Connect with us

Blog

Mẫu số C01-Q: Hợp đồng ứng vốn trả nợ nước ngoài từ quỹ tích lũy trả nợ

Published

on

Mẫu số C01-Hỏi: Hợp đồng ứng vốn trả nợ nước ngoài từ Quỹ tích lũy trả nợ là gì? Nội dung của mẫu hợp đồng tạm ứng vốn là gì? Mời bạn đọc bài viết dưới đây để hiểu thêm về nó.

1. Định nghĩa Mẫu số C01-Q: Hợp đồng ứng vốn trả nợ nước ngoài từ Quỹ tích lũy nợ là gì?

Mẫu số C01-Q: Hợp đồng ứng vốn trả nợ nước ngoài từ Quỹ dự phòng trả nợ là mẫu Hợp đồng được lập để ghi nhận Hợp đồng ứng vốn trả nợ nước ngoài từ Quỹ dự phòng. Mẫu nêu rõ nội dung hợp đồng, thông tin tạm ứng vốn, v.v.

2. Mẫu số C01-Q: Hợp đồng ứng vốn trả nợ nước ngoài từ Quỹ tích lũy trả nợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————

HỢP ĐỒNG THANH TOÁN VỐN SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI
TỪ QUỸ THANH TOÁN CHÍNH XÁC

Số: …… ../ HĐUV / QTL-XXX

– Căn cứ Nghị định số 91/2018 / NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ;

– Căn cứ Nghị định số 92/2018 / NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về quản lý và sử dụng Quỹ tích lũy trả nợ;

– Căn cứ Công văn số…. / VPCP-KTTH ngày… .. tháng… ..… .. của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn trả khoản vay được Chính phủ bảo lãnh cho Dự án ……;

– Căn cứ ý kiến ​​chấp thuận của Lãnh đạo Bộ Tài chính tại tờ trình số ….. ngày …..;

– Căn cứ Công văn số… .. ngày… .. của ……. về việc đề nghị Bộ Tài chính trả nợ thay cho dự án ….. thời hạn …..;

Hôm nay, ngày… tháng…. năm… .., chúng tôi đại diện:

Bên ứng vốn

: Tài chính

Làm Anh ta

:

Chức vụ

:

Tài khoản tiềnooh

: 3761.0.9068445.91002 tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước

Bên nhận tạm ứng vốn

:

Bởi Mr

:

Chức vụ

:

Tài khoản tiền gửi

:

Các Bên thống nhất ký Hợp đồng tạm ứng vốn trả nợ nước ngoài từ Quỹ Tích lũy trả nợ với các điều khoản sau:

Điều 1: Mức vốn ứng trước:

Bên tạm ứng cho bên nhận ứng vốn từ Quỹ Tích lũy trả nợ số tiền: …… (Bằng chữ: …….) Trả …… .. gốc và lãi đến hạn …… ..

Bên nhận tạm ứng vốn tự chịu trách nhiệm thanh toán tiền lãi phạt chậm trả cho ……. phát sinh.

Điều 2: Lãi suất ứng trước:

– Mức lãi suất ứng trước là: (quy định tại Điều 43 Nghị định 91/2018 / NĐ-CP)

Điều 3: Thời hạn ứng vốn:

– Thời hạn ứng vốn: (quy định tại Điều 43 Nghị định 91/2018 / NĐ-CP)

Điều 4: Thủ tục chuyển tiền cho bên nước ngoài:

Khoản tiền tạm ứng được Bên nhận tạm ứng trực tiếp thanh toán cho …… theo yêu cầu của Bên nhận tạm ứng tại Công văn số ….. ngày ….. và Giấy thu nợ số ….. ngày 20/02 / 2018.

Điều 5: Phí chuyển tiền:

Bên tạm ứng có trách nhiệm hoàn trả ngay cho bên tạm ứng toàn bộ phí chuyển tiền đã thu của ngân hàng theo lệnh chuyển tiền của bên tạm ứng theo công văn thông báo của bên tạm ứng (kèm theo phụ lục của ngân hàng hỗ trợ. sách). Dịch vụ).

Xem thêm  Top 6 Bài soạn “Lưu biệt khi xuất dương” của Phan Bội Châu lớp 11 hay nhất

Điều 6: Điều khoản hoàn trả khoản vay:

– Trả gốc và lãi của khoản vay Quỹ Tích lũy trả nợ hàng năm hai lần.

– Khi đến hạn trả nợ, bên tạm ứng có trách nhiệm chuyển đầy đủ, kịp thời vào tài khoản của Quỹ Tích lũy trả nợ Bộ Tài chính.

– Hình thức trả nợ: bằng đồng tiền vay hoặc quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá bán ra do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam công bố chính thức tại thời điểm trả nợ.

– Tài khoản hoàn trả: Toàn bộ số tiền chậm nộp gốc, lãi, lãi phạt (nếu có) sẽ được chuyển vào tài khoản mở tại Sở Giao dịch, Kho bạc Nhà nước, cụ thể như sau:

Tên tài khoản: Cục Quản lý Lâm nghiệp TCDN_BTC_Quỹ tài nguyên nước ngoài (Rút tiền cho vay lại bằng VNĐ); Số tài khoản: 3761.0.9068445.91002

Tên tài khoản: Cục Quản lý Lâm nghiệp TCDN_BTC_Quỹ tài nguyên nước ngoài (Rút tiền cho vay lại bằng USD); Số tài khoản: 3761.0.9068446.91002

Tên tài khoản: Cục quản lý lâm nghiệp TCDN_BTC_Quỹ tài nguyên nước ngoài (Rút tiền cho vay lại bằng đồng EUR); Số tài khoản: 3761.0.9068447.91002

Hoặc một tài khoản khác do Bên ứng trước chỉ định.

– Số tiền được coi là hoàn lại khi được ghi có vào tài khoản trên.

Điều 7: Trách nhiệm của Bên ứng trước:

Hoàn trả đầy đủ, đúng hạn, đúng loại tiền đã thỏa thuận trong Hợp đồng.

– Sau khi đến hạn thanh toán nợ gốc và lãi, bên tạm ứng có trách nhiệm gửi 01 bản Lệnh chuyển tiền đã hoàn trả cho bên tạm ứng.

Điều 8: Trách nhiệm thực hiện

– Khi phát sinh tranh chấp trong việc thực hiện hợp đồng, các Bên báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính xử lý, trường hợp đặc biệt sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

– Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực ngay sau khi bên tạm ứng hoàn trả toàn bộ số tiền gốc và lãi phát sinh cho bên tạm ứng.

– Hợp đồng được lập thành 04 bản, có giá trị pháp lý ngang nhau, mỗi bên giữ 02 bản ../.

ĐẠI DIỆN VỐN QUẢNG CÁO

ĐẠI DIỆN NGƯỜI NHẬN VỐN

Mẫu số C01-Q: Hợp đồng ứng vốn trả nợ nước ngoài từ Quỹ tích lũy trả nợ

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong phần hình thức Xin vui lòng.

Xem thêm về bài viết

Mẫu số C01-Q: Hợp đồng ứng vốn trả nợ nước ngoài từ Quỹ tích lũy trả nợ

Mẫu số C01-Hỏi: Hợp đồng ứng vốn trả nợ nước ngoài từ Quỹ tích lũy trả nợ là gì? Nội dung của mẫu hợp đồng tạm ứng vốn là gì? Mời bạn đọc bài viết dưới đây để hiểu thêm về nó.
1. Định nghĩa Mẫu số C01-Q: Hợp đồng ứng vốn trả nợ nước ngoài từ Quỹ tích lũy nợ là gì?
Mẫu số C01-Q: Hợp đồng ứng vốn trả nợ nước ngoài từ Quỹ dự phòng trả nợ là mẫu Hợp đồng được lập để ghi nhận Hợp đồng ứng vốn trả nợ nước ngoài từ Quỹ dự phòng. Mẫu nêu rõ nội dung hợp đồng, thông tin tạm ứng vốn, v.v.
2. Mẫu số C01-Q: Hợp đồng ứng vốn trả nợ nước ngoài từ Quỹ tích lũy trả nợ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————
HỢP ĐỒNG NỢ NƯỚC NGOÀI TRẢ GÓP VỐN TỪ QUỸ THANH TOÁN TÍCH LŨY
Số: …… ../ HĐUV / QTL-XXX
– Căn cứ Nghị định số 91/2018 / NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ;
– Căn cứ Nghị định số 92/2018 / NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về quản lý và sử dụng Quỹ tích lũy trả nợ;
– Căn cứ Công văn số…. / VPCP-KTTH ngày… .. tháng… ..… .. của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn trả khoản vay được Chính phủ bảo lãnh cho Dự án ……;
– Căn cứ ý kiến ​​chấp thuận của Lãnh đạo Bộ Tài chính tại tờ trình số ….. ngày …..;
– Căn cứ Công văn số… .. ngày… .. của ……. về việc đề nghị Bộ Tài chính trả nợ thay cho dự án ….. thời hạn …..;
Hôm nay, ngày… tháng…. năm… .., chúng tôi đại diện:

Bên ứng vốn

: Tài chính

Bởi Mr

:

Chức vụ

:

Tài khoản tiền gửi

: 3761.0.9068445.91002 tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước

Bên nhận tạm ứng vốn

:

Bởi Mr

:

Chức vụ

:

Tài khoản tiền gửi

:

Các Bên thống nhất ký Hợp đồng tạm ứng vốn trả nợ nước ngoài từ Quỹ Tích lũy trả nợ với các điều khoản sau:
Điều 1: Mức vốn ứng trước:
Bên tạm ứng cho bên nhận ứng vốn từ Quỹ Tích lũy trả nợ số tiền: …… (Bằng chữ: …….) Trả …… .. gốc và lãi đến hạn …… ..
Bên nhận tạm ứng vốn tự chịu trách nhiệm thanh toán tiền lãi phạt chậm trả cho ……. phát sinh.
Điều 2: Lãi suất ứng trước:
– Mức lãi suất ứng trước là: (quy định tại Điều 43 Nghị định 91/2018 / NĐ-CP)
Điều 3: Thời hạn ứng vốn:
– Thời hạn ứng vốn: (quy định tại Điều 43 Nghị định 91/2018 / NĐ-CP)
Điều 4: Thủ tục chuyển tiền cho bên nước ngoài:
Khoản tiền tạm ứng được Bên nhận tạm ứng trực tiếp thanh toán cho …… theo yêu cầu của Bên nhận tạm ứng tại Công văn số ….. ngày ….. và Giấy thu nợ số ….. ngày 20/02 / 2018.
Điều 5: Phí chuyển tiền:
Bên tạm ứng có trách nhiệm hoàn trả ngay cho bên tạm ứng toàn bộ phí chuyển tiền đã thu của ngân hàng theo lệnh chuyển tiền của bên tạm ứng theo công văn thông báo của bên tạm ứng (kèm theo phụ lục của ngân hàng hỗ trợ. sách). Dịch vụ).
Điều 6: Điều khoản hoàn trả khoản vay:
– Trả gốc và lãi của khoản vay Quỹ Tích lũy trả nợ hàng năm hai lần.
– Khi đến hạn trả nợ, bên tạm ứng có trách nhiệm chuyển đầy đủ, kịp thời vào tài khoản của Quỹ Tích lũy trả nợ Bộ Tài chính.
– Hình thức trả nợ: bằng đồng tiền vay hoặc quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá bán ra do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam công bố chính thức tại thời điểm trả nợ.
– Tài khoản hoàn trả: Toàn bộ số tiền chậm nộp gốc, lãi, lãi phạt (nếu có) sẽ được chuyển vào tài khoản mở tại Sở Giao dịch, Kho bạc Nhà nước, cụ thể như sau:
Tên tài khoản: Cục Quản lý Lâm nghiệp TCDN_BTC_Quỹ tài nguyên nước ngoài (Rút tiền cho vay lại bằng VNĐ); Số tài khoản: 3761.0.9068445.91002
Tên tài khoản: Cục Quản lý Lâm nghiệp TCDN_BTC_Quỹ tài nguyên nước ngoài (Rút tiền cho vay lại bằng USD); Số tài khoản: 3761.0.9068446.91002
Tên tài khoản: Cục quản lý lâm nghiệp TCDN_BTC_Quỹ tài nguyên nước ngoài (Rút tiền cho vay lại bằng đồng EUR); Số tài khoản: 3761.0.9068447.91002
Hoặc một tài khoản khác do Bên ứng trước chỉ định.
– Số tiền được coi là hoàn lại khi được ghi có vào tài khoản trên.
Điều 7: Trách nhiệm của Bên ứng trước:
Hoàn trả đầy đủ, đúng hạn, đúng loại tiền đã thỏa thuận trong Hợp đồng.
– Sau khi đến hạn thanh toán nợ gốc và lãi, bên tạm ứng có trách nhiệm gửi 01 bản Lệnh chuyển tiền đã hoàn trả cho bên tạm ứng.
Điều 8: Trách nhiệm thực hiện
– Khi phát sinh tranh chấp trong việc thực hiện hợp đồng, các Bên báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính xử lý, trường hợp đặc biệt sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
– Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực ngay sau khi bên tạm ứng hoàn trả toàn bộ số tiền gốc và lãi phát sinh cho bên tạm ứng.
– Hợp đồng được lập thành 04 bản, có giá trị pháp lý ngang nhau, mỗi bên giữ 02 bản ../.

ĐẠI DIỆN VỐN QUẢNG CÁO

ĐẠI DIỆN NGƯỜI NHẬN VỐN

Mẫu số C01-Q: Hợp đồng ứng vốn trả nợ nước ngoài từ Quỹ tích lũy trả nợ

Mời bạn đọc tham khảo phần thủ tục hành chính trong phần biểu mẫu.

# Hình thức ## C01Q # Hợp đồng # liên quan # vốn # thanh toán # nợ # ngoại hối # từ # tài chính # tích lũy # trả nợ


  • # Hình thức ## C01Q # Hợp đồng # liên quan # vốn # thanh toán # nợ # ngoại hối # từ # tài chính # tích lũy # trả nợ
  • Tổng hợp: DaiLyWiki

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Mẫu số C01-Q: Hợp đồng ứng vốn trả nợ nước ngoài từ quỹ tích lũy trả nợ❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Mẫu số C01-Q: Hợp đồng ứng vốn trả nợ nước ngoài từ quỹ tích lũy trả nợ” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Mẫu số C01-Q: Hợp đồng ứng vốn trả nợ nước ngoài từ quỹ tích lũy trả nợ [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Mẫu số C01-Q: Hợp đồng ứng vốn trả nợ nước ngoài từ quỹ tích lũy trả nợ” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-04 14:23:09. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

Văn mẫu lớp 6: Kể tóm tắt truyện cổ tích Thạch Sanh (Dàn ý + 6 Mẫu) và văn mẫu miêu tả dũng sĩ Thạch Sanh

Published

on

Văn mẫu lớp 6: Kể tóm tắt truyện cổ tích Thạch Sanh gồm dàn ý, cùng 2 bài kể ngắn gọn, 4 bài kể đầy đủ giúp các em học sinh lớp 6 biết cách kể tóm tắt lại mà vẫn mang đầy đủ nội dung, ý nghĩa chính.

Truyện cổ tích Thạch Sanh là một câu truyện thân mật trong đời sống dân gian xưa được nhiều người yêu thích và lưu truyền tới tận thời nay. Nhưng đây vốn là một câu truyện dài, vì thế mà việc tóm tắt nội dung chính của truyện là một việc tất yếu .

DaiLyWiki cũng giúp giải đáp những vấn đề sau đây:

  • Tả nhân vật Thạch Sanh ngắn gọn
  • Ta Thạch Sanh bằng lời văn của em
  • Viết 1 đoạn văn cảm nhận về nhân vật Thạch Sanh
  • Kể lại câu chuyện Thạch Sanh ngắn gọn
  • Văn tả Thạch Sanh lớp 5
  • Kể lại truyện Thạch Sanh bằng lời văn của Thạch Sanh
  • Việt bài văn về Thạch Sanh


Bài văn miêu tả dũng sĩ Thạch Sanh số 1

Có lẽ, trong các tác phẩm văn học cổ đại, người mà để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với em là nhân vật dũng sĩ Thạch Sanh. Mặc dù, cậu được sinh ra trong một gia đình nghèo, bố mẹ mất khi còn nhỏ. Cuộc sống gặp nhiều khó khăn nhưng cậu vẫn vượt qua được.

Thạch Sanh là một người khỏe mạnh, thân hình cường tráng. Khuôn mặt tròn với vầng trán cao. Đôi mắt đen dưới đôi lông mày rậm, nhưng bên cạnh đó vẫn toát nên vẻ hiền hòa, phúc hậu. Sống mũi hơi cao nhưng nó lại rất cân đối và hợp với khuôn mặt của cậu. Cái miệng nhỏ điểm nét cho khuôn mặt. Thạch Sanh có nước da hơi sạm do phải bươn trải, nuôi thân. Tuy nhà nghèo không có quần áo mặc, phải sống cạnh gốc cây nhưng cậu vẫn rất hạnh phúc.

Cậu rất chăm chỉ trong công việc và rất tận tụy giúp đỡ người. Cậu đã nhiều lần giúp người mà không mong đợi được hưởng phần thưởng. Thạch Sanh đã dũng cảm đánh nhau với chăn tinh trừ hạn cho dân nhưng cậu lại bị tên Lý Thông hại cướp công. Cậu còn giết đại bàng cứu công chúa con của vua thủy tề. Cậu đã được hậu tạ rất lớn. Nhưng không phải vì vậy mà cậu ỷ lại làm những việc hại người dân.

Còn mẹ con Lý Thông bị trừng phạt rất thích đáng với cái tội ác do mẹ con hắn làm. Và đặc biệt hơn Thạch Sanh đã dũng cảm anh hùng đánh thắng quân giặc bằng tiếng đàn của vua thủy tề tặng. Cậu đã chiêu đãi giặc cơm mà không hề đuổi họ về một cách nhục nhã. Các hành động và thái độ của Chàng đúng là khác người thấy được lòng nhân ái khác thường của chàng.

Thạch Sanh đúng là một con người thật tốt bụng, cậu là một biểu tượng là một con người thật tốt bụng. Cậu là một biểu tượng thật tốt đẹp đối với đời sống của con người đồng thời nó cũng thể hiện tốt đẹp về sự đời của con người cái thiện, cái ác với cái tốt và cái xấu. Và em ước gì nếu trên thế giới cái xấu, cái không tốt sẽ biến mất trong xã hội trở thành một xã hội văn minh hơn.

Thạch Sanh đã để lại được cho em một cảm xúc, ấn tượng thật đáng nhớ cho tuổi thơ của em. Và cũng nhờ câu truyện này em cũng đã rút ra bài học đáng nhớ cho bản thân em mong sao bài học mãi mãi gắn bó cùng cuộc đời của em.

2