Connect with us

Blog

Mẫu thỏa ước lao động tập thể

Published

on

hoatieu.vn xin giới thiệu mẫu thỏa ước lao động tập thể một trong những văn bản quan trọng nhất ghi nhận sự thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên trong quan hệ lao động. Mẫu nêu rõ những quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên, tiền lương, phụ cấp lương, tiền thưởng…. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu thỏa ước lao động tập thể tại đây.

 • Biên bản lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung Thỏa ước lao động tập thể
 • Thủ tục đăng ký thỏa ước lao động tập thể

1. Thỏa ước lao động tập thể là gì?

Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể.

Có 03 loại thỏa ước lao động tập thể: Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành và hình thức thỏa ước lao động tập thể khác.

Với việc bảo vệ quyền lợi người lao động, nội dung thoả ước lao động tập thể không được trái quy định của pháp luật và phải có lợi hơn cho người lao động.

2. Mẫu thỏa ước lao động tập thể  số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

Căn cứ Bộ Luật lao động của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 10/2012/QH13 ban hành ngày 18/06/2012 có hiệu lực ngày 01/05/2013.

Căn cứ Luật Công đoàn Việt Nam đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 30/6/1990.

Căn cứ Nghị định số 93/CP ngày 11/11/2002 của Chính Phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về thỏa ước lao động tập thể.

Để bảo đảm quyền lợi và trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động trong quan hệ lao động.

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ….. ….tại văn phòng Công ty chúng tôi gồm có:

A/. ĐẠI DIỆN BÊN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (gọi tắt là Công ty)

Do: Ông ……………………………… Giám đốc Cty làm đại diện

Địa chỉ:………………………

Điện thoại:………………………

B/. ĐẠI DIỆN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (gọi tắt là Công đoàn)

Do: Ông ……..……………………….. Chủ tịch CĐCS làm đại diện.

Địa chỉ:………………………

Điện thoại:………………………

Cùng nhau ký thỏa ước lao động tập thể với các nội dung chính như sau:

CHƯƠNG 1: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 1: Bản thỏa ước lao động tập thể này quy định mối quan hệ giữa hai bên về trách nhiệm, quyền lợi của mỗi bên và đảm bảo xã hội cho người lao động trong thời gian thỏa ước có hiệu lực, đồng thời thỏa ước này đã được tập thể người lao động góp ý, bổ sung trước khi ký kết.

Điều 2: Thỏa ước này có hiệu lực trong thời gian 3 năm, sau đó thỏa ước sẽ được xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc được tiếp tục theo từng thời gian tùy theo sự thỏa thuận của hai bên khi hết hạn.

Sau khi hết hạn nếu hai bên không có ý kiến sửa đổi, bổ sung thì thỏa ước này sẽ được gia hạn và đăng ký tại cơ quan lao động.

Đồng thời thỏa ước này là một trong những căn cứ pháp lý quan trọng để thanh tra, kiểm tra và giải quyết tranh chấp lao động tại công ty.

Mọi trường hợp khác không được ấn định trong thỏa ước sẽ được giải quyết theo các văn bản pháp quy của Nhà nước.

Điều 3: Nhiệm vụ và trách nhiệm tổng quát của hai bên.

3.1- Người sử dụng lao động: Cam kết thực hiện đầy đủ mọi thỏa thuận trong thỏa ước và tạo điều kiện cho người lao động hoàn thành nhiệm vụ và đảm bảo quyền tự do hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở.

3.2- Người lao động: tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh những điều đã ký kết trong thỏa ước, trong hợp đồng lao động cá nhân. Triệt để chấp hành quy chế, nội quy của công ty.

CHƯƠNG II: HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Điều 4: Ký kết hợp đồng lao động.

Hợp đồng lao động được ký kết trực tiếp giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Hợp đồng lao động được ký kết với thời gian không xác định hoặc thời gian xác định hoặc thời vụ.

Công ty sẽ thực hiện ký kết hợp đồng lao động trực tiếp với người lao động sau khi chấm dứt thời gian học việc hoặc thử việc nếu xét thấy người lao động đủ khả năng làm việc tại công ty. Đồng thời công ty sẽ đảm bảo đăng ký số lao động được tuyển dụng với cơ quan quản lý lao động.

Điều 5: Chấm dứt hợp đồng lao động.

5.1- Người sử dụng lao động: Căn cứ vào điều 36 và điều 38 Chương IV của Bộ Luật lao động đã được sửa đổi và bổ sung thì người sử dụng lao động chấm dứt HĐLĐ và có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động cá nhân đối với người lao động.

5.2- Người lao động: Căn cứ điều 37 Chương IV của Bộ Luật lao động đã được sửa đổi và bổ sung thì người lao động cũng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động cá nhân đối với người sử dụng lao động.

Điều 6: Trợ cấp thôi việc.

6.1- Người lao động với HĐLĐ thời gian xác định hoặc không xác định khi nghỉ việc được trợ cấp thôi việc bằng ½ tháng lương và phụ cấp (nếu có) cho mỗi năm làm việc thực tế tại công ty theo khoản 1 điều 42 Chương IV của Bộ luật lao động.

6.2- Nếu người lao động vi phạm quy chế, nội quy công ty hay vi phạm vào khoản 2-3 – 4 điều 41 và khoản 2 điều 42 Chương IV của Bộ Luật lao động thì không được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định. Nếu gây thiệt hại nghiêm trọng về tài chính, uy tín công ty thì còn phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho công ty.

Điều 7: Chế độ thanh toán khi chấm dứt hợp đồng lao động.

7.1- Khi chấm dứt hợp đồng lao động, chậm nhất là 7 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động có trách nhiệm thanh toán các quyền lợi cho người lao động; trong trường hợp đặt biệt có thể kéo dài thời gian thanh toán các quyền lợi cho người lao động nhưng không được quá 30 ngày theo Luật định.

Xem thêm  Thông tư 34/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng

7.2- Khi nghỉ việc hoặc buộc thôi việc, người lao động có trách nhiệm trả lại cho người sử dụng lao động các dụng cụ, phương tiện, tài liệu đã được trang cấp trong khi còn làm việc. Người lao động phải bàn giao đầy đủ và không gây trở ngại cho người được cử thay thế, nếu làm mất mát, hư hỏng thì người lao động có trách nhiệm bồi thường.

CHƯƠNG III: THỜI GIAN LAO ĐỘNG VÀ NGHỈ NGƠI

Điều 8: Thời gian làm việc.

Tất cả người lao động đều làm việc theo thời gian chính thức là 8 giờ trong ngày . Mỗi tuần làm việc 5,5 ngày và được nghỉ chiều thứ bảy,riêng các bộ phận nghiệp vụ tùy theo tính chất hoạt động sẽ có sự điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn hoạt động công ty.

Điều 9: Chế độ nghỉ ngơi.

9.1- Nghỉ phép thường niên: Người lao động có 12 tháng làm việc tại đơn vị thì được nghỉ phép 12 ngày hưởng nguyên lương, người lao động có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hàng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc và có thể thanh toán bằng tiền. Sau 4 năm làm việc liên tục sẽ được tăng 1 ngày phép thường niên. Nếu trong thời gian làm việc mà người sử dụng lao động có thỏa thuận với người lao động không nghỉ phép thường niên hoặc ngược lại thì số ngày nghỉ phép thường niên chưa thực hiện sẽ được tính thành tiền tương đương ngày làm việc và được thanh toán một lần vào kỳ lương cuối của năm.

9.2- Nghỉ việc riêng: Căn cứ vào mục 3 điều 78 Chương VII của Bộ Luật lao động thì người lao động được quyền nghỉ việc riêng mà vẫn được hưởng nguyên lương.

Bản thân kết hôn: 3 ngày

Con kết hôn: 1 ngày

Ma chay mà người chết là trực hệ (cha, mẹ, vơ, chồng, con): 3 ngày

Thai sản: 120 ngày

Ngoài ra lao động nữ còn được hưởng thêm chế độ nghỉ ngơi theo điều 115 Chương X của Bộ Luật lao động.

Người lao động nam được nghỉ 2 ngày để chăm sóc vợ sinh.

9.3- Nghỉ lễ hằng năm: Người lao động được nghỉ lễ hằng năm theo qui định Nhà nước tại mục 2, điều 73 Chương VII của Bộ luật lao động.

 • Tết Dương lịch: 1 ngày (ngày 01/01 Dương lịch)
 • Tết Âm lịch: 4 ngày (1 ngày cuối năm và 3 ngày đầu năm Âm lịch)
 • Ngày Giổ tổ Hùng Vương: 1 ngày (mùng 10 tháng 3 Âm lịch).
 • Ngày chiến thắng: 1 ngày (ngày 30/4 dương lịch)
 • Ngày Quốc tế lao động: 1 ngày (ngày 01/5 dương lịch).
 • Ngày Quốc khánh: 1 ngày (ngày 02/9 dương lịch)

CHƯƠNG IV: TIỀN LƯƠNG – LỢI NHUẬN

Điều 10: Hình thức trả lương chủ yếu của công ty là lương thời gian và được thanh toán làm một lần vào ngày ……… tây của tháng sau.

Đơn giá trả lương được căn cứ vào mức lương được ghi trên hợp đồng lao động cá nhân.

Người lao động khi lãnh lương phải biết được mọi khoản lương được lãnh của mình.

Nếu trong trường hợp phải tạm ngưng việc do tình hình khách quan thì người lao động được hưởng 70% trên mức lương căn bản được ghi trên hợp đồng lao động cá nhân.

Điều 11: Căn cứ vào điều 32 Chương IV, tất cả người lao động làm việc tại công ty đều phải qua thời gian thử việc và chỉ được hưởng 80% lương căn bản theo cấp bậc công việc. Sau thời gian thử việc nếu người lao động được chính thức ký hợp đồng tuyển dụng thì sẽ được hưởng 100% lương căn bản theo cấp bậc công việc.

Điều 12: Nếu có nhu cầu làm thêm giờ thì người lao động được trả lương làm thêm giờ theo điều 61 Chương VI của Bộ Luật lao động đã được sửa đổi và bổ sung.

12.1/ Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%

12.2/ Vào ngày nghỉ hàng tuần, ít nhất bằng 200%

12.3/ Vào ngày Lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%.

Điều 13: Chế độ khen thưởng (do doanh nghiệp định mức thực hiện theo hướng dẫn tại điều 11 Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về tiền lương).

Điều 14: Các phúc lợi khác:

 • Cưới hỏi: 1.000.000.đ/trường hợp
 • Ốm đau: 500.000đ/trường hợp
 • Ma chay: 300.000 đ/trường hợp

Thưởng các ngày lễ lớn:

– Ngày chiến thắng 30/4 + 01/5 200.000đ

– Ngày Quốc khánh 2/9 100.000đ

– Tặng quà cho các cháu (từ 15 tuổi trở xuống là con NLĐ ngày Quốc tế thiếu nhi. Trung thu , tối thiểu là 100.000 đồng / cháu.

– Tặng quà cho chị em phụ nữ nhân dịp lễ 8/3 và 20/10 trị giá 100.000 đồng / lần /người

– Trợ cấp tiền cơm trưa: 650.000 đồng /người //tháng ,căn cứ vào ngày công làm việc thực tế trong tháng của từng người lao động

– Hàng năm người sử dụng lao động tổ chức cho người lao động tham quan, nghỉ mát, tuỳ theo tình hình kinh doanh của công ty.

– Thưởng lương tháng thứ 13 cho người lao động (Ghi rõ theo mức lương nào)

CHƯƠNG V: CÁC ĐẢM BẢO XÃ HỘI VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Điều 15: Chế độ bảo hiểm.

15.1- Người sử dụng lao động: Hàng tháng công ty có trách nhiệm trích quỹ bảo hiểm là 21% (Bảo hiểm xã hội 17%, Bảo hiểm y tế 3% và Bảo hiểm thất nghiệp 1%) trên tổng quỹ lương căn bản của công ty.

* Ngoài ra nếu có điều kiện và tùy theo nhu cầu công tác của người lao động, công ty có thể mua bảo hiểm tai nạn con người cho người lao động.

15.2- Người lao động: Hàng tháng trích 9,5% tiền lương để cùng mua bảo hiểm (Bảo hiểm xã hội 7%, Bảo hiểm y tế 1,5% và Bảo hiểm thất nghiệp 1%).

Điều 16: Bảo hộ lao động.

16.1- Người sử dụng lao động có trách nhiệm chăm lo, cải thiện điều kiện lao động, thực hiện đúng các quy định về bảo hộ lao động, các tiêu chuẩn về an toàn và vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường làm việc theo đúng pháp lệnh bảo hộ lao động và hướng dẫn người lao động thực hiện các quy định đó.

16.2- Người lao động có trách nhiệm tuân thủ các quy định về an toàn lao động, bảo hộ lao động, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy theo đúng nội quy của công ty.

CHƯƠNG VI: KHEN THƯỞNG – KỶ LUẬT

Điều 17: Ngoài chế độ theo điều 14 Chương IV của bản thỏa ước này, công ty sẽ khen thưởng đột xuất cho cá nhân hoặc tập thể trong các trường hợp sau:

Hoàn thành công việc một cách xuất sắc.

Tham mưu tốt các biện pháp quản lý hay hoạt động trong các mặt tổ chức, kinh doanh, kế toán… được ban lãnh đạo công ty đánh giá là có lợi cho công ty.

Xem thêm  Chính sách tiền lương thưởng cho NLĐ có những thay đổi nào trong 2021?

Tiết kiệm hay phát hiện các vụ việc gây thất thoát, lãng phí tài sản của công ty.

Điều 18: Những trường hợp sau đây coi như vi phạm kỷ luật.

18.1- Không đảm bảo ngày, giờ công làm việc.

18.2- Sổ sách, chứng từ không cập nhật đúng quy định, để thiếu sót, thất lạc tài liệu, sổ sách, chứng từ do mình quản lý.

18.3- Không bám sát hoạt động do mình phụ trách gây thiệt hại nghiêm trọng về uy tín hoặc tài chánh, tài sản của công ty.

18.4- Không chấp hành quy chế, nội quy của công ty cũng như điều động của cấp trên, có hành vi, thái độ vô lễ với cấp trên, gây mất đoàn kết, chia rẽ nội bộ hoặc cản trở hoạt động của bộ phận mình hay các bộ phận khác.

18.5- Có hành vi tham nhũng, tham ô tài chánh, tài sản của công ty.

18.6- Tiết lộ các thông tin bí mật trong các lãnh vực kinh doanh, kế toán, tổ chức… khi phát hiện có phương hại đến hoạt động của công ty.

18.7- Lạm dụng chức danh, danh nghĩa, uy tín của công ty để mưu lợi cho bản thân.

Tùy theo từng trường hợp cụ thể sẽ có mức độ và hình thức kỷ luật như sau:

Khiểm trách;

Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng hoặc chuyển làm công việc khác có mức lương thấp hơn trong thời hạn tối đa là 6 tháng hoặc cách chức;

Sa thải.

CHƯƠNG VII: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Điều 19: Nếu có xảy ra tranh chấp lao động (kể cả tranh chấp cá nhân hay tranh chấp tập thể) sẽ thực hiện đúng trình tự theo chương XIV của Bộ Luật lao động.

CHƯƠNG VIII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20: Trong quá trình thực hiện thỏa ước lao động tập thể, nếu một bên nào có yêu cầu sửa đổi hay bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế thì phải báo cho bên kia cụ thể nội dung cần sửa đổi hay bổ sung chậm nhất 7 (bảy) ngày và cả hai bên cùng tiến hành thương lượng, xem xét các nội dung cần sửa đổi hay bổ sung trong bản thỏa ước này. Những thỏa thuận cần sửa đổi hay bổ sung sau khi thống nhất thì phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thẩm quyền và người lao động được biết.

Bản thỏa ước lao động tập thể gồm có 8 chương và 20 điều, được lập thành 4 bản (bốn) bản và có giá trị pháp lý ngang nhau.

– Công ty …………………………………………………………. 1 bản

– Ban Chấp hành CĐCS 1 bản

– Liên đoàn Lao động quận Bình Thạnh 1 bản

– Phòng Lao động Thương binh xã hội 1 bản

3. Mẫu thỏa ước lao động tập thể số 2

Nội dung cơ bản của mẫu thỏa ước lao động tập thể như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–***—–

THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

Để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của hai bên trong quan hệ lao động, chúng tôi gồm:

1. Đại diện người sử dụng lao động:………………………….

2. Đại diện tập thể lao động: Ông …………………………..

Cùng nhau thoả thuận ký kết thoả ước lao động tập thể gồm những điều khoản sau đây:

chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều1: Bản thoả ước lao động tập thể này (sau đây gọi tắt là Thoả ước) quy định mối quan hệ giữa tập thể người lao động và Tổng Giám đốc về các điều kiện lao động và sử dụng lao động, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên trong thời hạn thoả ước có hiệu lực.

Các trường hợp không quy định trong bản thoả ước lao động tập thể này sẽ được giải quyết theo Bộ Luật lao động và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2: Thoả ước này công nhận những quy chế, quy định sau đây của công ty là nội dung chính thức của thoả ước:

1. Quy chế tổ chức văn hoá hoạt động của Hội đồng quản trị;

2. Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát;

3. Quy chế của Tổng giám đốc;

4. Quy chế trả thu nhập cho người lao động;

5. Quy chế khen thưởng thi đua;

6. Quy chế về việc cử người đi đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước và ở nước ngoài;

7. Quy chế về việc trích lập và sử dụng quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm;

8. Quy chế thực hiện dân chủ;

9. Quy chế tuyển dụng người vào làm việc tại Công ty;

10. Quy chế Bảo mật;

11. Quy định về chế độ đi tham quan, du lịch trong và ngoài nước;

12. Quy định về lập và sử dụng quỹ chính sách xã hội do cán bộ công nhân viên tự nguyện đóng góp;

13. Quy định về an toàn, vệ sinh lao động và chế độ khen thưởng an toàn, vệ sinh lao động;

Tổng Giám đốc Công ty và Chủ tịch Công đoàn có trách nhiệm tổ chức xây dựng các quy chế nói trên và trình Hội đồng quản trị quyết định ban hành. Sau khi hoàn thiện các quy chế này được đăng ký với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội thông báo để mọi người lao động trong toàn Tổng công ty biết và giám sát thực hiện.

Tại đại hội công nhân viên chức của Công ty, Tổng giám đốc Công ty và Chủ tịch Công đoàn có nhiệm vụ thông báo công khai trước đại hội kết quả thực hiện các quy chế đã được ban hành.

Điều 3: Tổng Giám đốc cam kết:

1. Cộng tác chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi để Công đoàn hoạt động theo quy định của Bộ Luật Lao động và Luật Công đoàn.

2. Tạo điều kiện làm việc cho cán bộ kiêm nhiệm công tác Đảng. Công đoàn, Đoàn thanh niên; Thời gian làm công tác đoàn thể của cán bộ làm công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên không chuyên trách được tính là thời gian làm việc để trả lương.

Chương II

VIỆC LÀM VÀ ĐẢM BẢO VIỆC LÀM

Điều 4: Tổng Giám đốc cam kết giao đúng, giao đủ và kịp thời kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các đơn vị sản xuất, đồng thời đảm bảo các điều kiện cần thiết để các đơn vị hoàn thành tốt kế hoạch được giao. Người lao động làm việc trong các đon vị của Công ty cam kết làm tròn nhiệm vụ được giao, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy lao động và những quy định trong thoả ước lao động tập thể này.

Điều 5: Giao kết hợp đồng lao động

Người sử dụng lao động ở các đơn vị của Công ty thực hiện giao kết hợp đồng lao động với người lao động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Bộ Luật Lao động.

Xem thêm  Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Sinh Học năm 2021 Trường chuyên Khoa Học Tự Nhiên

Điều 6: Đối tượng không giao kết hợp đồng lao động: Các chức danh do Đại hội đồng cổ đông bầu gồm Chủ tịch và các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát; chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty.

Điều 7: Điều động lao động giữa các đơn vị thành viên của Công ty

Do yêu cầu sản xuất, Tổng Giám đốc có quyền điều động người lao động đến làm việc ở vị trí công tác khác, nhưng phải báo cáo cho người lao động biết ít nhất 30 ngày. Trường hợp báo chậm hơn thì cần được sự thoả thuận của người lao động. Hai bên phải tiến hành giao kết lại hợp đồng lao động ngay trước khi người lao động làm việc ở vị trí mới.

Việc điều động lao động trong phạm vi Tổng Công ty không được coi là chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 36 của Bộ Luật Lao động. Người lao động không được hưởng trợ cấp thôi việc khi thực hiện việc điều động trong phạm vi Công ty.

Điều 8: Trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động sau khi được cử đi đào tạo, bồi dưỡng bằng nguồn kinh phí do Công ty chịu hoặc Công ty được cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, thì phải có trách nhiệm bồi thường chi phí đào tạo. Trách nhiệm này được ghi trong hợp đồng lao động. Mức bồi thưòng được được quy định tại quy chế về việc cử người đi đào tạo, bồi dưỡng ở trong và ngoài nước.

Điều 9: Người sử dụng lao động và người lao động cam kết thi hành nghiêm chỉnh những quy định của Bộ Luật Lao động và quyền và trách nhiệm của mỗi bên trong trường hợp thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động.

chương III

THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜI NGHỈ NGƠI

I/ Thời giờ làm việc

Điều 10: Thời giờ làm việc hàng ngày trong điều kiện lao động bình thường là 8 giờ/ngày theo hai chế độ làm việc:

1. Chế độ làm việc theo giờ hành chính:

Chế độ làm việc này áp dụng cho các chức danh quản lý và chức danh sản xuất không có yêu cầu làm việc theo ca. Biểu thời gian làm việc hàng ngày do Tổng Giám đốc quy định cho phù hợp với tập quán sinh hoạt của Công ty.

2. Chế độ làm việc theo ca sản xuất:

a/ Các vị trí công tác có yêu cầu đảm bảo quá trình sản xuất liên tục thì phải tổ chức làm việc theo ca.

b/ Việc tổ chức ca làm việc phải theo nguyên tắc giò nhiều việc nhiều người, ít việc ít người. Tổng giám đốc quy định số ca, giờ bắt đầu và kết thúc của mỗi ca, chế độ đảo ca, nhưng phải đảm bảo giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi quy định tại Bộ Luật Lao động và Thoả ước lao động này.

3. Người lao động làm các công việc có tính chất đặc thù về thời gian như: thủ kho, bảo vệ, lái xe con, lái xe phục vụ ứng cứu thông tin … tuỳ theo từng loại công việc, không nhất thiết quy định làm mỗi ngày 08 giờ, nhưng tính bình quân không quá 08 giờ/ngày.

Điều 11: Thời giời làm thêm

1. Tổng giám đốc được tổ chức làm thêm giờ trong trường hợp nhiệm vụ sản xuất tăng đột xuất ngoài kế hoạch, sau khi đã thoả thuận với người lao động.

2. Thời giờ làm thêm trong điều kiện lao động bình thường không được vượt quá 200 giờ.

3. Trường hợp phải đối phó hoặc khắc phục hậu quả nghiêm trọng do thiên tai, dịch hoả … sau khi thoả thuận với người lao động. Tổng giám đốc có quyền huy động làm thêm giờ vượt quá số giờ làm thêm nêu trên.

Điều 12: Thời giờ học tập chuyên môn nghiệp vụ:

1. Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động 8 giờ/ngưòi/năm.

2. Bổ túc thi nâng bậc 32 giờ/người/năm (áp dụng cho những đủ tiêu chuẩn thi nâng bậc trong năm).

3. Học tập kỹ thuật, nghiệp vụ: 02 giờ/người/tuần, tức là 104 giờ/người/năm.

4. Huấn luyện tự vệ: 40 giờ đến 56 giờ/người/năm (áp dụng cho những người tham gia tự vệ).

Điều 13: Thời giờ hội họp

1. Thời giờ giao ban tác nghiệp

a/ Giao ban giữa Tổng giám đốc với Trưởng các đơn vị thuộc: 02 giờ/tuần

b/ Họp tổ sản xuất: 1 giờ/tuần.

2. Thời giờ họp sơ kết, tổng kết:

a/ Hàng năm các đơn vị 04 giờ để sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, 08 giờ để tổng kết công tác năm và triển khai kế hoạch mới.

b/ Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và tổng kết công tác năm của Công ty tuỳ theo tình hình cụ thể do Lãnh đạo Tổng Công ty quyết định.

II/ Thời giờ nghỉ ngơi

Điều 14: Nghỉ giữa ca:

Người lao động làm việc liên tục 8 giờ liền trong điều kiện bình thường được nghỉ giữa ca tính vào giờ làm việc như sau:

a/ Nghỉ 45 phút khi làm ca đêm,

b/ Nghỉ 30 phút khi làm các ca khác.

Điều 15: Công ty thực hiện tuần làm việc 40 giờ trong 5 ngày, mỗi tuần người lao động được nghỉ 02 ngày (48 giờ liên tục) quy định như sau:

1. Người làm việc theo giờ hành chính nghỉ hàng tuần vào ngày thứ bảy và chủ nhật.

2. Người làm việc theo ca (trừ các đối tượng đã được quy định tại Điều 12 của thoả ước này).

a/ Bố trí nghỉ luân phiên.

b/ Người lao động được nghỉ ít nhất 12 giờ trước khi chuyển sang ca khác.

Mời bạn đọc cùng tải về bản DOC hoặc PDF để xem đẩy đủ nội dung thông tin của mẫu thỏa ước lao động tập thể

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục việc làm – nhân sự trong mục biểu mẫu nhé.

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Mẫu thỏa ước lao động tập thể❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Mẫu thỏa ước lao động tập thể” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Mẫu thỏa ước lao động tập thể [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Mẫu thỏa ước lao động tập thể” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-04 08:03:07. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

Lời bài hát Vờ Như

Published

on

MV Vỡ Như là ca khúc đánh dấu bước chuyển mình, lấn sân sang thị trường Vpop của Quýn Sĩ. Lời bài hát của Vô Như được chắp bút và sáng tác bởi nhạc sĩ DC Tâm, vừa mới ra mắt đã lọt vào top album hot nổi bật trên trang Zing Mp3. .

Với ca từ của ca khúc Vũ Như về tình yêu – một chủ đề quen thuộc kết hợp với chất giọng truyền cảm, Quýn Sĩ đã thể hiện rất thành công ca khúc Vũ Như, chinh phục được nhiều người nghe.

MV Giả vờ – Quyền Sĩ

Lời bài hát Giả vờ – Quyền Sĩ

Giả vờ như, bạn không
Cảm thấy đau lòng
Giả vờ như, nước mắt
đừng đi ngược lại trong
Giả vờ, đi thôi
Tôi không biết cái gì
Giả vờ như bạn chưa từng yêu
Chúng ta không dành cho nhau
Tôi cố gắng chôn vùi nỗi đau
vì tôi không khỏe
Nhường chỗ cho người tiếp theo
Vì vậy, chỉ cần nói dối chính mình
Giả vờ nhưng sau nụ cười
Có bao nhiêu vết thương sâu?
Không thể đo được
Đặt một câu
Chôn trong, mưa đêm
tôi không bao giờ biết
Có thể tránh xa
Sự hoài niệm
Nụ cười quá bẩn
Tôi khóc trên chiếc gối mềm
Cuộc sống vẫn tiếp diễn
Chúng tôi bị lạc
Chúng ta không dành cho nhau
Tôi cố gắng chôn vùi nỗi đau
vì tôi không khỏe
Nhường chỗ cho người tiếp theo
Vì vậy, chỉ cần nói dối chính mình
Giả vờ nhưng sau nụ cười
Có bao nhiêu vết thương sâu?
Không thể đo được
Đặt một câu

Xem thêm  Chỉ số FPS là gì? FPS bao nhiêu chơi game phù hợp nhất? Cách tăng FPS

Lời bài hát giả thanh do nhạc sĩ DC Tâm sáng tác


Bên cạnh đó, bạn có thể nghe thêm nhiều bài hát khác Hai phút nữa của Cannon và Masew và bài hát Ghen Covy của Min và Erik. Hai ca khúc này đang làm mưa làm gió trong thời gian gần đây, trong đó ca khúc “Ghen covy” được báo chí nước ngoài hết lời khen ngợi.

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Lời bài hát Vờ Như❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Lời bài hát Vờ Như” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Lời bài hát Vờ Như [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Lời bài hát Vờ Như” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-09-25 22:45:55. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

Loa soundbar loại nào tốt, nghe nhạc hay?

Published

on

Sản phẩm

Thông số kỹ thuật

Soundbar Samsung 2.1 HW-K350

Giá sản phẩm: 1.890.000 vnđ đồng.

Soundbar Samsung 2.1 HW-K350

 • Công suất loa: 150W.
 • Hệ thống loa: 2.1.
 • Kết nối: Bluetooth, USB, optical, jack 3.5mm.
 • Kích thước loa chính: 90,7cm x 5,2cm x 6,9cm.
 • Kích thước loa siêu trầm: 24cm x 36cm x 32,5cm.
 • Trọng lượng bao bì: 8.5kg.
 • Bảo hành 12 tháng.

Soundbar Samsung 2.1 HW-N300

Giá sản phẩm: 2.290.000 won đồng.

Soundbar Samsung 2.1 HW-N300

 • Công suất: 300W.
 • Hệ thống loa: 2.1.
 • Âm trầm: 15 inch (40cm).
 • Kết nối: Bluetooth 4.2, USB, quang học.
 • Kích thước loa chính: 64,1cm x 6,5cm x 10,7cm.
 • Trọng lượng loa chính: 2.7kg.
 • Bảo hành 12 tháng.

Soundbar Samsung 2.1 HW-T420

Giá sản phẩm: 3.790.000 đ đồng.

Soundbar Samsung 2.1 HW-T420

 • Công suất: 200W.
 • Hệ thống loa: 2.1.
 • Kết nối: Bluetooth 2.0.
 • Kích thước loa chính: 86cm x 5,4cm x 7,4cm.
 • Kích thước loa sub: 18,2cm x 27,2cm x 34,3cm.
 • Bảo hành: 24 tháng.

Soundbar Samsung 2.1 HW-T450

Giá sản phẩm: 4.290.000 won đồng.

Soundbar Samsung 2.1 HW-T450

 • Công suất loa: 200W.
 • Hệ thống loa: 2.1.
 • Kết nối: Bluetooth 2.0, USB.
 • Kích thước loa chính: 86cm x 7,5cm x 5,3cm.
 • Kích thước loa sub: 18cm x 27,5cm x 34cm.
 • Trọng lượng bao bì: 7.4kg.
 • Trọng lượng loa chính: 1.5kg.
 • Bảo hành: 24 tháng.

Soundbar Samsung 2.1 HW-T550

Giá sản phẩm: 5.890.000 vnđ đồng.

Soundbar Samsung 2.1 HW-T550

 • Công suất loa: 320W.
 • Hệ thống loa: 2.1.
 • Kết nối: Bluetooth, HDMI, quang.
 • Kích thước loa chính: 86cm x 5.5cm x 8.5cm.
 • Kích thước loa Sub: 20cm x 35.3cm x 29cm.
 • Trọng lượng bao bì: 9.5kg.
 • Trọng lượng loa chính: 2.1kg.
 • Bảo hành: 24 tháng.

Samsung soundbar 3.1.2 HW-Q70R

Giá sản phẩm: 7.690.000 won đồng.

Xem thêm  https://mobitool.net/dien-vi-dam-me-nhung-ngoi-sao-nay-chap-nhan-giam-luong-chi-de-duoc-dong-mot-vai-ma-ho-muon.html

Samsung soundbar 3.1.2 HW-Q70R

 • Công suất loa: 330W.
 • Hệ thống loa: 3.2.1 kênh.
 • Kết nối: Bluetooth, HDMI, HDMI ARC, jack 3.5mm, quang.
 • Kích thước loa chính: 110cm x 5,9cm x 10cm.
 • Kích thước loa Sub: 20,5cm x 40,3cm x 40,3cm.
 • Trọng lượng loa chính: 3.6kg.
 • Trọng lượng loa siêu trầm: 9,8kg.
 • Bảo hành 12 tháng.

Soundbar Sony Hifi HT-CT290BM / WM SP1

Giá sản phẩm: 3.990.000 won đồng.

Soundbar Sony Hifi HT-CT290BM / WM SP1

 • Công suất loa: 300W.
 • Hệ thống loa: 2.1.
 • Kết nối: Bluetooth, HDMI, USB, quang.
 • Kích thước loa chính: 90cm x 5,2cm x 8,6cm.
 • Kích thước loa sub: 17cm x 34,2cm x 36,2cm.
 • Trọng lượng loa chính: 2.3kg.
 • Trọng lượng loa siêu trầm: 6,3kg.
 • Bảo hành 12 tháng.

Loa soundbar Sony HT-S350

Giá sản phẩm: 5.390.000 won đồng.

Loa soundbar Sony HT-S350

 • Công suất loa: 320W.
 • Hệ thống loa: 2.1.
 • Kết nối: Bluetooth, HDMI ARC, quang học.
 • Kích thước loa chính: 90cm x 6.4cm x 8.8cm.
 • Kích thước loa sub: 19cm x 38,2cm x 39cm.
 • Bảo hành 12 tháng.

Soundbar Sony 5.1 HT-S500RF

Giá sản phẩm: 8.390.000 won đồng.

Soundbar Sony 5.1 HT-S500RF

 • Tổng công suất: 1000W.
 • Hệ thống loa: 5.1.
 • Kết nối: Bluetooth, USB, jack 3.5mm.
 • Kích thước loa chính: 90cm x 6.4cm x 9cm.
 • Kích thước loa Sub: 20,7cm x 40,2cm x 33cm.
 • Kích thước loa vệ tinh: 9,1cm x 9,1cm x 21,6cm.
 • Trọng lượng: Loa sau 1kg, loa siêu trầm 9kg, thân loa 3kg.
 • Bảo hành 12 tháng.

JBL Thanh 2.1. loa soundbar

Giá sản phẩm: 8,450,000 won đồng.

JBL Thanh 2.1. loa soundbar

 • Công suất loa tối đa: 300W.
 • Kết nối: Bluetooth 4.2, 3.5mm AUX, HDMI ARC, quang kỹ thuật số, USB.
 • Kích thước loa chính: 96,5cm x 5,8cm x 6,8cm.
 • Kích thước loa sub: 25,5cm x 25,5cm x 37cm.
 • Trọng lượng loa chính: 1,9kg.
 • Trọng lượng loa siêu trầm: 5,2kg.
 • Bảo hành 12 tháng.
Xem thêm  Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Sinh Học năm 2021 Trường chuyên Khoa Học Tự Nhiên

Loa soundbar JBL SB200 / 230

Giá sản phẩm: 7.450.000 won đồng.

Loa soundbar JBL SB200 / 230

 • Công suất: 120W.
 • Giắc cắm: 3,5 mm.
 • Kích thước sản phẩm: 90,1cm x 11,6cm x 10,3cm.
 • Trọng lượng sản phẩm: 5kg.
 • Bảo hành: 15 tháng.

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Loa soundbar loại nào tốt, nghe nhạc hay?❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Loa soundbar loại nào tốt, nghe nhạc hay?” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Loa soundbar loại nào tốt, nghe nhạc hay? [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Loa soundbar loại nào tốt, nghe nhạc hay?” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-09-25 22:44:54. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

Cách ghi lại video buổi học online trong Zoom

Published

on

Cách record trên Zoom khá đơn giản. Bài viết sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách ghi âm, quay lại video trên Zoom trên điện thoại, máy tính, đám mây.

Đại dịch Covid-19 bùng phát khiến cuộc sống của con người lao đao. Hầu hết mọi người đều phải làm việc từ xa và hạn chế giao lưu, gặp gỡ trực tiếp. Tuy nhiên, cuộc sống “work from home” đã không còn nhàm chán nhờ sự hỗ trợ của công nghệ. Việc tổ chức họp, học online cũng đơn giản hơn nhờ sự ra đời của các phần mềm chuyên dụng. Nổi bật trong số đó chính là Zoom.

Zoom thật sự là phần mềm hỗ trợ làm việc từ xa phổ biến nhất trong thời dịch bệnh bởi bạn có thể dùng nó miễn phí với hàng loạt tính năng hữu ích. Chính vì thế, dù vướng phải các tai tiếng về vấn đề bảo mật, nhiều người trên thế giới vẫn sử dụng Zoom là công cụ học, làm việc online chính.

Thiết kế Zoom khá đơn giản và dễ điều hướng. Zoom cũng rất tích cực cải tiến, bổ sung tính năng mới nhằm mang tới trải nghiệm người dùng tốt nhất có thể. Bạn có thể mở phiên làm việc online, chia sẻ mã vào cuộc họp, ghi âm, thậm chí cả ghi lại cuộc họp trên Zoom.

Hướng dẫn ghi video cuộc họp trong Zoom vào máy tính

Ghi video vào máy tính có sẵn cho các tài khoản miễn phí và trả phí. Các tệp đã ghi có thể được tải lên dịch vụ lưu trữ đám mây như Dropbox, Google Drive hoặc dịch vụ phát trực tuyến như YouTube, Vimeo.

Lưu ý: Tính năng ghi video vào thiết bị không được hỗ trợ trên iOS và Android.

Yêu cầu để ghi video vào thiết bị trong Zoom

 • Tài khoản Zoom Basic (miễn phí) trở lên.
 • Zoom cho PC phiên bản 2.0 trở lên
 • Zoom cho Mac phiên bản 2.0 trở lên
 • Zoom cho Linux phiên bản 2.0 trở lên

Bật tính năng ghi video vào máy tính trong Zoom

Đối với tất cả thành viên trong tổ chức

1. Đăng nhập vào Zoom trên web với tư cách quản trị viên có đặc quyền chỉnh sửa và cài đặt tài khoản.

2. Nhấp vào Account Settings.

3. Trong tab Recording, điều hướng tới tùy chọn Local Recording và bật nó.
Trong trường hợp nó bị tắt, hãy trượt để bật lên. Nếu một hộp xác nhận hiển thị, chọn Turn On để xác nhận thay đổi.

4. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn cài đặt này là bắt buộc đối với tất cả người dùng trong tài khoản của bạn, nhấp vào biểu tượng khóa và sau đó nhấp vào Lock để xác nhận cài đặt.

Đối với một nhóm

1. Đăng nhập vào Zoom trên web với tư cách quản trị viên có đặc quyền chỉnh sửa và cài đặt tài khoản.

2. Nhấp vào Group Management.

3. Chọn tên nhóm, sau đó click vào tab Setting.

4. Trong tab Recording, điều hướng tới tùy chọn Local Recording và bật nó.

Trong tab Recording, điều hướng tới tùy chọn Local Recording và bật nó

Trong trường hợp nó bị tắt, hãy trượt để bật lên. Nếu một hộp xác nhận hiển thị, chọn Turn On để xác nhận thay đổi.

5. Nếu tùy chọn này hiện màu xám, nó bị khóa ở cấp độ tài khoản và bạn cần thay đổi ở cấp độ đó.

Cho mục đích sử dụng riêng

1. Đăng nhập vào Zoom trên web, click My Meeting Settings nếu bạn là quản trị viên hoặc Meeting Settings nếu bạn là thành viên.

2. Trong tab Recording, điều hướng tới tùy chọn Local Recording và bật nó.

Trong tab Recording, điều hướng tới tùy chọn Local Recording và bật nó

Trong trường hợp nó bị tắt, hãy trượt để bật lên. Nếu một hộp xác nhận hiển thị, chọn Turn On để xác nhận thay đổi.

Nếu tùy chọn này hiện màu xám, nó bị khóa ở cấp độ tài khoản hoặc nhóm, bạn cần liên hệ tới quản trị viên Zoom.

Bắt đầu ghi video vào máy tính

Chỉ Host mới có thể ghi video cuộc gọi hoặc cần cấp quyền ghi lại video cho người tham gia.

1. Mở Zoom và bắt đầu cuộc gọi trực tuyến với tư cách host.

2. Chọn Record để ghi video.

Chọn Record để ghi video

3. Có một menu, chọn Record on this Computer.

Chọn Record on this Computer.

Host sẽ thấy Recording… ở góc trái khi khi đang ghi.

Recording... ở góc trái màn hình

Người tham gia cũng sẽ thấy Recording cũng ở góc trái màn hình.

Recording ở góc trái màn hình

4. Click vào Participants để xem người nào đang ghi.

Click vào Participants để xem người nào đang ghi.

Những người tham gia ghi sẽ nghe một thông báo rằng cuộc gọi đang được ghi lại trừ khi Host tắt tính năng thông báo này.

5. Sau khi cuộc họp kết thúc, Zoom sẽ chuyển đổi bản ghi thành các tệp để bạn xem lại.

Zoom sẽ chuyển đổi bản ghi thành các tệp để bạn xem lại

6. Khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, thư mục chứa các tệp ghi sẽ mở.

Lưu ý: Theo mặc định, tệp audio/video (mp4) sẽ được đặt tên là Zoom_0.mp4. Tệp chỉ có âm thanh (m4a) sẽ được đặt tên là audio_only.m4a.

Lưu ý:

 • Nếu cuộc họp bị tắt bất ngờ hoặc quá trình chuyển đổi bị gián đoạn, các file ghi này có thể bị hỏng và không thể phục hồi.
 • Nếu quá trình chuyển đổi không thành công, bạn có thể thử chuyển đổi lại bằng cách điều hướng đến vị trí lưu tệp và nhấp đúp vào file ghi.
 • Bạn có thể ghi cuộc họp theo nhiều kiểu khác nhau như khi bật chế độ xem người nói, chế độ xem gallery và chia sẻ màn hình.

Dừng hoặc tạm dừng ghi video vào máy tính trong Zoom

Trong quá trình ghi video, người dùng có thể Dừng hoặc Tạm dừng.

1. Nếu dừng (Stop) thì bản ghi sẽ kết thúc và bạn sẽ bắt đầu một file ghi mới cho phân đoạn tiếp theo. Nếu Tạm dừng (Pause) thì Zoom sẽ ghi vào cùng một tệp khi bạn ấn tiếp tục.

Bạn có thể click ở phần điều khiển ở cuối màn hình:

Dừng hoặc tạm dừng ghi video vào máy tính trong Zoom

Hoặc click vào phần hiển thị Recording ở góc trên bên trái màn hình:

Dừng hoặc tạm dừng ghi video vào máy tính trong Zoom

2. Khi ấn Pause thì biểu tượng ghi sẽ hiển thị dạng:

Tạm dừng ghi video vào máy tính trong Zoom

3. Nếu đang Pause, để tiếp tục ghi, ấn chọn Resume Recording

Tiếp tục ghi video vào máy tính trong Zoom

hoặc ấn vào:

Tiếp tục ghi video vào máy tính trong Zoom

Cách chỉ định quyền ghi video cho người tham gia

1. Trong cuộc gọi Zoom, chọn Manage Participants.

2. Trong danh sách người đang tham gia cuộc gọi, chọn người bạn muốn cấp quyền ghi.

Nhấp vào More bên cạnh tên của họ.

Chỉ định quyền ghi video cho người tham gia

3. Chọn Allow Record.

Chỉ định quyền ghi video cho người tham gia

Người được phân quyền sẽ nhận được thông báo:

Thông báo cấp quyền chia sẻ video

4. Khi một thành viên đang ghi video cuộc họp, một icon đang ghi hiển thị ở cạnh tên của họ.

Chỉ định quyền ghi video cho người tham gia

5. Để tắt quyền ghi của thành viên, click lại vào More cạnh tên người đó, chọn Forbid Record.

Tắt quyền ghi video cho người tham gia

Người bị tắt quyền ghi cũng nhận được thông báo:

Thông báo tắt quyền chia sẻ video

Bạn cũng có thể bật/tắt các nút công tắc để thay đổi một trong số cài đặt cách record trên Zoom:

 • Automatic recording hữu ích khi bạn định dùng Zoom để ghi lại toàn bộ bài giảng hoặc nội dung của các cuộc họp dài. Tuy nhiên, có thể bạn không muốn bật tính năng này nếu dùng Zoom thường xuyên bởi các bản thu âm có thể chiếm dụng nhiều bộ nhớ.
 • Recording consent sẽ yêu cầu mọi thành viên đồng ý trước khi bắt đầu ghi hình. Bạn có thể muốn bật lựa chọn này nếu đang ở trong một nhóm mà không muốn bị quay video.
 • Multiple audio notifications of recorded meeting cho phép các thành viên biết khi nào dừng và bắt đầu ghi hình mà không làm gián đoạn cuộc họp.
Cài đặt ghi hình trên Zoom

Truy cập vào file ghi cuộc họp Zoom trong máy tính

Theo mặc định, các bản ghi sẽ được đặt tại:

 • PC: C:UsersUser NameDocumentsZoom
 • Mac: /Users/User Name/Documents/Zoom

Để truy cập file ghi:

1. Mở Zoom trên PC, chọn Meetings.

Mở Zoom trên PC, chọn Meetings

2. Click tab Recorded và chọn bản ghi vào máy tính.

Click tab Recorded và chọn cuộc họp được ghi vào máy.

Lưu ý:

 • Nếu bản ghi chưa được chuyển đổi thành file, nhấp vào Convert để chuyển đổi và hiển thị các tùy chọn bên dưới.
 • Nếu bạn thấy tùy chọn Open, có nghĩa là bản ghi được lưu trên đám mây.

3. Bạn có thể quản lý và truy cập các bản ghi trên máy tính, gồm:

 • Open: Mở thư mục có chứa bản ghi.
 • Play Video: Phát bản ghi bằng trình phát đa phương tiện mặc định của máy tính.
 • Delete: Xóa file ghi trên Zoom PC, nhưng nó vẫn còn trong máy tính của bạn.
 • Biểu tượng Refresh: Làm mới danh sách ghi nếu bạn không nhìn thấy bản ghi mình cần.
Xem thêm  https://mobitool.net/dien-vi-dam-me-nhung-ngoi-sao-nay-chap-nhan-giam-luong-chi-de-duoc-dong-mot-vai-ma-ho-muon.html

4. Tùy chọn: Bạn có thể chia sẻ file ghi của mình lên Dropbox, Google Drive hoặc YouTube, Vimeo nếu muốn người khác xem nó.

Lưu ý: Nếu gặp vấn đề khi mở hoặc phát video, kiểm tra vị trí ghi mặc định và chắc chắn file ở đúng vị trí.

Cách ghi âm từng người tham gia riêng lẻ trong Zoom

Đối với tính năng ghi vào máy tính, host có thể ghi lại các luồng âm thanh của người tham gia dưới dạng tệp âm thanh riêng biệt. Mỗi tệp là âm thanh từ 1 người tham gia. Ví dụ, giáo viên có thể ghi âm lại âm thanh của từng học sinh, mỗi học sinh là một file audio.

1. Mở Zoom, click vào Settings.

2. Nhấp vào tab Recording.

3. Bật Record a separate audio file for each participant.

Bật Record a seperate audio file for each participant

4. Ghi lại và lưu vào máy tính.

5. Khi cuộc họp kết thúc và quá trình ghi đã được xử lý, hãy mở thư mục ghi âm.

6. Trong thư mục, mở Audio Record.

Mở Audio Record

7. Trong thư mục Audio Record, mỗi bản ghi âm sẽ được liệt kê dưới dạng file riêng với tên tệp kết thúc bằng tên của người tham gia.

Mỗi bản ghi âm sẽ được liệt kê dưới dạng file riêng với tên tệp kết thúc bằng tên của người tham gia

Hướng dẫn ghi video cuộc họp trong Zoom vào đám mây

Ghi trên đám mây được tự động kích hoạt cho tất cả các tài khoản Zoom trả phí. Khi bạn ghi lại cuộc họp và chọn Record to the Cloud, video, âm thanh và văn bản trò chuyện sẽ được ghi lại trong đám mây Zoom. Các bản ghi có thể được tải xuống máy tính hoặc chuyển tiếp từ trình duyệt.

Với tính năng ghi trên đám mây, bạn có thể thực hiện trên cả máy tính hoặc thiết bị di động iOS, Android.

Yêu cầu để ghi video vào đám mây trong Zoom

 • Tài khoản Zoom Pro, Business, hoặc Enterprise.
 • Người dùng trả phí.
 • Zoom trên máy tính:
  • Windows: 3.5 trở lên
  • macOS: 3.5 trở lên
  • Linux: 3.5 trở lên
 • Zoom trên di động:
  • Android: 3.5 trở lên
  • iOS: 3.5 trở lên

Dung lượng lưu trữ bản ghi trên đám mây (tùy thuộc vào từng tài khoản)

Gói Dung lượng lưu trữ
Pro 1 GB/Tài khoản
Business 1 GB/Tài khoản
Education 0.5 GB/Tài khoản
Zoom Rooms 1 GB/Zoom Room

Mua thêm để mở rộng kho lưu trữ trên đám mây

Gói Bộ nhớ Thêm 1 GB
$40/tháng 100 GB $1.5/GB
$100/tháng 500 GB $0.5/GB
$500/tháng 3 TB $0.1/GB

Cách bật tính năng ghi âm vào đám mây trong Zoom

Thực hiện tương tự như bật tính năng ghi vào máy tính, tuy nhiên thay vì chọn tùy chọn Local Recording thì bạn tìm đến tùy chọn Cloud Recording.

Bật tính năng ghi âm vào đám mây trong Zoom

Thay đổi cài đặt ghi trên đám mây trong Zoom

Sau khi kích hoạt ghi âm trên đám mây, bạn có thể thay đổi các cài đặt này:

Bố cục ghi

 • Record active speaker with shared screen: Ghi cả khi chế độ xem người nói đang hoạt động và nội dung được chia sẻ trên cùng video.
 • Record gallery view with shared screen: Ghi cả chế độ xem gallery và chia sẻ nội dung trên cùng video.
 • Record active speaker, gallery view and shared screen separately: Ghi riêng chế độ xem người nói, xem gallery, chia sẻ màn hình thành video riêng biệt.

Âm thanh và trò chuyện

 • Record an audio only file: Chỉ nhận tệp M4A có bản ghi âm.
 • Save chat messages from the meeting / webinar: Nhận tệp TXT với bản sao các tin nhắn trò chuyện trong cuộc họp.

Cài đặt nâng cao

 • Add a timestamp to the recording: Thêm thời gian vào bản ghi trên đám mây. Thời gian hiển thị theo múi giờ của host, cài đặt trên Zoom profile.
 • Display participants’ names in the recording: Thêm tên của người tham gia vào góc dưới bên phải của video.
 • Record thumbnails when sharing: Ghi lại hình thu nhỏ khi chia sẻ video.
 • Optimize the recording for 3rd party video editor: Tạo các tệp video ghi trên đám mây với định dạng chuẩn tương thích với các trình chỉnh sửa video của bên thứ 3.
 • Audio transcript: Tự động sao chép bản ghi đám mây của bạn.
 • Save panelist chat to the recording: Các tin nhắn được gửi bởi mọi người được lưu vào bản ghi.
 • IP Address Access Control: Chỉ cho phép địa chỉ IP được chỉ định để phát lại các bản ghi đám mây.

Bắt đầu ghi video cuộc họp trực tuyến Zoom vào đám mây

Chỉ host hoặc co-host mới có thể thực hiện ghi video vào đám mây.

Tham khảo: Các quyền của host và cách chỉ định co-host trong Zoom

1. Bắt đầu cuộc gọi trực tuyến trên Zoom với tư cách host.

2. Nhấp vào nút Record ở thanh công cụ của Zoom.

3. Chọn Record to the Cloud để bắt đầu ghi vào đám mây Zoom.

Chọn Record to the Cloud để bắt đầu ghi vào đám mây Zoom

4. Để dừng, hoặc tạm dừng ghi, chọn Pause/Stop Recording hoặc End Meeting.

Để dừng, hoặc tạm dừng ghi, chọn Pause/Stop Recording hoặc End Meeting

Chia sẻ bản ghi cục bộ trên Zoom

Local Recording hỗ trợ lưu file ghi hình trên máy tính. Tuy nhiên, bạn không thể upload bản ghi nội bộ lên đám mây của Zoom. Để lưu một video vào điện toán đám mây của Zoom, bạn phải dùng Cloud Recording.

Ngoài ra, bạn có thể chia sẻ file ghi hình cục bộ với người khác bằng cách upload nó lên dịch vụ lưu trữ đám mây, quản lý nội dung hay stream video bên thứ 3 như Google Drive, YouTube hoặc Vimeo.

Yêu cầu: Zoom 3.5 trở lên trên PC

Hướng dẫn:

Để xác định file ghi hình trên máy tính

1. Đăng nhập client Zoom.

2. Click MeetingsNút Meetings .

3. Click tab Recorded.

Chia sẻ bản ghi hình cuộc họp cục bộ của Zoom lên đám mây

4. Chọn cuộc họp/buổi học online bạn muốn xem bản ghi hình và click Open. Thao tác này sẽ mở thư mục chứa file được lưu trữ đó. File video có định dạng Mp4.

5. Tới một dịch vụ stream video hoặc điện toán đám mây như Dropbox, Box, Google Drive, YouTube hoặc Vimeo và upload file Mp4.

Cách ghi lại video trên zoom trên điện thoại

Nếu là thành viên trả phí của Zoom, nói cách khác, bạn dùng tài khoản Pro, Business hoặc Enterprise, bạn có thể ghi lại các cuộc họp ở ứng dụng mobile. Những bản ghi này sẽ không được lưu vào hệ thống, thay vào đó, nó sẽ nằm trong thư mục online.

Cách lưu video Zoom trên điện thoại dưới đây thực hiện tương tự trên cả iPhone và Android. Như thường lệ, chủ cuộc họp cần phải kích hoạt các quyền ghi hình.

1. Mở app Zoom trên iPhone hoặc Android và tham gia một cuộc họp. Sau đó, chạm 3 dấu chấm ở góc phải phía dưới.

Ghi âm bài giảng trên Zoom

2. Từ menu hiện ra, chọn Record to the Cloud (iOS) hoặc Record (Android).

Tích nút ghi hình trên đám mây ở ứng dụng Zoom

3. Cuộc họp sẽ bắt đầu được ghi lại, và icon Recording… sẽ hiện ở góc phải trên cùng. Bạn có thể chạm vào icon này để dừng hoặc tạm dừng ghi lại bài giảng trên Zoom trên điện thoại.

Sau khi dừng ghi hình, bạn có thể tìm và chia sẻ nó bằng cách tới My Recordings trên web Zoom.

Giờ đây bạn đã biết cách ghi âm cuộc gọi video trên Zoom và xem lại khi cần.

Chúc các bạn thành công!

Cách record trên Zoom khá đơn giản. Bài viết sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách ghi âm, quay lại video trên Zoom trên điện thoại, máy tính, đám mây.

Đại dịch Covid-19 bùng phát khiến cuộc sống của con người lao đao. Hầu hết mọi người đều phải làm việc từ xa và hạn chế giao lưu, gặp gỡ trực tiếp. Tuy nhiên, cuộc sống “work from home” đã không còn nhàm chán nhờ sự hỗ trợ của công nghệ. Việc tổ chức họp, học online cũng đơn giản hơn nhờ sự ra đời của các phần mềm chuyên dụng. Nổi bật trong số đó chính là Zoom.

Zoom thật sự là phần mềm hỗ trợ làm việc từ xa phổ biến nhất trong thời dịch bệnh bởi bạn có thể dùng nó miễn phí với hàng loạt tính năng hữu ích. Chính vì thế, dù vướng phải các tai tiếng về vấn đề bảo mật, nhiều người trên thế giới vẫn sử dụng Zoom là công cụ học, làm việc online chính.

Thiết kế Zoom khá đơn giản và dễ điều hướng. Zoom cũng rất tích cực cải tiến, bổ sung tính năng mới nhằm mang tới trải nghiệm người dùng tốt nhất có thể. Bạn có thể mở phiên làm việc online, chia sẻ mã vào cuộc họp, ghi âm, thậm chí cả ghi lại cuộc họp trên Zoom.

Xem thêm  Chỉ số FPS là gì? FPS bao nhiêu chơi game phù hợp nhất? Cách tăng FPS

Hướng dẫn ghi video cuộc họp trong Zoom vào máy tính

Ghi video vào máy tính có sẵn cho các tài khoản miễn phí và trả phí. Các tệp đã ghi có thể được tải lên dịch vụ lưu trữ đám mây như Dropbox, Google Drive hoặc dịch vụ phát trực tuyến như YouTube, Vimeo.

Lưu ý: Tính năng ghi video vào thiết bị không được hỗ trợ trên iOS và Android.

Yêu cầu để ghi video vào thiết bị trong Zoom

 • Tài khoản Zoom Basic (miễn phí) trở lên.
 • Zoom cho PC phiên bản 2.0 trở lên
 • Zoom cho Mac phiên bản 2.0 trở lên
 • Zoom cho Linux phiên bản 2.0 trở lên

Bật tính năng ghi video vào máy tính trong Zoom

Đối với tất cả thành viên trong tổ chức

1. Đăng nhập vào Zoom trên web với tư cách quản trị viên có đặc quyền chỉnh sửa và cài đặt tài khoản.

2. Nhấp vào Account Settings.

3. Trong tab Recording, điều hướng tới tùy chọn Local Recording và bật nó.
Trong trường hợp nó bị tắt, hãy trượt để bật lên. Nếu một hộp xác nhận hiển thị, chọn Turn On để xác nhận thay đổi.

4. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn cài đặt này là bắt buộc đối với tất cả người dùng trong tài khoản của bạn, nhấp vào biểu tượng khóa và sau đó nhấp vào Lock để xác nhận cài đặt.

Đối với một nhóm

1. Đăng nhập vào Zoom trên web với tư cách quản trị viên có đặc quyền chỉnh sửa và cài đặt tài khoản.

2. Nhấp vào Group Management.

3. Chọn tên nhóm, sau đó click vào tab Setting.

4. Trong tab Recording, điều hướng tới tùy chọn Local Recording và bật nó.

Trong tab Recording, điều hướng tới tùy chọn Local Recording và bật nó

Trong trường hợp nó bị tắt, hãy trượt để bật lên. Nếu một hộp xác nhận hiển thị, chọn Turn On để xác nhận thay đổi.

5. Nếu tùy chọn này hiện màu xám, nó bị khóa ở cấp độ tài khoản và bạn cần thay đổi ở cấp độ đó.

Cho mục đích sử dụng riêng

1. Đăng nhập vào Zoom trên web, click My Meeting Settings nếu bạn là quản trị viên hoặc Meeting Settings nếu bạn là thành viên.

2. Trong tab Recording, điều hướng tới tùy chọn Local Recording và bật nó.

Trong tab Recording, điều hướng tới tùy chọn Local Recording và bật nó

Trong trường hợp nó bị tắt, hãy trượt để bật lên. Nếu một hộp xác nhận hiển thị, chọn Turn On để xác nhận thay đổi.

Nếu tùy chọn này hiện màu xám, nó bị khóa ở cấp độ tài khoản hoặc nhóm, bạn cần liên hệ tới quản trị viên Zoom.

Bắt đầu ghi video vào máy tính

Chỉ Host mới có thể ghi video cuộc gọi hoặc cần cấp quyền ghi lại video cho người tham gia.

1. Mở Zoom và bắt đầu cuộc gọi trực tuyến với tư cách host.

2. Chọn Record để ghi video.

Chọn Record để ghi video

3. Có một menu, chọn Record on this Computer.

Chọn Record on this Computer.

Host sẽ thấy Recording… ở góc trái khi khi đang ghi.

Recording... ở góc trái màn hình

Người tham gia cũng sẽ thấy Recording cũng ở góc trái màn hình.

Recording ở góc trái màn hình

4. Click vào Participants để xem người nào đang ghi.

Click vào Participants để xem người nào đang ghi.

Những người tham gia ghi sẽ nghe một thông báo rằng cuộc gọi đang được ghi lại trừ khi Host tắt tính năng thông báo này.

5. Sau khi cuộc họp kết thúc, Zoom sẽ chuyển đổi bản ghi thành các tệp để bạn xem lại.

Zoom sẽ chuyển đổi bản ghi thành các tệp để bạn xem lại

6. Khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, thư mục chứa các tệp ghi sẽ mở.

Lưu ý: Theo mặc định, tệp audio/video (mp4) sẽ được đặt tên là Zoom_0.mp4. Tệp chỉ có âm thanh (m4a) sẽ được đặt tên là audio_only.m4a.

Lưu ý:

 • Nếu cuộc họp bị tắt bất ngờ hoặc quá trình chuyển đổi bị gián đoạn, các file ghi này có thể bị hỏng và không thể phục hồi.
 • Nếu quá trình chuyển đổi không thành công, bạn có thể thử chuyển đổi lại bằng cách điều hướng đến vị trí lưu tệp và nhấp đúp vào file ghi.
 • Bạn có thể ghi cuộc họp theo nhiều kiểu khác nhau như khi bật chế độ xem người nói, chế độ xem gallery và chia sẻ màn hình.

Dừng hoặc tạm dừng ghi video vào máy tính trong Zoom

Trong quá trình ghi video, người dùng có thể Dừng hoặc Tạm dừng.

1. Nếu dừng (Stop) thì bản ghi sẽ kết thúc và bạn sẽ bắt đầu một file ghi mới cho phân đoạn tiếp theo. Nếu Tạm dừng (Pause) thì Zoom sẽ ghi vào cùng một tệp khi bạn ấn tiếp tục.

Bạn có thể click ở phần điều khiển ở cuối màn hình:

Dừng hoặc tạm dừng ghi video vào máy tính trong Zoom

Hoặc click vào phần hiển thị Recording ở góc trên bên trái màn hình:

Dừng hoặc tạm dừng ghi video vào máy tính trong Zoom

2. Khi ấn Pause thì biểu tượng ghi sẽ hiển thị dạng:

Tạm dừng ghi video vào máy tính trong Zoom

3. Nếu đang Pause, để tiếp tục ghi, ấn chọn Resume Recording

Tiếp tục ghi video vào máy tính trong Zoom

hoặc ấn vào:

Tiếp tục ghi video vào máy tính trong Zoom

Cách chỉ định quyền ghi video cho người tham gia

1. Trong cuộc gọi Zoom, chọn Manage Participants.

2. Trong danh sách người đang tham gia cuộc gọi, chọn người bạn muốn cấp quyền ghi.

Nhấp vào More bên cạnh tên của họ.

Chỉ định quyền ghi video cho người tham gia

3. Chọn Allow Record.

Chỉ định quyền ghi video cho người tham gia

Người được phân quyền sẽ nhận được thông báo:

Thông báo cấp quyền chia sẻ video

4. Khi một thành viên đang ghi video cuộc họp, một icon đang ghi hiển thị ở cạnh tên của họ.

Chỉ định quyền ghi video cho người tham gia

5. Để tắt quyền ghi của thành viên, click lại vào More cạnh tên người đó, chọn Forbid Record.

Tắt quyền ghi video cho người tham gia

Người bị tắt quyền ghi cũng nhận được thông báo:

Thông báo tắt quyền chia sẻ video

Bạn cũng có thể bật/tắt các nút công tắc để thay đổi một trong số cài đặt cách record trên Zoom:

 • Automatic recording hữu ích khi bạn định dùng Zoom để ghi lại toàn bộ bài giảng hoặc nội dung của các cuộc họp dài. Tuy nhiên, có thể bạn không muốn bật tính năng này nếu dùng Zoom thường xuyên bởi các bản thu âm có thể chiếm dụng nhiều bộ nhớ.
 • Recording consent sẽ yêu cầu mọi thành viên đồng ý trước khi bắt đầu ghi hình. Bạn có thể muốn bật lựa chọn này nếu đang ở trong một nhóm mà không muốn bị quay video.
 • Multiple audio notifications of recorded meeting cho phép các thành viên biết khi nào dừng và bắt đầu ghi hình mà không làm gián đoạn cuộc họp.
Cài đặt ghi hình trên Zoom

Truy cập vào file ghi cuộc họp Zoom trong máy tính

Theo mặc định, các bản ghi sẽ được đặt tại:

 • PC: C:UsersUser NameDocumentsZoom
 • Mac: /Users/User Name/Documents/Zoom

Để truy cập file ghi:

1. Mở Zoom trên PC, chọn Meetings.

Mở Zoom trên PC, chọn Meetings

2. Click tab Recorded và chọn bản ghi vào máy tính.

Click tab Recorded và chọn cuộc họp được ghi vào máy.

Lưu ý:

 • Nếu bản ghi chưa được chuyển đổi thành file, nhấp vào Convert để chuyển đổi và hiển thị các tùy chọn bên dưới.
 • Nếu bạn thấy tùy chọn Open, có nghĩa là bản ghi được lưu trên đám mây.

3. Bạn có thể quản lý và truy cập các bản ghi trên máy tính, gồm:

 • Open: Mở thư mục có chứa bản ghi.
 • Play Video: Phát bản ghi bằng trình phát đa phương tiện mặc định của máy tính.
 • Delete: Xóa file ghi trên Zoom PC, nhưng nó vẫn còn trong máy tính của bạn.
 • Biểu tượng Refresh: Làm mới danh sách ghi nếu bạn không nhìn thấy bản ghi mình cần.

4. Tùy chọn: Bạn có thể chia sẻ file ghi của mình lên Dropbox, Google Drive hoặc YouTube, Vimeo nếu muốn người khác xem nó.

Lưu ý: Nếu gặp vấn đề khi mở hoặc phát video, kiểm tra vị trí ghi mặc định và chắc chắn file ở đúng vị trí.

Cách ghi âm từng người tham gia riêng lẻ trong Zoom

Đối với tính năng ghi vào máy tính, host có thể ghi lại các luồng âm thanh của người tham gia dưới dạng tệp âm thanh riêng biệt. Mỗi tệp là âm thanh từ 1 người tham gia. Ví dụ, giáo viên có thể ghi âm lại âm thanh của từng học sinh, mỗi học sinh là một file audio.

1. Mở Zoom, click vào Settings.

2. Nhấp vào tab Recording.

3. Bật Record a separate audio file for each participant.

Bật Record a seperate audio file for each participant

4. Ghi lại và lưu vào máy tính.

5. Khi cuộc họp kết thúc và quá trình ghi đã được xử lý, hãy mở thư mục ghi âm.

6. Trong thư mục, mở Audio Record.

Mở Audio Record

7. Trong thư mục Audio Record, mỗi bản ghi âm sẽ được liệt kê dưới dạng file riêng với tên tệp kết thúc bằng tên của người tham gia.

Mỗi bản ghi âm sẽ được liệt kê dưới dạng file riêng với tên tệp kết thúc bằng tên của người tham gia

Hướng dẫn ghi video cuộc họp trong Zoom vào đám mây

Ghi trên đám mây được tự động kích hoạt cho tất cả các tài khoản Zoom trả phí. Khi bạn ghi lại cuộc họp và chọn Record to the Cloud, video, âm thanh và văn bản trò chuyện sẽ được ghi lại trong đám mây Zoom. Các bản ghi có thể được tải xuống máy tính hoặc chuyển tiếp từ trình duyệt.

Xem thêm  Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Sinh Học năm 2021 Trường chuyên Khoa Học Tự Nhiên

Với tính năng ghi trên đám mây, bạn có thể thực hiện trên cả máy tính hoặc thiết bị di động iOS, Android.

Yêu cầu để ghi video vào đám mây trong Zoom

 • Tài khoản Zoom Pro, Business, hoặc Enterprise.
 • Người dùng trả phí.
 • Zoom trên máy tính:
  • Windows: 3.5 trở lên
  • macOS: 3.5 trở lên
  • Linux: 3.5 trở lên
 • Zoom trên di động:
  • Android: 3.5 trở lên
  • iOS: 3.5 trở lên

Dung lượng lưu trữ bản ghi trên đám mây (tùy thuộc vào từng tài khoản)

Gói Dung lượng lưu trữ
Pro 1 GB/Tài khoản
Business 1 GB/Tài khoản
Education 0.5 GB/Tài khoản
Zoom Rooms 1 GB/Zoom Room

Mua thêm để mở rộng kho lưu trữ trên đám mây

Gói Bộ nhớ Thêm 1 GB
$40/tháng 100 GB $1.5/GB
$100/tháng 500 GB $0.5/GB
$500/tháng 3 TB $0.1/GB

Cách bật tính năng ghi âm vào đám mây trong Zoom

Thực hiện tương tự như bật tính năng ghi vào máy tính, tuy nhiên thay vì chọn tùy chọn Local Recording thì bạn tìm đến tùy chọn Cloud Recording.

Bật tính năng ghi âm vào đám mây trong Zoom

Thay đổi cài đặt ghi trên đám mây trong Zoom

Sau khi kích hoạt ghi âm trên đám mây, bạn có thể thay đổi các cài đặt này:

Bố cục ghi

 • Record active speaker with shared screen: Ghi cả khi chế độ xem người nói đang hoạt động và nội dung được chia sẻ trên cùng video.
 • Record gallery view with shared screen: Ghi cả chế độ xem gallery và chia sẻ nội dung trên cùng video.
 • Record active speaker, gallery view and shared screen separately: Ghi riêng chế độ xem người nói, xem gallery, chia sẻ màn hình thành video riêng biệt.

Âm thanh và trò chuyện

 • Record an audio only file: Chỉ nhận tệp M4A có bản ghi âm.
 • Save chat messages from the meeting / webinar: Nhận tệp TXT với bản sao các tin nhắn trò chuyện trong cuộc họp.

Cài đặt nâng cao

 • Add a timestamp to the recording: Thêm thời gian vào bản ghi trên đám mây. Thời gian hiển thị theo múi giờ của host, cài đặt trên Zoom profile.
 • Display participants’ names in the recording: Thêm tên của người tham gia vào góc dưới bên phải của video.
 • Record thumbnails when sharing: Ghi lại hình thu nhỏ khi chia sẻ video.
 • Optimize the recording for 3rd party video editor: Tạo các tệp video ghi trên đám mây với định dạng chuẩn tương thích với các trình chỉnh sửa video của bên thứ 3.
 • Audio transcript: Tự động sao chép bản ghi đám mây của bạn.
 • Save panelist chat to the recording: Các tin nhắn được gửi bởi mọi người được lưu vào bản ghi.
 • IP Address Access Control: Chỉ cho phép địa chỉ IP được chỉ định để phát lại các bản ghi đám mây.

Bắt đầu ghi video cuộc họp trực tuyến Zoom vào đám mây

Chỉ host hoặc co-host mới có thể thực hiện ghi video vào đám mây.

Tham khảo: Các quyền của host và cách chỉ định co-host trong Zoom

1. Bắt đầu cuộc gọi trực tuyến trên Zoom với tư cách host.

2. Nhấp vào nút Record ở thanh công cụ của Zoom.

3. Chọn Record to the Cloud để bắt đầu ghi vào đám mây Zoom.

Chọn Record to the Cloud để bắt đầu ghi vào đám mây Zoom

4. Để dừng, hoặc tạm dừng ghi, chọn Pause/Stop Recording hoặc End Meeting.

Để dừng, hoặc tạm dừng ghi, chọn Pause/Stop Recording hoặc End Meeting

Chia sẻ bản ghi cục bộ trên Zoom

Local Recording hỗ trợ lưu file ghi hình trên máy tính. Tuy nhiên, bạn không thể upload bản ghi nội bộ lên đám mây của Zoom. Để lưu một video vào điện toán đám mây của Zoom, bạn phải dùng Cloud Recording.

Ngoài ra, bạn có thể chia sẻ file ghi hình cục bộ với người khác bằng cách upload nó lên dịch vụ lưu trữ đám mây, quản lý nội dung hay stream video bên thứ 3 như Google Drive, YouTube hoặc Vimeo.

Yêu cầu: Zoom 3.5 trở lên trên PC

Hướng dẫn:

Để xác định file ghi hình trên máy tính

1. Đăng nhập client Zoom.

2. Click MeetingsNút Meetings .

3. Click tab Recorded.

Chia sẻ bản ghi hình cuộc họp cục bộ của Zoom lên đám mây

4. Chọn cuộc họp/buổi học online bạn muốn xem bản ghi hình và click Open. Thao tác này sẽ mở thư mục chứa file được lưu trữ đó. File video có định dạng Mp4.

5. Tới một dịch vụ stream video hoặc điện toán đám mây như Dropbox, Box, Google Drive, YouTube hoặc Vimeo và upload file Mp4.

Cách ghi lại video trên zoom trên điện thoại

Nếu là thành viên trả phí của Zoom, nói cách khác, bạn dùng tài khoản Pro, Business hoặc Enterprise, bạn có thể ghi lại các cuộc họp ở ứng dụng mobile. Những bản ghi này sẽ không được lưu vào hệ thống, thay vào đó, nó sẽ nằm trong thư mục online.

Cách lưu video Zoom trên điện thoại dưới đây thực hiện tương tự trên cả iPhone và Android. Như thường lệ, chủ cuộc họp cần phải kích hoạt các quyền ghi hình.

1. Mở app Zoom trên iPhone hoặc Android và tham gia một cuộc họp. Sau đó, chạm 3 dấu chấm ở góc phải phía dưới.

Ghi âm bài giảng trên Zoom

2. Từ menu hiện ra, chọn Record to the Cloud (iOS) hoặc Record (Android).

Tích nút ghi hình trên đám mây ở ứng dụng Zoom

3. Cuộc họp sẽ bắt đầu được ghi lại, và icon Recording… sẽ hiện ở góc phải trên cùng. Bạn có thể chạm vào icon này để dừng hoặc tạm dừng ghi lại bài giảng trên Zoom trên điện thoại.

Sau khi dừng ghi hình, bạn có thể tìm và chia sẻ nó bằng cách tới My Recordings trên web Zoom.

Giờ đây bạn đã biết cách ghi âm cuộc gọi video trên Zoom và xem lại khi cần.

Chúc các bạn thành công!

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Cách ghi lại video buổi học online trong Zoom❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Cách ghi lại video buổi học online trong Zoom” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Cách ghi lại video buổi học online trong Zoom [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Cách ghi lại video buổi học online trong Zoom” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-09-25 22:43:39. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post

Mục lục

Continue Reading

Trending