Connect with us

Blog

Bộ 5 đề thi HK2 môn Tiếng Anh 10 có đáp án năm 2021 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Published

on

Bộ 5 đề thi HK2 môn Tiếng Anh 10 có đáp án 5 2021 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

[rule_3_plain]

Nhằm mục tiêu có thêm tài liệu phân phối giúp các em học trò lớp 12 có tài liệu ôn tập đoàn luyện sẵn sàng cho kì thi HK2 sắp đến. HOC247 giới thiệu tới các em tài liệu Bộ 5 đề thi HK2 môn Tiếng Anh 10 có đáp án 5 2021 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm với phần đề và đáp án, lời giải cụ thể. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các em.

Chúc các em có kết quả học tập tốt!

TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM

ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021

MÔN: TIẾNG ANH 10

(Thời gian làm bài: 45 phút, không tính thời kì phát đề)

1. Đề số 1

I. Tìm 1 từ nhưng mà phần gạch chân có cách phát âm khác với những từ còn lại trong các câu sau.

Câu 1:    A. ought                   B. would                   C. should                  D. could

Câu 2:    A. organized            B. happened           C. filled                     D. photographed

Câu 3:    A. thief                      B. these                    C. their                      D. thus

Câu 4:    A. arrow                    B. throw                    C. bowl                      D. knowledge

Câu 5:    A. events                 B. footballs               C. films                      D. violins

II. Chọn phương án đúng A hoặc B, C, D để xong xuôi các câu sau đây.

Câu 6: I hope that you ……………….. a good time tomorrow.

A. will have                     B. are having                C. shall have                   D. are going bự have

Câu 7: I’m learning English ……………. English songs.

A. singing                        B. bự singing                 C. for sing                        D. bự sing

Câu 8: The paper has ………….. good news today.

A. some                           B. a                                 C. the                                D. an

Câu 9: Jack will miss his bus ……………… he leaves now.

A. if                                   B. when                         C. until                              D. unless

Câu 10: I spent the evening …………… with my friends.

A. bự chat                         B. chatting                    C. chat                              D. for chatting

Câu 11: The …………. are those who can not speak.

A. deaf                              B. sighted                      C. blind                             D. dumb

Câu 12: You look very tired, you ………….. stay at home and relax.

A. have                             B. are                              C. should                        D. will

Câu 13: She likes her children ……………. bự the dentist every six months.

A. go                                 B. going                        C. bự go                             D. bự going

Câu 14: Marie Curie …………… the Radium Institute in 1914.

A. found                          B. organized                 C. founded                      D. set off

Câu 15: Dinosaurs were one of the first ………. which existed on the Earth.

A. species                       B. immigrants                C. settlers                         D. pioneers

Câu 16: The …………… are those who don’t have jobs.

A. unemployment           B. unemployed            C. unemployers              D. unemployees

Câu 17: ……………… is our national anthem composed?

A. By whom                    B. Whom                        C. By who                        D. With whom

Câu 18: The lift is out of order, ……………. is too bad.

A. that                               B. which                        C. who                              D. where

Câu 19: What should we do bự reduce the màn chơi of ……………..?

A. pollutes                       B. pollution                   C. pollute                         D. polluting

Câu 20: There are various ……………… and animals in tropical forests.

A. planter                         B. plant                          C. plantations                  D. plants

Câu 21: The boy is wearing a(n) ………… shirt. It’s too long and lose.

A. oversized                   B. small-sized               C. large-sized                  D. medium-sized

Câu 22: London is ………… the river Thames.

A. in                                  B. at                                C. of                                  D. on

Câu 23: “Are you single or married?” is bự ask about one’s …………..

A. nationality                   B. address                     C. marital status            D. occupation

Câu 24: Three- quarters of the Earth is covered by ……….

A. mountains                  B. sand                          C. seas and oceans     D. soil

Câu 25: Children in Ms Thuy’s class are dumb, deaf and …………. retarded.

A. spiritedly                      B. totally                         C. mentally                      D. normally

Câu 26: What a ………. person the old woman was!

A. humanism                  B. human                      C. humanitarian             D. humane

Câu 27: He will ring us up when he …………. in Paris.

A. will arrive                     B. arrived                       C. arrives                         D. would arrive

Câu 28: “ … …………do you go swimming?” – “Twice a week”.

A. How long                    B. How often                C. What time                    D. How

Câu 29: ………….. bự watch TV a lot when you were small?

A. Did you use               B. Were you using       C. Did you get used       D. Were you used

Câu 30: She ………….. on a cruise next summer.

A. goes                             B. will go                        C. is going bự go           D. is going

III. Chọn phương án đúng A hoặc B, C, D ứng với từ hoặc cụm từ cần phải sửa để các câu sau biến thành câu đúng.

Câu 31:  To live healthily (A) we should do (B) exercises regularly(C) and stop smoke (D).  smoking

Câu 32:  Last Sunday I stayed (A) at (B) home bự make (C) my homework (D).            do

Câu 33:  People (A) are asked not cut (B) a lot of trees (C) for firewood (D).                 bự cut

Câu 34:  This is (A) the first (B) time I eat (C) honey with (D) spaghetti.                       have eaten

Câu 35:  Music (A) is clear (B) different from (C) language (D).                                    clearly

IV. Chọn phương án A hoặc B, C, D ứng với câu có nghĩa gần nhất với mỗi câu cho sẵn dưới đây.

Câu 36: It took me the whole day bự tour around the city.

A. I spent the whole day tour around the city.   B. I spent the whole day with touring around the city.

C. I spent the whole day in touring around the city.  D. I spent the whole day touring around the city.

Câu 37: This is the girl. I saw her at school yesterday.

A. This is the girl whom I saw at school yesterday.

B. This is the girl about who I saw at school yesterday.

C. This is the girl on whom I saw at school yesterday.

D. This is the girl of who I saw at school yesterday.

Câu 38: Jane missed the bus. She went bự school late.

A. Jane went bự school late and she missed the bus.                               

B. Jane went bự school late though she missed the bus.

C. Jane went bự school late because she missed the bus.

D. Jane went bự school late but she missed the bus.

Câu 39: This movie is not as interesting as the one I saw yesterday.

A. The movie I saw yesterday is as interesting as this one.

B. The movie I saw yesterday is more interesting than this one.

C. The movie I saw yesterday is not so interesting as this one.

D. The movie I saw yesterday is interesting than this one.

Câu 40: I can’t put on these shoes. They are too small for me.

A. My feet are not big enough for these shoes. B. These shoes are not big enough for my feet.

C. These shoes are too small enough for my feet.  D. My feet are too small bự get in these shoes.

V. Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương án đúng A hoặc B, C, D cho mỗi câu sau.

Not so long ago, people only used the telephone bự make phone calls. Now, thanks bự computers, people use their phones bự do much more. They can bank by phone, rent videos by phone, and event cửa hàng by phone. It is also possible bự send letters and reports by faxing them over telephone lines. People can even use phone lines bự send message from one computer bự another computer by electric mail, or e-mail.

But you don’t need bự be at home or at the office bự use the phone anymore. You can carry a cellular phone in your pocket or keep one in your car. With a cellular phone, anyone who can talk and walk can also phone and walk. You don’t have bự look for a pay phone bự make a call anymore. Now you can take your calls with you anymore.

Câu 41: With a cellular phone you can …

A. only take photos.                                               B. only carry it in your pocket.

C. make a call phone everywhere you want.     D. only keep it in your car.

Câu 42: People didn’t use bự …

A. make phone calls only in the office.               B. cửa hàng by phone.

C. make only phone calls with the telephone.   D. make phone calls only at home.

Câu 43: The word “pay phone” means ….

A. you can phone miễn phí of charge.                        B. you pay for the call.

C. the phone pays you.                                         D. you don’t pay for the call.

Câu 44: The main topic of the passage is …

A. the convenience of a cellular phone.             B. the use of a telephone in the past.

C. current use of telephones.                               D. the use of a cellular phone.

Câu 45: What are advantages of having a cell phone?

A. You can keep it in you car.                               B. You can carry it in your pocket.

C. With it, you can phone and walk.                    D. All A, B and C.

VI. Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương án đúng A hoặc B, C, D cho mỗi chỗ trống.

Louis Braille was born in 1809 …(46)… Coupvray. He was a French …(47)… of the blind. He himself was blind from the age of three, and in 1818 he went bự the National Institute …(48)… the Young Blind in Paris. Soon showing marked …(49)… in both science and music, he became famous in Paris as an organist and violoncellist. In 1826 Braille began teaching the blind in the institute. Braille is known for his idea of modifying the Barbier “pointing writing” system, used for coded army messages, bự enable the blind bự read. Pointing writing …(50)… of embossed dots and dashes on cardboard; the Braille system derived from it is used successfully today, in slightly modified form, and in many countries.

Câu 46: A. on                     B. in                              C. at                           D. of

Câu 47: A. lawyer              B. teacher                    C. doctor                   D. designer

Câu 48: A. for                     B. bự                              C. with                       D. of

Câu 49: A. intelligence     B. ability                       C. activity                  D. determination

Câu 50: A. consists           B. contains                  C. combines             D. comprises

2. Đề số 2

A. TRẮC NGHIỆM:  (Dành cho CTC và CTNC)

I. NGỮ ÂM

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words

Xem thêm  Acoustic là gì? Top 4 nhạc cụ chơi acoustic phổ biến nhất

1. A. talked                         B. painted                 C. asked                    D. liked

2. A. thoughts                  B. feelings                             C. dreams                  D. ideas

Choose the word that has stress pattern different from that of the other words

1. A. compete                    B. event                     C. football                 D. postpone

2. A. tropical                     B. establish               C. October                 D. dependent

II. NGỮ PHÁP & TỪ VỰNG

1. The FIFA was ……………………….….. in 1904 in England.

A. set up                                    B. set off                   C. put up                    D. put off

2. Jack Dawson is a person in the film Titanic.

A. decade                                  B. character                        C. cinema                 D. scene

3. The baby was  __________of being left alone in the room.

A. terrible                       B. terrified                C. terrific                    D. terrifying

4. I haven’t been bự cinema for a decade.

A. five years                   B. seven years                      C. twenty years         D. ten years

5. The International football _____ is held every four years.

A. match                         B. contest                  C. game                     D. tournament

6. Germany was the _____ nation of the 2006 World cup final.

A. house                         B. host                                   C. hold                                   D. held

7. Look out! The tree ________.

     A. will fall                   B. will be falling        C. is going bự fall    D. falls

8. Fortunately, nobody _______ in the accident.

     A. damaged              B. was injured              C. injured            D. was damaged

9. “……………….….. do you like classical music?” –“Because it helps me relax.”

A. How                           B. What                     C. Which                   D. Why

10. I came there ______ my parents

A. meet                           B. meets                    C. bự meet                            D. meeting

11. I was _____ with the program.

A. bự bore                                   B. bore                                   C. boring                  D. bored

12. The weather is _______.

A. depress                     B. bự depress             C. depressing                      D. depressed

13. It was  ____ I was ten that I can swim.

A. not until                    B. until                       C. the time                 D. at the time

14. I saw  ____ accident this morning.

     A. an                          B. a                             C. the                         D. X

15. “How far is it from here?”. “________”.

A. Two kilometers, at least                           B. No, it isn’t

C. Yes, it’s rather far                                        D. Don’t worry

16. “Won’t you have something bự drink?” “________”.

A. No, I won’t.                                                  B. Not at all.             

C. Not for me, thank you.                                D. Thank you

17. If energy___________ unlimited, many things in the world would be different.

A. is                                            B. will be                               C. were                     D. would be

18. We __________good health if we do morning exercises.

A. will get                    B. would get             C. would have got   D. get

III. NHẬN DIỆN LỖI

Choose the underlined part in each sentence (A, B, C, or D) that needs correcting (chọn lỗi trong các từ gạch dưới mỗi câu cần sửa lại cho đúng)

1. If your son were old enough, he will be able bự take the competition now.                               

                            A           B                 C                      D                  

2. It was not until his father came home which he did his homework.

                        A                                           B            C              D

B: TỰ LUẬN (Dành cho CTC và CTNC)

READING: Read the text and answer the questions below:

Pop music has always been influenced by other forms of music. An important form is folk music.

Folk songs are the songs composed and sung by country people. The songs may be hundreds of years old, so nobody knows who originally composed them. Modern music is often music for nhảy đầm. In Britain it was traditionally played with instruments like flutes, accordion, etc.

In the 1950s and 1960s the people who wrote songs and played them with acoustic guitars were also called folk singers. The songs were often “protest songs”, complaining of bad things happening in society.

Which form of music is pop music mainly influenced by?

Who were folk songs composed by?

According bự the passage, what is modern music often used for?

Why are folk songs called “protest songs”?

II. WRITING

Rewrite each sentences beginning as shown, so that the meaning stays the same:

1. My aunt is living in Chicago now. (Make Wh-question).

2. I didn’t know how bự swim until I was 10 years old.

3. People have built this bridge for 2 years

4. He doesn’t buy that house because he doesn’t have enough money.

3. Đề số 3

Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.

Câu 1. My friend lives in a old house in a small village.

                                 A          B              C                D

Câu 2. In spite of the car was cheap, it was in good condition.

                  A                       B             C         D

Câu 3. He wouldn’t have begun bự learn Russian if he knows the difficulties.

              A                                   B                                    C                D

Câu 4. What do you think of cartoon films? I find them interested.

                A                                            B         C                  D

Find a word that has the underlined part pronounced differently from that of the others.

Câu 5.  A. watched                B. kicked                       C. stopped                     D. loved

Câu 6.  A. photograph          B. physics                    C. Stephen                   D. phone

Read the passage carefully then choose the correct answers.  

       We are all slowly destroying the earth. The seas and rivers are too dirty bự swim in. There is so much smoke in the air that it is unhealthy bự live in many of the world’s cities. In one well-known city, for example, poisonous gases from cars pollute the air so much that traffic policemen have bự wear oxygen masks.

       We have cut down so many trees that there are now vast areas of wasteland all over the world. As a result, farmers in parts of Africa cannot grow enough bự eat. In certain countries in Asia there is too little rice. Moreover, we do not take enough care of the countryside. Wild animals are quickly disappearing. For instance, tigers are rare in India now because we have killed too many for them bự survive. However, it isn’t enough simply bự talk about the problem. We must act now before it is too late bự do anything about it. Join us now. Save the Earth. This is too important bự ignore.

Câu 7. How are the seas and rivers nowadays?

       A. are contaminated                                             B. cannot be swum in

       C. are dirty enough bự swim in                            D. are less dirty than they used bự be

Câu 8. What do traffic policemen have bự do, in one well-known city?

       A. They have bự cut down many trees.    B. They don’t take enough care of the countryside

       C. They have bự pollute the air                D. They have bự wear oxygen masks.

Câu 9. Why do farmers in parts of Africa and Asia not grow enough bự eat?

       A. Because people cut down many trees

       B. Because there are large areas of land that can’t be used

       C. Because there is too little rice

       D. Because many trees have been polluted

Câu 10. Wild animals are……………

       A. being protected from natural environment              B. So rare that they can’t survive

       C. killed so many that they can’t live in the forests      D. in danger from extinction

Câu 11. What’s the best title for the passage?

       A. The Environment       B. Conservation          C. Save the Earth    D. Protect the nature

Choose a word in each line that has different stress pattern.

Câu 12.  A. history                 B. cinema                     C. century                     D. discover

Câu 13.  A. destroy                B. pollute                      C. threaten                    D. defense

Choose a best option for these sentences:

Câu 14. Wildlife all over the world is ………………… danger.

       A. bự                                  B. for                             C. with                           D. in

Câu 15. The cinema changed completely at ………………… end of ………………. 1920s.

       A. the / Ø                          B. the / the                    C. an / the                     D. Ø / the

 Câu 16. Tom and Jerry is a(n) ………………………. film.

       A. science fiction            B. cartoon                     C. love story                  D. action

 Câu 17.   ………………… going bự the cinema tonight, Lan?

       A. Would you like           B. How about               C. Why don’t we           D. Let’s

 Câu 18. Jane likes living in a city. She wouldn’t be happy if she ……………… in the country

       A. lived                             B. would live                C. had lived                  D. lives

 Câu 19. I prefer cartoon film ……………….. love story film.

       A. in                                  B. bự                               C. of                               D. at

 Câu 20. When I was a little child, my mother often told me a fairy tale bự ………….. me bự sleep

       A. relax                             B. make                        C. delight                       D. lull

Câu 21. A new bridge ………………………. across this river since 2010.

       A. has built                      B. have built                 C. has been built         D. have been built

 Câu 22.  …………………. come bự dinner on Saturday?

       A. Let’s                             B. Would you mind     C. Do you feel like       D. How about

 Câu 23. I went bự the library ………………… last night.

       A. study                            B. studying                   C. bự studying               D. bự study

 Câu 24. Van Cao is one of the most well-known ……………………in Viet Nam.

       A. actors                           B. musicians                C. singers                      D. authors

 Câu 25. She is very beautiful with …………………. smile.

       A. fascinates                   B. fascinating              C. fascinated                D. fascinate

 Câu 26. Music in general and pop music in particular makes people ………………

       A. excitement                  B. excited                     C. excite                        D. exciting

 Câu 27. We know a lot of people …………………. live in London.

       A. which                           B. whose                      C. whom                        D. who

 Câu 28. Germany was the ………………….. of the 2006 World Cup. The 18th World Cup was held there.

       A.  tournament                B. trophy                       C. continent                  D. host nation

 Câu 29. “Let’s play some music.” – “……………………….”.

       A. Thank you.                  B. Good idea                C. Yes, please.             D. Certainly.

 Câu 30. These are the pictures ………………………  my son drew when he was young.

       A. who                              B. whom                       C. whose                       D. which

Rewrite the sentences with the words given.

1. He took the children bự the park 3 days ago.

-> The children  ……………………………………………………………………………………………………………..

2. Jack answered well in the interview, so he got the job.

-> If  ………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. I went bự Nam’s birthday party last week. (Make question for the underlined words)

-> …………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. We took many pictures although the sky was cloudy.

Xem thêm  Mẫu BCTK: Báo cáo tổng kết công tác Đảng

-> In spite of  ………………………………………………………………………………………………………………….

5. We didn’t finish it until the end of last summer.         

-> It was not until …………………………………………………………………………………………………………..  

6. Nick is lazy so he is punished.

-> If  ………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Nobody has met them since last month.

-> They ……………………………………………………………………………………………………………………………

8. My brother goes bự school by bike. (Make question for the underlined words)

-> …………………………………………………………………………………………………………………………………….

ĐÁP ÁN

1.B

2. A

3. C

4. D

5. D

6. C

7. A

8. D

9. B

10. D

11. B

12. D

13. C

14. D

15. B

16. B

17. B

18. A

19. B

20. D

21. C

22. A

23. D

24. B

25. B

26. C

27. D

28. D

29. B

30. D

Rewrite the sentences with the words given:

1. He took the children bự the park 3 days ago.

-> The children were taken bự the park 3 days ago.

2. Jack answered well in the interview, so he got the job.

-> If Jack hadn’t answered well in the interview, he wouldn’t have got the job.

3. I went bự Nam’s birthday party last week. (Make question for the underlined words)

-> When did you go bự Nam’s birthday party?

4. We took many pictures although the sky was cloudy.

-> In spite of the cloudy sky, we took many pictures.

5. We didn’t finish it until the end of last summer.       

-> It was not until the end of last summer that we finished it.

6. Nick is lazy so he is punished.

-> If  Nick weren’t lazy, he wouldn’t be punished.

7. Nobody has met them since last month.

-> They haven’t been met since last month.

8. My brother goes bự school by bike. (Make question for the underlined words)         

-> How does your brother go bự school?

4. Đề số 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

1. Chọn câu giải đáp đúng nhất trong các đáp án A, B, C hoặc D để xong xuôi câu sau:

________ refers bự the existence of different kinds of animals and plants which make a balanced environment.

A. biodiversity           B. sample      C. organism              D. submarine

2. Chọn câu giải đáp đúng nhất trong các đáp án A, B, C hoặc D để xong xuôi cuộc hội thoại sau:

 -Tom: __________?

– Peter: I’m interested in seal.

A. Which animals in the forest do you like?                   

B. Which animals in the sea do you like?

C. Which animals in the  mountain do you like?

D. Which animals in the desert do you like?

3. Chọn câu giải đáp đúng nhất trong các đáp án A, B, C hoặc D để xong xuôi câu sau:

You are not right. If I ________ you, I ___________ that.

A. were/would not do                                   B. was/would not do

C. had been/wouldn’t have done              D. am/will not do

4. Chọn câu giải đáp đúng nhất trong các đáp án A, B, C hoặc D để xong xuôi câu sau:

You don’t look very well. I think you _________ go bự the doctor’s.

A. should       B. can            C. could         D. must

5. Chọn câu giải đáp đúng nhất trong các đáp án A, B, C hoặc D để xong xuôi câu sau:

This dress ________ especially for me by a French tailor.

A. is made     B. has made              C. made         D. have been made

6. Choose the word which has the underlined part pronounced different from the others:

A. stopped                 B. talked        C. watched    D. wanted

7. Chọn câu giải đáp đúng nhất trong các đáp án A, B, C hoặc D để xong xuôi câu sau:

He missed the train yesterday. If he ________ early, he _______ the train.

A. got up/wouldn’t miss                  B. had got up/wouldn’t have missed

C. gets up/won’t miss                      D. had got up/would have missed

8.Chọn câu giải đáp đúng nhất trong các đáp án A, B, C hoặc D để xong xuôi câu sau:

 I prepare a big meal ______ Tom’s birthday party.

A. for celebrating           B. celebrating           C. bự celebrate          D. in order celebrate

9. Choose the word which has the underlined part pronounced different from the others:

A. arrives                   B. talks           C. laughs       D. stops

10. Chọn câu giải đáp đúng nhất trong các đáp án A, B, C hoặc D để xong xuôi cuộc hội thoại  sau:

-Tom: _________?   – Peter: I like Van Cao.

A. What is your favorite band?                  B. What is your favorite singer?

B. What is your favorite music?                 D. What is your favorite musician?

11. Chọn câu giải đáp đúng nhất trong các đáp án A, B, C hoặc D để xong xuôi câu sau:

Mary is ________ engineer, she works for _______ big company.

A. an/a           B. a/a              C. an/the                    D. Ø

12. Chọn câu giải đáp đúng nhất trong các đáp án A, B, C hoặc D để xong xuôi câu sau:

These pictures were set ________ motion.

A. of                B. on              C. in    D. at

13. ­­­­­­­Chọn câu giải đáp đúng nhất trong các đáp án A, B, C hoặc D để xong xuôi câu sau:

______________ that he became famous.

A. It is not until                     B. It is not until 2008

C. It was not until that         D. It was not until 2008

14. Chọn câu giải đáp đúng nhất trong các đáp án A, B, C hoặc D để xong xuôi câu sau:

Hoa was _______ because of this film.

A. exciting     B. excites       C. excited      D. excitedly

15. Choose the word which has stress different from the others

A. tournament          B. passionate                       C. retirement             D. victory

16. Chọn câu giải đáp A, B, C hoặc D có nghĩa giống với từ được gạch dưới:

Scotland met Wales in the final at Twickenham.

A. at the end B. in the closing match        C. in the last match              D. in the decisive match

17. Chọn câu giải đáp đúng nhất trong các đáp án A, B, C hoặc D để xong xuôi câu sau:

– Are you going shopping?

– Yes, I _______ something for dinner.

A. am going bự buy              B. will buy                  C. buy             D. buying

18. Chọn câu giải đáp đúng nhất trong các đáp án A, B, C hoặc D để xong xuôi câu sau:

A professor_________ teaches biology has just received an award.

A. who           B. that             C. whom        D. which

19. Chọn câu giải đáp A, B, C hoặc D có nghĩa giống với câu sau:

This student is very intelligent. I admire him very much.

A. This student who I admire him very much is very intelligent.

B. This student whom I admire very much is very intelligent.

C. This student , whom I admire very much, is very intelligent.

D. This student, that I admire very much, is very intelligent.

20. Chọn câu giải đáp đúng nhất trong các đáp án A, B, C hoặc D để xong xuôi câu sau:

I like living in this house _______ it is old.

A. because                B. although               C. in spite of              D. because of

21. Chọn câu giải đáp A, B, C hoặc D có nghĩa giống với từ được gạch dưới:

Few businesses are flourishing in the present economic climate.

A. growing well         B. setting up              C. closing down       D. taking off

22. Chọn câu giải đáp đúng nhất trong các đáp án A, B, C hoặc D để xong xuôi câu sau:

John’s grades are really bad but Tim’s grades are ___________

A. worst          B. worse        C. badder       D. so worse

23. Chọn câu giải đáp đúng nhất trong các đáp án A, B, C hoặc D để xong xuôi câu sau:

The __________ of this school makes us happy.

A. establish   B. establishment      C. established          D. establisher

Choose the option A, B, C or D bự complete the following passage:

London is the capital city of The United Kingdom. It was (24)_____ by the Romans in 43 AD. It was located in southern England, (25)______ the River Thames.

London is famous for many things. Tourists come from all over the world (26)______ its historic buildings, theatres, museums and shops. The most famous cửa hàng is Harrods, (27)______ you can buy almost anything.

The best thing about London is the park. There are five of them in the city centre. They cover a large area of the city, and are (28)_______ places for people bự get away from the noisy and busy city life and relax.

24. A. made   B. done          C. created      D. founded

25. A. in         B. on              C. of                D. under

26. A. visit      B. visiting      C. visited        D. bự visit

27. A. which  B. who           C. that            D. where

28. A. idea     B. ideal          C. ideaful       D. ideally

B. PHẦN TỰ LUẬN

I. Read the following passage and answer the questions:

Pele is considered one of the greatest football players of all time. He was born  in 1940 in Brazil. As a football player, Pele was famous for his powerful kicking and controlling the ball. He joined a Brazilian football club in 1956, and in 1962 he led the team bự its first world club championship. Pele became the only player bự participate in three World Cups in 1958, 1962 and 1970. By 1974, Pele had scored 1200 goals and became a Brazilian national hero. He played for an American football club for two years before he retired in 1977. Later Pele became an international ambassador for the sport, working bự promote peace and understanding through friendly sport activities.

1. What was Pele famous for as a football player?

______________________________________________________-

2. When did he join an American football club?

______________________________________________________

3. How many World Cups did he take part in?

_____________________________________________________

4. How old was he when he retired?

_____________________________________________________

5. What did he do after his retirement?

_____________________________________________________

II. Rewrite the following sentences as directed:

1. People are destroying large areas of forest now. (change into passive voice)

_________________________________________________________________

2. Nam failed the exam because he didn’t work hard.

If _________________________________________

3. I go bự the theatre once a week. (make a question bự ask the underlined part)

_________________________________________________

4. We weren’t invited bự the party until Tom suggested.

It was __________________________________________

5. This work is really tiring, We can’t stand it.

We are very __________________

6. No one can study better than Nam in my class.

Nam is _______________________________________

ĐÁP ÁN

PHẦN TRẮC NGHIỆM

1A       2B       3A       4A       5A       6D       7B       8C       9A       10D    

11A     12C13D         14C     15C     16C     17A     18A     19C     20B    

21A     22B     23B     24D     25B     26D     27D     28B

PHẦN TỰ LUẬN

Xem thêm  Tại sự kiện State of Play sắp diễn ra, Sony sẽ “khoe hàng” loạt game khủng như thế nào, và xem sự kiện này ở đâu?

I.

1. He was famous for his powerful kicking and controlling the ball.

2. He joined a Brazilian football club in 1956.

3. He took part in three World Cups.

4. He was 37 years old when he retired.

5. He became an international ambassador for the sport.

II.

1. Large areas of forest are being destroyed now.

2. If Nam had worked hard, he wouldn’t have failed the exam.

3. How often do you go bự the theatre?

4. It was not until Tom suggested that we were invited bự the party.

5. Nam is the best (student) in my class.

5. Đề số 5

A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

Câu 1: Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest:

          A. stopped                    B. loved                        C. missed                       D. kicked

Câu 2: Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest:

          A. caps                          B. cooks                        C. pubs                          D. cuts

Câu 3: Choose the word which has stress pattern  differently from that of the other words:

          A. museum                  B. gallery                      C. harbours                    D. capital

Câu 4: Choose the word which has stress pattern  differently from that of the other words:

          A. championship         B. tournament             C. retirement                 D. continent

Câu 5: Choose the correct answer:

How many countries took part in the first World Cup?

A. interested                B. participated            C. competed                   D. co. operated

Câu 6: Choose the correct answer:

Sperm whales are ___, which means they eat meat.

A. herbivores                                                        B. carnivores                             C. omnivores                    D. mammals

Câu 7: Choose the correct answer:

The cinema changed completely …………….. the end of the 1920s.

A. for                           B. bự                               C. on                               D. at

Câu 8: Choose the correct answer:

If my father …………here now, he ……………help me.

       A. were / can help          B. had been / could help                   C. were/ could help     D. is / can help

Câu 9: Choose the correct answer:

That’s the man………… house was burnt down.

A. why                                    B. whose                     C. who                            D. whom

Câu 10: Choose the correct answer:

My brother Jim, ……………. lives in Paris, is a doctor

A. that                                     B. who                          C. whom                         D. which

Câu 11: Choose the correct answer:

Many new houses ………………………  in this village now.

A. are building                B. are being built       C. built                            D. build

Câu 12: Choose the correct answer:

I am saving money…….. a cassette player.

   A. buy                                 B. bự buy                       C. bought                       D. buying

Câu 13: Choose the correct answer:

 I……….. you soon. I promise.

      A. will see                       B. am going bự see      C. will have seen           D. am seeing

Câu 14: Choose the correct answer:

The book……….. you bought yesterday is interesting.

          A. who                          B. whom                       C. which                         D. whose

Câu 15: Choose the correct answer:

I was ……………… with this program.

          A. bự bore                      B. boring                       C. bore                            D. bored

Câu 16: Choose the correct answer:

This morning I bought ………….. newspaper and ……………. magazine.

          A. a/the                         B. the/a                         C. the/the                       D. a/a

Câu 17: Choose the correct answer:

You………………..Mark. You know it’s a secret.

       A. should tell                  B. shouldn’t tell                C. couldn’t tell                    D. might tell

Câu 18: Choose the correct answer:

Ann: Are you going bự visit Britain next month?

Kim: Yes, …………………

A. I am                              B. I do                           C. I like                            D. I can.

Câu 19: Choose the correct answer:

…………….. kind of music do you like?

A. What                            B. When                       C. Why                            D. How

Câu 20: Choose the word which has the same meaning as the underlined part:

I feel tired. I …………….. get sick.

          A. will                            B. am going bự           C. are going bự               D. won’t

Câu 21: Choose the word which has the same meaning as the underlined part:

Peter: I don’t like smoking, especially in restaurants.

Jane: I think smoking …………………

          A. should be banned                                   B should ban                     C. should banned                 D should bự ban

Câu 22: Choose the underlined part that needs correcting:

It was not until last Sunday when I realized I had been wrong.

     A           B                         C                            D

Câu 23: Choose the underlined part that needs correcting:

If the rain stopped, I would have gone for a walk.

     A             B                   C                  D

Read the passage below and choose the best complete:

No other sporting event captures the world’s imagination like the FIFA World Cup. Ever since the first tentative competition in Uruguay in 1930, FIFA’s flagship has constantly grown in popularity and prestige.

A group of visionary French football administrators, led in the 1920s by the innovative Jules Rimet, are credited with the original idea of bringing the world’s strongest national football teams together bự compete for the title of World Champions. The original gold trophy bore Jules Rimet’s name and was contested three times in the 1930s, before the Second World War put a 12-year stop bự the competition:

When it resumed, the FIFA World Cup rapidly advanced bự its undisputed status as the greatest single sporting event of the modern world. Held since 1958 alternately in Europe and the Americas, the World Cup broke new ground with the Executive Committee’s decision in May 1996 bự select Korea and Japan as co-hosts for the 2002 edition.

Today, the FIFA World Cup holds the entire global public under its spell. An accumulated audience of over 37 billion people watched the France 98 tournament, including approximately 1.3 billion for the final alone, while over 2.7 million people flocked bự watch the 64 matches in the French stadia.

After all these years and so many changes, however, the main focus of the FIFA World Cup remains the same the glistening golden trophy, which is the embodiment of every footballer’s ambition.

Câu 24. The first World Cup tournament was held in ………..

       A. 1920                     B. 1930                        C. 1958                       D. 1996

Câu 25: Who are believed bự be responsible for the original idea of competing for the title of World Champions?

A. Jules Rimet.                                             B. French football administrators.

C. The FIFA.                                                  D. The Executive Committee.

Câu 26: The FIFA World Cup ………….

A. bore Jules Rimet’s name.                       B. was held three times in the 1930.

C. resumed in 1958.                                                                         D. was halted by the outbreak of the war.

Câu 27: The 2002  World Cup …………

A. was the second World Cup held in Asia.                                  D. broke a new ground.

C. was held in Korea in cooperation with Japan. B. was decided in May 1996.

Câu 28: How many .people watch the France 98 tournament?

       A. 37 billion             B. 3 billion                   C. 2.7 billion             D. 41 billion

B. PHẦN TỰ LUẬN (3điểm)

Do as directed in parentheses:

1. We didn’t leave the office until 5pm..(Rewrite: It was not until ……… that …)

    It was not until 5p.m that we left the office.

2. People speak English all over the world. (Turn into the passive voice)

    English is spoken all over the world.

3. Lan did not have a city map, so she got lost her way. (Rewrite the sentence beginning with If)

    If Lan had had a city map, she wouldn’t have got lost her way.         

4. The movie was disappointing.

( Rewritethe sentence using an adjective ending -ed)

We …………………………………………………..

We were disappointed with the movie .

5. I like pop music. (Make question for the underlined phrase)

What kind of music do you like?

6. In spite of the crowded cửa hàng, people are not buying much. (Rewrite the sentence beginning with Although)

Although the cửa hàng is crowded, people are not buying much.

Trên đây là nội dung Bộ 5 đề thi HK2 môn Tiếng Anh 10 có đáp án 5 2021 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu dụng khác các em chọn công dụng xem trực tuyến hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành quả cao trong học tập.

Mời các em tham khảo các tài liệu có liên can:

Bộ 5 đề thi HK2 môn Tiếng Anh 10 có đáp án 5 2021 Trường THPT Đinh Tiên Hoàng
Bộ 5 đề thi HK2 môn Tiếng Anh 10 có đáp án 5 2021 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Bộ 5 đề thi HK2 môn Tiếng Anh 10 có đáp án 5 2021 Trường THPT Bùi Thị Xuân

Chúc các em học tập tốt!

Bộ 5 đề thi HK2 môn Tiếng Anh 10 có đáp án 5 2021 Trường THPT Đinh Tiên Hoàng

358

Bộ 5 đề thi HK2 môn Tiếng Anh 10 có đáp án 5 2021 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

414

Bộ 5 đề thi HK2 môn Tiếng Anh 10 có đáp án 5 2021 Trường THPT Bùi Thị Xuân

1049

Bộ 5 đề thi HK2 môn Tiếng Anh 10 có đáp án 5 2021 Trường THPT Lê Quý Đôn

1598

Bộ 5 đề thi HK2 môn Tiếng Anh 10 có đáp án 5 2021 Trường THPT Nguyễn Khuyến

921

Bộ 5 đề thi HK2 môn Tiếng Anh 10 có đáp án 5 2021 Trường THPT Phan Đình Phùng

3336

Bộ 5 đề thi HK2 môn Tiếng Anh 10 có đáp án 5 2021 Trường THPT Nguyễn Trãi

6399

[rule_2_plain]

#Bộ #đề #thi #HK2 #môn #Tiếng #Anh #có #đáp #án #5 #Trường #THPT #Nguyễn #Bỉnh #Khiêm

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Bộ 5 đề thi HK2 môn Tiếng Anh 10 có đáp án năm 2021 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Bộ 5 đề thi HK2 môn Tiếng Anh 10 có đáp án năm 2021 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Bộ 5 đề thi HK2 môn Tiếng Anh 10 có đáp án năm 2021 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Bộ 5 đề thi HK2 môn Tiếng Anh 10 có đáp án năm 2021 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-09-24 01:46:59. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

https://mobitool.net/ruou-vang-y-gia-bao-nhieu-cac-loai-ruou-vang-y-ngon-cao-cap.html

Published

on

https://mobitool.net/ruou-vang-y-gia-bao-nhieu-cac-loai-ruou-vang-y-ngon-cao-cap.html

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “https://mobitool.net/ruou-vang-y-gia-bao-nhieu-cac-loai-ruou-vang-y-ngon-cao-cap.html❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “https://mobitool.net/ruou-vang-y-gia-bao-nhieu-cac-loai-ruou-vang-y-ngon-cao-cap.html” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “https://mobitool.net/ruou-vang-y-gia-bao-nhieu-cac-loai-ruou-vang-y-ngon-cao-cap.html [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “https://mobitool.net/ruou-vang-y-gia-bao-nhieu-cac-loai-ruou-vang-y-ngon-cao-cap.html” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-09-28 13:02:31. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Xem thêm  Mẫu BCTK: Báo cáo tổng kết công tác Đảng
Continue Reading

Blog

https://mobitool.net/may-giat-electrolux-cua-nuoc-nao-co-tot-khong-co-nen-mua-khong.html

Published

on

https://mobitool.net/may-giat-electrolux-cua-nuoc-nao-co-tot-khong-co-nen-mua-khong.html

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “https://mobitool.net/may-giat-electrolux-cua-nuoc-nao-co-tot-khong-co-nen-mua-khong.html❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “https://mobitool.net/may-giat-electrolux-cua-nuoc-nao-co-tot-khong-co-nen-mua-khong.html” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “https://mobitool.net/may-giat-electrolux-cua-nuoc-nao-co-tot-khong-co-nen-mua-khong.html [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “https://mobitool.net/may-giat-electrolux-cua-nuoc-nao-co-tot-khong-co-nen-mua-khong.html” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-09-28 13:00:52. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Xem thêm  Mai Hồng Ngọc là ai? Điều đặc biệt về Mai Hồng Ngọc chưa ai biết
Continue Reading

Blog

https://mobitool.net/facebook-tinh-dua-cuoc-goi-thoai-va-video-tro-lai-ung-dung-chinh.html

Published

on

https://mobitool.net/facebook-tinh-dua-cuoc-goi-thoai-va-video-tro-lai-ung-dung-chinh.html

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “https://mobitool.net/facebook-tinh-dua-cuoc-goi-thoai-va-video-tro-lai-ung-dung-chinh.html❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “https://mobitool.net/facebook-tinh-dua-cuoc-goi-thoai-va-video-tro-lai-ung-dung-chinh.html” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “https://mobitool.net/facebook-tinh-dua-cuoc-goi-thoai-va-video-tro-lai-ung-dung-chinh.html [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “https://mobitool.net/facebook-tinh-dua-cuoc-goi-thoai-va-video-tro-lai-ung-dung-chinh.html” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-09-28 12:59:33. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Xem thêm  Cảnh sát cơ động là gì? Những điều đặc biệt về cảnh sát cơ động Việt Nam
Continue Reading

Trending