Connect with us

Blog

Mẫu hợp đồng thuê nhà trọ 2022

Published

on

Mẫu hợp đồng thuê nhà trọ là mẫu hợp đồng được lập ra khi có sự đồng ý thỏa thuận về các điều khoản trong hợp đồng giữa người cho thuê và người thuê. Mẫu hợp đồng nêu rõ thông tin người cho thuê, người thuê, căn phòng trọ cần thuê, giá cả phòng trọ… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu hợp đồng thuê phòng trọ tại đây.

 • Mẫu hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng
 • Mẫu hợp đồng thuê nhà
 • Mẫu hợp đồng kinh tế và biên bản thanh lý hợp đồng

1. Mẫu hợp đồng thuê nhà trọ là gì?

Hiện nay, việc thuê nhà trọ, phòng trọ, chỗ trọ là một trong những hình thức rất phổ biến. Trung thủ tục thuê phòng trọ không thể thiếu mẫu hợp đồng được soạn thảo chi tiết bao gồm các điều khoản rõ ràng.

Mẫu hợp đồng thuê nhà trọ là hợp đồng dân sự thông dụng theo đó, bên cho thuê nhà có nghĩa vụ giao nhà cho bên thuê nhà sử dụng trong thời hạn thỏa thuận và bên thuê nhà có nghĩa vụ trả tiền thuê nhà theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

2. Mẫu hợp đồng thuê phòng trọ số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ PHÒNG TRỌ

Hôm nay ngày …… tháng …. năm ……..; tại địa chỉ: ……………………….

Chúng tôi gồm:

1.Đại diện bên cho thuê phòng trọ (Bên A):

Ông/bà: ……………………………………………Sinh ngày: ………………….

Nơi đăng ký HK: ……………………………………………………………………..

CCCD/CMND số: …………………. cấp ngày …./…./……. tại:………………..

Số điện thoại:……………………………………………………………………….

2. Bên thuê phòng trọ (Bên B):

Ông/bà: ………………………………………………. Sinh ngày: ……………..

Nơi đăng ký HK thường trú: ……………………………………………………..

CCCD/CMND: …………………. cấp ngày …../…../…… tại: ………………….

Số điện thoại:……………………………………………………………………….

Sau khi bàn bạc trên tinh thần dân chủ, hai bên cùng có lợi, cùng thống nhất như sau:

Bên A đồng ý cho bên B thuê 01 phòng ở tại địa chỉ: …………………………

……………………………………………………………………………………..….

Giá thuê: …………………. đ/tháng

Hình thức thanh toán: ……………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….…….

Tiền điện …………..….đ/kwh tính theo chỉ số công tơ, thanh toán vào cuối các tháng.

Tiền nước: ………….đ/người thanh toán vào đầu các tháng.

Tiền đặt cọc:……………………………………………………………………….

Hợp đồng có giá trị kể từ ngày …… tháng …… năm 20…. đến ngày ….. tháng …. năm 20….

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

* Trách nhiệm của bên A:

– Tạo mọi điều kiện thuận lợi để bên B thực hiện theo hợp đồng.

– Cung cấp nguồn điện, nước, wifi cho bên B sử dụng.

* Trách nhiệm của bên B:

– Thanh toán đầy đủ các khoản tiền theo đúng thỏa thuận.

– Bảo quản các trang thiết bị và cơ sở vật chất của bên A trang bị cho ban đầu (làm hỏng phải sửa, mất phải đền).

– Không được tự ý sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất khi chưa được sự đồng ý của bên A.

– Giữ gìn vệ sinh trong và ngoài khuôn viên của phòng trọ.

– Bên B phải chấp hành mọi quy định của pháp luật Nhà nước và quy định của địa phương.

– Nếu bên B cho khách ở qua đêm thì phải báo và được sự đồng ý của chủ nhà đồng thời phải chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm pháp luật của khách trong thời gian ở lại.

TRÁCH NHIỆM CHUNG

– Hai bên phải tạo điều kiện cho nhau thực hiện hợp đồng.

– Trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực nếu bên nào vi phạm các điều khoản đã thỏa thuận thì bên còn lại có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng; nếu sự vi phạm hợp đồng đó gây tổn thất cho bên bị vi phạm hợp đồng thì bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường thiệt hại.

– Một trong hai bên muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì phải báo trước cho bên kia ít nhất 30 ngày và hai bên phải có sự thống nhất.

– Bên A phải trả lại tiền đặt cọc cho bên B.

– Bên nào vi phạm điều khoản chung thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

– Hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.

ĐẠI DIỆN BÊN B ĐẠI DIỆN BÊN A

3. Hợp đồng thuê nhà trọ số 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
—oOo—

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ TRỌ

BÊN A: BÊN CHO THUÊ

Họ và Tên: ……………………………………………………………………………………………………

Năm sinh: …………………………………………………………………………………………………….

CCCD/CMND: ……………………………… Ngày cấp: ………………………. Nơi cấp: ………..

Thường Trú: …………………………………………………………………………………………………

BÊN B: BÊN THUÊ NHÀ

Họ và Tên: …………………………………………………………………………………………………..

Năm sinh: …………………………………………………………………………………………………….

CCCD/CMND: …………………………. Ngày cấp: ………………….. Nơi cấp: …………………

Thường Trú: ………………………………………………………………………………………………….

Hai bên cùng thỏa thuận và đồng ý với nội dung sau:

Điều 1:

Bên A đồng ý cho bên B thuê một phòng thuộc nhà số …………………………………………..

Thời hạn thuê nhà là …. tháng kể từ ngày …….

Điều 2:

Gía tiền thuê nhà là …………….. đồng/tháng (Bằng chữ:……………………………)

Tiền thuê nhà bên B thanh toán cho bên A từ ngày ….. Tây hàng tháng.

Bên B đặt tiền thế chân trước ……………… đồng (Bằng chữ: ……………………) cho bên A. Tiền thế chân sẽ được trả lại đầy đủ cho bên thuê khi hết hợp đồng thuê căn hộ và thanh toán đầy đủ tiền điện, nước , phí dịch vụ và các khoản khác liên quan.

Bên B ngưng hợp đồng trước thời hạn thì phải chịu mất tiền thế chân.

Bên A ngưng hợp đồng (lấy lại nhà) trước thời hạn thì bồi thường gấp đôi số tiền bên B đã thế chân.

Điều 3: Trách nhiệm bên A.

Giao nhà, trang thiết bị trong nhà cho bên B đúng ngày ký hợp đồng.

Hướng dẫn bên B chấp hành đúng các quy định của địa phương, hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ đăng ký tạm trú cho bên B.

Điều 4: Trách nhiệm bên B.

Trả tiền thuê nhà hàng tháng theo hợp đồng.

Sử dụng đúng mục đích thuê nhà, khi cần sữa chữa, cải tạo theo yêu cầu sử dụng riêng phải được sự đồng ý của bên A.

Đồ đạt trang thiết bị trong nhà phải có trách nhiệm bảo quản cẩn thận không làm hư hỏng mất mát.

Điều 5: Điều khoản chung.

Bên A và bên B thực hiện đúng các điều khoản ghi trong hợp đồng.

Trường hợp có tranh chấp hoặc một bên vi phạm hợp đồng thì hai bên cùng nhau bàn bạc giải quyết, nếu không giải quyết được thì yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

…….., ngày…tháng…năm…
BÊN A BÊN B

4. Mẫu hợp đồng thuê nhà trọ 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………., ngày… tháng …. năm……….

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ TRỌ

 • Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;
 • Căn cứ vào các quy định pháp luật có liên quan,

Tại số nhà ……….ngõ …………….đường (xóm) …………….., phường (xã)…………., quận (huyện)…………. , thành phố (tỉnh)………………

Chúng tôi gồm:

BÊN CHO THUÊ NHÀ (Sau đây gọi tắt là bên A):

Ông (bà):……………………………………………………….

CCCD/CMND số:……………………………………………

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………..

Điện thoại liên hệ:……………………………………………

BÊN THUÊ NHÀ Ở (Sau đây gọi tắt là bên B):

Ông (bà):…………………………………………………………

CCCD/CMND số:………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………..

Điện thoại liên hệ:……………………………………………..

Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng cho thuê nhà để ở với các nội dung sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

1.1 Nhà cho thuê

– Địa chỉ:…………………………………………

– Diện tích cho thuê: Toàn bộ diện tích tầng…; tầng…. ; phòng ngoài tầng …. và toàn bộ sân phơi, tum trên tầng….

– Trang thiết bị kèm theo:

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

1.2 Mục đích thuê nhà:

– Bên thuê nhà thuê nhà để ở:…………………………………………

– Số lượng người ở:……………………………………………………….

1.3 Giá cho thuê: ……………………VND/ 01 tháng.

Các khoản phí như điện, nước, phí vệ sinh bên A sẽ phải tự thanh toán theo hóa đơn của đơn vị cung cấp.

1.4 Thời hạn cho thuê: ……năm bắt đầu từ ngày …../……/20….. đến …../…../20…..

Trong trường hợp gia hạn Hợp đồng thuê, hai bên sẽ cùng nhau thoả thuận về việc gia hạn. Trong bất cứ trường hợp nào, đề xuất về việc gia hạn sẽ được đưa ra trước 30 (ba mươi) ngày trước khi hết hạn.

1.5 Hình thức thanh toán

– Số tiền thanh toán: Bên B thanh toán cho bên B số tiền …..tháng/01 lần tương đương ……………………… VND (……………………………. đồng) trong khoảng từ mồng ……..đến ngày ……tháng đầu tiên của kỳ thanh toán tiền nhà.

– Thời điểm thanh toán lần đầu:…………………………………………………

– Hình thức thanh toán:…………………………………………………………..

ĐIỀU 2: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN

Quyền và nghĩa vụ của Bên cho thuê:

– Yêu cầu Bên thuê trả đủ tiền thuê nhà đúng thời hạn ghi trong Hợp đồng;

– Yêu cầu Bên thuê có trách nhiệm trong việc sửa chữa phần hư hỏng, bồi thường thiệt hại do lỗi của Bên thuê gây ra ngay tại thời điểm phát hiện;

– Đơn phương chấm dứt thực hiện Hợp đồng thuê nhà khi Bên thuê nhà có một trong các hành vi quy định tại khoản 2 Điều 132 của Luật Nhà ở, vi phạm về an ninh trật tự trong khu phố và bị xử phạt;

– Bảo trì nhà ở; cải tạo nhà ở khi được Bên thuê đồng ý;

– Nhận lại nhà trong các trường hợp chấm dứt Hợp đồng thuê nhà ở quy định tại điều 2 của Hợp đồng này.

– Kiểm tra tình trạng nhà, trang thiết bị nhà sau khi đã thông báo với bên thuê nhà.

Quyền và nghĩa vụ của Bên thuê:

– Nhận nhà ở và trang thiết bị (nếu có) theo đúng ngày quy định tại điều 1 hợp đồng này;

– Bảo quản nhà và các trang thiết bị sử dụng;

– Thanh toán tiền nhà đúng thời hạn;

– Không được cho bên thứ 3 thuê lại nhà;

– Chịu trách nhiệm đền bù những hư hỏng, mất mát các đồ đạc, trang thiết bị nội thất tại địa điểm thuê do không phải là những hao mòn tự nhiên trong quá trình sử dụng gây ra;

– Đảm bảo vệ sinh, an ninh trật tự trong suốt quá trình thuê nhà;

ĐIỀU 3: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này chấm dứt khi hết thời hạn tại điều 1 hoặc hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng;

Các bên khi đơn phương chấm dứt hợp đồng phải thông báo trước 02 tháng và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ ghi nhận tại hợp đồng;

Hợp đồng chấm dứt khi nhà ở cho thuê phải sửa chữa do bị hư hỏng nặng hoặc do thực hiện quy hoạch xây dựng của Nhà nước;

ĐIỀU 4: CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

Hai bên cùng cam kết thực hiện đúng các nội dung đã ký. Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện thấy những vấn đề cần thoả thuận thì hai bên có thể lập thêm phụ lục hợp đồng. Nội dung Hợp đồng phụ có giá trị pháp lý như hợp đồng chính.

Hợp đồng được lập thành 03 trang, 02 bản và có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản./.

BÊN THUÊ NHÀ

BÊN CHO THUÊ NHÀ

5. Hợp đồng thuê nhà trọ sinh viên

Sinh viên tại các thành phố, các tỉnh nơi tập trung nhiều trường Cao đằng, Đại học hầu hết đều thuê nhà trọ trong thời gian đi học. Nhưng không phải trường hợp thuê nhà trọ nào cũng được chủ nhà ký kết hợp đồng. Dưới đây mà mẫu hợp đồng thuê nhà ở sinh viên được sử dụng phổ biến, bạn đọc tham khảo và tải về nhé.

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở SINH VIÊN

Số…../HĐ

……., ngày ……. tháng ……. năm……..

Căn cứ đơn đề nghị thuê nhà ở của sinh viên…………….. đề ngày………/……/…….

Căn cứ (1) ………………………………………………………………………….,

Hai Bên chúng tôi gồm:

BÊN CHO THUÊ NHÀ Ở SINH VIÊN (sau đây gọi tắt là Bên cho thuê):

– Ông (bà):………………………………..………Chức vụ:…………………………..……

– Đại diện cho ………………………………………………………………………………

– Địa chỉ cơ quan: ………………………………………………………………………..…

– Điện thoại…………………Fax……………………..

– Tài khoản số: ………………………..tại Ngân hàng…………………………………………….

– Mã số thuế:………………………………..

BÊN THUÊ NHÀ Ở SINH VIÊN (sau đây gọi tắt là Bên thuê):

– Họ và tên sinh viên:…………………………………………………… Nam (Nữ) :…………….

– Tên và địa chỉ cơ sở giáo dục nơi sinh viên học tập:………………………………………

– Số CCCD/CMND:……………………….cấp ngày……./……/……….tại…..……………….

– Số thẻ sinh viên (2) (nếu có)…………………………cấp ngày…………..……………

– Điện thoại:…………………………………

– Khi cần báo tin cho cha mẹ (hoặc người thân):………………………địa chỉ …………………………. số điện thoại …………………………………………….

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng thuê nhà ở sinh viên dùng cho mục đích để ở và sinh hoạt của sinh viên với những nội dung sau:

Điều 1. Đặc điểm chính của nhà ở sinh viên

1. Địa điểm thuê: (ghi rõ số phòng, vị trí giường, tên khu nhà ở mà sinh viên được bố trí ở)

…………………………………………………………………………………………………………………………;

2. Trang thiết bị nhà ở sinh viên cho thuê (ghi rõ các vật dụng như giường, tủ cá nhân, bàn, ghế; quạt, cấp điện, cấp nước sạch; đầu chờ thông tin liên lạc, truyền hình; thiết bị vệ sinh…) …………………………………………………………………………………………….;

3. Phần diện tích sử dụng chung (ghi rõ các phần diện tích như hành lang, lối đi chung, cầu thang, nơi để xe, khu vệ sinh…) ….………………………………………………….…………..;

4. Các khu sinh hoạt thể thao, văn hoá trong khu nhà ở sinh viên được sử dụng (ghi rõ khu vực được sử dụng miễn phí, trường hợp có thu phí sử dụng thì phải ghi rõ mức thu)

…………………………………………………………………………………………………………

Điều 2. Giá thuê nhà ở và phương thức, thời hạn thanh toán

1. Giá thuê:………………………………VN đồng/chỗ ở/tháng) (Bằng chữ:……………………)

Giá thuê này tính cho từng sinh viên theo từng tháng. Giá thuê này đã bao gồm cả chi phí quản lý vận hành và chi phí bảo trì nhà ở sinh viên.

2. Phương thức thanh toán:

a) Thanh toán tiền thuê nhà bằng……………….. (tiền mặt hoặc hình thức khác do hai bên thỏa thuận) và trả định kỳ vào ngày…………………… trong tháng.

b) Các chi phí sử dụng điện, nước, điện thoại và các dịch vụ khác Bên thuê có trách nhiệm thanh toán theo thực tế sử dụng cho bên cung cấp dịch vụ hoặc cho Bên cho thuê.

c) Giá thuê nhà ở sinh viên sẽ được điều chỉnh khi Nhà nước có thay đổi khung giá hoặc giá thuê. Bên cho thuê có trách nhiệm thông báo giá mới cho Bên thuê biết trước khi áp dụng 01 tháng.

Điều 3. Thời điểm giao nhận nhà ở và thời hạn cho thuê

1. Thời điểm giao nhận nhà ở: ngày……tháng……năm ……là ngày tính tiền thuê nhà.

2. Thời gian thuê ….….tháng, kể từ ngày……tháng……năm…………..

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên cho thuê

1. Quyền của Bên cho thuê:

a) Yêu cầu Bên thuê sử dụng nhà ở đúng mục đích và đúng nội quy sử dụng nhà ở sinh viên đính kèm hợp đồng thuê nhà ở này; phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc xử lý vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà ở;

b) Yêu cầu Bên thuê trả tiền thuê nhà đầy đủ và đúng thời hạn ghi trong hợp đồng;

c) Yêu cầu Bên thuê có trách nhiệm trả tiền để sửa chữa phần hư hỏng, bồi thường thiệt hại do lỗi của Bên thuê gây ra;

d) Được quyền chấm dứt hợp đồng khi có một trong các trường hợp quy định tại Điều 6 của hợp đồng này;

đ) Thu hồi nhà ở trong các trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở theo quy định tại Điều 6 của hợp đồng này.

e) Các quyền khác theo thỏa thuận …

2. Nghĩa vụ của Bên cho thuê

a) Giao nhà ở cho Bên thuê đúng thời gian quy định tại Điều 3 của hợp đồng này;

b) Xây dựng nội quy sử dụng nhà ở sinh viên và phổ biến quy định về sử dụng nhà ở sinh viên cho Bên thuê và các tổ chức, cá nhân liên quan biết;

c) Thực hiện quản lý vận hành, bảo trì nhà ở cho thuê theo quy định;

d) Thông báo cho Bên thuê những thay đổi về giá thuê ít nhất là 01 tháng trước khi áp dụng giá mới.

đ) Phối hợp với Ban tự quản nhà sinh viên tuyên truyền, đôn đốc sinh viên thuê nhà ở chấp hành nội quy quản lý sử dụng nhà ở sinh viên.

e) Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận …

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên thuê

1. Quyền của Bên thuê:

a) Nhận nhà ở theo đúng thỏa thuận nêu tại Khoản 1 Điều 3 của hợp đồng này;

b) Yêu cầu Bên cho thuê sửa chữa kịp thời những hư hỏng của nhà ở và cung cấp dịch vụ thiết yếu theo thỏa thuận;

c) Chấm dứt hợp đồng khi không còn nhu cầu thuê mua nhà ở;

d) Thành lập Ban tự quản nhà ở sinh viên;

đ) Các quyền khác theo thỏa thuận …

2. Nghĩa vụ của Bên thuê:

a) Trả đủ tiền thuê nhà theo đúng thời hạn đã cam kết;

b) Sử dụng nhà đúng mục đích; giữ gìn nhà ở, có trách nhiệm sửa chữa những hư hỏng và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

c) Không được tự ý sửa chữa, cải tạo nhà ở thuê; chấp hành đầy đủ những quy định về quản lý sử dụng nhà ở và các quyết định của cơ quan có thẩm quyền về quản lý nhà ở;

d) Không được chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà hoặc cho người khác cùng sử dụng nhà ở dưới bất kỳ hình thức nào;

đ) Chấp hành các quy định về nghiêm cấm trong sử dụng nhà ở và giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh trật tự trong khu vực cư trú;

e) Giao lại nhà cho Bên cho thuê trong các trường hợp chấm dứt hợp đồng quy định tại Điều 6 của hợp đồng này hoặc trong trường hợp nhà ở thuê thuộc diện bị thu hồi.

g) Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận …

Điều 6. Chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở sinh viên

Việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở sinh viên thực hiện trong các trường hợp sau:

1. Khi hai bên cùng nhất trí chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở;

2. Khi Bên thuê không còn thuộc đối tượng được thuê nhà ở hoặc khi Bên thuê nhà chết;

3. Khi Bên thuê không trả tiền thuê nhà liên tục trong ba tháng mà không có lý do chính đáng;

4. Khi Bên thuê tự ý sửa chữa, đục phá kết cấu, cải tạo hoặc cơi nới nhà ở thuê;

5. Khi Bên thuê tự ý chuyển quyền thuê cho người khác hoặc cho người khác cùng sử dụng nhà ở;

6. Khi Bên thuê vi phạm các Điều cấm theo quy định;

7. Khi nhà ở cho thuê bị hư hỏng nặng có nguy cơ sập đổ hoặc nằm trong khu vực đã có quyết định thu hồi đất, giải phóng mặt bằng hoặc có quyết định phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

8. Khi một trong các bên đơn phương chấm dứt hợp đồng theo thỏa thuận (nếu có) hoặc theo quy định pháp luật.

Điều 7. Cam kết thực hiện và giải quyết tranh chấp

1. Các bên cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung đã ghi trong hợp đồng này.

2. Mọi tranh chấp liên quan hoặc phát sinh từ hợp đồng này sẽ được bàn bạc giải quyết trên tinh thần thương lượng, hoà giải giữa hai bên. Trường hợp không hòa giải được thì đưa ra Tòa án để giải quyết.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng này có ….trang, được lập thành 03 bản có giá trị như nhau, mỗi Bên giữ 01 bản, 01 bản lưu tại cơ sở giáo dục nơi sinh viên đang học tập để cùng theo dõi, quản lý./.

BÊN THUÊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

 BÊN CHO THUÊ
 (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ người ký và đóng dấu của ĐVQLVHNOSV)

Ghi chú:

(1) Ghi tên các giấy tờ có liên quan đến việc thuê nhà ở sinh viên…;

(2) Nếu là sinh viên năm đầu mới nhập học chưa có thẻ sinh viên thì ghi thay thế giấy báo trúng tuyển của cơ sở giáo dục.

6. Hợp đồng thuê phòng trọ, nhà trọ có cần phải công chứng không?

Việc thuê nhà, thuê phòng trọ là nhu cầu thiết yếu của người dân về chỗ ở khi họ chưa có nhà ở, đi làm xa nhà, đi học, hay đi công tác trong một thời gian,…. mà cần chỗ ở tạm thời thì họ có thể chọn phương án thuê nhà, thuê phòng trọ tại nơi chuyển đến.

Khi thuê phòng trọ, nhà trọ, thông thường chủ nhà sẽ lập hợp đồng cho thuê nhà để thỏa thuận về các nội dung cho thuê nhà và những điều khoản ràng buộc cho các trường hợp rủi ro. Hợp đồng thuê phòng trọ, nhà trọ có hiệu lực pháp lý ngay khi các bên ký vào bản hợp đồng.

Hiện nay, ở các thành phố lớn, số lượng nhà cho thuê phòng trọ cho thuê rất nhiều và chỉ cần các bên ký kết thì hợp đồng có hiệu lực ngay sau đó. Căn cứ vào quy định của Luật nhà ở 2014 thì hợp đồng thuê nhà không cần công chứng, chứng thực vẫn có hiệu lực pháp lý.

Đối với các trường hợp thuê nhiều nhà hay những ngôi nhà có giá trị lớn để phòng ngừa rủi ro, các bên có thể công chứng, chứng thực những hợp đồng như vậy.

7. Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê phòng trọ, nhà trọ sẽ bị xử phạt như thế nào?

Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê phòng trọ không phải là trường hợp hiếm gặp, bởi có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân mà người thuê nhà không thể tiếp tục thuê nhà nữa. Nếu trong hợp đồng đã có quy định về điều khoản xử lý đơn phương chấm dứt hợp đồng thì các bên tuân thủ theo điều khoản đó.

Thông thường khi thuê nhà, thuê phòng trọ mà bên đi thuê đơn phương chấm dứt hợp đồng thì tiền cọc nhà/phòng trọ coi như thì hình thức phạt cọc. Bên thuê nhà sẽ phải chấp nhận mất khoản tiền cọc đã cọc nhà trước đó.

8. Thủ tục ký hợp đồng thuê nhà trọ

Các giấy tờ cần có để các bên có thể ký kết được hợp đồng thuê nhà trọ:

– Bên cho thuê:

+ Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đối với phòng trọ đó (Vị dụ như: sổ đỏ, sổ hồng…)

+ Chứng minh thư nhân dân/ thẻ CCCD

+ Sổ hộ khẩu

– Bên thuê:

+ Chứng minh thư nhân dân/ thẻ CCCD

+ Sổ hộ khẩu

Để giao dịch có hiệu lực pháp lý cao nhất, tránh có sự tranh chấp xảy ra khi không có bên thứ 3 làm chứng thì các bên có thể ký kết hợp đồng này tại Phòng công chứng hoặc UBND xã/ phường. Ngoài ra có thể mời 1 hoặc 2 người ngoài ký vào hợp đồng này với tư cách người làm chứng.

(Lưu ý: Thủ tục này không bắt buộc, vì việc ký hợp đồng thuê nhà trọ khi hai bên cùng ký trong trạng thái tinh thần minh mẫm, không bị lừa dối, ép buộc…thì hợp đồng này đã có hiệu lực pháp lý)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Hợp đồng – Nghiệm thu – Thanh lý trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm về bài viết

Mẫu hợp đồng thuê nhà trọ 2022

Mẫu hợp đồng thuê nhà trọ là mẫu hợp đồng được lập ra khi có sự đồng ý thỏa thuận về các điều khoản trong hợp đồng giữa người cho thuê và người thuê. Mẫu hợp đồng nêu rõ thông tin người cho thuê, người thuê, căn phòng trọ cần thuê, giá cả phòng trọ… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu hợp đồng thuê phòng trọ tại đây.
Mẫu hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng
Mẫu hợp đồng thuê nhà
Mẫu hợp đồng kinh tế và biên bản thanh lý hợp đồng
1. Mẫu hợp đồng thuê nhà trọ là gì?
Hiện nay, việc thuê nhà trọ, phòng trọ, chỗ trọ là một trong những hình thức rất phổ biến. Trung thủ tục thuê phòng trọ không thể thiếu mẫu hợp đồng được soạn thảo chi tiết bao gồm các điều khoản rõ ràng.
Mẫu hợp đồng thuê nhà trọ là hợp đồng dân sự thông dụng theo đó, bên cho thuê nhà có nghĩa vụ giao nhà cho bên thuê nhà sử dụng trong thời hạn thỏa thuận và bên thuê nhà có nghĩa vụ trả tiền thuê nhà theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.
2. Mẫu hợp đồng thuê phòng trọ số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG THUÊ PHÒNG TRỌ
Hôm nay ngày …… tháng …. năm ……..; tại địa chỉ: ……………………….
Chúng tôi gồm:
1.Đại diện bên cho thuê phòng trọ (Bên A):
Ông/bà: ……………………………………………Sinh ngày: ………………….
Nơi đăng ký HK: ……………………………………………………………………..
CCCD/CMND số: …………………. cấp ngày …./…./……. tại:………………..
Số điện thoại:……………………………………………………………………….
2. Bên thuê phòng trọ (Bên B):
Ông/bà: ………………………………………………. Sinh ngày: ……………..
Nơi đăng ký HK thường trú: ……………………………………………………..
CCCD/CMND: …………………. cấp ngày …../…../…… tại: ………………….
Số điện thoại:……………………………………………………………………….
Sau khi bàn bạc trên tinh thần dân chủ, hai bên cùng có lợi, cùng thống nhất như sau:
Bên A đồng ý cho bên B thuê 01 phòng ở tại địa chỉ: …………………………
……………………………………………………………………………………..….
Giá thuê: …………………. đ/tháng
Hình thức thanh toán: ……………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….…….
Tiền điện …………..….đ/kwh tính theo chỉ số công tơ, thanh toán vào cuối các tháng.
Tiền nước: ………….đ/người thanh toán vào đầu các tháng.
Tiền đặt cọc:……………………………………………………………………….
Hợp đồng có giá trị kể từ ngày …… tháng …… năm 20…. đến ngày ….. tháng …. năm 20….
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN
* Trách nhiệm của bên A:
– Tạo mọi điều kiện thuận lợi để bên B thực hiện theo hợp đồng.
– Cung cấp nguồn điện, nước, wifi cho bên B sử dụng.
* Trách nhiệm của bên B:
– Thanh toán đầy đủ các khoản tiền theo đúng thỏa thuận.
– Bảo quản các trang thiết bị và cơ sở vật chất của bên A trang bị cho ban đầu (làm hỏng phải sửa, mất phải đền).
– Không được tự ý sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất khi chưa được sự đồng ý của bên A.
– Giữ gìn vệ sinh trong và ngoài khuôn viên của phòng trọ.
– Bên B phải chấp hành mọi quy định của pháp luật Nhà nước và quy định của địa phương.
– Nếu bên B cho khách ở qua đêm thì phải báo và được sự đồng ý của chủ nhà đồng thời phải chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm pháp luật của khách trong thời gian ở lại.
TRÁCH NHIỆM CHUNG
– Hai bên phải tạo điều kiện cho nhau thực hiện hợp đồng.
– Trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực nếu bên nào vi phạm các điều khoản đã thỏa thuận thì bên còn lại có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng; nếu sự vi phạm hợp đồng đó gây tổn thất cho bên bị vi phạm hợp đồng thì bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường thiệt hại.
– Một trong hai bên muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì phải báo trước cho bên kia ít nhất 30 ngày và hai bên phải có sự thống nhất.
– Bên A phải trả lại tiền đặt cọc cho bên B.
– Bên nào vi phạm điều khoản chung thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
– Hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.
ĐẠI DIỆN BÊN B
ĐẠI DIỆN BÊN A
3. Hợp đồng thuê nhà trọ số 2
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc—oOo—
HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ TRỌ
BÊN A: BÊN CHO THUÊ
Họ và Tên: ……………………………………………………………………………………………………
Năm sinh: …………………………………………………………………………………………………….
CCCD/CMND: ……………………………… Ngày cấp: ………………………. Nơi cấp: ………..
Thường Trú: …………………………………………………………………………………………………
BÊN B: BÊN THUÊ NHÀ
Họ và Tên: …………………………………………………………………………………………………..
Năm sinh: …………………………………………………………………………………………………….
CCCD/CMND: …………………………. Ngày cấp: ………………….. Nơi cấp: …………………
Thường Trú: ………………………………………………………………………………………………….
Hai bên cùng thỏa thuận và đồng ý với nội dung sau:
Điều 1:
Bên A đồng ý cho bên B thuê một phòng thuộc nhà số …………………………………………..
Thời hạn thuê nhà là …. tháng kể từ ngày …….
Điều 2:
Gía tiền thuê nhà là …………….. đồng/tháng (Bằng chữ:……………………………)
Tiền thuê nhà bên B thanh toán cho bên A từ ngày ….. Tây hàng tháng.
Bên B đặt tiền thế chân trước ……………… đồng (Bằng chữ: ……………………) cho bên A. Tiền thế chân sẽ được trả lại đầy đủ cho bên thuê khi hết hợp đồng thuê căn hộ và thanh toán đầy đủ tiền điện, nước , phí dịch vụ và các khoản khác liên quan.
Bên B ngưng hợp đồng trước thời hạn thì phải chịu mất tiền thế chân.
Bên A ngưng hợp đồng (lấy lại nhà) trước thời hạn thì bồi thường gấp đôi số tiền bên B đã thế chân.
Điều 3: Trách nhiệm bên A.
Giao nhà, trang thiết bị trong nhà cho bên B đúng ngày ký hợp đồng.
Hướng dẫn bên B chấp hành đúng các quy định của địa phương, hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ đăng ký tạm trú cho bên B.
Điều 4: Trách nhiệm bên B.
Trả tiền thuê nhà hàng tháng theo hợp đồng.
Sử dụng đúng mục đích thuê nhà, khi cần sữa chữa, cải tạo theo yêu cầu sử dụng riêng phải được sự đồng ý của bên A.
Đồ đạt trang thiết bị trong nhà phải có trách nhiệm bảo quản cẩn thận không làm hư hỏng mất mát.
Điều 5: Điều khoản chung.
Bên A và bên B thực hiện đúng các điều khoản ghi trong hợp đồng.
Trường hợp có tranh chấp hoặc một bên vi phạm hợp đồng thì hai bên cùng nhau bàn bạc giải quyết, nếu không giải quyết được thì yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

…….., ngày…tháng…năm…
BÊN A
BÊN B
4. Mẫu hợp đồng thuê nhà trọ 2022
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
……………., ngày… tháng …. năm……….
HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ TRỌ
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ vào các quy định pháp luật có liên quan,
Tại số nhà ……….ngõ …………….đường (xóm) …………….., phường (xã)…………., quận (huyện)…………. , thành phố (tỉnh)………………
Chúng tôi gồm:
BÊN CHO THUÊ NHÀ (Sau đây gọi tắt là bên A):
Ông (bà):……………………………………………………….
CCCD/CMND số:……………………………………………
Hộ khẩu thường trú:…………………………………………
Chỗ ở hiện tại:………………………………………………..
Điện thoại liên hệ:……………………………………………
BÊN THUÊ NHÀ Ở (Sau đây gọi tắt là bên B):
Ông (bà):…………………………………………………………
CCCD/CMND số:………………………………………………
Hộ khẩu thường trú:…………………………………………..
Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………..
Điện thoại liên hệ:……………………………………………..
Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng cho thuê nhà để ở với các nội dung sau:
ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
1.1 Nhà cho thuê
– Địa chỉ:…………………………………………
– Diện tích cho thuê: Toàn bộ diện tích tầng…; tầng…. ; phòng ngoài tầng …. và toàn bộ sân phơi, tum trên tầng….
– Trang thiết bị kèm theo:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
1.2 Mục đích thuê nhà:
– Bên thuê nhà thuê nhà để ở:…………………………………………
– Số lượng người ở:……………………………………………………….
1.3 Giá cho thuê: ……………………VND/ 01 tháng.
Các khoản phí như điện, nước, phí vệ sinh bên A sẽ phải tự thanh toán theo hóa đơn của đơn vị cung cấp.
1.4 Thời hạn cho thuê: ……năm bắt đầu từ ngày …../……/20….. đến …../…../20…..
Trong trường hợp gia hạn Hợp đồng thuê, hai bên sẽ cùng nhau thoả thuận về việc gia hạn. Trong bất cứ trường hợp nào, đề xuất về việc gia hạn sẽ được đưa ra trước 30 (ba mươi) ngày trước khi hết hạn.
1.5 Hình thức thanh toán
– Số tiền thanh toán: Bên B thanh toán cho bên B số tiền …..tháng/01 lần tương đương ……………………… VND (……………………………. đồng) trong khoảng từ mồng ……..đến ngày ……tháng đầu tiên của kỳ thanh toán tiền nhà.
– Thời điểm thanh toán lần đầu:…………………………………………………
– Hình thức thanh toán:…………………………………………………………..
ĐIỀU 2: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN
Quyền và nghĩa vụ của Bên cho thuê:
– Yêu cầu Bên thuê trả đủ tiền thuê nhà đúng thời hạn ghi trong Hợp đồng;
– Yêu cầu Bên thuê có trách nhiệm trong việc sửa chữa phần hư hỏng, bồi thường thiệt hại do lỗi của Bên thuê gây ra ngay tại thời điểm phát hiện;
– Đơn phương chấm dứt thực hiện Hợp đồng thuê nhà khi Bên thuê nhà có một trong các hành vi quy định tại khoản 2 Điều 132 của Luật Nhà ở, vi phạm về an ninh trật tự trong khu phố và bị xử phạt;
– Bảo trì nhà ở; cải tạo nhà ở khi được Bên thuê đồng ý;
– Nhận lại nhà trong các trường hợp chấm dứt Hợp đồng thuê nhà ở quy định tại điều 2 của Hợp đồng này.
– Kiểm tra tình trạng nhà, trang thiết bị nhà sau khi đã thông báo với bên thuê nhà.
Quyền và nghĩa vụ của Bên thuê:
– Nhận nhà ở và trang thiết bị (nếu có) theo đúng ngày quy định tại điều 1 hợp đồng này;
– Bảo quản nhà và các trang thiết bị sử dụng;
– Thanh toán tiền nhà đúng thời hạn;
– Không được cho bên thứ 3 thuê lại nhà;
– Chịu trách nhiệm đền bù những hư hỏng, mất mát các đồ đạc, trang thiết bị nội thất tại địa điểm thuê do không phải là những hao mòn tự nhiên trong quá trình sử dụng gây ra;
– Đảm bảo vệ sinh, an ninh trật tự trong suốt quá trình thuê nhà;
ĐIỀU 3: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG
Hợp đồng này chấm dứt khi hết thời hạn tại điều 1 hoặc hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng;
Các bên khi đơn phương chấm dứt hợp đồng phải thông báo trước 02 tháng và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ ghi nhận tại hợp đồng;
Hợp đồng chấm dứt khi nhà ở cho thuê phải sửa chữa do bị hư hỏng nặng hoặc do thực hiện quy hoạch xây dựng của Nhà nước;
ĐIỀU 4: CAM KẾT CỦA CÁC BÊN
Hai bên cùng cam kết thực hiện đúng các nội dung đã ký. Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện thấy những vấn đề cần thoả thuận thì hai bên có thể lập thêm phụ lục hợp đồng. Nội dung Hợp đồng phụ có giá trị pháp lý như hợp đồng chính.
Hợp đồng được lập thành 03 trang, 02 bản và có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản./.

BÊN THUÊ NHÀ

BÊN CHO THUÊ NHÀ

5. Hợp đồng thuê nhà trọ sinh viên
Sinh viên tại các thành phố, các tỉnh nơi tập trung nhiều trường Cao đằng, Đại học hầu hết đều thuê nhà trọ trong thời gian đi học. Nhưng không phải trường hợp thuê nhà trọ nào cũng được chủ nhà ký kết hợp đồng. Dưới đây mà mẫu hợp đồng thuê nhà ở sinh viên được sử dụng phổ biến, bạn đọc tham khảo và tải về nhé.
HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở SINH VIÊN
Số…../HĐ
……., ngày ……. tháng ……. năm……..
Căn cứ đơn đề nghị thuê nhà ở của sinh viên…………….. đề ngày………/……/…….
Căn cứ (1) ………………………………………………………………………….,
Hai Bên chúng tôi gồm:
BÊN CHO THUÊ NHÀ Ở SINH VIÊN (sau đây gọi tắt là Bên cho thuê):
– Ông (bà):………………………………..………Chức vụ:…………………………..……
– Đại diện cho ………………………………………………………………………………
– Địa chỉ cơ quan: ………………………………………………………………………..…
– Điện thoại…………………Fax……………………..
– Tài khoản số: ………………………..tại Ngân hàng…………………………………………….
– Mã số thuế:………………………………..
BÊN THUÊ NHÀ Ở SINH VIÊN (sau đây gọi tắt là Bên thuê):
– Họ và tên sinh viên:…………………………………………………… Nam (Nữ) :…………….
– Tên và địa chỉ cơ sở giáo dục nơi sinh viên học tập:………………………………………
– Số CCCD/CMND:……………………….cấp ngày……./……/……….tại…..……………….
– Số thẻ sinh viên (2) (nếu có)…………………………cấp ngày…………..……………
– Điện thoại:…………………………………
– Khi cần báo tin cho cha mẹ (hoặc người thân):………………………địa chỉ …………………………. số điện thoại …………………………………………….
Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng thuê nhà ở sinh viên dùng cho mục đích để ở và sinh hoạt của sinh viên với những nội dung sau:
Điều 1. Đặc điểm chính của nhà ở sinh viên
1. Địa điểm thuê: (ghi rõ số phòng, vị trí giường, tên khu nhà ở mà sinh viên được bố trí ở)
…………………………………………………………………………………………………………………………;
2. Trang thiết bị nhà ở sinh viên cho thuê (ghi rõ các vật dụng như giường, tủ cá nhân, bàn, ghế; quạt, cấp điện, cấp nước sạch; đầu chờ thông tin liên lạc, truyền hình; thiết bị vệ sinh…) …………………………………………………………………………………………….;
3. Phần diện tích sử dụng chung (ghi rõ các phần diện tích như hành lang, lối đi chung, cầu thang, nơi để xe, khu vệ sinh…) ….………………………………………………….…………..;
4. Các khu sinh hoạt thể thao, văn hoá trong khu nhà ở sinh viên được sử dụng (ghi rõ khu vực được sử dụng miễn phí, trường hợp có thu phí sử dụng thì phải ghi rõ mức thu)
…………………………………………………………………………………………………………
Điều 2. Giá thuê nhà ở và phương thức, thời hạn thanh toán
1. Giá thuê:………………………………VN đồng/chỗ ở/tháng) (Bằng chữ:……………………)
Giá thuê này tính cho từng sinh viên theo từng tháng. Giá thuê này đã bao gồm cả chi phí quản lý vận hành và chi phí bảo trì nhà ở sinh viên.
2. Phương thức thanh toán:
a) Thanh toán tiền thuê nhà bằng……………….. (tiền mặt hoặc hình thức khác do hai bên thỏa thuận) và trả định kỳ vào ngày…………………… trong tháng.
b) Các chi phí sử dụng điện, nước, điện thoại và các dịch vụ khác Bên thuê có trách nhiệm thanh toán theo thực tế sử dụng cho bên cung cấp dịch vụ hoặc cho Bên cho thuê.
c) Giá thuê nhà ở sinh viên sẽ được điều chỉnh khi Nhà nước có thay đổi khung giá hoặc giá thuê. Bên cho thuê có trách nhiệm thông báo giá mới cho Bên thuê biết trước khi áp dụng 01 tháng.
Điều 3. Thời điểm giao nhận nhà ở và thời hạn cho thuê
1. Thời điểm giao nhận nhà ở: ngày……tháng……năm ……là ngày tính tiền thuê nhà.
2. Thời gian thuê ….….tháng, kể từ ngày……tháng……năm…………..
Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên cho thuê
1. Quyền của Bên cho thuê:
a) Yêu cầu Bên thuê sử dụng nhà ở đúng mục đích và đúng nội quy sử dụng nhà ở sinh viên đính kèm hợp đồng thuê nhà ở này; phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc xử lý vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà ở;
b) Yêu cầu Bên thuê trả tiền thuê nhà đầy đủ và đúng thời hạn ghi trong hợp đồng;
c) Yêu cầu Bên thuê có trách nhiệm trả tiền để sửa chữa phần hư hỏng, bồi thường thiệt hại do lỗi của Bên thuê gây ra;
d) Được quyền chấm dứt hợp đồng khi có một trong các trường hợp quy định tại Điều 6 của hợp đồng này;
đ) Thu hồi nhà ở trong các trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở theo quy định tại Điều 6 của hợp đồng này.
e) Các quyền khác theo thỏa thuận …
2. Nghĩa vụ của Bên cho thuê
a) Giao nhà ở cho Bên thuê đúng thời gian quy định tại Điều 3 của hợp đồng này;
b) Xây dựng nội quy sử dụng nhà ở sinh viên và phổ biến quy định về sử dụng nhà ở sinh viên cho Bên thuê và các tổ chức, cá nhân liên quan biết;
c) Thực hiện quản lý vận hành, bảo trì nhà ở cho thuê theo quy định;
d) Thông báo cho Bên thuê những thay đổi về giá thuê ít nhất là 01 tháng trước khi áp dụng giá mới.
đ) Phối hợp với Ban tự quản nhà sinh viên tuyên truyền, đôn đốc sinh viên thuê nhà ở chấp hành nội quy quản lý sử dụng nhà ở sinh viên.
e) Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận …
Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên thuê
1. Quyền của Bên thuê:
a) Nhận nhà ở theo đúng thỏa thuận nêu tại Khoản 1 Điều 3 của hợp đồng này;
b) Yêu cầu Bên cho thuê sửa chữa kịp thời những hư hỏng của nhà ở và cung cấp dịch vụ thiết yếu theo thỏa thuận;
c) Chấm dứt hợp đồng khi không còn nhu cầu thuê mua nhà ở;
d) Thành lập Ban tự quản nhà ở sinh viên;
đ) Các quyền khác theo thỏa thuận …
2. Nghĩa vụ của Bên thuê:
a) Trả đủ tiền thuê nhà theo đúng thời hạn đã cam kết;
b) Sử dụng nhà đúng mục đích; giữ gìn nhà ở, có trách nhiệm sửa chữa những hư hỏng và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;
c) Không được tự ý sửa chữa, cải tạo nhà ở thuê; chấp hành đầy đủ những quy định về quản lý sử dụng nhà ở và các quyết định của cơ quan có thẩm quyền về quản lý nhà ở;
d) Không được chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà hoặc cho người khác cùng sử dụng nhà ở dưới bất kỳ hình thức nào;
đ) Chấp hành các quy định về nghiêm cấm trong sử dụng nhà ở và giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh trật tự trong khu vực cư trú;
e) Giao lại nhà cho Bên cho thuê trong các trường hợp chấm dứt hợp đồng quy định tại Điều 6 của hợp đồng này hoặc trong trường hợp nhà ở thuê thuộc diện bị thu hồi.
g) Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận …
Điều 6. Chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở sinh viên
Việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở sinh viên thực hiện trong các trường hợp sau:
1. Khi hai bên cùng nhất trí chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở;
2. Khi Bên thuê không còn thuộc đối tượng được thuê nhà ở hoặc khi Bên thuê nhà chết;
3. Khi Bên thuê không trả tiền thuê nhà liên tục trong ba tháng mà không có lý do chính đáng;
4. Khi Bên thuê tự ý sửa chữa, đục phá kết cấu, cải tạo hoặc cơi nới nhà ở thuê;
5. Khi Bên thuê tự ý chuyển quyền thuê cho người khác hoặc cho người khác cùng sử dụng nhà ở;
6. Khi Bên thuê vi phạm các Điều cấm theo quy định;
7. Khi nhà ở cho thuê bị hư hỏng nặng có nguy cơ sập đổ hoặc nằm trong khu vực đã có quyết định thu hồi đất, giải phóng mặt bằng hoặc có quyết định phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
8. Khi một trong các bên đơn phương chấm dứt hợp đồng theo thỏa thuận (nếu có) hoặc theo quy định pháp luật.
Điều 7. Cam kết thực hiện và giải quyết tranh chấp
1. Các bên cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung đã ghi trong hợp đồng này.
2. Mọi tranh chấp liên quan hoặc phát sinh từ hợp đồng này sẽ được bàn bạc giải quyết trên tinh thần thương lượng, hoà giải giữa hai bên. Trường hợp không hòa giải được thì đưa ra Tòa án để giải quyết.
Điều 8. Điều khoản thi hành
Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng này có ….trang, được lập thành 03 bản có giá trị như nhau, mỗi Bên giữ 01 bản, 01 bản lưu tại cơ sở giáo dục nơi sinh viên đang học tập để cùng theo dõi, quản lý./.

BÊN THUÊ(Ký, ghi rõ họ tên)

 BÊN CHO THUÊ (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ người ký và đóng dấu của ĐVQLVHNOSV)

Ghi chú:
(1) Ghi tên các giấy tờ có liên quan đến việc thuê nhà ở sinh viên…;
(2) Nếu là sinh viên năm đầu mới nhập học chưa có thẻ sinh viên thì ghi thay thế giấy báo trúng tuyển của cơ sở giáo dục.
6. Hợp đồng thuê phòng trọ, nhà trọ có cần phải công chứng không?
Việc thuê nhà, thuê phòng trọ là nhu cầu thiết yếu của người dân về chỗ ở khi họ chưa có nhà ở, đi làm xa nhà, đi học, hay đi công tác trong một thời gian,…. mà cần chỗ ở tạm thời thì họ có thể chọn phương án thuê nhà, thuê phòng trọ tại nơi chuyển đến.
Khi thuê phòng trọ, nhà trọ, thông thường chủ nhà sẽ lập hợp đồng cho thuê nhà để thỏa thuận về các nội dung cho thuê nhà và những điều khoản ràng buộc cho các trường hợp rủi ro. Hợp đồng thuê phòng trọ, nhà trọ có hiệu lực pháp lý ngay khi các bên ký vào bản hợp đồng.
Hiện nay, ở các thành phố lớn, số lượng nhà cho thuê phòng trọ cho thuê rất nhiều và chỉ cần các bên ký kết thì hợp đồng có hiệu lực ngay sau đó. Căn cứ vào quy định của Luật nhà ở 2014 thì hợp đồng thuê nhà không cần công chứng, chứng thực vẫn có hiệu lực pháp lý.
Đối với các trường hợp thuê nhiều nhà hay những ngôi nhà có giá trị lớn để phòng ngừa rủi ro, các bên có thể công chứng, chứng thực những hợp đồng như vậy.
7. Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê phòng trọ, nhà trọ sẽ bị xử phạt như thế nào?
Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê phòng trọ không phải là trường hợp hiếm gặp, bởi có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân mà người thuê nhà không thể tiếp tục thuê nhà nữa. Nếu trong hợp đồng đã có quy định về điều khoản xử lý đơn phương chấm dứt hợp đồng thì các bên tuân thủ theo điều khoản đó.
Thông thường khi thuê nhà, thuê phòng trọ mà bên đi thuê đơn phương chấm dứt hợp đồng thì tiền cọc nhà/phòng trọ coi như thì hình thức phạt cọc. Bên thuê nhà sẽ phải chấp nhận mất khoản tiền cọc đã cọc nhà trước đó.
8. Thủ tục ký hợp đồng thuê nhà trọ
Các giấy tờ cần có để các bên có thể ký kết được hợp đồng thuê nhà trọ:
– Bên cho thuê:
+ Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đối với phòng trọ đó (Vị dụ như: sổ đỏ, sổ hồng…)
+ Chứng minh thư nhân dân/ thẻ CCCD
+ Sổ hộ khẩu
– Bên thuê:
+ Chứng minh thư nhân dân/ thẻ CCCD
+ Sổ hộ khẩu
Để giao dịch có hiệu lực pháp lý cao nhất, tránh có sự tranh chấp xảy ra khi không có bên thứ 3 làm chứng thì các bên có thể ký kết hợp đồng này tại Phòng công chứng hoặc UBND xã/ phường. Ngoài ra có thể mời 1 hoặc 2 người ngoài ký vào hợp đồng này với tư cách người làm chứng.
(Lưu ý: Thủ tục này không bắt buộc, vì việc ký hợp đồng thuê nhà trọ khi hai bên cùng ký trong trạng thái tinh thần minh mẫm, không bị lừa dối, ép buộc…thì hợp đồng này đã có hiệu lực pháp lý)
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Hợp đồng – Nghiệm thu – Thanh lý trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #hợp #đồng #thuê #nhà #trọ


 • #Mẫu #hợp #đồng #thuê #nhà #trọ
 • Tổng hợp: DaiLyWiki

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Mẫu hợp đồng thuê nhà trọ 2022❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Mẫu hợp đồng thuê nhà trọ 2022” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Mẫu hợp đồng thuê nhà trọ 2022 [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Mẫu hợp đồng thuê nhà trọ 2022” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-14 18:19:55. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Xem thêm  Tìm hiểu về đèn báo LED và cách tắt đèn LED trên sạc dự phòng
Continue Reading

Blog

Idle Angels Mod APK v4.8.0.010701 Full (Free Ads)

Published

on

Bạn đang tìm kiếm một game nhàn rỗi nhập vai nhẹ nhàng với đồ họa đẹp mắt? Tải ngay Bản mod phần thưởng Idle Angels (Quảng cáo miễn phí) cho điện thoại Android để chơi.

Idle Angels – Trò chơi nhàn rỗi với đồ họa đẹp mắt

Idle Angels là một trò chơi được sản xuất và phát triển bởi MUJOY GAMES. Trò chơi RPG chiến lược tuyệt vời! Thu thập và nâng cấp Thiên thần, sát cánh chiến đấu với bạn bè của bạn. Game có nhiều tính năng hấp dẫn, bạn còn chờ gì nữa mà không trải nghiệm.

Nhiều loại thiên thần trong trò chơi Thiên thần nhàn rỗi

Để tải bản mod tiền thưởng Idle Angels (có quảng cáo miễn phí) cho điện thoại Android, bạn có thể kéo ngay xuống bên dưới để tải về. Có link tải cũng như hướng dẫn cài đặt đầy đủ cho mọi người. Đảm bảo ai cũng có thể làm được một cách đơn giản. Đây là video liên quan đến game cho những bạn nào muốn tìm hiểu trước khi tải về.

Giới thiệu

Một trò chơi nhập vai xuất sắc kết hợp hoàn hảo các yếu tố của chiến lược theo lượt và trình nhấp chuột phổ biến, cũng như cảm giác bình thường sẽ thu hút tất cả các game thủ.

Trong Idle Angels, bạn phải điều khiển một nhóm các thiên thần mạnh mẽ và đồng thời vô cùng xinh đẹp, sau đó thả họ vào chiến trường và khiến họ liều lĩnh chiến đấu chống lại bạn bè, người chơi từ khắp nơi trên thế giới. hoặc một AI mạnh mẽ. Liệu bạn có thể đạt được thành công và có được danh tiếng là người giỏi nhất trong Idle Angels không?

Hình ảnh trò chơi Idle Angels mod

Hình ảnh trò chơi Idle Angels mod

Các tính năng của trò chơi

 • Thiên thần của bạn sẽ tự động chiến đấu ngay cả khi bạn không online, giúp bạn kiếm được nhiều trang bị và nguyên liệu một cách dễ dàng.
 • Chọn Thiên thần với các kỹ năng và trang bị phù hợp.
 • Hệ thống tự động chiến đấu, nhiệm vụ phiêu lưu, thu thập, huấn luyện và đánh thức các Thiên thần.
 • Cùng với những người chơi khác trở thành bạn bè và tạo nên bang phái mạnh nhất để thách đấu với Boss của tộc, tham gia đại chiến bang phái.

Yêu cầu và thông tin trò chơi Idle Angels

Như mình đã giới thiệu ở trên, đây hoàn toàn là một game nhẹ phù hợp với những dòng máy yếu. Tôi đã thử chơi trò chơi trên điện thoại Android dâm dục của mình rồi. Chúc các bạn chơi vui vẻ. Trò chơi quá nhẹ. Một chút thông tin bên dưới nếu thích bạn có thể đọc.

Nhiều bản đồ trong game Idle Angels

Một số thông tin và yêu cầu của mod Idle Angels mod tiền thưởng (quảng cáo miễn phí)

 • Hỗ trợ cài đặt trên các dòng máy chạy Android 5.0 trở lên.
 • Phiên bản chia sẻ: 4.8.0.010701.
 • Kích thước: 337 MB.
 • Phiên bản game Idle Angels chia sẻ tại DaiLyWiki đã được mod nhận thưởng mà không cần xem quảng cáo (quảng cáo miễn phí).
 • Google Play (liên kết gốc): Trò chơi Thiên thần nhàn rỗi dành cho Android.
 • Chơi game không cần kết nối Internet (offline hoàn toàn) và bung mod Idle Angels không cần root máy.
 • Tựa game Idle Angels vẫn đang được hãng game cập nhật phiên bản mới nhất trên Google Play.

Tôi đã thử nghiệm và chơi toàn bộ trò chơi trên điện thoại Android yếu của mình. Không hề có hiện tượng giật lag hay đơ máy nên bạn hoàn toàn yên tâm. Đối với những bạn có máy Android tầm trung trở lên thì chơi con này cực kỳ mượt. Dung lượng game không quá nhẹ nên các bạn chú ý đến ổ nhớ.

Xem thêm  Điện 2 Pha Là Gì? Điện 2 Pha Không Có Dây Trung Tính? Đấu Điện 3 Pha

Nhiều thiên thần với các kỹ năng khác nhau

Khi có phiên bản mới các bạn nhắc mình cập nhật nhé. Do quản lý quá nhiều game nên không kiểm tra được thường xuyên. Mong mọi người thông cảm giúp mình vấn đề này. Nếu có yêu cầu gì về game, hãy để lại tên cho mình bên dưới phần bình luận. Sẽ xem xét và cập nhật trong thời gian sớm nhất để mọi người cùng trải nghiệm.

Hướng dẫn cài đặt game Idle Angels Mod

 1. Nếu điện thoại của bạn đang cài đặt trò chơi hoặc MOD gốc từ các nguồn khác, bạn cần gỡ cài đặt nó.
 2. Tải xuống tệp APK theo liên kết được chia sẻ.
 3. Bật cho phép cài đặt ứng dụng từ các nguồn không xác định trên cài đặt điện thoại.
 4. Cài đặt tệp APK đã tải xuống ở bước 2.
 5. Thưởng thức trò chơi MOD.

Tải xuống phần thưởng Mô hình thiên thần nhàn rỗi cho điện thoại Android

Như thường lệ, mình đã upload file game lên google drive bằng một đường dẫn duy nhất rồi. Tốc độ tải cũng như chất lượng thì khỏi phải bàn. Nhớ đăng nhập tài khoản google và sử dụng chrome để tránh lỗi vượt quá giới hạn tải về. Nếu phát hiện lỗi 404, bạn hãy báo cho mình bằng cách comment bên dưới bài viết. Mình sẽ cố gắng kiểm tra và khắc phục sớm nhất có thể cho mọi người.

Để cài đặt game, bạn chỉ cần mở file apk và chọn cài đặt. Khi nào có bản mới các bạn quay lại đây báo mình cập nhật cho các bạn tải về rồi cài đặt. Vì vậy game sẽ được cập nhật và vẫn có dữ liệu cũ đang chơi. Hy vọng các bạn sẽ thích trò chơi.

Nhấp vào Tải xuống mô hình thiên thần nhàn rỗi

Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn gì các bạn vui lòng cho mình biết để mình được hỗ trợ nhé. Tất cả những gì cần để có thể tải xuống Bản mod phần thưởng Idle Angels (quảng cáo miễn phí) cho điện thoại Android, tôi đã chia sẻ chúng. Hy vọng mọi người sẽ thích trò chơi này. Các bạn nhớ theo dõi DaiLyWiki thường xuyên để cập nhật thông tin về các trò chơi hấp dẫn khác. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những bài viết tiếp theo.

Tags: Phần thưởng Mô hình thiên thần nhàn rỗi (Quảng cáo miễn phí)

Xem thêm về bài viết

Idle Angels Mod APK v4.8.0.010701 Full (Quảng cáo miễn phí)

[rule_3_plain]

Bạn đang tìm kiếm một game nhàn rỗi nhập vai nhẹ nhàng với đồ họa đẹp mắt? Tải ngay mod phần thưởng Idle Angels (Quảng cáo miễn phí) cho điện thoại Android để chơi.
Nội dung bài viết1 Idle Angels – Idle Angels – Game Idle Angels mod đổi thưởng đồ họa đẹp mắt (free ads) 2.2 Hướng dẫn cài đặt game Idle Angels Mod3 Tải Idle Angels Mod đổi thưởng cho điện thoại Android
Idle Angels – Trò chơi nhàn rỗi với đồ họa đẹp mắt
Idle Angels là một trò chơi được sản xuất và phát triển bởi MUJOY GAMES. Trò chơi RPG chiến lược tuyệt vời! Thu thập và nâng cấp Thiên thần, sát cánh chiến đấu với bạn bè của bạn. Game có nhiều tính năng hấp dẫn, bạn còn chờ gì nữa mà không trải nghiệm.
Nhiều loại thiên thần trong trò chơi Thiên thần nhàn rỗi
Để tải bản mod tiền thưởng Idle Angels (có quảng cáo miễn phí) cho điện thoại Android, bạn có thể kéo ngay xuống bên dưới để tải về. Có link tải cũng như hướng dẫn cài đặt đầy đủ cho mọi người. Đảm bảo ai cũng có thể làm được một cách đơn giản. Đây là video liên quan đến game cho những bạn nào muốn tìm hiểu trước khi tải về.

Giới thiệu
Một trò chơi nhập vai xuất sắc kết hợp hoàn hảo các yếu tố của chiến lược theo lượt và trình nhấp chuột phổ biến, cũng như cảm giác bình thường sẽ thu hút tất cả các game thủ.
Trong Idle Angels, bạn phải điều khiển một nhóm các thiên thần mạnh mẽ và đồng thời vô cùng xinh đẹp, sau đó thả họ vào chiến trường và khiến họ liều lĩnh chiến đấu chống lại bạn bè, người chơi từ khắp nơi trên thế giới. hoặc một AI mạnh mẽ. Liệu bạn có thể đạt được thành công và có được danh tiếng là người giỏi nhất trong Idle Angels không?
Hình ảnh của game Idle Angels mod
Các tính năng của trò chơi
Thiên thần của bạn sẽ tự động chiến đấu ngay cả khi bạn không trực tuyến, giúp bạn dễ dàng nhận được nhiều trang bị và nguyên liệu. Hãy chọn một Thiên thần có kỹ năng và trang bị phù hợp. Hệ thống tự động chiến đấu, nhiệm vụ phiêu lưu, thu thập, huấn luyện và đánh thức các Thiên thần. Cùng với những người chơi khác, trở thành bạn bè và tạo ra gia tộc mạnh nhất để thách đấu với bang chủ, tham gia cuộc chiến bang hội.
Yêu cầu và thông tin trò chơi Idle Angels
Như mình đã giới thiệu ở trên, đây hoàn toàn là một game nhẹ phù hợp với những dòng máy yếu. Tôi đã thử chơi trò chơi trên điện thoại Android dâm dục của mình rồi. Chúc các bạn chơi vui vẻ. Trò chơi quá nhẹ. Một chút thông tin bên dưới nếu thích bạn có thể đọc.
Nhiều bản đồ trong game Idle Angels
Một số thông tin và yêu cầu của mod Idle Angels mod tiền thưởng (quảng cáo miễn phí)
Hỗ trợ cài đặt trên các thiết bị chạy hệ điều hành Android 5.0 trở lên Phiên bản chia sẻ: 4.8.0.010701 Dung lượng: 337MB Phiên bản chia sẻ game Idle Angels tại DaiLyWiki đã được mod nhận thưởng mà không cần xem quảng cáo. (free ads) .Google Play (link gốc): Game Idle Angels cho Android.Game chơi không cần kết nối Internet (offline hoàn toàn) và bung mod Idle Angels không cần root, game Idle Angels vẫn đang được hãng game cập nhật phiên bản mới nhất trên Google Play .
Tôi đã thử nghiệm và chơi toàn bộ trò chơi trên điện thoại Android yếu của mình. Không hề có hiện tượng giật lag hay đơ máy nên bạn hoàn toàn yên tâm. Đối với những bạn có máy Android tầm trung trở lên thì chơi con này cực kỳ mượt. Dung lượng game không quá nhẹ nên các bạn chú ý đến ổ nhớ.
Nhiều thiên thần với các kỹ năng khác nhau
Khi có phiên bản mới các bạn nhắc mình cập nhật nhé. Do quản lý quá nhiều game nên không kiểm tra được thường xuyên. Mong mọi người thông cảm giúp mình vấn đề này. Nếu có yêu cầu gì về game, hãy để lại tên cho mình bên dưới phần bình luận. Sẽ xem xét và cập nhật trong thời gian sớm nhất để mọi người cùng trải nghiệm.
Hướng dẫn cài đặt game Idle Angels Mod
Nếu điện thoại của bạn đang cài đặt trò chơi gốc hoặc MOD từ các nguồn khác, bạn cần gỡ cài đặt. Tải xuống tệp APK theo liên kết được chia sẻ. Bật cho phép cài đặt ứng dụng từ nguồn không xác định trên điện thoại cài đặt. Cài đặt tệp APK đã tải xuống ở bước 2. Thưởng thức trò chơi MOD .
Tải xuống phần thưởng Mô hình thiên thần nhàn rỗi cho điện thoại Android
Như thường lệ, mình đã upload file game lên google drive bằng một đường dẫn duy nhất rồi. Tốc độ tải cũng như chất lượng thì khỏi phải bàn. Nhớ đăng nhập tài khoản google và sử dụng chrome để tránh lỗi vượt quá giới hạn tải về. Nếu phát hiện lỗi 404, bạn hãy báo cho mình bằng cách comment bên dưới bài viết. Mình sẽ cố gắng kiểm tra và khắc phục sớm nhất có thể cho mọi người.
Để cài đặt game, bạn chỉ cần mở file apk và chọn cài đặt. Khi nào có bản mới các bạn quay lại đây báo mình cập nhật cho các bạn tải về rồi cài đặt. Vì vậy game sẽ được cập nhật và vẫn có dữ liệu cũ đang chơi. Hy vọng các bạn sẽ thích trò chơi.
Nhấp vào Tải xuống mô hình thiên thần nhàn rỗi
Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn gì các bạn vui lòng cho mình biết để mình được hỗ trợ nhé. Tất cả những gì cần thiết để có thể tải bản mod bonus Idle Angels (free ads) cho điện thoại Android thì mình đã chia sẻ rồi. Hy vọng mọi người sẽ thích trò chơi này. Nhớ theo dõi DaiLyWiki thường xuyên để cập nhật thông tin về các trò chơi hấp dẫn khác nhé. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những bài viết tiếp theo.
Tags: Phần thưởng Mô hình thiên thần nhàn rỗi (Quảng cáo miễn phí)

[rule_2_plain]

# Nhàn rỗi #Angels #Mod #APK # v480010701 #Full #Free #Ads


 • # Nhàn rỗi #Angels #Mod #APK # v480010701 #Full #Free #Ads
 • Tổng hợp: DaiLyWiki

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Idle Angels Mod APK v4.8.0.010701 Full (Free Ads)❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Idle Angels Mod APK v4.8.0.010701 Full (Free Ads)” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Idle Angels Mod APK v4.8.0.010701 Full (Free Ads) [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Idle Angels Mod APK v4.8.0.010701 Full (Free Ads)” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-10-06 11:30:48. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

50+ Mẫu tóc tém đẹp nhất

Published

on

Một trong những cách đơn giản nhất để làm mới bản thân là thay đổi kiểu tóc. Ngày nay, có rất nhiều kiểu tóc được ưa chuộng. Nhưng một trong những kiểu tóc hot nhất và hợp xu hướng để dạo phố hay tham gia các buổi tiệc sự kiện chính là kiểu tóc ngắn. Với kiểu tóc này, bạn có thể kết hợp với mọi trang phục mà vẫn mang lại đẳng cấp riêng biệt. Hãy tham khảo những kiểu tóc đang làm mưa làm gió hiện nay nhé.

Những kiểu tóc tết dễ thương

Những kiểu tóc tết dễ thương

Các kiểu tết tóc đẹp

Các kiểu tết tóc đẹp

Những mẫu tóc tết đẹp và trẻ trung

Những mẫu tóc tết đẹp và trẻ trung

Những kiểu tóc tết hàn quốc đẹp nhất

Những kiểu tóc tết hàn quốc đẹp nhất

Kiểu tóc ngắn pixie đẹp cho nữ

Kiểu tóc ngắn pixie đẹp cho nữ

Kiểu tóc đẹp nhất cho khuôn mặt dài

Kiểu tóc đẹp nhất cho khuôn mặt dài

Kiểu tóc ngắn phù hợp với khuôn mặt tròn và to

Kiểu tóc ngắn phù hợp với khuôn mặt tròn và to

Kiểu tóc bob đẹp nhất

Kiểu tóc bob đẹp nhất

Kiểu tóc tết cá tính cho bạn gái xinh xắn nhất

Kiểu tóc tết cá tính cho bạn gái xinh xắn nhất

Kiểu tóc đẹp nhất cho khuôn mặt nhỏ

Kiểu tóc tết cho mặt nhỏ đẹp nhất

Kiểu tóc tết cho mặt tròn đẹp

Kiểu tóc tết cho mặt tròn đẹp

Kiểu tóc đẹp cá tính

Kiểu tóc đẹp cá tính

Kiểu tóc tết đẹp nhất cho cô nàng xinh đẹp nhất

Kiểu tóc tết đẹp nhất cho cô nàng xinh đẹp nhất

Kiểu tóc đẹp nhất thập niên 40

Kiểu tóc đẹp nhất thập niên 40

Kiểu tóc tết đẹp nhất

Kiểu tóc tết đẹp nhất

Mẫu tóc tết đẹp

Mẫu tóc tết đẹp

Kiểu tóc tết lệch tự do đẹp nhất cho nữ

Kiểu tóc tết lệch tự do đẹp nhất cho nữ

Kiểu tóc tết hàn quốc đẹp

Kiểu tóc tết hàn quốc đẹp

Mẫu tóc ngắn phù hợp cho khuôn mặt tròn béo đẹp

Mẫu tóc ngắn phù hợp cho khuôn mặt tròn béo đẹp

Kiểu tóc nhuộm màu đỏ nhẹ đẹp nhất cho nữ

Kiểu tóc nhuộm màu đỏ nhẹ đẹp nhất cho nữ

Tóc tết mái kiểu hàn quốc đẹp nhất

Tóc tết mái kiểu hàn quốc đẹp nhất

Xem thêm  Tìm hiểu về đèn báo LED và cách tắt đèn LED trên sạc dự phòng

Kiểu tóc buộc đuôi ngựa đẹp nhất cho nữ

Kiểu tóc buộc đuôi ngựa đẹp nhất cho nữ

Kiểu tóc ngắn buộc đuôi ngựa cho mặt nhỏ đẹp nhất

Kiểu tóc ngắn buộc đuôi ngựa cho mặt nhỏ đẹp nhất

Những kiểu tóc tết ngắn cho bạn nữ đẹp hiện đại

Những kiểu tóc tết ngắn cho bạn nữ đẹp hiện đại

Kiểu tóc tết ngắn đẹp nhất cho người trung tuổi

Kiểu tóc tết ngắn đẹp nhất cho tuổi trung niên

Tóc đuôi ngựa ngắn đẹp phong cách cá tính

Tóc đuôi ngựa ngắn đẹp phong cách cá tính

Tóc đuôi ngựa ngắn đẹp

Tóc đuôi ngựa ngắn đẹp

Tóc đuôi ngựa ngắn với phần tóc mái bên

Tóc đuôi ngựa ngắn với phần tóc mái bên

Mẫu tóc tết nữ ngắn đẹp

Mẫu tóc tết nữ ngắn đẹp

Cắt tóc pixie mát mẻ cho phụ nữ

Cắt tóc pixie mát mẻ cho phụ nữ

Kiểu tóc ngắn nữ đẹp sành điệu nhất

Kiểu tóc ngắn nữ đẹp sành điệu nhất

Kiểu tóc ngắn tomboy cho nữ

Kiểu tóc ngắn tomboy cho nữ

Mẫu tóc ngắn đuôi ngựa hợp với khuôn mặt béo đẹp nhất

Mẫu tóc ngắn hợp với khuôn mặt béo đẹp nhất

Kiểu tóc ngắn uốn xoăn đẹp nhất cho nữ

Kiểu tóc ngắn uốn xoăn đẹp nhất cho nữ

Mẫu tóc nhuộm bạch kim đẹp nhất

Mẫu tóc nhuộm bạch kim đẹp nhất

Kiểu tóc tết nữ đẹp nhất

Kiểu tóc tết nữ đẹp nhất

Kiểu tóc tết đẹp nhất phong cách hàn quốc

Kiểu tóc tết đẹp nhất phong cách hàn quốc

Kiểu tóc uốn cụp phồng đẹp nhất

Kiểu tóc uốn cụp phồng đẹp nhất

Cắt tóc ngắn pixie đẹp cho nữ

Cắt tóc ngắn pixie đẹp cho nữ

Pose đẹp nhất hot trend của năm

Pose đẹp nhất hot trend của năm

Kiểu tóc tết so le đẹp nhất

Kiểu tóc tết so le đẹp nhất

Kiểu tóc tết đẹp trẻ trung cá tính cho nữ

Kiểu tóc tết đẹp trẻ trung cá tính cho nữ

Kiểu tóc tết đẹp trẻ trung nhất

Kiểu tóc tết đẹp trẻ trung nhất

Kiểu tóc tết trung niên đẹp nhất

Kiểu tóc tết trung niên đẹp nhất

Kiểu tóc u40 u50 đẹp nhất

Kiểu tóc u40 u50 đẹp nhất

Kiểu tóc uốn đẹp nhất

Kiểu tóc uốn đẹp nhất

Mẫu tóc xoăn đẹp nhất

Mẫu tóc xoăn đẹp nhất

Kiểu tóc tết vuông cá tính đẹp nhất

Kiểu tóc tết vuông cá tính đẹp nhất

Mẫu tóc xoăn đẹp nhất

Mẫu tóc xoăn đẹp nhất

Những kiểu tóc ngắn đẹp cho nữ đẹp dễ thương và mát mẻ nhất

Những kiểu tóc ngắn đẹp cho nữ đẹp dễ thương và mát mẻ nhất

Cảm ơn bạn đã dành thời gian để đọc bài viết này 50+ kiểu tóc tết đẹp nhất Và đừng quên để lại bình luận bên dưới để đóng góp ý kiến ​​cho bài viết.

Xem thêm  Đánh giá bình điện phân phun sương diệt khuẩn Ultty SKJ-CRS01 có tốt không?

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “50+ Mẫu tóc tém đẹp nhất❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “50+ Mẫu tóc tém đẹp nhất” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “50+ Mẫu tóc tém đẹp nhất [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “50+ Mẫu tóc tém đẹp nhất” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-10-06 11:28:56. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

https://mobitool.net/bieu-tuong-that-truyen-cua-dan-brown-chuyen-the-thanh-series-phim-co-gi-hap-dan.html

Published

on

https://mobitool.net/bieu-tuong-that-truyen-cua-dan-brown-chuyen-the-thanh-series-phim-co-gi-hap-dan.html

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “https://mobitool.net/bieu-tuong-that-truyen-cua-dan-brown-chuyen-the-thanh-series-phim-co-gi-hap-dan.html❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “https://mobitool.net/bieu-tuong-that-truyen-cua-dan-brown-chuyen-the-thanh-series-phim-co-gi-hap-dan.html” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “https://mobitool.net/bieu-tuong-that-truyen-cua-dan-brown-chuyen-the-thanh-series-phim-co-gi-hap-dan.html [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “https://mobitool.net/bieu-tuong-that-truyen-cua-dan-brown-chuyen-the-thanh-series-phim-co-gi-hap-dan.html” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-10-06 11:27:44. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Xem thêm  Văn mẫu lớp 12: Đoạn văn nghị luận về sự thành công (10 mẫu)
Continue Reading

Trending