Connect with us

Blog

Hàm WEBSERVICE trong Excel, trả về dữ liệu từ dịch vụ web trên Internet

Published

on

Hàm WEBSERVICE trong Excel là một hàm trả về dữ liệu từ một dịch vụ web trên Internet. Mời các bạn tham khảo cú pháp hàm WEBSERVICE và các ví dụ minh họa để có thể sử dụng hàm hỗ trợ WEBSERVICE thật hiệu quả trong công việc của mình.

Trong bài viết này, Big Data sẽ giới thiệu đến bạn thông tin và một số ví dụ liên quan đến hàm WEBSERVICE trong Excel, hàm này trả về dữ liệu từ một dịch vụ web trên Internet.

Chức năng WEBSERVICE

1. Một số lưu ý với hàm WEBSERVICE trong Excel

– Chức năng WEBSERVICE của Excel chỉ khả dụng trong Excel 2013 và Excel 2016 cho Windows.
– Lưu ý: Hàm WEBSERVICE của Excel có thể xuất hiện trong thư viện hàm trong Excel for Mac, nhưng nó dựa trên các tính năng của hàm dành cho Windows, vì vậy hàm sẽ không trả về kết quả trên máy Mac.

2. Mô tả hàm WEBSERVICE của Excel, hàm này trả về dữ liệu từ một dịch vụ web trên Internet

Hàm WEBSERVICE trong Excel trả về dữ liệu từ một dịch vụ web trên Internet hoặc Intranet.

3. Cú pháp hàm WEBSERVICE trong Excel, trả về dữ liệu từ các dịch vụ web trên Internet

Hàm WEBSERVICE trong Excel, trả về dữ liệu từ một dịch vụ web trên Internet, có cú pháp sau: WEBSERVICE (url)

Ở đâu: Đối số URL là bắt buộc, là URL của dịch vụ Web.

Xem thêm  Lời bài hát Câu Chúc Tân Xuân

Ghi chú:
– Nếu đối số không thể trả về dữ liệu, hàm WEBSERVICE trong Excel trả về giá trị lỗi #VALUE! thông báo lỗi.
– Nếu các đối số trong chuỗi không hợp lệ hoặc chứa nhiều hơn giới hạn ô cho phép là 32767 ký tự, hàm WEBSERVICE sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE! .
– Nếu URL của chuỗi chứa nhiều hơn 2048 ký tự được phép GET yêu cầu, hàm WEBSERVICE sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE! lỗi.
– Với các giao thức không được hỗ trợ như ftp: // hoặc tệp: //, hàm WEBSERVICE sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE! lỗi.

4. Ví dụ về hàm WEBSERVICE trong Excel, trả về dữ liệu từ một dịch vụ web trên Internet

Sao chép dữ liệu trong bảng bên dưới và dán vào ô A1 trong bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn công thức, sau đó nhấn F2 rồi nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng của cột để xem tất cả dữ liệu.

ham webservice trong excel 2

Như vậy bài viết trên đây Big Data vừa giới thiệu đến các bạn hàm WEBSERVICE trong Excel, hàm trả về dữ liệu từ các dịch vụ web trên Internet. Ngoài ra, bạn đọc có thể tham khảo thêm một số bài viết hiện có trên Big Data để hiểu thêm về hàm ISERR, hàm ISNA, hàm ISNA. FILTERXM. hàm số trong Excel xin vui lòng.


Hàm VALUE là một trong những hàm lấy số trong một chuỗi ký tự trong bảng tính Excel, hàm VALUE được sử dụng rất nhiều trong các bài toán hiện nay, các bạn có thể tham khảo thêm bài viết về hàm VALUE mà chúng tôi đã giới thiệu trước đó. .

Xem thêm  Review phim đam mỹ Bad Buddy: Chuyện tình trẻ trâu tấu hề cười bung nóc

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Hàm WEBSERVICE trong Excel, trả về dữ liệu từ dịch vụ web trên Internet❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Hàm WEBSERVICE trong Excel, trả về dữ liệu từ dịch vụ web trên Internet” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Hàm WEBSERVICE trong Excel, trả về dữ liệu từ dịch vụ web trên Internet [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Hàm WEBSERVICE trong Excel, trả về dữ liệu từ dịch vụ web trên Internet” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-09-24 03:28:41. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Tiếng Anh 11 có đáp án năm 2021-2022 Trường THPT Trương Định

Published

on

Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Tiếng Anh 11 có đáp án 5 2021-2022 Trường THPT Trương Định

[rule_3_plain]

Dưới đây là nội dung tài liệu Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Tiếng Anh 11 có đáp án 5 2021-2022 Trường THPT Trương Định giúp các em học trò lớp 11 có thêm tài liệu ôn tập đoàn luyện kỹ năng làm bài để sẵn sàng cho kì thi giữa HK1 sắp tới được HOC247 biên soạn và tổng hợp đầy đủ. Hi vọng tài liệu sẽ hữu ích với các em.

Chúc các em có kết quả học tập tốt!

TRƯỜNG THPT TRƯƠNG ĐỊNH

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2020-2021

MÔN: TIẾNG ANH 11

(Thời gian làm bài: 45 phút, không tính thời kì phát đề)

1. Đề số 1

PART A: MULTIPLE CHOICE (7 MARKS

Read the passage and choose the best answer for each question.

This is part of a report by the Chairman of the Charities Commitee of a Club.

By Match this year, we shall have raised enough money, we hope, lớn buy the equipment for the Youth Club. When we have raised the money, we are planning lớn go back lớn the Youth Club leaders in order lớn discover exactly what is needed most. Plans have been made for the Book Sale which will be held on 15th February. This means that many of us will be spending the first two weeks of February collecting books. The event is likely lớn be held in the Town Hall, if there are problems here, however, we hope that other Club members might come up with some alternative suggestions.

As we are proposing lớn sponsor a student from Africa on a three-month language course in this country, we also intend lớn hold a Charity Dance in the spring. Such events are apt lớn be difficult lớn organize, so all members of the Club are invited lớn contribute or help in any way they can.

The moment 1 was asked if we could possibly help in some way with the new Club for the Disabled. T said yes. As Chairman, bound lớn say that this is the sort of social work many Club members would like lớn do, other than simply raising money. We are therefore planning lớn ask members if they can perhaps help out ‘on one Saturday every month (on a rota basis).

Finally, by January next year the Club will have been going for twenty years, and the Committee intend lớn mark this anniversary with some kind of dinner, a dance or a party. We have already been offered (unofficially) the use of the dance all at ‘The Forest Hotel1. However, we shall be devoting one of our meetings in the near future lớn full discussion on the fonn of the event, etc. Any suggestions will be welcome.

Question 1: The Committee will be going back lớn the Youth Club leaders___________________ .

A. lớn ask for money in March               B. lớn tell them about the equipment

C. lớn find out what the Club needs          D. lớn collect old books from them

Question 2: The Committee does not yet know_________________ .

A. when books will be collected

B. when the Book Sale will be held

C. how lớn get the book lớn the Town Hall

D. where the Book Sale will take place

Question 3: Every Club member has been asked________________ .

A. lớn help with the Charity Dance

B. lớn sponsor a foreign student

C. lớn write lớn an African student

D. lớn organize something for the Dance

Question 4: In order lớn help the new Club for Disabled, members will be asked____________________

A. lớn raise some money 

B. lớn make a contribution

C. if they can plan a Club program

D. lớn help at the Club one a month

A. because the Club has been offered ‘the Forest Hotel’

B. lớn celebrate the Club’s twentieth birthday

C. lớn raise money for a student from Africa

D. which will take the form of a discussion evening

Choose ONE sentence that is closest in meaning with the original one.

Question 6: It’s a long time since 1 saw a movie.

A. I spent a long time looking for a movie lớn see.

B. I have seen some movies so far.

C. I haven’t seen movie for a long time.

D. I saw a movie that took very long time.

Question 7: I was eager lớn catch the bus in good time because I had been told off the day before for arriving late.

A. Having been told off the day before for arriving late, I was eager lớn catch the bus in good time.

B. Being the day before for arriving late, I was eager lớn catch the bus in good time.

C. Telling the day before for arriving late, I was eager lớn catch the bus in good time.

D. Arriving late, I was eager lớn catch the bus in good time.

Choose the best answer lớn complete each sentence or replace the underlined words or phrases. Question 8: We wish you both- health and longevity.

A. long life                  B.    happy life             C.    easy life                  D. exciting life

Question 9: I looked everywhere but I couldn’t find at all.

A. no one                    B.   anyone                 C.    someone                    D. somebody

Question 10: Tet is really a time of fun and throughout the country.

A. holidays                  B.    celebrations          C.    preparations              D. festivals

Question 11: He has a very outgoing and makes friends very easily.

A. person                    B.   personal                C.    personality                 D. personage

Question 12: A:*’‘Would you like lớn have dinner with me?” – B:__________________ .

A. Yes, It is.                                      B. I’m very happy.

C. Yes, I’d love lớn.                             C. Yes, so do I.

Question 13: The girl was so________________ that she didn’t look at him in the face.

A. shy              B. confident                   C. impatient                 D. sneaky

Question 14: These anniversaries mark the milestones of a happy and lasting relationship between arried couples.

A. signs            B. achievements             C. landmarks                D. progresses

Question 15: “When are you having your birthday party?” – “__________________ .”

A. In a restaurant.                                             B. Sounds interesting

C. Next weekend                                            D. So funny

Question 16: Tuan: “What kind of volunteer work are you participating in?”

– Lan: “

A. Taking care of old and sick people               B. Asking them for some        money

C. Telling them about my problems                  D. Going shopping every        day

Question 17: Sally’s low test scores kept her from________________ lớn the university.

A. admitting                  B. lớn admit                   C. lớn be admitted                        D. being admitted

Question 18:1 got my friend________________ her car for the weekend.

A. lớn let me lớn borrow                                       B. lớn let me borrow

C. let me borrow                                              D. let me lớn borrow

Question 19: Before he turned 14, Mozart________________ a few lesser piece for the piano.

A. has composed                                              B. had composed

C. was composed                                              D. would composed

Question 20:1 travel by bus as a last resort.

A. I always travel by bus.

B. Traveling by bus is my favorite.

C. I resort lớn bus when I am the last lớn come.

D. I only travel by bus when there’re no other alternatives.

Question 21: When he realised that I_______________ at him, he_____________ away.

A. looked – was turning                                     B. was looking – turned

C. was looking – was turning                             D. looked – turned

Choose the underlined word or phrase that needs correcting.

Question 22: In science, the results of an experiment are not generally accepted until they had been duplicated in other laboratories.

Question 23: John lived in New York since 1960 lớn 1975, but he is now living Detroit.

Question 24: Rita asked me why didn’t 1 ask for my money back if 1 was unhappy with my new car.

Choose the word whose primary stress is pronounced differently from that of the others.

—(Nội dung đầy đủ, cụ thể phần đáp án của đề thi số 1 vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về mobile)—

ĐÁP ÁN

PART A: MULTIPLE CHOICE (7 MARKS)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

C

D

A

D

B

C

A

A

B

D

C

C

A

C

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

C

A

D

B

B

D

B

C

B

B

B

C

C

A

PART B: WRITING (3 MARKS)

Rewrite or combine the following (pair of) sentences with the words given in the way that the rewritten one is closest in meaning lớn the original one.

Question 29: -* Anne asked Jane what she would do/ would have done if she were having/ had been having a problem with grammar.

Question 30: -* Seeing the dog coming towards her, she quickly crossed the road.

Question 31: —» Changes lớn the taxation system are expected lớn be proposed by the government.

Write the correct form of the words in brackets.

Question 32: imagination

Rewrite the following sentences with the words given in brackets in the way that the rewritten one is closest in meaning lớn the original one.

Question 33: Dane said lớn me, ‘1 hear you won the championship.

Congratulations!’ (congratulated)

Dane congratulated me on winning the championship.

Question 34: We don’t live in a big city, so we can’t easily get access lớn the Internet. (Could)

If we lived in a big city, we could easily get access lớn the Internet.

2. Đề số 2

PART A: MULTIPLE CHOICE (7 MARKS)

Read the passage and choose the best answer for each question.

The Women’s World Cup was originally the brainchild of the FIFA president joao Havelange. The first tournament was hosted in China in 1991, with twelve teams sent lớn represent their countries. The 1995 FIFA Women’s World Cup was held in Sweden with twelve teams. Over 650,000 spectators attended the 1999 FIFA Women’s World Cup in the United States and nearly one billion viewers from seventy countries tuned in lớn watch sixteen countries vie for the title.

In the 1999 edition, one of the most famous moments of the tournament was American defender Brandi Chatain’s victory celebration after scoring the Cupwinning penalty shot against Cina. She took off her T-shirt and waved it over her head as men frequently do, showing her muscular torso. The 1999 final in the Rose Bowl in Pasadena, California had an attendance of 90,185, a world record for a women’s sporting event. The 1999 and 2003 Women’s World Cup were both held in the United States; in 2003 China was supposed lớn host it but the tournament was moved because of SARS. As compensation, China retained its automatic qualification lớn the 2003 tournament as host nation and was automatically chosen lớn host the 2007 Women’s World Cup. The host country for the 2011 FIFA Women’s World Cup will be decided by vote.

Xem thêm  Kho 1001 mẫu hình xăm ở ngực cho nữ được yêu thích nhất 2021

Question 1: In the first Women’s World Cup, there were_________________ teams.

A. Twelve                    B.    sixteen                    C.     seventeen                  D. twenty

Question 2: How often does the Women’s World Cup take place?

A. Twice a decade                                             B. Three times a decade

C. Every four years                                              D. Every six years

Question 3: Up lớn now, how many times has the Women’s World Cup been hosted in the USA?

A. One times                B.    Two times               C.     Three times                D. Four times

Question 4: Which is the sentence is NOT true?

A. The first Women’s World Cup was held in 1991.

B. There were twelve teams took part in the 1995 Women’s World Cup.

C. The 1995 FIFA Women’s World Cup was held in Sweden.

D. The 2003 Women’s World Cup was hosted in China.

Question 5: The 2007 Women’s World Cup will be hosted in_________________ .

A. the USA                  B.    Sweden                   C.     German                      D. China

Choose ONE sentence that is closest in meaning with the original one.

Question 6: T did my homework and then went lớn bed.

A. After I had done my homework, I went lớn bed.

B. While I have done my homework, I went lớn bed.

C. Before I had gone lớn bed, 1 do homework

D. I had gone lớn bed, I did my homework.

Question 7: Tom hoped lớn be given a good mark because he had done the test well.

A. Having done the test well, Tom hoped lớn be given a good mark.

B. Having been done the test well, Tom hoped lớn be given a good mark.

C. Having hoped lớn be given a good mark, Tom had done the test well.

D. Having the test well, Tom hoped lớn be given a good mark.

Question 8: On the way lớn work, Tom met his foimer teacher.

A. While Tom was going lớn work, he was meeting his former teacher.

B. By the time Tom went lớn work, he met his former teacher.

C. When Tom was going lớn work, he met his former teacher.

D. When Tom was meeting his former teacher, he went lớn work.

Question 9: After seeing a movie based on a novel,______________ .

A. the reading of the book interests many people.

B. many people want lớn read the book

C. the book was read by many people

D. the book made many people want lớn read it

Choose the best answer lớn complete each sentence or replace the underlined words or phrases.

Question 10: Unselfishness is the very essence of friendship.

A. important part                                        B. romantic part

C. interesting part                                       D. difficult part

Question 11: All the teachers work on an entirely_______________ basis.

A. volunteer                    B.    voluntarily               C.   volunteers                D.    voluntary

Question 12: The purpose of the contest is lớn stimulate the spirit of playing sports.

A. encourage                   B.    rise                         C.   bum                        D.    prevent

Question 13: People blow the candles and cut the cake on__________________ .

A. wedding party             B.    birthday party           C.   Teacher’s day           D.    Christmas

Question 14: To prepare for New Year, Vietnamese people usually__________________ their houses with

flowers.

A. pray                           B.    decorate                   C.   desire                      D.    make

Question 15: Peter: What kind of volunteer work are you participating in?

Tom: Well,_____________ .

A. We like volunteer work very much

B. We are teaching children in the countryside

C. We would love lớn do volunteer work

D. We spend a vacation in the countryside

Question 16: Mary: “What do people call the 25,h wedding anniversary?”.

Tom: “___________ ”.

A. It’s “silver anniversary”.                                   B. No, I don’t like it

C. “Golden anniversary” is its name                       D. I’m so sorry

Question 17: Huong: “It’s an opportunity for my creative activities”

A. What do you think of the Singing Contest?

B. What do you think of the Art Competition?

C. What do you think of the Athletic Competition?

D. What do you think of the Poetry Reading?

Question 18: Her parents want her________________ a doctor.

A. become                     B.    becoming                 C.    lớn become                D. became

Question 19: It’s no good______________ sorry for yourself.

A.lớn feel                        B.    feeling                     C.    feel                         D. felt

Question 20:____________ in the class did their homework, so the teacher was very angry.

A. No one                      B.    Anyone                   C.    Everyone                D. All

Question 21: Professor Smith dislikes______________ when he is explaining the lectures.

A. interrupting                                          B. being interrupted

C. interrupted                                                       D. lớn be interrupted

Choose the underlined word or phrase that needs correcting.

Question 22: He said he will do his best lớn pass the exam the week after.

Question 23: Mary thanked me of inviting her lớn my birthday party.

Question 24: I’ll stay here until you will get back.

Choose the word whose primary stress is pronounced differently from that of the others.

Question 25: A.       sneaky            B.   candle            C. present               D.    embrace

Question 26: A.       government B.       charity            C. suspicious          D.  humorous

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others

Question 27: A.                              silver              B.   icing              C. idol                   D. time

Question 28: A.       childess          B.   children          C. chamber             D.  chemistry

—(Nội dung đầy đủ, cụ thể phần đáp án của đề thi số 2 vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về mobile)—

ĐÁP ÁN

PART A: MULTIPLE CHOICE (7 MARKS)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

A

C

B

D

B

A

A

C

B

D

D

A

B

B

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

B

A

B

C

B

A

B

B

B

B

D

C

A

D

PART B: WRITING (3 MARKS)

Rewrite the following sentences with the words given in the way that the rewritten one is closest in meaning lớn the original one.

Question 1: “Mary will be surprised if she meet you.” Peter said lớn me (Told)

-* Peter told me (that) Mary would be surprised if she met me.

Question 2: He was exhausted by his work. He threw himself on his bed. (Being)

—► Being exhausted by his work, he threw himself on his bed.

Question 3: “Don’t play with the matches!” I said lớn Jack. (Warn)

—► I warned Jack against playing with the matches.

Question 4: Because the government did not take better care of the farmers, their life was not good, (had) —► If the government had taken better care of the farmers, their life would have been good.

Write the correct form of the words in brackets.

Question 5: These students often spent their summer working voluntarily in remote areas.

Question 6: They expected lớn be invited lớn the party, but they were disappointed.

3. Đề số 3

PART A: MULTIPLE CHOICE (7 MARKS)

Read the passage and choose the best answer for each question.

SPRING FESTIVALS

Since the earliest time people have celebrated the end of winter and the new life that spring brings. One of the most important Christian festivals is Easter, (1)______________ Christians remember the death of Jesus Christ. Easter, however, is not the (2)___________ spring festival, in Sweden, people celebrate the end of the winter by making huge bonfires. Fire also plays an important part in the Hindu festival of Holi. In some Villages children are (3)___________ round bonfires by their mothers lớn protect them from danger in the coming year. Buddhists in Thailand soak one other in water when (4)_______________ their New Year, which falls in the middle of April. In Antigua in Guatemala they carpet the streets with flowers. Chinese Spring parades are .4 equally colorful, but (5)______________ flowers they have large dragon puppets which dance in the streets.

Qüestion 1:      A.    which            B.     when             C. because             D. by then

Question 2:      A.    single            B.     one               C. only                  D. lonely

Question 3: A. gone B. carried   C. run D. brought

Question 4: A. driving B. celebrating C. arranging D. founding

Question 5: A. instead of B. on behalf of C. inspite of D. in short

Choose ONE sentence that is closest in meaning with the original one.

Question 6: He started working as a teacher five years ago.

A.        He has been working as a teacher for five years.

B.        He has worked as a teacher since five years.

C.        He is working as a teacher since five years.

D.        He had been working as a teacher for five years

Question 7: The farmers had finished their farm work, they returned home.

A.        Have finished their farm work, the farmers returned home

B.        Finished their farm work, the farmers returned home

C.        Having finished their farm work, the farmers returned home.

D.        Being finished their farm work, the farmers returned Question 8: They got ready and then went out lớn dinner.

A.        As soon as they got ready, they went out lớn dinner.

B.        When they were getting ready, they went out lớn dinner.

C.        Before they got ready, they had gone out lớn dinner.

D.        After they had got ready, they went out lớn dinner.

Question 9: We can’t finish our report in such a short time.

A.        Tt is impossible for us not lớn finish our report in such a short time.

B.        It is impossible for us lớn finish our report in such a short time.

C.        It is possible for us lớn finish our report in such a short time.

D.        It is very easy for us lớn finish our report in such a short time.

Choose the best answer lớn complete each sentence or replace the underlined words or phrases.

Xem thêm  8 câu phỏng vấn xin việc kế toán thường gặp, nhớ nằm lòng chắc chắn đậu

Question 10: One of the qualities for true___________ is constancy.

A.        friend                     B.    friendly                   C.    friendship                   D. friendliness

Question II: We always celebrate our wedding _______________ with dinner in an expensive restaurant every year.

A.        party                      B.    anniversary              C.    cake                          D. ring

Question 12: In tonight’s quiz, our contestants have come from all over the country.

A.        judges                     B.    teachers                   C.    sponsors                                      D. competitors

Question 13: I can’t stand people with no___________ of humor.

A.        sense                      B.    ability                     C.    spirit                         D. keenness

Question 14: All students can take part in the annual English-speaking Competition.

A.        happening once every six months                    B. happening once a month

C.        happening once a year                                    D. happening once a term

Question 15: Tuan: “What kind of volunteer work are you participating in?”

Lan: “______ ”.

A. Taking care of old and sick people                     B. Asking them for some money

C. Telling them about my problems                        D. Going shopping every day.

Question 16: Gorge: “Thank you very much for a lovely party”

Alice:    .

A. Shame on you!                                                B. You are welcome

C. Have a good day                                              D. The same lớn you.

Question 17: Jack: “What type of contest do you like taking part in best?”

Bill: “   ”

A. It is wonderful                                                 B. It makes me happy

C. I participated in the contest                                D. Singing contest.

Question 18: Would you like___________ lớn the cinema with us?

A. going                        B. lớn go                          C.    gone                        D.    go

Question 19: She should avoid__________ other people’s feeling.

A. hurts                         B. lớn hurt                        C.    hurt                         D.    hurting

Question 20:_________ told me she was ill, so I didn’t visit her.

A. Everyone                   B. Someone                    C.    Anyone                    D.    No one

Question 21: John suggested____________ lớn the new branch in Vietnam.

A. lớn appoint                                                       B. lớn be appointed

C. being appointed                                               D. appointing

Choose the underlined word or phrase that needs correcting.

Question 22: My father usually drink beer after meals but now he is drinking tea.

Question 23: You can congratulate yourself about having done an excellent job.

Question 24: Minh’s friends asked him how long would he stay in Paris.

Choose the word whose primary stress is pronounced differently from that of the others.

Question 25:     A. sneaky              B.   ready            C.    scream           D.    please

Question 26:     A. home                B.   hold              C.    hour               D.   helmet

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others

Question 27: A. problem            B.   enough          C.    listen              D.  summer

Question 28:     A. happiness          B.   example        C.    advantage       D.  disaster

PART B: WRITING (3 MARKS)

Rewrite the following sentences with the words given in the way that the rewritten one is closest in meaning lớn the original one.

Question 29: “How about going lớn the movies on Saturday evening?” Lan said.

—* Lan suggested______________________________________________

Question 30: “If I were you, I wouldn’t hurt their feeling”, Mary said lớn Mr Pike.

—(Nội dung đầy đủ, cụ thể phần đáp án của đề thi số 3 vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về mobile)—

ĐÁP ÁN

PART A: MULTIPLE CHOICE (7 MARKS)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

A

C

D

B

A

A

C

D

B

c

B

D

A

C

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

A

B

D

B

D

D

C

A

C

D

B

C

B

A

PART B: WRITING (3 MARKS)

Rewrite the following sentences with the words given in the way that the rewritten one is closest in meaning lớn the original one.

Lan suggested going lớn the movies on Saturday evening.

Question 30: “If I were you, I wouldn’t hurt their feeling”, Mary said lớn Mr Pike.

—► Mary told Mr Pike if she were him. she wouldn’t hurt their feeling.

Write the correct form of the words in brackets.

Question 31: competitor Question 32: having been appointed

Rewrite the following sentences with the words given in brackets in the way that the rewritten one is closest in meaning lớn the original one.

Question 33: -> Before we passed the exam, we had worked very hard.

Question 34: -* If she had known that they were out of work, she would have helped them

4. Đề số 4

PART A: MULTIPLE CHOICE (7 MARKS)

Read the passage and choose the best answer for each question.

I’m in favor of English-speaking (1) ____________  in schools. Such contests (2) _______________  students lớn practice speaking English in their classes and help them improve their speaking skills. Besides, while (3)________ themselves for the contests, students have a chance lớn review their lessons thoroughly. Contests among classes provide students with opportunities lớn work with team spirit, thus enabling them lớn learn how (4)__________ with other people. Some students may think that their preparations for the speaking contests are time-consuming. However, in my opinion, such preparations are worth spending time on. My classmates and I have found that we speak English better after each contest. In sum, English-speaking contests (5)_______________________________________ school are useful lớn students.

Question 1:

A. clubs

B. contests

C. meetings

D.

classes

Question 2:

A. advise

B. suggest

C. invite

D.

encourage

Question 3:

A. lớn prepare

B. preparing

C. prepare

D.

was preparing

Question 4:

A. cooperating

B. cooperate

C. lớn cooperate

D.

cooperated

Question 5:

A. at

B. on

C.about

D.

lớn

Choose ONE sentence that is closest in meaning with the original one.

Question 6: I had slept for twelve hours, I felt marvelous.

A.        Have slept for twelve hours, I felt marvelous.

B.        Having been slept for twelve hours, I felt marvelous.

C.        Having slept for twelve hours, I felt marvelous.

D.        Have been slept for twelve hours, I felt marvelous.

Question 7: He last wrote home two months ago.

A.        He hasn’t written home for two months.

B.        He didn’t write home for two months.

C.        He wrote home every two months.

D.        He often wrote home twice a month.

Choose the best answer lớn complete each sentence or replace the underlined words or phrases.

Question 8: A lot of children participated in___________ performances.

A. raising-fund                B.   fundraising                C.   fundraise                 D.    funding-raise

Question 9: I heard someone___________ the back window last night.

A. lớn open                       B.   opened                      C.   lớn opening               D.    open

Question 10: I looked everywhere but I couldn’t find_____________ at all.

A. no one                        B.   anyone                      C.   someone                 D.    somebody

Question 11: They expected___________ at the airport by the General Director.

A. lớn meet                       B.   being met                  C.   lớn be met                 D.    meeting

Question 12: Mary often found her teacher’s remarks stimulating.

A.        participating             B.    enjoying                  C.   encourging               D.   scoring

Question 13: I’ve got lots of___________ , but only a few are really good friends.

A.        close friends             B.   acquaintances           C.   neighbors                 D.   partners

Question 14: The_________ will observe and score your performance in the contest.

A.        judges                      B.    contestants               C.   sponsors                   D.   winners

Question 15: The climax of the New Year was a firework display.

A. celebration                  B.   celebrate                  C.   celebrator                 D.   celebratory

Question 16: We really do not like his sneaky behavior, which has made us feel uncomfortable.

A.        wearing fashionable clothes

B.        doing things carefully

C.        acting in a secret or deceptive way

D.        doing things carelessly

Question 17: Mary: “What kind of volunteer work are you taking part in?”.

Peter: “________

A.        We’re joining a dance club.

B.        We’re not doing anything.

C.        We’re building houses for the poor.

D.        We’re selling food.

Question 18: A: What do you think of the general Knowledge Quiz?

-B: ________________ .

A.        That’s a good idea, but I am busy.

B.        Oh, it’s interesting.

C.        Not too bad, but vey busy.

D.        No, it’s over there.

Question 19:_________ – It was in the garden.

A.        How was the party?

B.        Who did you go with?

C.        What was the music like?

D.        Where was the party?

Question 20: After I had heard the conditions, .

A.        I was deciding not lớn enter the competition.

B.        I has decided not lớn enter the competition.

C.        I was decided not lớn enter the competition.

D.        I decided not lớn enter the competition.

Question 21:_________ is a holiday in Vietnam celebrated on September 2nd every year.

A. Thanksgiving                                                   B. Mother’s Day

C. Teacher’s Day                                                 D. independence Day

Choose the underlined word or phrase that needs correcting.

Question 22: Linda blows for the candles on the cake.

Question 23: They told me that if it didn’t rain, they will go out with me.

Question 24: The food had already got cold by the time they had come.

Choose the word whose primary stress is pronounced differently from that of the others.

Question 25: A. relation                B.     together          C.   successful      D. celebrate

Question 26: A. contest                 B.     sponsor          C.   observe         D.      method

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others

Question 27: A. hopeful     B.     honest            C.   happen          D.      happy

Question 28: A. candle                  B.     cake               C.   decorate        D. celebrate

PART B: WRITING (3 MARKS)

Rewrite or combine the following (pair of) sentences with the words given in the way that the rewritten one is closest in meaning lớn the original one.

—(Nội dung đầy đủ, cụ thể phần đáp án của đề thi số 4 vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về mobile)—

ĐÁP ÁN

PART A: MULTIPLE CHOICE (7 MARKS)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

B

D

B

C

B

C

A

B

D

B

C

C

B

A

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

A

C

C

B

D

D

D

B

C

D

D

C

B

A

PART B: WRITING (3 MARKS)

Rewrite the following sentences with the words given in the way that the rewritten one is closest in meaning lớn the original one.

Question 29: —» Linda congratulated me on having won/winning the championship.

Question 30: —» She told John (that) if she were him, she wouldn’t buy that coat.

Write the correct form of the words in brackets.

Question 31: —► T am expected lớn be invited lớn the party by John.

Question 32: —> Some young volunteers work in the home of sick or old people.

Rewrite the following sentences with the words given in brackets in the way that the rewritten one is closest in meaning lớn the original one.

Xem thêm  Omega 3 có trong thực phẩm nào nhiều nhất?

Question 33: —»If she had studied hard, she could have done the test well.

Question 34: —» Having spent his childhood in London, he knew the city well.

5. Đề số 5

PART A: MULTIPLE CHOICE (7 MARKS)

Read the passage and choose the best answer for each question.

There are books with fairy tales in many countries. Often the same stories are known and repeated in many different languages. Most fairy tales begin with “Once upon a time” and end with “They lived happily ever after” so we will begin in the same way.

Once upon a time there was a girl called Cinderella who did all the work in the kitchen while her lazy sisters did nothing.

One night her sisters went lớn a balf*! at the palace. Cinderella was left at home, very sad. After a time her fairy god-mother appeared and told Cinderella that she could go lớn the ball – but lớn return home by midnight.

So she went lớn the ball in beautiful dress in a wonderful coach. She danced with the prince but at midnight she ran back home, leaving one of her shoes on the dance floor. The prince wanted lớn see her again and went lớn every house in the capital until he found that the shoe was the right size for Cinderella. She and the prince were married and lived happily ever after.

(*) a formal social gathering for nhảy đầm

Question 1: Books with fairy tales are found in____________ .

A.        many countries                                              B. our country only

C. all countries except ours                                    D. few countries

Question 2: Who worked the hardest at home?

A.        Cinderella’s sisters                                         B. Cinderella’s step-mother

C. Cinderella herself                                             D. Cinderella’s god-mother

Question 3: Cinderella was very sad because______________ .

A.        she did all the work in the kitchen

B.        her lazy sisters did nothing

C.        her sisters were invited lớn a ball

D.        her sisters went lớn a ball and left her at home

Question 4: Who helped Cinderella lớn go lớn the ball at the palace?

A.        her sisters                                                     B. her step-mother

C. the prince                                                        D. her fairy god-mother

Question 5: At the end of the story_____________ .

A.        the prince invited Cinderella lớn the ball

B.        Cinderella’s god-mother came lớn see her

C.        one of Cinderella sisters was married lớn the prince

D.        Cinderella and the prince were married

Choose the word whose primary stress is pronounced differently from that of the others.

Question 6: A. rumour                  B. affair                C. party                D. method

Question 7: A. relation                  B. together             C. successful         D. family

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others

Question 8: A. character                  B. choice               C. teacher                D. chance

Question 9: A. heat                  B. meat             C. ready        D. treat

Choose the underlined word or phrase that needs correcting.

Question 10: They said when they got lớn the station, the train leaves.

Question 11: Nam apologized of breaking the vase.

Question 12: Mai said that she is enjoying an interesting film on TV the night before.

Choose ONE sentence that is closest in meaning with the original one.

Question 13: As he had failed twice, he didn’t want lớn try again.

A.        Having failed twice, he didn’t want lớn try again.

B.        Having tried again, he failed twice.

C.        He tried twice, and he failed again

D.        He decided lớn do it once again after having failed twice Question 14: It’s a long time since I saw a movie.

A.        T spent a long time looking for a movie lớn see.

B.        I have seen some movies so far.

C.        I haven’t seen movies for a long time.

D.        I saw a movie that took very long time.

Choose the best answer lớn complete each sentence or replace the underlined words or phrases.

Question 15: A person who has been chosen lớn speak or vote for someone else on behalf of a group is called a(n)         .

A. contestant                 B. competitor                  C. examinee                     D. representative

Question 16: Some high-school students take part in helping disadvantaged children.

A. donate                      B. play                            C. participate                    D. raise

Question 17: Many students voluntarily spent their summer holidays teaching illiterate people lớn read and write.

A.        people who are deaf.

B.        people who are poor.

C.        people who hate learning

D.        people who don’t know how lớn read and write

Question 18: A(n)__________ is one that you simply know a little about but not a close one.

A. friend                      B. acquaintance                C. stranger                       D. uncertain person

Question 19: Teenagers often have their____________ who they admire very much.

A. idols                        B. ideals                          C. images                         D. admirers

Question 20: The first quality for true friendship is_____________

A. unselfish                  B. unselfishness               C. selfish                                 D. selfishness

Question 21: We are planning___________ several historical sites in Hue.

A. visit                            B.   lớn visit                     C.    visiting                   D.   visited

Question 22: He spends most of his time____________ computer games.

A. play                            B.   lớn play                     C.    playing                   D.   played

Question 23: Has__________ arrived yet? It’s time lớn start now.

A. someone                     B.   anyone                     C.    no one                    D.   everyone

Question 24: They expected__________ lớn the party, but they were disappointed.

A. lớn invite                      B.   lớn be invited             C.    inviting                   D.   being invited

Question 25: He__________ US about his marriage when we___________ afternoon tea.

A. told/ were having                                              B. telling/ were having

C. told/ was having                                               D. had told/ were having

Question 26: Lan: Thank you very much for a lovely party.”

Mai: “______ ”

A. Have a good day                                              B. Come on

C. Cheers                                                             D. You’re welcome

Question 27: Nga: “What type of competition was it?”

Hung: “________ ”

A.        General Knowledge Quiz

B.        It’s the time when people celebrate the harvest

C.        Mid-Autumn Festival

D.        It was her birthday.

Question 28: Peter: “Do you enjoy the work?”

Jane: “______ ”

A.        Oh, that sound really interesting

B.        I think the teacher should offer special tutoring lessons

C.        Yes, I like helping people.

D.        Well, it makes me appreciate my health more.

PART B: WRITING (3 MARKS)

Write the correct form of the words in brackets.

Question 1: Can you tell me one of your most____________ experiences? (embarrass)

Question 2: They denied__________ there, (be)

—(Nội dung đầy đủ, cụ thể phần đáp án của đề thi số 5 vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về mobile)—

ĐÁP ÁN

PART A: MULTIPLE CHOICE (7 MARKS)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

A

C

D

D

D

B

D

A

C

D

B

A

A

C

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

D

C

D

B

A

B

B

C

D

B

A

D

A

C

PART B: WRITING (3 MARKS)

Write the correct form of the words in brackets

Question 1: embarrassing

Question 2: having been

Rewrite the following sentences with the words given in brackets in the way that the rewritten one is closest in meaning lớn the original one.

Question 3: —► Having got a credit card, I found it easy lớn book an airline ticket over the phone.

Question 4: —► The man told her (that) he wouldn’t come there unless he had time.

Rewrite the following sentences with the words given in brackets in the way that the rewritten one is closest in meaning lớn the original one.

Question 5: —> If I knew the answer. I could tell you.

Question 6: —► She accused me of being selfish.

Trên đây là 1 phần trích đoạn nội dung Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Tiếng Anh 11 có đáp án 5 2021-2022 Trường THPT Trương Định. Để xem toàn thể nội dung các em chọn công dụng xem trực tuyến hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Mời các em tham khảo các tài liệu có liên can:

Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Tiếng Anh 11 có đáp án 5 2021-2022 Trường THPT Lam Sơn
Bộ 4 đề thi giữa HK1 môn Tiếng Anh 11 có đáp án 5 2021-2022 Trường THPT Xuân Diệu
Bộ 4 đề thi giữa HK1 môn Tiếng Anh 11 có đáp án 5 2021-2022 Trường THPT Trần Quốc Tuấn

Hy vọng bộ đề thi này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành tựu cao trong kì thi sắp đến.

Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Tiếng Anh 11 có đáp án 5 2021-2022 Trường THPT Lam Sơn

712

Bộ 4 đề thi giữa HK1 môn Tiếng Anh 11 có đáp án 5 2021-2022 Trường THPT Xuân Diệu

820

Bộ 4 đề thi giữa HK1 môn Tiếng Anh 11 có đáp án 5 2021-2022 Trường THPT Trần Quốc Tuấn

2773

Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Tiếng Anh 11 có đáp án 5 2021-2022 Trường THPT Nguyễn Huệ

1684

Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Tiếng Anh 11 có đáp án 5 2021-2022 Trường THPT Lương Thế Vinh

2089

Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Tiếng Anh 11 có đáp án 5 2021-2022 Trường THPT Bùi Thị Xuân

1932

[rule_2_plain]

#Bộ #đề #thi #giữa #HK1 #môn #Tiếng #Anh #có #đáp #án #5 #Trường #THPT #Trương #Định

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Tiếng Anh 11 có đáp án năm 2021-2022 Trường THPT Trương Định❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Tiếng Anh 11 có đáp án năm 2021-2022 Trường THPT Trương Định” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Tiếng Anh 11 có đáp án năm 2021-2022 Trường THPT Trương Định [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Tiếng Anh 11 có đáp án năm 2021-2022 Trường THPT Trương Định” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-09-28 13:56:02. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

https://mobitool.net/chup-anh-xoa-phong-la-gi-no-co-tac-dung-nhu-the-nao.html

Published

on

https://mobitool.net/chup-anh-xoa-phong-la-gi-no-co-tac-dung-nhu-the-nao.html

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “https://mobitool.net/chup-anh-xoa-phong-la-gi-no-co-tac-dung-nhu-the-nao.html❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “https://mobitool.net/chup-anh-xoa-phong-la-gi-no-co-tac-dung-nhu-the-nao.html” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “https://mobitool.net/chup-anh-xoa-phong-la-gi-no-co-tac-dung-nhu-the-nao.html [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “https://mobitool.net/chup-anh-xoa-phong-la-gi-no-co-tac-dung-nhu-the-nao.html” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-09-28 13:54:56. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Xem thêm  Có được tổ chức đám cưới mùa dịch không
Continue Reading

Blog

Cách sửa lỗi sai mật khẩu Zoom chi tiết từng bước

Published

on

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ứng dụng Zoom đã trở thành một trong những phần mềm họp trực tuyến được sử dụng phổ biến nhất. Tuy nhiên, bạn sẽ thường xuyên gặp lỗi Zoom báo sai mật khẩu trong quá trình sử dụng. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách sửa sai mật khẩu Zoom, các bạn tham khảo nhé!

Nguyên nhân do lỗi mật khẩu

Lỗi phóng to báo sai mật khẩu là lỗi thường gặp trong các cuộc họp trực tuyến. Xảy ra lỗi khi bạn đăng nhập vào ứng dụng Thu phóng và nhận được thông báo “Mật khẩu của bạn không đúng. Vui lòng thử lại.” Vì vậy, để tránh gặp phải lỗi sai mật khẩu khi đăng nhập, bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn tham gia phòng họp mà không cần phải đăng nhập Zoom.

Dưới đây là những lý do khiến Zoom báo cáo mật khẩu sai:

  • Mật khẩu sai.
  • Tên email, tên tài khoản Zoom bị sai.
  • Do hệ thống Zoom đang gặp vấn đề.

Làm thế nào để sửa mật khẩu phóng sai?

Bước 1: Truy cập trang web Thu phóng trên trình duyệt web.

Bước 2: Chọn mặt hàng Tham gia cuộc họp (Tham gia một cuộc họp).

Bước 3: Nhập ID phòng họp do người tạo phòng cung cấp, sau đó nhấp vào Tham gia (Tham gia) để tham gia cuộc họp.

Nhập ID phòng họp và nhấp vào Tham gia

Bước 4: Hộp thoại thông báo mở Cuộc họp thu phóng xuất hiện, nhấn Hủy bỏ để không mở Zoom với ứng dụng đã tải xuống.

Xem thêm  Có được tổ chức đám cưới mùa dịch không

Nhấp vào Hủy

Bước 5: Chọn Khởi động cuộc họp (Khởi động cuộc họp).

Chọn Cuộc họp Khởi động

Bước 6: Tiếp tục nhấn Hủy bỏsau đó bạn chọn Tham gia từ trình duyệt của bạn (Tham gia từ trình duyệt).

Nhấp vào Hủy và chọn Tham gia từ Trình duyệt của bạn

Bước 7: Nhập khẩu Tên của bạn trong phần Tên của bạn. Bấm vào hộp Tôi không phải là người máy (Tôi không phải là người máy) và nhấp vào Tham gia.

Nhập tên, nhấp vào hộp Tôi không phải là người máy và nhấp vào Tham gia

Bước 8: Nhập mã cuộc họp và hãy nhấn Tham gia.

Nhập mã cuộc họp và nhấp vào Tham gia

Vậy là bạn đã tham gia thành công cuộc họp mà không cần phải trải qua quá trình đăng nhập.

Trên đây là hướng dẫn cách sửa mật khẩu Zoom sai. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp, hãy để lại bình luận bên dưới để DaiLyWiki VN hỗ trợ bạn nhé!

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Cách sửa lỗi sai mật khẩu Zoom chi tiết từng bước❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Cách sửa lỗi sai mật khẩu Zoom chi tiết từng bước” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Cách sửa lỗi sai mật khẩu Zoom chi tiết từng bước [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Cách sửa lỗi sai mật khẩu Zoom chi tiết từng bước” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-09-28 13:53:50. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Trending