Connect with us

Blog

Bộ 5 đề thi thử THPT QG môn Hoá học năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Vĩnh Viễn

Published

on

Bộ 5 đề thi thử THPT QG môn Hoá học 5 2021-2022 có đáp án Trường THPT Vĩnh Viễn

[rule_3_plain]

HOC247 mời các em học trò lớp 12 cùng tham khảo tài liệu Bộ 5 đề thi thử THPT QG môn Hoá học 5 2021-2022 có đáp án Trường THPT Vĩnh Viễn dưới đây. Tài liệu này nhằm giúp các em nắm vững tri thức trọng điểm để sẵn sàng cho kì thi THPT Quốc gia sắp đến đạt điểm thật cao. Mời các em cùng tham khảo nhé!

TRƯỜNG THPT VĨNH VIỄN

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA

MÔN HOÁ HỌC

NĂM HỌC 2021-2022

Thời gian 50 phút

ĐỀ THI SỐ 1

Câu 1: Tên hợp chất có công thức cấu tạo (C17H33COO)3C3H5 là:

  A. triolein                        B. tristearin                   C. trilinolein                  D. tripanmitin  

Câu 2: Thủy phân 0,01 mol este X cần 0,03 mol NaOH nhận được 0,92g 1 ancol, 0,01 mol CH3COONa; 0,02 mol HCOONa. CTPT của este là:

  A. C8H12O6                     B. C7H14O6                   C. C7H10O6                   D. C9H14O6

Câu 3: Cho các chất: phenol; axit axetic; etyl axetat; ancol etylic; tripanmitin. Số chất phản ứng với NaOH là:

  A. 4                                 B. 3                               C. 2                               D. 5

Câu 4: Phương pháp chuyển hóa triglixerit lỏng thành triglixerit rắn (tạo bơ nhân tạo) là:

  A. Giảm nhiệt độ thật nhanh để hóa rắn triglixerit

  B. Thủy phân chất mập trong môi trường axit

  C. Thủy phân chất mập trong môi trường kiềm

  D. Hidro hóa trglixerit lỏng thành triglixerit rắn

Câu 5: Số chất có CTPT C4H8O2 có phản ứng với NaOH là:

  A. 5                                 B. 3                               C. 6                               D. 4

Câu 6: Thủy phân xenlulozo, thành phầm nhận được là:

  A. mantozo                      B. glucozo                     C. saccarozo                  D. fructozo

Câu 7: Amin có cấu tạo CH3CH2CHNH2CH3 là amin:

  A. bậc 3                           B. bậc 2                         C. bậc 1                         D. bậc 4

Câu 8: Cho các chất: CH3NH2 (1); NH3 (2); C6H5NH2 (3); (CH3)2NH (4); (C6H5)2NH (5). Kết quả so sánh lực bazo giữa các chất cân đối là:

  A. (5)<(3)<(1)<(4)<(2)                                          B. (5)<(3)<(2)<(1)<(4)

  C. (2)<(3)<(5)<(1)<(4)                                          D. (1)<(2)<(3)<(4)<(5)

Câu 9: Este C4H8O2 công dụng với NaOH tạo ancol metylic. Este là:

  A. HCOOC3H7               B. CH3COOC2H5         C. C2H5COOCH3         D. HCOOC3H5

Câu 10: Để rửa mùi tanh của cá mè (mùi tanh của amin), người ta có thể dùng:

  A. H2SO4                        B. HCl                          C. CH3COOH              D. HNO3

Câu 11: C4H8O2 có số đồng phân este là:

  A. 5                                 B. 7                               C. 6                               D. 4

Câu 12: Hợp chất CH3CH2COOCH3 có tên là:

  A. etyl axetat                   B. propyl axetat            C. metyl axetat             D. metyl propionat

Câu 13: Cho các thuộc tính sau: (1) tan dễ ợt trong nước lã; (2) thủy phân trong dung dịch axit đun hot; (3) công dụng với Iot tạo xanh tím. Tinh bột có các thuộc tính sau:

  A. (1), (3)                        B. (2), (3)                      C. (1), (2), (3)               D. (1), (2)

Câu 14: Cho các phát biểu sau:

1/ glucozo và fructozo đều công dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam

2/ saccarozo và antozo thủy phân đều cho 2 phân tử mốnaccarit

3/ tinh bột và xenlulozo có CTPT dạng (C6H10O5)n và là đồng phân của nhau

4/ chất mập còn được gọi là triglixerit

5/ gốc hidrocacbon của axit mập trong triglixerit có xuất xứ thực từ vật là gốc ko no

Số phát biểu đúng là:

  A. 2                                 B. 5                               C. 4                               D. 3

Câu 15: Xà phòng hóa tristearin trong dung dịch NaOH nhận được C3H5(OH)3 và:

  A. C17H31COONa           B. C17H35COONa         C. C15H31COONa         D. C17H33COONa

Câu 16: Thực hiện lên men ancol từ glucozo (H = 80%) được etanol và khí CO2. Dẫn khí nhận được vào dung dịch nước vôi trong dư nhận được 40g kết tủa. Lượng glucozo ban sơ là:

  A. 45g                             B. 36g                           C. 28,8g                        D. 43,2g

Câu 17: Vinyl fomat có công thức phân tử là:

  A. C3H6O2                      B. C4H6O2                    C. C2H4O2                    D. C3H4O2

Câu 18: Số nhóm –OH trong phân tử glucozo là:

  A. 5                                 B. 6                               C. 3                               D. 4

Câu 19: Cho các chất sau: etylamin; anilin; dimetylamin; trimetylamin. Số chất amin bậc 2 là

  A. 4                                 B. 2                               C. 1                               D. 3

Câu 20: Saccarozo ko tham dự phản ứng:

  A. Thủy phân với xúc tác enzym                          B. Thủy phân nhờ xúc tác axit

  C. với Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam              D. Tráng bạc

Câu 21: Tinh bột được tạo thành ở cây xanh nhờ phản ứng

  A. Thủy phân                  B. Quang hợp               C. Hóa hợp                   D. Phân hủy

Câu 22: Saccarozo và glucozo đều tham dự:

  A. với Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam              B. Thủy phân trong môi trường axit

  C. với dung dịch NaCl                                          D. với AgNO3 trong NH3 đun hot

Câu 23: Cho các chất: glucozo; saccarozo; tinh bột; metyl fomat; xenlulozo; fructozo. Số chất tham dự phản ứng thủy phân trong môi trường axit tạo thành phầm công dụng với Cu(OH)2 và tráng bạc là:

  A. 2                                 B. 4                               C. 3                               D. 5

Câu 24: Glucozo ko tham dự và phản ứng:

  A. thủy phân                                                          B. với Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam

  C. lên men ancol                                                   D. tráng bạc

Câu 25: Ứng với CTPT C3H9N sẽ có số đồng phân là:

  A. 5                                 B. 4                               C. 2                               D. 3

Câu 26: Cho các thuộc tính sau: (1) dạng sợi; (2) tan trong nước; (3) tan trong dung dịch svayde; (4) công dụng với dung dịch HNO3đ/ H2SO4đ; (5) tráng bạc; (6) thủy phân. Xenlulozo có các thuộc tính sau:

  A. (1),(3),(4),(5)              B. (1),(3),(4),(6)            C. (2),(3),(4),(6)            D. (1),(2),(3),(6)

Câu 27: este no đơn chứ mạch hở có công thức chung là:

  A. CnH2nO2                     B. CnH2n-2O2                C. CnH2n+nO2                D. CnH2nO

Câu 28: Xà phòng hóa hoàn toàn 4,4g este C4H8O2 bằng dung dịch NaOH nhận được 4,1h muối. Este là:

  A. C2H5COOCH3           B. CH3COOC2H5         C. HCOOCH2CH2CH3 D. HCOOCH(CH3)2

Câu 29: CO­2 → X→ Y→ Z (+enzym) → CH3COOH. X, Y, Z thích hợp:

  A. tinh bột, fructozo, etanol                                  B. tinh bột, glucozo, etanal

  C. xenlulozo, glucozo, andehit axetic                  D. tinh bột, glucozo, etanol

Câu 30: Chất X chứa (C,H,N). Biết % khối lượng N trong X là 45,16%. Khi đem X công dụng với HCl chỉ tạo muối có dạng RNH3Cl. X là:

  A. C3H9N                        B. C2H7N                     C. CH5N                       D. C3H7N

Xem thêm  Hướng dẫn cài đặt hệ điều hành windows 8 (chế độ UEFI)

Câu 31: Amin có cấu tạo CH3CH2NHCH3 có tên là:

  A. etanmetanamin           B. propanamin              C. etylmetylamin          D. propylamin

Câu 32: Xà phòng hóa hoàn toàn 1 lượng triglixerit cần V ml dung dịch NaOH 1M sẽ nhận được 9,2g glixerol. Giá trị của V là:

  A. 100                             B. 150                           C. 200                           D. 300

Câu 33: Chất phản ứng với dung dịch FeCl3 tạo kết tủa là:

  A. CH3OH                      B. CH3COOH              C. CH3NH2                   D. CH3COOCH3

Câu 34: So sánh nhiệt độ sôi giữa các chất, trường hợp nào sau đây cân đối:

  A. C3H7OH < C2H5COOH < CH3COOCH3

  B. C2H5COOH  < C3H7OH < CH3COOCH3

  C. CH3COOCH3 < C2H5COOH < C3H7OH

  D. CH3COOCH3 < C3H7OH < C2H5COOH

Câu 35: Đốt hết 2 amin đơn no bậc 1 bình đẳng kế tiếp nhận được nCO2 : nH2O = 1 : 2.

CTPT của 2 amin là:

  A. CH3NH2, C2H5NH2                                         B. C2H5NH2, C3H7NH2

  C. C4H9NH2, C5H11NH2 D. C2H7NH2, C4H9NH2

Câu 36: Xà phòng hóa hoàn toàn 11,1g hỗn hợp 2 este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH 1M. Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu là:

  A. 200 ml                        B. 150 ml                      C. 100 ml                      D. 300 ml

Câu 37: Dãy các chất đều làm quỳ tím ẩm hóa xanh là:

  A. natri hidroxit, amoni clorua, metylamin

  B. amoniac, natri hidroxit, anilin

  C. ammoniac, metylamin, anilin

  D. metylamin, amoniac, natri axetat

Câu 38: Glucozo còn được gọi là:

  A. Đường nho                 B. Đường mật ong        C. Đường mạch nha      D. Đường mía

Câu 39: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X (gồm CH3COOC2H3; C2H3COOCH3 và (CH3COO)3C3H5 ) cần 17,808 lí O2 (đktc) thu dược 30,36g CO2 và 10, 26g H2O. Lượng X trên phản ứng tối đa với số mol NaOH là:

  A. 0,18                            B. 0,16                          C. 0,12                          D. 0,2

Câu 40: Đem 18g 1 amin đơn no A trung hòa đủ với dung dịch HCl 2M nhận được 32,6g muối. CTPT của A và thể tích dung dịch axit cần là:

  A. C3H9N và 200 ml        B. CH5N và 200 ml       C. C2H7N và 100 ml     D. C2H7N và 200 ml

ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 1

1-A

6-B

11-D

16-A

21-B

26-B

31-C

36-N

2-C

7-C

12-D

17-D

22-A

27-A

32-D

37-D

3-A

8-B

13-B

18-A

23-B

28-B

33-C

38-A

4-D

9-C

14-C

19-C

24-A

29-D

34-D

39-A

5-C

10-C

15-B

20-D

25-B

30-C

35-A

40-D

ĐỀ THI SỐ 2

ĐỀ THI THỬ THPT QG MÔN HÓA HỌC TRƯỜNG THPT VĨNH VIỄN- ĐỀ 02

Câu 1: E là este mạch ko nhánh chỉ chứa C, H, O, ko chứa nhóm chức nào khác. Đun hot 1 lượng E với 150ml dung dịch NaOH 1M tới chấm dứt phản ứng. Để trung hòa dung dịch được cần 60ml dung dịch HCl 0,5M. Cô cạn dung dịch sau lúc trung hòa được 11,475 gam hỗn hợp 2 muối khan và 5,52 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức. Công thức cấu tạo của este là

  A. ({C_2}{H_5} – COO – {C_2}{H_5})                                      B. (C{H_3}C{H_2}C{H_2} – OOC – C{H_2}C{H_2}COOC{H_3})   C. (HCOOC{H_3}) và (C{H_3}COO{C_2}{H_5})                                D. (C{H_3} – C{H_2} – OOC – C{H_2}COOC{H_3})

Câu 2: Đốt cháy m gam hỗn hợp gồm 2 amin no đơn chức mạch hở nhận được 28,6 gam (C{O_2}) và 18,45 gam ({H_2}O). m có trị giá là:

  A. 12,65gam                  B. 11,95gam                C. 13gam                     D. 13,35gam 

Câu 3: Chất hữu cơ X mạch hở có dạng ({H_2}N – R – CO{rm{OR}}’) (R, R’là các gốc hidrocacbon), thành phần % về khối lượng của Nito trong X là 15,73%. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH, toàn thể lượng ancol sinh ra cho công dụng hết với CuO (đun hot) được andehit Y (ancol chỉ bị oxi hóa thành andehit). Cho toàn thể Y công dụng với 1 lượng dư dung dịch (AgN{O_3}) trong (N{H_3}) nhận được 12,96 gam Ag kết tủa. Giá trị của m là:

  A. 5,34                            B. 2,67                          C. 3,56                          D. 4,45

Câu 4 : Cho chất hữu cơ X có công thức phân tử ({C_2}{H_8}{O_3}{N_2}) công dụng với dung dịch NaOH, nhận được chất hữu co đơn chức Y và các chất vô cơ. Khối lượng phân tử (theo đvC) của Y là

  A. 68                               B. 46                             C. 45                             D. 85

Câu 5: Tính thể tích dung dịch (HN{O_3}96% (D = 1,52g/ml)) cần dùng để công dụng với lượng dư xenlulozo tạo 29,7 kg xenlulozo trinitrat.

  A. 15,00 lít                      B. 1,439 lít                    C. 24,39 lít                    D. 12,952 lít

Câu 6: Tripeptit là hợp chất

  A. nhưng mà mỗi phân tử có 3 kết hợp peptit

  B. có kết hợp peptit nhưng mà phân tử có 3 gốc amino axit giống nhau

  C. có kết hợp peptit nhưng mà phân tử có 3 gốc amino axit không giống nhau

  D. có 2 kết hợp peptit nhưng mà phân tử có 3 gốc α-amino axit

Câu 7: Loại dầu nào sau đây chẳng hề là este của axit mập và glixerol?

  A. Dầu luyn                     B. Dầu lạc (đậu phộng) C. Dầu dừa                   D. Dầu vừng (mè)

Câu 8: Phân tích este X người ta nhận được kết quả: (% C = 40) và (% H = 6,66). Este X là

  A. metyl axetat                B. etyl propionat           C. metyl fomat              D. metyl acrylat

Câu 9: Nguyên nhân Amin có tính bazo là

  A. Có bản lĩnh nhường proton

  B. Phản ứng được với dung dịch axit

  C. Trên N còn 1 đôi electron tự do có bản lĩnh nhận ({H^ + })

  D. Xuất phát từ amoniac

Câu 10: Tên gọi amin nào sau đây là ko đúng?

  A. ({C_6}{H_5}N{H_2}) alanin                                           

  B. (C{H_3} – C{H_2} – C{H_2}N{H_2}) (n – propylamin)     

  C. (C{H_3}CH(C{H_3}) – N{H_2})  (isopropylamin )

  D. (C{H_3} – NH – C{H_3}) dimetylamin

—(Để xem tiếp nội dung từ câu 11 tới câu 40 của đề thi số 2 các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào HOC247 để tải về máy)— 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 2

1-B

6-D

11-C

16-B

21-B

26-A

31-D

36-A

2-D

7-A

12-A

17-D

22-B

27-A

32-B

37-A

3-B

8-C

13-C

18-A

23-C

28-B

33-C

38-C

4-C

9-C

14-D

19-B

24-D

29-B

34-D

39-A

5-D

10-A

15-C

20-B

25-D

30-C

35-D

40-A

ĐỀ THI SỐ 3

ĐỀ THI THỬ THPT QG MÔN HÓA HỌC TRƯỜNG THPT VĨNH VIỄN- ĐỀ 03

Xem thêm  Giải đáp cho bạn 11 câu hỏi thường gặp nhất liên quan đến Windows 11, tham khảo ngay để biết rõ hơn về bản cập nhật mới nhất này nhé!

Câu 1: Tơ nilon-6,6 có tính dai, bền, mềm mại, óng mượt được dùng để dệt vải may mặc, thuộc loại:

A. tơ poliamit.                 B. tơ visco.                      C. tơ axetat                      D. tơ polieste.

Câu 2: Ứng với công thức phân tử C4H9NO2 có bao lăm amino axit là đồng phân cấu tạo của nhau?

A. 3.                                B. 4.                                C. 5.                                 D. 6.

Câu 3: Câu nào sau đây ko đúng:

A. Peptit có thể bị thủy phân ko hoàn toàn thành các peptit ngắn hơn.

B. Khi cho Cu(OH)2 vào tròng trắng trứng thấy hiện ra màu tím đặc biệt.

C. Hòa tan tròng trắng trứng vào nước, sau ấy đun sôi, tròng trắng trứng sẽ đông tụ lại.

D. Hợp chất NH2 – CH – CH -CONH-CH2COOH thuộc loại đipeptit

Câu 4: Tiến hành 4 thí nghiệm sau:

– Thí nghiệm (1): Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3;

– Thí nghiệm (2): Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4;

– Thí nghiệm (3): Nhúng thanh Cu trong dung dịch Fe2(SO4)3 có bé vài giọt dung dịch H2SO4 loãng;

– Thí nghiệm (4): Cho thanh Fe xúc tiếp với thanh Cu rồi nhúng vào dung dịch HCl.

Các thí nghiệm hiện ra ăn mòn điện hoá là:

A. (3), (4).                       B. (2), (4).                       C. (1), (2).                        D. (2), (3).

Câu 5: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của kim khí kiềm thổ là (n là lớp electron ngoài cùng):

A. ns2np1.                        B. ns1.                             C. ns2np2.                        D. ns2.

Câu 6: Cho cấu hình electron nguyên tử (ở hiện trạng căn bản) các nguyên tố như sau:

(1) 1s22s22p63s23p64s1     (2) 1s22s22p63s23p3        (3) 1s22s22p63s23p1

(4) 1s22s22p3                   (5) 1s22s22p63s2              (6) 1s22s22p63s1

Các cấu hình electron chẳng hề của kim khí là:

A. (2), (3), (4).                 B. (2), (4).                       C. (1), (2), (3), (4).          D. (2), (4), (5), (6).

Câu 7: Cho bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư, sau lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được dung dịch gồm các chất (biết trong dãy điện hóa của kim khí, cặp oxi hóa – khử: Fe3 + / Fe2 + đứng trước cặp: Ag+ / Ag ):

A. Fe(NO3)2, AgNO3.                                             B. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3. 

C. Fe(NO3)2,AgNO3,Fe(NO3)3.                              D.Fe(NO3)3, AgNO3.

Câu 8: Trong các thí nghiệm sau, thí nghiệm nào lúc chấm dứt phản ứng nhận được kết tủa Al(OH)3 ?

A. Cho từ từ dung dịch Ca(OH)2 tới dư vào dung dịch AlCl3.

B. Cho từ từ dung dịch HCl tới dư vào dung dịch Al(OH)3.

C. Cho từ từ dung dịch NH3 tới dư vào dung dịch AlCl3.

D. Cho từ từ dung dịch H2SO4 tới dư vào dung dịch Al(OH)3.

Câu 9: Thực hiện các thí nghiệm sau:

– Cho glucozơ công dụng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường.

– Cho glucozơ công dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun hot.

– Cho glucozơ công dụng với H, Ni, đun hot.

– Đun hot dung dịch saccarozơ có axit vô cơ làm xúc tác.

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa – khử là:

A. 2.                                B.1.                                 C. 3.                                 D. 4.

Câu 10: 1 este X có công thức phân tử là C4H8O2. Khi thủy phân X trong môi trường axit nhận được axit propionic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:

A. CH = CHCOOCH3    B. CH3COOC2H5.          C. CH3CH2COOC2H5.   D. CH3CH2COOCH3.

—(Để xem tiếp nội dung từ câu 11 tới câu 40 của đề thi số 3 các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào HOC247 để tải về máy)— 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 3

1

A

11

A

21

A

31

B

2

C

12

A

22

D

32

D

3

D

13

C

23

A

33

B

4

B

14

C

24

A

34

A

5

D

15

A

25

C

35

D

6

B

16

B

26

B

36

A

7

D

17

D

27

B

37

A

8

C

18

C

28

B

38

B

9

A

19

D

29

B

39

C

10

D

20

B

30

D

40

A

ĐỀ THI SỐ 4

ĐỀ THI THỬ THPT QG MÔN HÓA HỌC TRƯỜNG THPT VĨNH VIỄN- ĐỀ 04

Câu 1: Có bao lăm amin bậc 2 có cùng công thức phân tử C4H11N?

A. 3                                 B. 8                                 C. 4                                  D.        1

Câu 2: Cho 1 đipeptit Y có công thức phân tử C6H12N2O3. Số đồng phân peptit của Y (chỉ chứa gốc a-aminoaxit) mạch hở là:

A. 5                                 B. 4                                 C. 7                                  D.        6

Câu 3: Cho các đánh giá sau:

– Alanin làm quỳ tím hóa xanh.

– Axit glutamic làm quỳ tím hóa đỏ.

– Lysin làm quỳ tím hóa xanh.

– Axit ađipic và hexametylenđiamin là vật liệu để sản xuất tơ nilon-6,6

– Methionin là thuốc bổ thận.

Số đánh giá đúng là:

A. 2                                 B. 5                                 C. 3                                  D.        4

Câu 4: Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là:

A. CH2 = C(CH3) – CH = CH2, C6H5CH = CH2   

B. CH2 = CH – CH = CH2, C6H5CH = CH2

C. CH2 = CH – CH = CH2, lưu hoàng                    

D. CH2 = CH – CH = CH2, CH3 – CH = CH2

Câu 5: Cho các chất sau

(I) H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH

(II) H2N-CH2CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-COOH

(III) H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-COOH

Chất nào là tripeptit?

A. III                               B. I                                  C. II                                 D. I,II

Câu 6: Các dung dịch đều công dụng được với Cu(OH)2 là:

A. glucozơ, xenlulozơ, glixerol                               B. fructozơ, saccarozơ, tinh bột.

C. glucozơ, glixerol, tinh bột                                  D. fructozơ, saccarozơ, glixerol

Câu 7: Poli (vinyl clorua) (PVC) được điều chế từ khí tự nhiên (chứa 95% thể tích khí metan) theo lược đồ chuyển hóa và hiệu suất mỗi công đoạn như sau:

(Metan lớn Axetilen lớn Vinylclorua lớn PVC)

Muốn tổng hợp 3,125 tấn PVC thì cần bao lăm m3 khí tự nhiên (đo ở đktc)?

(H=1, C=12, O=16, Cl=35,5)

A. 17466 m3                    B. 18385 m3                    C. 2358 m3                                              D. 5580 m3

Câu 8: Thủy phân este C4H6O2 trong môi trường axit thì ta nhận được 1 hỗn hợp các chất đều có phản ứng tráng

gương. Vậy công thức cấu tạo của este có thể là ở đáp án nào sau đây?

A. H-COO-CH=CH-CH3                                       B. CH2=CH-COO-CH3

C. CH3-COO-CH=CH2                                          D. H-COO-CH2-CH=CH2

Câu 9: Để trung hòa 200 ml dung dịch aminoaxit 0,5M cần 100 g dung dịch NaOH 8%, cô cạn dung dịch được 16,3 g muối khan. X có công thức cấu tạo (cho H=1; C=12; N=14; O=16; Na=23):

A. (H2N)2CH-COOH                                             B. H2N-CH2-CH(COOH)2

C. H2NCH(COOH)2                                               D. H2N-CH2-CH2-COOH

Câu 10: Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat:

(a) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn, màu trắng, có vị ngọt, dễ tan trong nước.

(b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit.

(c) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hoà tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam.

(d) Khi thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và xenlulozơ trong môi trường axit, chỉ nhận được 1 loại monosaccarit độc nhất vô nhị.

Xem thêm  Top 5 phần mềm khôi phục dữ liệu bị xóa trên máy tính tốt nhất hiện nay

(e) Khi đun hot glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3trong NH3 nhận được Ag.

(f) Glucozơ và saccarozơ đều công dụng với H2 (xúc tác Ni, đun hot) tạo sobitol.

Số phát biểu đúng là

A. 5.                                B. 6.                                C. 4.                                 D. 3.

—(Để xem tiếp nội dung từ câu 11 tới câu 40 của đề thi số 4 các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào HOC247 để tải về máy)— 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 4

1

A

11

B

21

D

31

C

2

A

12

B

22

C

32

B

3

C

13

D

23

A

33

C

4

B

14

B

24

A

34

A

5

C

15

A

25

B

35

D

6

D

16

B

26

C

36

C

7

B

17

D

27

D

37

C

8

A

18

D

28

B

38

C

9

C

19

C

29

B

39

D

10

C

20

A

30

A

40

C

ĐỀ THI SỐ 5

ĐỀ THI THỬ THPT QG MÔN HÓA HỌC TRƯỜNG THPT VĨNH VIỄN- ĐỀ 05

Câu 1: 1 dung dịch có các thuộc tính:

– Hòa tan Cu(OH)2 cho phức đồng màu xanh lam

– Bị thủy phân lúc có mặt xúc tác axit hoặc enzim.

– Không khử đươc dung dịch AgNO3/NH3 và Cu(HO)2 lúc đun hot.

Dung dịch ấy là:

  A. Mantozo                     B. Fructozo                   C. Saccarozo                 D. Glucozo

Câu 2: Cho dãy các chất sau: Saccarozo, glucozo, xenlulozo, fructozo. Số chất tham dự phản ứng tráng gương là:

  A. 1                                 B. 3                               C. 4                               D. 2

Câu 3: Cho lược đồ chuyển hóa:

Glucozo →X→Y→CH3COOH. Hai chất X, Y lần là lượt

  A. CH3CHO và CH3CH2OH                                B. CH3CH2OH và CH3CHO

  C. CH3CH2OH và CH2=CH2                               D. CH3CH(OH)COOH và CH3CHO

Câu 4: Saccarozo có thể công dụng với các chất nào sau đây?

  A. H2O/H+, lớn ; Cu(HO)2, lớn thường                     B. Cu(HO)2, lớn thường ; dd AgNO3/NH3

  C. Cu(HO)2, đun hot; dd AgNO3/NH3              D. Lên men; Cu(HO)2, đun hot

Câu 5: X là 1 este no đơn chức, có tỉ khối hơi so với He là 22. Nếu đem đun 4,4 gam este X với dd NaOH dư, nhận được 4,1 gam muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là (He=4, C=12, H=1, O=16)

  A. C2H5COOCH3           B. CH3COOC2H5         C. HCOOCH(CH3)2     D. HCOOCH2CH2CH3

Câu 6: Khi đốt cháy hoàn toàn 1 amin đơn chức X, người ta nhận được 12,6 g H2O, 8,96 lít khí CO2 và 2,24 lít N2 (các thể tích khí đo được ở đktc). X có công thức phân tử là (N=14, C=12, H=1, O=16):

  A. C3H9N                        B. C2H7N                     C. C4H11N                    D. C5H13N

Câu 7: Trung hòa hoàn toàn 4,44 gam 1 amin (bậc 1, mạch cacbon ko phân nhánh) bằng axit HCl, tạo ra 8,82 gam muối. Amin có công thức là (N=14, C=12, H=1)

  A. H2NCH2CH2CH2CH2NH2                               B. CH3CH2CH2NH2

  C. H2NCH2CH2NH2                                               D. H2NCH2CH2CH2NH2

Câu 8: Khi đốt cháy hoàn toàn este no đơn chức, mạch hở thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đã phản ứng. Tên gọi của este là:

  A. metyl fomiat               B. propyl axetat            C. metyl axetat             D. etyl axetat

Câu 9: Thủy phân hoàn toàn 150 gam dung dịch saccarozo 10,26% trong môi trường axit vừa đủ ta nhận được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3 trong NH3 vào dung dịch X và đun nhẹ thì khối lượng Ag nhận được là (H=1, c=12, O=16, Ag=108)

  A. 36,94 g                       B. 19,44 g                     C. 15,50 g                     D. 9,72 g

Câu 10: Cho 27,2 g hỗn hợp gồm pheylaxetat và metylbenzoat (có tỉ lệ mol là 1:1) công dụng với 800 ml dd NaOH 0,5M nhận được dd X. Cô cạn dd X thì khối lượng chất rắn nhận được là (C=12, H=1, O=16, Na=23)

  A. 36,4                            B. 40,7                          C. 38,2                          D. 33,2

—(Để xem tiếp nội dung từ câu 11 tới câu 40 của đề thi số 5 các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào HOC247 để tải về máy)— 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 5

1-C

6-B

11-D

16-D

21-A

26-C

31-A

36-C

2-D

7-D

12-A

17-B

22-C

27-D

32-C

37-A

3-B

8-A

13-A

18-D

23-A

28-D

33-C

38-A

4-A

9-B

14-C

19-D

24-D

29-C

34-B

39-B

5-B

10-C

15-B

20-A

25-D

30-C

35-B

40-B

 

Trên đây là trích dẫn 1 phần nội dung Bộ 5 đề thi thử THPT QG môn Hoá học 5 2021-2022 có đáp án Trường THPT Vĩnh Viễn. Để xem toàn thể nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành quả cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm 1 số tư liệu cùng phân mục tại đây:

Bộ 5 đề thi thử THPT QG môn Hóa học 5 2021-2022 có đáp án Trường THPT Lý Tự Trọng
Bộ 5 đề thi thử THPT QG môn Hóa học 5 2021-2022 có đáp án Trường THPT Hà Huy Tập

Chúc các em học tốt!    

Bộ 5 đề thi thử THPT QG môn Hóa học 5 2021-2022 có đáp án Trường THPT Cao Thắng

74

Bộ 5 đề thi thử THPT QG môn Hóa học 5 2021-2022 có đáp án Trường THPT Hồng Lĩnh

106

Bộ 5 đề thi thử THPT QG môn Hóa học 5 2021-2022 có đáp án Trường THPT Phan Đình Phùng

94

Bộ 5 đề thi thử THPT QG môn Hóa học 5 2021-2022 có đáp án Trường THPT Mai Thúc Loan

132

Bộ 5 đề thi thử THPT QG môn Hóa học 5 2021-2022 có đáp án Trường THPT Hà Huy Tập

185

Bộ 5 đề thi thử THPT QG môn Hóa học 5 2021-2022 có đáp án Trường THPT Lý Tự Trọng

307

[rule_2_plain]

#Bộ #đề #thi #thử #THPT #môn #Hoá #học #5 #có #đáp #án #Trường #THPT #Vĩnh #Viễn

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Bộ 5 đề thi thử THPT QG môn Hoá học năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Vĩnh Viễn❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Bộ 5 đề thi thử THPT QG môn Hoá học năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Vĩnh Viễn” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Bộ 5 đề thi thử THPT QG môn Hoá học năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Vĩnh Viễn [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Bộ 5 đề thi thử THPT QG môn Hoá học năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Vĩnh Viễn” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-09-23 22:48:03. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

Sốc với danh sách đề cử diễn viên Kimetsu No Yaiba live-action!

Published

on

Với thành công như hiện tại, việc Kimetsu no Yaiba được dựng thành phim người thật chỉ còn là vấn đề thời gian. Vậy gương mặt vàng nào có thể đóng các vai Tanjiro, Nezuko, Inosuke, Gazuma Zen, Kamon, v.v…?

tại thời điểm này, Devil’s Blade-Devil’s Blade-Devil’s Blade Tựa phim hoạt hình nổi tiếng nhất thế giới. Với sức hút bất ngờ, tất cả các tác phẩm chuyển thể từ anime, tiểu thuyết, game, phim truyền hình đến điện ảnh của Kimetsu no Yaiba đều đạt được những tên tuổi lớn. Hãy xem kỷ lục của Kimetsu no Yaiba, có thể “lật tung” Kimetsu no Yaiba.

Trong bối cảnh ngày nay, việc chuyển thể thành live-action là điều tự nhiên nhất – vấn đề chỉ là thời gian. Sau đó, nếu dự án live-action Kimetsu no Yaiba thành hiện thực, ai có thể đóng vai anh hùng thú vị?

xem tiếp theo: Bạn cần bao nhiêu tiền để đạt được hình thức Kimetsu no Yaiba Yukaku?

Vào cuối tháng 5 năm 2020, trang J-POP MANIA đã đưa ra dự báo về những diễn viên có thể tham gia vào bộ phim live-action Kimetsu no Yaiba. Hãy cùng DaiLyWiki tham khảo nhé!

Devil's Blade Live Action

Hai đề cử sáng giá cho Kamon Charcoal là “ông hoàng live-action” Kento Yamazaki và Kamon Charcoal Nosuke. Kent có vẻ là lựa chọn tốt hơn, vì các diễn viên đều thiếu kinh nghiệm chuyển thể manga, nổi bật nhất là Alice in Borderland và Kusuo Saiki.

Devil's Blade Live Action

Đối với cô nàng mèo, sự lựa chọn tốt nhất có lẽ là “soái ca” Kanna Hashimoto. Canna và mèo có rất nhiều điểm chung (ví dụ, cô ấy dễ thương).

Devil's Blade Live Action

Nam diễn viên / ca sĩ Sho Hirano đã được đề cử cho Zenitsu Agatsuma.

Devil's Blade Live Action

Diễn viên Ryo Yoshizawa được chọn vào vai Inosuke. Ryo đã đóng vai Okita Sougo trong live-action Silver Ball, và mới đây là vai Mikey trong Tokyo Revengers, nên dù phải đóng một vai lạ như Ỉn thì bạn cũng có thể hoàn toàn tin tưởng diễn xuất của nam diễn viên này sẽ làm được. .

Xem thêm  Kế hoạch giáo dục môn Tiếng Việt 1 sách Cánh diều

Devil's Blade Live Action

Nhân vật phản diện Muzan đã được đề cử cho ngôi sao GACKT. GACKT trông hơi cơ bắp so với Muzan, nhưng nét lạnh lùng và đáng sợ của anh ấy thực sự phù hợp với anh ấy!

Devil's Blade Live Action

Nhân vật Chung True được đề cử cho “biểu tượng sắc đẹp Nhật Bản” Satomi Ishihara.

Devil's Blade Live Action

Ai có thể so sánh với Viên Ngọc Thủy? Takeru Sato, nam diễn viên rất nổi tiếng với vai kẻ lang thang Kenshin trong bộ phim live-action cùng tên.

Các diễn viên trên đã đủ nghe chưa? Tuy nhiên, có nhiều vấn đề khiến giới mộ điệu phản đối. Hầu hết các diễn viên đều già gấp đôi khán giả, vì vậy nhiều người cho rằng thật kỳ lạ nếu live-action Kimetsu no Yaiba thực sự có những cái tên này.

Ngoài ra, vẫn chưa có xác nhận nào về live-action Kimetsu no Yaiba! Trên đây chỉ là những phỏng đoán và gợi ý. Tuy nhiên, DaiLyWiki tin rằng nếu dự án phim live-action này được thực hiện, một số cái tên kể trên sẽ thực sự là diễn viên live-action của Kimetsu no Yaiba. Nó sẽ là gì? Chờ và nhìn vào tấm thảm.

xem tiếp theo: Nhân vật của Attack on Titan Kimetsu no Yaiba là ai?

Tham gia cùng đông đảo các Anime Mangafan và cập nhật những tin tức mới nhất tại đây:

..

Xem thêm về bài viết

Gây sốc với danh sách đề cử cho các diễn viên live-action Kimetsu No Yaiba!

[rule_3_plain]

Với thành công hiện tại, việc Kimetsu No Yaiba được chuyển thể thành phim người thật vẫn còn là vấn đề thời gian. Vậy những gương mặt vàng nào có thể vào vai Tanjiro, Nezuko, Inosuke, Zenitsu, Muzan ,,…?

Ở thời điểm hiện tại, Kimetsu No Yaiba – Sát quỷ là tựa manga nổi tiếng nhất trên toàn thế giới. Với sức hút bất ngờ, tất cả các tác phẩm chuyển thể của Kimetsu No Yaiba – từ anime, tiểu thuyết, game, kịch, phim hoạt hình – đều nhận được sự kỳ vọng vô cùng “khủng khiếp”. Cứ nhìn vào hồ sơ của Kimetsu No Yaiba mà xem, còn ai có thể “lật tẩy” Sát quỷ nữa?
Ở dạng hiện tại, Kimetsu No Yaiba được chuyển thể thành live-action chủ yếu là điều đã cho – chỉ là vấn đề thời gian. Vậy nếu dự án live-action Kimetsu No Yaiba thành hiện thực, ai sẽ là người có thể đóng vai chính mà chúng ta đang quan tâm?
Xem thêm: Cần bao nhiêu tiền để làm Kimetsu No Yaiba Yuukaku-hen?
Vào cuối tháng 5 năm 2020, trang J-POP MANIA đã đưa ra dự đoán của họ về những diễn viên có thể tham gia live-action Kimetsu No Yaiba. Cùng DaiLyWiki theo dõi nhé!

với Tanjiro, hai đề cử sáng giá nhất là “ông hoàng live-action” Kento Yamazaki và Mamiki Ryunosuke. Kento có vẻ là lựa chọn tốt hơn khi nam diễn viên đã có kinh nghiệm diễn xuất trong nhiều bộ phim chuyển thể từ manga, nổi bật trong số đó là Alice In Borderland và Psychic Kusuo.

Đối với Nezuko, sự lựa chọn tốt nhất chắc chắn là “cô nàng ngổ ngáo” Kanna Hashimoto. Kanna và Nezuko cũng có rất nhiều điểm chung (ví dụ như người đẹp này chẳng hạn).

Nam diễn viên / ca sĩ Sho Hirano được đề cử cho Zenitsu Sleep Saint.

Diễn viên Ryo Yoshizawa được chọn cho vai Inosuke. Ryo đã từng đóng vai Okita Sogo trong live-action Gintama và gần đây nhất là Mikey trong live-action Tokyo Revengers, vì vậy chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng vào diễn xuất của nam diễn viên này dù phải đóng một vai quái đản như Ỉn.

Nhân vật phản diện Muzan được đề cử cho ngôi sao GACKT ủy nhiệm. GACKT trông hơi cơ bắp so với Muzan, nhưng nét lạnh lùng và đáng sợ của anh ấy thực sự phù hợp với anh ấy!

Nhân vật Chong Tru được đề cử nhờ sự ủy quyền của “biểu tượng sắc đẹp Nhật Bản” Satomi Ishihara.

Ai sẽ sánh ngang với Water Pillar Giyu? Đó là Satoh Takeru, nam diễn viên vô cùng nổi tiếng với vai diễn giang hồ Kenshin trong live-action cùng tên.
Những diễn viên kể trên đủ sức nghe rồi phải không? Tuy nhiên, có khá nhiều vấn đề khiến người hâm mộ phản đối. Vì hầu hết các diễn viên đều béo hơn – thậm chí gấp đôi so với đối tượng, nên nhiều người cho rằng sẽ rất lạ nếu live-action Kimetsu No Yaiba thực sự có sự góp mặt của những người nổi tiếng này.
Cần lưu ý rằng vẫn chưa có thông tin xác nhận live-action Kimetsu No Yaiba! Trên đây chỉ là những phỏng đoán và gợi ý. Tuy nhiên, DaiLyWiki tin rằng… một số cái tên kể trên sẽ thực sự trở thành diễn viên của live-action Kimetsu No Yaiba nếu dự án phim live-action này được thực hiện. Mọi thứ sẽ như thế nào? Hãy cùng DaiLyWiki chờ xem.
Xem thêm: Đối tượng Kimetsu No Yaiba trong Attack On Titan là ai?
Tham gia cùng đông đảo người hâm mộ anime manga và cập nhật những thông tin nóng hổi tại đây:

Đăng lại

[rule_2_plain]

# Đã kiểm tra # có # danh sách # đã kết thúc # liên hệ # Kimetsu #Yaiba # hoạt động


  • # Đã kiểm tra # có # danh sách # đã kết thúc # liên hệ # Kimetsu #Yaiba # hoạt động
  • Tổng hợp: DaiLyWiki

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Sốc với danh sách đề cử diễn viên Kimetsu No Yaiba live-action!❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Sốc với danh sách đề cử diễn viên Kimetsu No Yaiba live-action!” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Sốc với danh sách đề cử diễn viên Kimetsu No Yaiba live-action! [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Sốc với danh sách đề cử diễn viên Kimetsu No Yaiba live-action!” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-10-03 15:14:40. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

https://mobitool.net/man-hinh-not-ruoi-lieu-co-tot-hon-giai-phap-tai-tho.html

Published

on

https://mobitool.net/man-hinh-not-ruoi-lieu-co-tot-hon-giai-phap-tai-tho.html

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “https://mobitool.net/man-hinh-not-ruoi-lieu-co-tot-hon-giai-phap-tai-tho.html❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “https://mobitool.net/man-hinh-not-ruoi-lieu-co-tot-hon-giai-phap-tai-tho.html” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “https://mobitool.net/man-hinh-not-ruoi-lieu-co-tot-hon-giai-phap-tai-tho.html [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “https://mobitool.net/man-hinh-not-ruoi-lieu-co-tot-hon-giai-phap-tai-tho.html” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-10-03 15:13:35. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Xem thêm  https://mobitool.net/de-thi-hoc-sinh-gioi-giai-toan-tren-may-tinh-cam-tay-tinh-thua-thien-hue-khoi-8-2009-2010-so-gddt-thua-thien-hue.html
Continue Reading

Blog

https://mobitool.net/facebook-tao-ra-ai-co-the-dich-100-ngon-ngu-khac-nhau-khong-can-thong-qua-tieng-anh-truoc-tien.html

Published

on

https://mobitool.net/facebook-tao-ra-ai-co-the-dich-100-ngon-ngu-khac-nau-khong-can-thong-qua-tieng-anh-truoc-tien.html

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “https://mobitool.net/facebook-tao-ra-ai-co-the-dich-100-ngon-ngu-khac-nhau-khong-can-thong-qua-tieng-anh-truoc-tien.html❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “https://mobitool.net/facebook-tao-ra-ai-co-the-dich-100-ngon-ngu-khac-nhau-khong-can-thong-qua-tieng-anh-truoc-tien.html” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “https://mobitool.net/facebook-tao-ra-ai-co-the-dich-100-ngon-ngu-khac-nhau-khong-can-thong-qua-tieng-anh-truoc-tien.html [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “https://mobitool.net/facebook-tao-ra-ai-co-the-dich-100-ngon-ngu-khac-nhau-khong-can-thong-qua-tieng-anh-truoc-tien.html” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-10-03 15:12:26. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Xem thêm  https://mobitool.net/https-www-thegioididong-com-tin-tuc-danh-gia-chi-tiet-blackberry-passport-chinh-hang-khi-giam-gia-935996.html
Continue Reading

Trending