

Published

on

Một trạm bơm phải bơm nước trong 6 giờ. Bắt đầu bơm lúc 9 giờ hỏi mấy giờ bơm xong? Hãy cũng DaiLyWiki VN giải bài toán trên và điểm lại các bài toán định lượng khác nhé.

1. Một trạm bơm phải bơm nước trong 6 giờ. Bắt đầu bơm lúc 9 giờ hỏi mấy giờ bơm xong?

Trạm bơm hoàn thành bơm nước tại:

9 + 6 = 15 (giờ)

Đổi: 3 giờ chiều = 3 giờ chiều

Vì vậy, nếu máy bơm bắt đầu lúc 9 giờ thì trạm bơm sẽ kết thúc lúc 3 giờ

2. Bài toán đại lượng

Sau khi giải xong bài toán trạm bơm, DaiLyWiki VN gửi đến các bạn các bài toán định lượng khác dưới đây:

Bài 1: Can nhỏ đựng được 10l nước mắm, can to đựng được nhiều hơn can nước mắm 5l. Cái can lớn đựng được bao nhiêu lít nước mắm?

Bài 2: Bình có 1000 đồng, bạn mua một con tem để gửi một bức thư hết 800 đồng. Hỏi Bình còn lại bao nhiêu trăm đồng?

Bài tập 3: Viết mm, cm, dm hoặc km vào chỗ chấm thích hợp:

a) Cây bút bi có kích thước khoảng 15…

b) Một ngôi nhà nhiều tầng khoảng 15…

c) Khoảng cách giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ khoảng 174…

d) Độ dày của hộp bút khoảng 15…

e) Một chiếc găng tay khoảng 2…

3. Vấn đề tiền lương nâng cao

Bài 1: Cùng đi một quãng đường, anh Hòa mất 50 phút, anh Tùng mất 1 giờ, anh Bình mất 65 phút. Hỏi ai đi nhanh nhất?

Xem thêm  Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm tiểu học 2021

Bài 2:

a) Từ 8 giờ đến 10 giờ cùng ngày có bao nhiêu giờ?

b) Từ 8 giờ sáng đến 2 giờ chiều cùng ngày là mấy giờ?

c) Từ 8 giờ đêm qua đến 8 giờ sáng hôm sau là mấy giờ?

Bài 3: Hôm nay là thứ hai ngày 4 tháng 5. Còn 10 ngày nữa là đến sinh nhật của Minh. Hỏi sinh nhật của Minh vào ngày nào trong tháng 5, vào ngày thứ mấy trong tuần.

Bài 4: Thứ năm tuần này là ngày 15 tháng 6. Thứ năm tuần trước là ngày mấy? Thứ Năm tuần sau là ngày mấy?

Bài 5: Mai muốn biết ngày 5-9 khai giảng vào ngày nào. Lan lại nói: “Ngày 25 tháng 9 là thứ Hai”. Bạn có thể giúp Mai biết ngày khai giảng là ngày nào trong tuần được không?

Bài 6:

a) Quả dưa hấu nặng 2kg, quả lê nặng 500g. Vậy để cân thăng bằng ta phải thêm vào bên cạnh của cân một quả cân rỗng, số gam là:… g.

Một trạm bơm phải bơm nước trong 6 giờ

b) Quả dưa nặng 900g, quả lê nặng 100g, quả táo nặng 200g.

Vậy để cân thăng bằng thì bên trái cân phải có thêm táo:… quả.

Một trạm bơm phải bơm nước trong 6 giờ

c) Em theo mẹ đi chợ, mẹ mua bốn thứ như trong hình. Tối đa tôi chỉ mang được 4kg. Bạn có thể giúp cô ấy mang hai thứ về nhà không?

Một trạm bơm phải bơm nước trong 6 giờ.

Trên đây DaiLyWiki VN đã gửi đến bạn đọc lời giải bài toán: Một trạm bơm phải bơm nước trong 6 giờ. Bắt đầu bơm lúc 9 giờ hỏi mấy giờ bơm xong? Mời các bạn đón đọc thêm các bài viết liên quan tại mục Tài liệu.

Xem thêm  https://mobitool.net/them-mot-chiec-dong-ho-thong-minh-gia-duoi-1-trieu-ra-mat-co-the-do-nhip-tim-nong-do-oxy-trong-mau-va-ca-nhiet-do-co-the.html

Những bài viết liên quan:

 • Một ô tô đi từ A đến B trong 2 giờ. Một xe máy đi từ B đến A trong 3 giờ
 • Tổng của hai số là 156. Nếu số lớn chia cho số nhỏ thì thương là 6 và dư là 9. Tìm số bé?
 • Khi đi cùng một quãng đường, nếu tăng vận tốc thêm 25% thì thời gian giảm đi bao nhiêu%?
 • Tìm tổng của các số tự nhiên liên tiếp đầu tiên trong năm 2021
 • Cách đây 8 năm tỷ số giữa tuổi con và tuổi mẹ là 1/4, nay tỷ số này là 2/5. Mẹ bạn hiện nay bao nhiêu tuổi? Bạn bao nhiêu tuổi?
 • 9 đồng: 1 nặng, 8 nhẹ. Với 2 cái cân thì số lần cân tối thiểu là bao nhiêu để tìm được đồng tiền nặng?
 • Năm nay ông 56 tuổi, cháu trai 14 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa tuổi ông gấp đôi tuổi con?
 • Cả gà và chó bó lại với nhau để tạo thành 36 con chó có 100 chân chẵn
 • Tìm số tiếp theo trong dãy: 50, 48, 44, 38, 30, 20 ……
 • 3 con gà đẻ 3 quả trứng trong 3 ngày. Vậy 12 con gà đẻ bao nhiêu quả trứng trong 12 ngày?
 • 1 hộp đựng 7 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ và 3 viên bi vàng. Xác suất để 3 bi cùng màu được rút ra ngẫu nhiên là bao nhiêu?
 • Tìm số tự nhiên X nhỏ nhất mà dư 1 khi chia cho 2, dư 1 khi chia cho 5, dư 3 khi chia cho 7 và dư 9.

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Một trạm bơm phải bơm nước trong 6 giờ. Bắt đầu bơm lúc 9 giờ hỏi đến mấy giờ thì bơm xong?❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Một trạm bơm phải bơm nước trong 6 giờ. Bắt đầu bơm lúc 9 giờ hỏi đến mấy giờ thì bơm xong?” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Một trạm bơm phải bơm nước trong 6 giờ. Bắt đầu bơm lúc 9 giờ hỏi đến mấy giờ thì bơm xong? [ ❤️️❤️️ ]”.

Xem thêm  Cách nhập Code game Đại Lục Vinh Diệu

Bài viết về “Một trạm bơm phải bơm nước trong 6 giờ. Bắt đầu bơm lúc 9 giờ hỏi đến mấy giờ thì bơm xong?” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-10-06 09:45:17. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

Ho khan là gì? Ho khan là ho như thế nào? Nguyên nhân, triệu chứng, cách trị ho khan

Published

on

Ho khan là bệnh lý về đường hô hấp thường gặp, nhất là khi thời tiết chuyển mùa, chuyển lạnh. Vì thế Ho khan là gì?? Làm thế nào để điều trị ho khan? Hãy cùng DaiLyWiki tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Ho khan là gì? Ho khan như thế nào?

Ho khan là bệnh lý về đường hô hấp thường gặp khi thời tiết thay đổi thất thường. Tuy nhiên, hiện nay nhiều người vẫn chưa hiểu ho khan là gì và nó khác với các dạng ho khác như thế nào.

Theo y học, ho khan là tình trạng ho không khạc được đờm hoặc dịch tiết đường hô hấp ra ngoài đường thở, ho từng cơn hoặc kéo dài không kiểm soát được. Ho khan có thể gặp ở mọi lứa tuổi, giới tính nhưng thường gặp ở những người có hệ miễn dịch suy giảm như người già, trẻ em, phụ nữ có thai.

Ho khan tuy không phải là căn bệnh nguy hiểm, nguy hiểm đến tính mạng nhưng nếu không được điều trị kịp thời có thể gây ra khá nhiều khó chịu cho người bệnh cũng như bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày. Ho khan có nhiều mức độ, có thể ho ít hoặc nhiều, có khi ho chảy nước dãi khiến người bệnh rất khó chịu. Những cơn ho khan kéo dài có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý nghiêm trọng khác như viêm tai, viêm thanh quản, viêm họng hoặc ung thư vòm họng.

Ho khan được chia thành nhiều cấp độ khác nhau như:

 • Ho cấp tính: Ho thường kéo dài trong khoảng 2 tuần, có thể khỏi hoàn toàn nếu chăm sóc và điều trị tại nhà đúng cách.
 • Ho khan dai dẳng: Những cơn ho kéo dài trên 8 tuần thường gây ra tình trạng mệt mỏi, khó chịu cho người bệnh. Khi tình trạng ho khan kéo dài, bạn không nên tự điều trị tại nhà mà cần đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được thăm khám và điều trị sớm.

Ở trẻ em, ho khan kéo dài từ 2 đến 4 tuần được gọi là ho cấp tính dai dẳng. Ho kéo dài hơn 4 tuần được gọi là ho khan mãn tính.

>> Có thể bạn quan tâm: Mất vị giác là gì? Mất vị giác là gì?

Nguyên nhân của ho khan

Theo các bác sĩ, có rất nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến ho khan, nguyên nhân có thể đến từ yếu tố môi trường bên ngoài, nhưng cũng có thể là biểu hiện của một bệnh lý nào đó trên cơ thể.

Lý do khách quan

Nguyên nhân khách quan gây ra ho khan thường là do ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài như sự thay đổi khí hậu toàn cầu khiến môi trường sống bị ô nhiễm, khói bụi, vi khuẩn, vi rút hoặc các biến đổi khác. Sự thay đổi của thời tiết (như lạnh, hanh khô) sẽ dễ dẫn đến tăng kích thích đường thở, gây ho khan.

Xem thêm  Cách lắp, gắn thẻ nhớ vào điện thoại Samsung đơn giản, nhanh chóng

Khói thuốc lá là một trong những nguyên nhân gây ho khan

Khói thuốc lá khi hút hoặc hít phải cũng sẽ đi vào thanh quản và phổi khiến phổi yếu đi. Từ đó dẫn đến tình trạng ho khan dai dẳng và kéo dài từ nhẹ đến nặng. Ngoài ra, một số công việc cần sử dụng giọng nói nhiều cũng là nguyên nhân gây ra bệnh viêm thanh quản, nếu không được chăm sóc và giữ gìn có thể dẫn đến ho khan. Bên cạnh đó, tác dụng phụ của thuốc cũng có thể gây ho khan nhưng không kéo dài.

Ho khan do bệnh nội

Ho khan cũng có thể do một số bệnh lý gây ra

Ngoài những yếu tố khách quan như môi trường, thời tiết, tính chất công việc,… thì một số bệnh lý bên trong cơ thể cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến tình trạng ho khan kéo dài:

 • Bệnh hen suyễn: Ho khan là một triệu chứng phổ biến của bệnh hen suyễn. Đường thở của người bị hen suyễn thường bị sưng tấy và có xu hướng thu hẹp nên dễ gây ra một số triệu chứng ho khan, ho có đờm, ngoài ra có thể kèm theo các triệu chứng khác như thở khò khè, khó thở. thở, tức ngực hoặc đau, khó ngủ, v.v.
 • Bịnh ho gà: Ho khan cũng là một triệu chứng thường gặp ở người bị ho gà nên nhiều người thường nhầm với bệnh cảm cúm thông thường.
 • Lao phổi: Bệnh lao là bệnh do vi khuẩn Koch gây ra và rất dễ lây lan, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến phổi. Triệu chứng đầu tiên của bệnh lao là ho khan kéo dài sau đó dần dần xuất hiện các triệu chứng khác.
 • Ung thư phổi: Đây cũng là một trong những nguyên nhân phổ biến gây ho khan. Khi bị xẹp phổi, ngoài ho khan, bạn có thể cảm thấy đau ngực đột ngột, khó thở.
 • Ung thư phổi: Ho khan không phải là một triệu chứng phổ biến của bệnh ung thư phổi, nhưng cũng không thể loại trừ nó. Tuy nhiên, ho khan do ung thư phổi thường không khỏi và có xu hướng thay đổi theo thời gian với nhiều cơn đau hơn hoặc âm thanh ho khác.
 • Hội chứng chảy dịch mũi sau: Hội chứng chảy dịch mũi sau thường gặp khi thời tiết thay đổi. Lúc này, dịch nhầy trong mũi sẽ chảy xuống phía sau cổ họng, kích thích các dây thần kinh tại vị trí này làm bùng phát các cơn ho.
 • Suy tim: Ngoài khó thở, mệt mỏi, nhịp tim không đều, chán ăn, sưng bụng, cơ thể tích nước, người bệnh suy tim còn có thể bị ho khan kéo dài không khỏi.
 • Trào ngược axit dạ dày: Khi axit tiết ra từ thực quản bị trào ngược lên vòm họng sẽ tạo ra cảm giác ngứa ngáy ở vùng này. Lúc này người bệnh thường bị ho và lâu dần sẽ trở thành ho khan.
 • Các bệnh viêm đường hô hấp: Các bệnh viêm đường hô hấp như viêm thanh quản, viêm mũi dị ứng cũng có thể là nguyên nhân gây ho khan.
Xem thêm  https://mobitool.net/them-mot-chiec-dong-ho-thong-minh-gia-duoi-1-trieu-ra-mat-co-the-do-nhip-tim-nong-do-oxy-trong-mau-va-ca-nhiet-do-co-the.html

Các triệu chứng của ho khan

Các triệu chứng của ho khan

Để nhận biết và không nhầm lẫn ho khan với các bệnh khác, bạn cần biết các triệu chứng của bệnh này. Người bị ho khan thường sẽ gặp các triệu chứng sau, mức độ có thể tăng dần theo thời gian.

 • Thường xuyên mệt mỏi.
 • Đau đầu.
 • Thở khò khè, khó thở.
 • Giọng khàn.
 • Ngứa mũi.
 • Đau họng, ngứa ngáy liên tục.
 • Ớn lạnh.
 • Buồn nôn ói mửa.
 • Trong nhiều trường hợp, sốt khoảng 38.oC đến 40oC.
 • Đổ mồ hôi trộm.
 • Đau bụng và ngực, đặc biệt là khi ho.

Phòng ngừa và điều trị ho khan

Điều trị ho khan

Tùy theo triệu chứng và mức độ bệnh mà bạn có thể áp dụng nhiều cách chữa ho khan khác nhau. Dưới đây là một số cách mà bạn có thể áp dụng:

Điều trị ho khan bằng thuốc Tây y phải có chỉ định của bác sĩ

 • Điều trị bằng Tây y: Thuốc Tây y thường chỉ dùng cho những trường hợp ho khan lâu ngày không khỏi, ho do virus, vi khuẩn chứ không dùng cho những trường hợp ho khan do các yếu tố khác. Việc lạm dụng kháng sinh là điều không nên và dễ dẫn đến tình trạng kháng kháng sinh. Tốt nhất, khi sử dụng thuốc Tây, bạn cần tham khảo ý kiến ​​của bác sĩ chuyên môn nhé!
 • Điều trị bằng Đông y: Một số người vì sợ tác dụng phụ của thuốc Tây nên đã lựa chọn thuốc Đông y với mong muốn giúp cải thiện tình trạng ho khan hiệu quả.
 • Điều trị bằng các biện pháp dân gian: Một số bài thuốc dân gian trị ho khan quen thuộc có thể kể đến như trị ho khan bằng gừng, củ cải trắng, chanh mật ong, quất chưng đường phèn,… Tuy nhiên, những mẹo dân gian này thường chỉ áp dụng khi bạn bị ho cách đây không lâu, ho khan. không quá nghiêm trọng.

>>> Xem thêm: 10 cách chữa ho “thần kỳ” tại nhà đơn giản, hiệu quả

Phòng ngừa ho khan

Nghỉ ngơi đầy đủ giúp bạn ngăn ngừa nhiều bệnh vặt như ho khan

Bên cạnh việc điều trị, bạn cũng cần lưu ý một số biện pháp để phòng tránh căn bệnh này. Một số cách phòng ho khan đơn giản mà bạn có thể áp dụng đó là:

 • Uống đủ nước: Uống đủ nước mỗi ngày sẽ giúp niêm mạc không bị khô, làm ấm cổ họng và ngăn ngừa kích ứng. Uống nước ấm, nóng thay vì nước lạnh.
 • Bổ sung vitamin C: Vitamin C không chỉ giúp tăng cường khả năng miễn dịch, nâng cao sức đề kháng và chống lại các loại virus thông thường mà còn có thể giúp làm mềm niêm mạc họng, giảm sưng và viêm. Bạn nên bổ sung vitamin C từ rau, củ, quả. Nếu không có điều kiện, bạn có thể bổ sung thông qua các loại thuốc bổ sung vitamin.
 • Mật ong tự nhiên: Sử dụng mật ong tự nhiên cũng sẽ là một biện pháp vô cùng hữu hiệu trong việc điều trị và ngăn ngừa chứng ho khan trở lại.
 • Nghỉ ngơi hợp lý: Nghỉ ngơi hợp lý không chỉ giúp bạn giảm mệt mỏi, căng thẳng mà còn giúp các cơ quan, đặc biệt là hệ hô hấp được thư giãn.
 • Sử dụng mặt nạ: Sử dụng khẩu trang là cách đơn giản nhất giúp bạn ngăn ngừa các tác nhân gây hại từ môi trường đến hệ hô hấp, giúp ngăn ngừa ho khan hiệu quả.
 • Tập thể dục thể thao: Thể dục thể thao không chỉ giúp bạn có một cơ thể dẻo dai, vóc dáng thon gọn mà còn giúp nâng cao sức đề kháng, tăng cường hoạt động trao đổi chất của các cơ quan nội tạng.
Xem thêm  Ông chủ Zara dựng nghiệp từ bàn tay trắng

Trên đây là những thông tin về bệnh ho khan để các bạn hiểu thêm và dễ dàng nhận biết căn bệnh này. Hy vọng những thông tin mà DaiLyWiki chia sẻ sẽ giúp bạn có biện pháp phòng và điều trị bệnh kịp thời, nhất là trong những thời điểm chuyển mùa, nóng lạnh thất thường.

Để biết thêm các mẹo chăm sóc sức khỏe, hãy truy cập DaiLyWiki thường xuyên! Hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo!

Tìm hiểu thêm

 • Ho có đờm: Nguyên nhân, triệu chứng, cách điều trị và phòng ngừa
 • Làm gì khi bà bầu bị ngạt mũi, sổ mũi, ho có đờm?
 • Ăn gì và kiêng gì khi bị ho có đờm?
 • Cách làm siro húng chanh trị ho, long đờm cho bé
 • Cách ngâm chanh, đào, mật ong và đường phèn chữa ho hiệu quả

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Ho khan là gì? Ho khan là ho như thế nào? Nguyên nhân, triệu chứng, cách trị ho khan❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Ho khan là gì? Ho khan là ho như thế nào? Nguyên nhân, triệu chứng, cách trị ho khan” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Ho khan là gì? Ho khan là ho như thế nào? Nguyên nhân, triệu chứng, cách trị ho khan [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Ho khan là gì? Ho khan là ho như thế nào? Nguyên nhân, triệu chứng, cách trị ho khan” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-10-06 09:43:58. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Trending