Connect with us

Blog

Bộ 5 đề thi HK1 môn Sinh học 12 năm 2021-2022 – Trường THPT Hoằng Hóa có đáp án

Published

on

Bộ 5 đề thi HK1 môn Sinh học 12 5 2021-2022 – Trường THPT Hoằng Hóa có đáp án

[rule_3_plain]

HỌC247 xin giới thiệu tới các em nội dung tài liệu Bộ 5 đề thi HK1 môn Sinh học 12 5 2021-2022 – Trường THPT Hoằng Hóa có đáp án bao gồm phần trắc nghiệm và tự luận có đáp án sẽ giúp các em ôn tập và củng cố tri thức đã học. Mời các em cùng tham khảo!

TRƯỜNG THPT HOẰNG HÓA

ĐỀ THI HỌC KÌ 1

NĂM HỌC 2021-2022

MÔN SINH HỌC 12

Thời gian làm bài: 45 phút

(Không kể thời kì phát đề)

1. ĐỀ SỐ 1

Câu 1: Ở 1 loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Alen B quy định thân cao là trội hoàn toàn so với alen b quy định thân thấp. Biết ko có đột biến xảy ra, tính theo lý thuyết phép lai AaBb x Aabb cho đời con có kiểu hình hoa đỏ, thân cao chiếm tỉ lệ.

A. 37,5%                                B. 6,25%                            C. 56,25%                          D. 18,75%

Câu 2: Trong cặp thể nhiễm sắc giới tính XY vùng ko đồng nhất chứa các gen

A. đặc thù cho từng thể nhiễm sắc.                               B. alen với nhau.

C. di truyền như các gen trên NST thường.                     D. còn đó thành từng cặp tương ứng.

Câu 3: Trong các thí dụ sau, có bao lăm thí dụ là thường biến?

1. Cây bàng rụng lá về mùa đông, sang xuân lại đâm chồi nảy lộc.

2. 1 số loài thú xứ lạnh, mùa đông có bộ lông dày màu trắng.

3. Người mắc hội chứng Đao thường thấp nhỏ, má mập, khe mắt xếch, lưỡi dày.

4. Các cây hoa cẩm tú cầu mặc dầu có cùng kiểu gen mà màu sắc hoa lại lệ thuộc vào độ pH của đất.

A. 4                                        B. 3                                    C. 2                                    D. 1

Câu 4: Điều nào sau đây về quần thể tự phối là sai?

A. Quần thể biểu lộ tính đa hình.

B. Sự chọn lựa ko mang đến hiệu quả đối với con cháu của 1 cá thể thuần chủng tự thụ phấn.

C. Số cá thể đồng hợp tăng, số cá thể dị hợp giảm.

D. Quần thể bị phân dần thành những dòng thuần có kiểu gen không giống nhau.

Câu 5: 1 thân thể có kiểu gen AaBbDdEe, các gen phân ly độc lập. Cho rằng công đoạn giảm phân tầm thường và ko có đột biến xảy ra. Số loại giao tử ít ra và nhiều nhất có thể được tạo ra từ 2 tế bào sinh tinh lần là lượt:

A. 1 và 8                                 B. 2 và 16                          C. 2 và 4                            D. 1 và 16

Câu 6: Thân thể có kiểu gen AaBb  giảm phân tạo 16 loại giao tử, trong đấy loại giao tử AbDe chiếm tỉ lệ 4,5%. Biết rằng ko có đột biến xảy ra, tần số hoán vị gen là:

A. 18%                                   B. 40%                               C. 36%                               D. 24%

Câu 7: Có bao lăm thành quả dưới đây là phần mềm của tạo giống bằng công nghệ tế bào:

1. Tạo giống cây trồng lưỡng bội có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các gen.

2. Tạo giống cừu sản sinh prôtêin huyết thanh của người trong sữa.

3. Tạo giống lúa “gạo vàng” có bản lĩnh tổng hợp b-caroten trong hạt.

4. Tạo giống cây trồng có kiểu gen tương đồng.

A. 4                                        B. 2                                    C. 3                                    D. 1

Câu 8: Đơn vị cấu trúc căn bản của NST ở sinh vật nhân thực gồm 1 đoạn ADN chứa khoảng 146 cặp nuclêôtit quấn quanh 13/4 vòng 8 phân tử Prôtêin histôn được gọi là:

A. Nuclêôtit                           B. polixôm                         C. Ribôxôm                       D. Nuclêoxôm

Câu 9: Gen B có khối lượng phân tử bằng 7,2.105 đvc và có 2868 kết hợp hiđrô. 1 đột biến điểm làm gen B chuyển đổi thành gen b, số kết hợp hiđrô của gen đột biến b bằng 2866. Khi cặp gen Bb cùng lúc nhân đôi thì số nuclêôtit mỗi loại môi trường nội bào cần phân phối là:

A. A = T = 935; G =X = 1465                                          B. A = T = 1463; G = X = 936

C. A = T = 935; G = X = 1464                                         D. A = T = 937; G =X = 1464

Câu 10: Cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng các gen phân ly độc lập, trội lặn hoàn toàn và ko có đột biến xảy ra. Tính theo lý thuyết, phép lai AaBbDdEe x AaBbDdEe cho đời con có kiểu hình mang ít ra 1 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ:

A. 9/256                                 B. 175/256                         C. 81/256                           D. 27/256

Câu 11: Từ 1 phân tử ADN thuở đầu được ghi lại N15 trên cả 2 mạch đơn, qua 1 số lần nhân đôi trong môi trường chỉ chứa N14 đã hình thành tổng số 32 phân tử ADN. Trong các phân tử ADN được tạo ra, có bao lăm phân tử ADN chứa cả N14 và N15?

A. 2.                                     B. 4.                                 C. 16.                               D. 32.

Câu 12: Khi nói về opêron Lac ở vi khuẩn E.coli, có bao lăm phát biểu sau đây sai?

I. Gen điều hòa (R) nằm trong thành phần của opêron Lac.

II. Vùng vận hành (O) là nơi prôtêin ức chế có thể kết hợp làm ngăn cản sự phiên mã.

III. Khi môi trường ko có lactôzơ thì gen điều hòa (R) vẫn có thể phiên mã.

IV. Khi gen cấu trúc A và gen cấu trúc Z đều phiên mã 10 lần thì gen cấu trúc Y cũng phiên mã 10 lần.

A. 4                                      B. 1                                  C. 3                                  D. 2

Câu 13: Ở động vật có vú và ruồi giấm cặp thể nhiễm sắc giới tính ở :

A. Con cái XX, con đực là XO.                                 

B. Con cái XO, con đực là XY. 

C. Con cái là XX, con đực là XY.                             

D. Con cái XY, con đực là XX.

Câu 14: Thí dụ nào sau đây nói lên tính thoái hóa của mã di truyền?

A. Bộ 3 5/UUA3/, 5/XUG3/ quy định tổng hợp lơxin.

B. Bộ 3 5/AUG3/ quy định tổng hợp mêtiônin và mang dấu hiệu khởi đầu dịch mã.

C. Bộ 3 5/UUX3/ quy định tổng hợp phêninalanin.

D. Bộ 3 5/AGU3/ quy định tổng hợp serin.

Câu 15: Đột biến thể đa bội là dạng đột biến:

A. Nhiễm sắc thể bị chỉnh sửa cấu trúc.

B. Bộ thể nhiễm sắc bị thừa 1 số thể nhiễm sắc.

C. Bộ thể nhiễm sắc bị thiếu 1 số thể nhiễm sắc.

D. Bộ thể nhiễm sắc nâng cao theo bội số của n và bự hơn 2n.

Câu 16: Đậu Hà Lan có bộ thể nhiễm sắc lưỡng bội 2n = 14. Tế bào sinh dưỡng của thể 3 thuộc loài này có bao lăm thể nhiễm sắc?

A. 42.                                   B. 13.                               C. 15.                               D. 21.

Câu 17: 1 cá thể của 1 loài động vật có bộ thể nhiễm sắc (2n = 20). Khi quan sát công đoạn giảm phân của 1000 tế bào sinh tinh, người ta thấy có 40 tế bào có cặp NST số 5 ko phân li trong giảm phân I, các sự kiện trong giảm phân diễn ra tầm thường. Các tế bào còn lại giảm phân tầm thường. Loại giao tử chứa 9 NST chiếm tỷ lệ?

A. 98%.                                B. 4%.                              C. 49%.                            D. 2%.

Câu 18: Cá thể mang đột biến đã biểu lộ trên kiểu hình của thân thể được gọi là:

A. Đột biến.                          B. Thể đột biến.               C. Biến dị tổ hợp.            D. Thường biến.

Câu 19: 1 gen ở sinh vật nhân sơ tiến hành phiên mã 5 lần, số phân tử ARN tạo thành là

A. 3.                                     B. 1.                                 C. 5.                                 D. 4.

Câu 20: Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây sai?

A. Đột biến thay thế 1 cặp nuclêôtit luôn dẫn tới chấm dứt sớm công đoạn dịch mã.

B. Đột biến gen tạo ra các alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể.

C. Đột biến điểm là dạng đột biến gen liên can tới 1 cặp nuclêôtit.

D. Đột biến gen có thể gây hại mà cũng có thể vô hại hoặc hữu ích cho thể đột biến.

Câu 21: Trong chẩn đoán trước sinh, kĩ thuật chọc dò dịch ối nhằm dò la

A. tế bào tử cung của người mẹ.         

B. thuộc tính của nước ối.

C. tuổi của thai nhi.

D. tế bào thai bong ra trong nước ối.            

Câu 22: Các mạch đơn mới được tổng hợp lúc nhân đôi ADN tạo nên theo chiều

A. 5’ tới 3’.       

B. 3’ tới 5’.       

C. tháo xoắn của ADN.         

D. của mạch khuôn.

Câu 23: Các loài động vật có xương sống từ cá tới người giống nhau nhất ở

A. cấu tạo hộp sọ.

B. địa điểm xếp đặt các nội quan.

C. môi trường sử dụng ôxi.

D. công đoạn sớm của công đoạn tăng trưởng phôi.     

Câu 24: Loại đột biến gen nảy sinh do bắt cặp nhầm giữa các nuclêôtit ko theo nguyên lý bổ sung lúc ADN tự nhân đôi là:

A. thay thế 1 cặp nuclêotit.                          

B. mất 1 cặp nuclêotit.  

C. thêm 1 cặp nuclêotit.                                            

D. thêm hoặc mất 1 cặp nuclêotit.

Câu 25: 1 loài có 40 nhóm gen kết hợp, loài này có bộ thể nhiễm sắc lưỡng bội 2n bằng

A. 40.                 

B. 80.                 

C. 160.   

D. 20.

Câu 26: Mỗi gen quy định 1 tính trạng, các gen trội là trội hoàn toàn. Phép lai cho lứa tuổi sau phân li kiểu hình theo tỷ lệ 1:1:1:1 là :

A. Aabb    x    aabb.

B. Aabb    x    aaBb.

C. AaBb    x    Aabb.

D. Aabb    x    Aabb.                      

Câu 27: Ở ruồi giấm, mắt đỏ trội hoàn toàn so với mắt trắng có gen nằm trên NST X. Cho ruồi cái mắt đỏ thuần chủng giao hợp với ruồi đực mắt trắng được F1, cho F1 giao hợp với nhau, kết quả nhận được ruồi F2 theo lí thuyết là

A. 3 ruồi mắt đỏ : 1 ruồi mắt trắng.                                    

B. 3 ruồi mắt đỏ : 1 ruồi mắt trắng (toàn ruồi đực).          

C. 3 ruồi mắt đỏ : 1 ruồi mắt trắng (toàn ruồi cái).

D. 1 ruồi cái mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt trắng .

Câu 28: Bộ NST lưỡng bội của 1 loài là 2n = 24. Số lượng NST được dự báo ở thể tam bội của loài này là:

A. 36.

B. 48. 

C. 24.

D. 72.

Câu 29: Giống dâu tằm tam bội được tạo ra từ kết quả của bí quyết

Xem thêm  Trải nghiệm tính năng Continuum trên Lumia 950 XL

A. dùng kĩ thuật cấy gen.                          

B. gây đột biến nhân tạo rồi chọn lựa.                       

C. gây đột biến liên kết với lai tạo.

D. lai giống rồi chọn lựa.                          

Câu 30: 1 quần thể bắt đầu có tần số kiểu gen dị hợp là 0,6. Sau 2 lứa tuổi tự thụ phấn liên tục thì tần số kiểu gen dị hợp này trong quần thể sẽ là:

A. 0,1                

B. 0,3

C. 0,15                 

D. 0,6 

Câu 31. Thể đồng hợp là thân thể mang:

A. 2 alen giống nhau của cùng 1 gen.                   

B. 2 hoặc nhiều alen giống nhau của cùng 1 gen

C. Nnhiều alen không giống nhau của cùng 1 gen.

D. 2 hoặc nhiều alen khác  nhau của cùng 1 gen

Câu 32. Menden đã thực hiện việc lai phân tách bằng cách :

A. Lai giữa 2 thân thể có kiểu hình trội với nhau.                             

B. Lai giữa 2 thân thể thuần chủng không giống nhau bởi 1 cặp tính trạng tương phản.

C. Lai giữa thân thể đồng hợp tử với thân thể mang kiểu hình lặn.        

D. Lai giữa thân thể mang kiểu hình trội chưa biết kiểu gen với thân thể có kiểu hình lặn.

Câu 33. Trong trường hợp các gen phân li độc lập, tổ hợp tự do. Cá thể có kiểu gen AaBbCc giảm phân tầm thường có thể tạo ra?

A.16 loại giao tử.                    B. 2 loại giao tử.                    

C. 4 loại giao tử.                     D. 8 loại giao tử.

Câu 34. Khi cho giao phấn 2 thứ đậu thơm thuần chủng hoa đỏ thẫm và hoa trắng với nhau, F1 được toàn đậu đỏ thẫm, F2 nhận được 15/16 đỏ : 1/16 trắng. Biết rằng các gen qui định tính trạng nằm trên thể nhiễm sắc thường. Tính trạng trên chịu sự chi phối của quy luật tương tác gen kiểu?

A. Át chế hoặc cộng gộp.       B. Át chế hoặc bổ trợ.            

C. Bổ trợ hoặc cộng gộp.        D. Cộng gộp

Câu 35. Kiểu hình của thân thể do nhân tố nào quy định?

A. Điều kiện môi trường.                                            B. Tthời kỳ sinh trưởng.     

C. Kiểu gen của thân thể.                                               D. Kiểu gen tương tác với môi trường.

Câu 36. Cặp NST giới tính quy định giới tính nào dưới đây ko đúng :

A. Ở người : XX – nữ ; XY – nam.                  B. Ở ruồi giấm : XX – đực ; XY – cái.

C. Ở gà : XX – trống ; XY – mái.                     D. Ở lợn : XX – cái ; XY – đực.

Câu 37. Phát biểu nào sau đây là đúng lúc nói về tần số hoán vị gen?

A. Tần số hoán vị gen ko vượt quá 50%.                        

B. Tần số hoán vị gen luôn bằng 50%.

C. Các gen nằm càng gần nhau trên 1 thể nhiễm sắc thì tần số hoán vị gen càng cao.

D. Tần số hoán vị gen bự hơn 50%.

Câu 38. Phép lai sau P: AaBBCCDdEE x AaBBCCDdEE sẽ cho số kiểu gen là?

A. 3                                B. 9                          C. 27                        D. 243

Câu 39. Bệnh loạn sắc (do gen lặn nằm trên thể nhiễm sắc giới tính X gây nên) thường thấy ở nam ít thấy ở nữ vì nam giới?

A. Chỉ cần mang 1 gen gây bệnh đã biểu lộ, nữ cần mang 2 gen lặn mới biểu lộ.

B. Cần mang 2 gen gây bệnh đã biểu lộ, nữ cần mang 2 gen lặn mới biểu lộ.

C. Chỉ cần mang 1 gen đã biểu lộ, nữ cần mang 1 gen lặn mới biểu lộ.

D. Cần mang 1 gen đã biểu lộ, nữ cần mang 2 gen lặn mới biểu lộ

Câu 40. Hoán vị gen thường bé hơn 50% vì?

A. Các gen trong tế bào phần bự di truyền độc lập hoặc kết hợp gen hoàn toàn.

B. Các gen trên 1 thể nhiễm sắc có xu thế chính yếu là kết hợp, nếu có hoán vị gen xảy ra chỉ xảy ra giữa 2 trong 4 crômatit khác nguồn của cặp NST kép đồng nhất.

C. Chỉ có các gen ở gần nhau hoặc ở xa tâm động mới xảy ra hoán vị gen.  

D. Hoán vị gen xảy ra còn lệ thuộc vào giới, loài, cá thể.

2. ĐỀ SỐ 2

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN SINH HỌC 12- TRƯỜNG THPT HOẰNG HÓA- ĐỀ 02

Câu 1: Phương pháp nào sau đây ko được sử dụng để tạo điểm cộng lai?

A. lai khác dòng kép              B. lai phân tách                  C. lai khác dòng đơn         D. lai thuận nghịch

Câu 2: Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao là trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Cho cây thân cao (P) tự thụ phấn, nhận được F1 gồm 75% cây thân cao và 25% cây thân thấp. Cho tất cả các cây thân cao F1 giao phấn với cây thân thấp. Theo lý thuyết, đời con có kiểu hình phân ly theo tỉ lệ:

A. 3 cây thân thấp : 1 thân cao                                         B. 1 thân cao : 1 thân thấp

C. 3 thân cao : 1 thân thấp                                                D. 2 cây thân cao : 1 thân thấp

Câu 3: Kết quả phép lai thuận, nghịch không giống nhau về kiểu hình. Tính trạng có thể đều hoặc ko đều ở 2 giới thì cho phép khẳng định.

A. Tính trạng do gen nằm trên NST thường quy định

B. Tính trạng do gen nằm trong tế bào chất quy định

C. Tính trạng do gen nằm trên NST giới tính quy định

D. Tính trạng do gen nằm ở ti thể quy định

Câu 4: Nuôi cấy hạt phấn của 1 cây lưỡng bội có kiểu gen Aabb để hình thành các mô đơn bội. Sau đấy xử lý các mô đơn bội này bằng consixin gây lưỡng bội hóa và kích thích chúng trở thành cây hoàn chỉnh,       các cây này có kiểu gen là:

A. AAAb, Aaab                     B. Aabb, abbb                    C. Abbb, aaab                    D. AAbb, aabb

Câu 5: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Trong cùng 1 loại tế bào, các loại mARN không giống nhau có tuổi thọ y chang.

B. Các prôtêin sau lúc được tổng hợp vẫn chịu sự kiểm soát của các enzim.

C. Điều hòa hoạt động của gen ở tế bào nhân sơ xảy ra chính yếu ở chừng độ phiên mã.

D. Đại bộ phận các gen trong tế bào ko hoạt động hoặc nhập vai trò điều hòa.

Câu 6: Ở người, bệnh loạn sắc do gen lặn quy định nằm trên NST X, ko có alen tương ứng trên Y.         1 người đàn bà nhìn màu tầm thường lấy 1 người chồng bị bệnh loạn sắc, họ sinh 1 đàn ông bị bệnh loạn sắc. Kết luận đúng là:

A. Gen bệnh của đàn ông vững chắc lấy từ bố.                 B. Gen bệnh của đàn ông lấy từ bố hoặc mẹ.

C. Gen bệnh của đàn ông lấy từ bố và mẹ                        D. Gen bệnh của đàn ông lấy từ mẹ.

Câu 7: Điều kiện căn bản bảo đảm cho sự di truyền độc lập các cặp tính trạng là

A. gen trội phải lấn lướt hoàn toàn gen lặn                          B. số lượng cá thể nghiên cứu phải bự

C. mỗi gen phải nằm trên mỗi NST không giống nhau                D. các gen ko có hoà lẫn vào nhau

Câu 8: Trong chọn giống, để tạo các giống cây trồng lấy rễ, thân, lá có năng suất cao, người ta thường sử dụng bí quyết gây đột biến

A. mất đoạn                            B. lệch bội                         C. chuyển đoạn                  D. đa bội

Câu 9: Ở động vật, để nghiên cứu mức phản ứng của 1 kiểu gen nào đấy cần tạo ra các cá thể

A. có cùng kiểu hình              B. có kiểu hình không giống nhau

C. có cùng kiểu gen               D. có kiểu gen không giống nhau

Câu 10: Biết rằng mỗi gen quy định 1 tính trạng, alen trội là bội hoàn toàn và ko xảy ra đột biến. Cho các phép lai sau:

1) AaBb x aabb                                  2)              3)             4) AaBb x AABb

Có bao lăm phép lai cho đời con có tỉ lệ kiểu gen giống tỉ lệ kiểu hình?

A. 1                                        B. 3                                    C. 2                                    D. 4

Câu 11: Khi nói về đột biến gen, có bao lăm phát biểu nào sau đây đúng?

I. Gen đột biến lúc đã nảy sinh vững chắc được biểu lộ ngay ra kiểu hình.

II. Chừng độ gây hại của alen đột biến lệ thuộc vào môi trường và tổ hợp gen.

III. Đột biến gen có thể gây hại mà cũng có thể có thể vô hại hoặc hữu ích cho thể đột biến.

IV. Đột biến gen chỉ xảy ra trong nguyên phân nhưng ko xảy ra trong giảm phân.

V. Đột biến gen có thể xảy ra ở cả tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục

A. 2.                                     B. 3.                                 C. 4.                                 D. 5.

Câu 12: Trong các dạng đột biến gen, dạng nào sau đây ko làm chỉnh sửa chiều dài của gen?

A. Mất hoặc thêm 1 cặp nuclêôtit.                           B. Thay thế 1 cặp nuclêôtit.

C. Mất 1 cặp nuclêôtit.                                             D. Thêm 1 cặp nuclêôtit.

Câu 13: Để biết xác thực kiểu gen của 1 cá thể có kiểu hình trội có thể căn cứ vào kết quả của phép lai nào sau đây?

A. Lai thuận nghịch.                                                     B. Giao phối cận huyết ở động vật.

C. Tự thụ phấn ở thực vật.                                           D. Lai phân tách.

Câu 14: Nuclêôtit là đơn phân cấu hình thành phân tử nào sau đây?

A. Lipit.                                B. Prôtêin.                       C. ADN.                          D. Cacbôhidrat.

Câu 15: Mã di truyền có tính bình thường, nghĩa là

A. 1 bộ 3 chỉ mã hoá cho 1 loại axit amin.

B. mã di truyền được đọc từ 1 điểm xác định, ko chồng gối lên nhau.

C. tất cả các loài đều dùng chung 1 bộ mã di truyền, trừ 1 vài ngoại lệ.

D. nhiều bộ 3 không giống nhau cùng xác định cho 1 loại axit amin.

Câu 16: Các côđon nào sau đây ko mã hoá cho axit amin?

A. UUG, UUA, UAX.         B. UAG, UAA, UGA.    C. UGU, AAA, UGG.    D. AUG, UUU, GGA.

Câu 17: Các gen phân li độc lập, mỗi gen qui định 1 tính trạng. Tỷ lệ kiểu hình A-bbccD-  ở đời con từ phép lai AaBbCcdd  ×  AABbCcDd là bao lăm?

A. 1/32.                                B. 1/64.                            C. 1/16.                            D. 1/8.

Câu 18: Theo Jacôp và Mônô, các thành phần cấu tạo của opêron Lac gồm:

A. gen điều hoà (R), nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A), vùng vận hành (O).

B. gen điều hoà (R), nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A), vùng vận hành (O), vùng khởi động (P).

C. vùng khởi động (P), vùng vận hành (O), nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A).

Xem thêm  Microsoft công bố tính năng “Simple Markup” được mong đợi nhiều nhất trên Word Online, phiên bản web

D. gen điều hoà (R), nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A), vùng khởi động (P).

Câu 19: Mạch gốc của gen có trình tự các nuclêôtit  3′ ATGXTAG 5′. Trình tự các nuclêôtit của mạch bổ sung là

A. 3′ ATGXTAG 5′.             B. 5′ TAXGATX 3′.        C. 3′ UAXGAUX 5′.       D. 5′ UAXGAUX 3′.

Câu 20: 1 loài thực vật có bộ thể nhiễm sắc lưỡng bội 2n = 24. Giả sử đột biến làm nảy sinh thể 1 ở tất cả các cặp thể nhiễm sắc. Theo lí thuyết, có tối đa bao lăm dạng thể 1 không giống nhau thuộc loài này?

A. 12.                                   B. 24.                               C. 25.                               D. 23.

—{Để xem nội dung đề từ câu 21 – 40 đề số 2, các em vui lòng đăng nhập vào HỌC247 để xem trực tuyến hoặc tải về}— 

3. ĐỀ SỐ 3

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN SINH HỌC 12- TRƯỜNG THPT HOẰNG HÓA- ĐỀ 03

Câu 1: Trong 1 quần thể thực vật, thân cao là trội hoàn toàn so với thân thấp, quần thể nào sau đây luôn đạt hiện trạng thăng bằng theo định luật Hacđi-Vanbec:

A. Toàn thân thấp                                                        B. Toàn thân cao

C. 1/2 thân cao : 1/2 thân thấp                                     D. 1/4 thân cao, còn lại thân thấp

Câu 2: 1 loài động vật ngẫu phối, xét 1 gen có 2 alen, alen A trội hoàn toàn so với alen a. Có 4 quần thể thuộc loài này đều ở hiện trạng thăng bằng di truyền về gen trên và có tỉ lệ kiểu hình lặn như sau:

Quần thể

1

2

3

4

Tỉ lệ kiểu hình lặn

64%

6,25%

9%

25%

Trong các quần thể trên, quần thể nào có tần số kiểu gen dị hợp tử cao nhất?

A. Quần thể 4                    B. Quần thể 1                    C. Quần thể 3                    D. Quần thể 2

Câu 3: Xét 2 cặp gen: cặp gen Aa nằm trên NST số 1 và Bb nằm trên NST số 2. 1 tế bào sinh tinh trùng có kiểu gen AaBb lúc giảm phân cặp NST số 1 ko phân ly ở kỳ sau của giảm phân I, giảm phân II tầm thường, các tế bào khác diễn ra tầm thường thì tế bào này có thể sinh ra những loại giao tử nào?

A. AAB, b hoặc aaBb       B. AaB, Aab, 0                  C. AaB, b, 0                      D. AaB, b hoặc Aab, B

Câu 4: Quá trình tổng hợp prôtêin còn được gọi là công đoạn dịch mã vì:

A. Đây là công đoạn tổng hợp chuỗi pôlipeptit trong nhân tế bào.

B. Đây là công đoạn truyền đạt thông tin di truyền từ nhân ra tế bào chất.

C. Đây là công đoạn chuyển thông tin từ dạng mã di truyền trên mARN thành các axit amin.

D. Quá trình này diễn ra theo nguyên lý bổ sung và có sự tham dự của ribôxôm.

Câu 5: 1 loài thực vật có bộ NST 2n = 20. Số lượng NST có trong tế bào sinh dưỡng của thể 1 và thể 3 thuộc loài này lần là lượt:

A. 9 và 11                          B. 19 và 21                        C. 19 và 20                        D. 18 và 19

Câu 6: Tất cả các loài sinh vật đều có chung 1 bộ mã di truyền, trừ 1 vài ngoại lệ, điều này biểu lộ đặc điểm gì của mã di truyền?

A. Mã di truyền có tính thoái hóa                                B. Mã di truyền có tính bình thường

C. Mã di truyền có tính đặc hiệu                                 D. Mã di truyền luôn là mã bộ 3.

Câu 7: Cơ sở tế bào học của định luật phân ly độc lập:

A. Các cặp NST đồng nhất phân ly về các giao tử 1 cách độc lập dẫn tới sự phân li độc lập của các cặp alen tương ứng.

B. Sự phân ly độc lập và tổ hợp tự do của các cặp tính trạng.

C. F1 là thân thể lai mà tạo giao tử tinh khiết.

D. Sự phân ly và tổ hợp NST kép trong giảm phân và thụ tinh dẫn tới phân ly và tổ hợp các cặp gen.

Câu 8: Khi nói về đột biến lệch bội, phát biểu nào sau đây sai?

A. Đột biến lệch bội có thể nảy sinh trong nguyên phân hoặc trong giảm phân.

B. Đột biến lệch bội làm chỉnh sửa số lượng ở 1 hoặc 1 số cặp NST.

C. Đột biến lệch bội xảy ra do rối loạn phân bào khiến cho 1 hoặc 1 số cặp NST ko phân ly.

D. Đột biến lệch bội chỉ xảy ra ở NST thường, ko xảy ra ở NST giới tính.

Câu 9: Thân thể có kiểu gen Dd, mỗi gen quy định 1 tính trạng và trội hoặc lặn hoàn toàn lai phân tách có hoán vị gen với tần số 20% thì tỉ lệ kiểu hình ở con lai là:

A. 9 : 9 : 3 : 3 : 1 : 1                                                     B. 3 : 3 : 3 : 3 : 1 : 1 : 1 : 1

C. 1 : 1: 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1                                           D. 4 : 4 : 4 : 4 : 1 : 1 : 1 : 1

Câu 10: Màu sắc của hoa loa kèn do kiểu gen nằm trong tế bào chất quy định, lấy hạt phấn của cây hoa màu vàng thụ phấn cho cây hoa màu xanh được F1 cho F1 tự thụ phấn, tỉ lệ kiểu hình ở đời F2 là:

A. 100% cây cho hoa màu xanh                                  B. 100% cây cho hoa màu vàng

C. 75% cây cho hoa màu vàng : 25% hoa màu xanh  D. 50% cây cho hoa màu vàng : 50% hoa màu xanh

Câu 11: Tự đa bội là dạng đột biến:

A. Làm tăng 1 số nguyên lần bộ NST đơn bội cùng 1 loài và bự hơn 2n.

B. Làm tăng 1 số nguyên lần bộ NST đơn bội của 2 loài không giống nhau và bự hơn 2n.

C. Làm tăng 1 số nguyên lần bộ NST lưỡng bội của cùng 1 loài và bự hơn 2n.

D. Làm tăng 1 số nguyên lần bộ NST lưỡng bội của 2 loài không giống nhau và bự hơn 2n.

Câu 12: Thân thể mang kiểu gen AaBb lúc giảm phân tầm thường cho số loại giao tử tối đa là:

A. 2.                                 B. 1.                                 C. 3.                                 D. 4.

Câu 13: Thể đa bội lẻ

A. có hàm lượng ADN nhiều gấp 2 lần so với thể lưỡng bội.

B. hầu như ko có bản lĩnh sinh sản hữu tính tầm thường.

C. có tế bào mang bộ thể nhiễm sắc 2n +1.

D. có bản lĩnh sinh sản hữu tính tầm thường như thể lưỡng bội.

Câu 14: Đặc điểm di truyền của các tính trạng được qui định bởi gen lặn nằm trên NST X:

A. Có hiện tượng di truyền chéo.                            B. Tính trạng chỉ biểu lộ ở cá thể mang XY.

C. Có hiện tượng di truyền thẳng.                           D. Tính trạng chỉ biểu lộ ở cá thể mang XX.

Câu 15: Theo lý thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu gen phân li theo tỷ lệ 1 : 1?

A. Bb × BB.                    B. bb × bb.                       C. BB × bb.                     D. Bb × Bb

Câu 16: Ở người, bệnh loạn sắc do đột biến lặn nằm trên thể nhiễm sắc giới tính X gây nên (Xm), gen trội M tương ứng quy định mắt tầm thường. 1 cặp vợ chồng sinh được 1 đàn ông tầm thường và 1 con gái loạn sắc. Kiểu gen của cặp vợ chồng này là:

A. XM Xm × XM Y           B. XM XM × XM Y           C. XM Xm × Xm Y           D. XM XM × Xm Y.

Câu 17: Bệnh bạch tạng ở người do đột biến gen lặn b nằm trên NST thường, alen B qui định da  tầm thường. 1 cặp vợ chồng đều tầm thường, họ sinh 1 con đầu lòng bị bạch tạng. Xác suất để họ sinh 1 con tiếp theo là đàn ông và ko bị bệnh bạch tạng?

A. 1/4.                              B. 3/8.                              C. 3/4.                              D. 1/8

Câu 18: Dạng đột biến gen nào sau đây khiến cho gen sau đột biến nâng cao 1 kết hợp hiđrô?

A. Thay 1 cặp A – T bằng 1 cặp G – X.          B. Mất 1 cặp A – T.

C. Mất 1 cặp G – X                                              D. Thay 1 cặp G – X bằng 1 cặp A – T.

Câu 19: Trong các bệnh sau đây ở người, bệnh nào là bệnh di truyền kết hợp với giới tính?
            1. Bệnh ung thư máu.                        

2. Bệnh tiểu đường.

3. Bệnh bạch tạng.                             

4. Bệnh máu khó đông.                   

5. Bệnh loạn sắc.

A. 2,3.                              B. 4,5.                              C. 2,5.                              D. 1,4.

Câu 20: Hiện tượng di truyền kết hợp với giới tính là hiện tượng

A. di truyền các tính trạng thường nhưng gen quy định chúng nằm trên NST thường.

B. di truyền các tính trạng giới tính nhưng gen quy định chúng nằm trên các NST thường.

C. di truyền các tính trạng thường nhưng gen quy định chúng nằm trong tế bào chất.

D. di truyền các tính trạng nhưng gen quy định chúng nằm trên NST giới tính.

—{Còn tiếp}— 

4. ĐỀ SỐ 4

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN SINH HỌC 12- TRƯỜNG THPT HOẰNG HÓA- ĐỀ 04

Câu 1. Bệnh bạch tạng là bệnh do gen lặn nằm trên nst thường gây ra. 1 cặp vợ chồng tầm thường mà cả 2 đều mang gen gây bệnh này. Họ cần tham vấn để sinh con. Bằng tri thức đã học của mình, anh (chị) sẽ tham vấn như thế nào cho cặp vợ chồng trên.

Câu 2. 1 quần thể có cấu trúc di truyền ở lứa tuổi khởi hành là: 0,6 AA : 0,4 Aa. Hỏi sau 1 lứa tuổi tự thụ phấn, cấu trúc di truyền của quần thể đấy sẽ như thế nào?

Câu 3. Cho biết mỗi tính trạng do 1 cặp gen quy định và phân li độc lập với nhau.Ở đời con của phép lai AaBbDdEe x AaBbDdEe, kiểu hình có 3 tính trạng lặn và 1 tính trạng trội chiếm tỷ lệ bao lăm %?

Câu 4. Ở 1 loài thực vật, gen A qui định quả đỏ trội hoàn toàn so với gen a qui định quả vàng. Cho cây 4n có kiểu gen aaaa giao phấn với cây 4n có kiểu gen AAaa. Em hãy xác định kết quả phân  về kiểu gen và kiểu hình ở đời F1?

ĐÁP ÁN

Câu 1

Quy ước: A: bt >> a: bạch tạng.

Ta có SĐL                  P:  Aa  x  Aa

            Ta được           F1: 1/4AA: 2/4Aa: 1/4 aa    

Tham mưu: nếu vợ chồng trên muốn sinh con thì theo lí thuyết tỷ lệ con mắc bệnh là 1/4  và tỷ lệ con ko bị bệnh là 3/4.

Câu 2.  

P: 0,6 AA : 0,4 Aa qua 1 lứa tuổi tự thụ ta có:

            F1: 0,6 AA : 0,4 ( 1/4 AA : 2/4 Aa : 1/4 aa)

     F1:       0,7 AA : 0,2 Aa : 0,1 aa

(HS có thể giải cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa)

—{Còn tiếp}— 

5. ĐỀ SỐ 5

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN SINH HỌC 12- TRƯỜNG THPT HOẰNG HÓA- ĐỀ 05

Câu 1 (TH): Ở 1 loài thực vật tính trạng hoa đỏ (A) trội hoàn toàn so với hoa vàng (a). Trong 1 quần thể thăng bằng di truyền có tỉ lệ cây hoa vàng bằng 1%. Tần số của alen A, a trong quần thể lần là lượt:

Xem thêm  Cách sử dụng Lightroom trên máy tính cực chi tiết

     A. 0,01 và 0,99.            B. 0,9 và 0,1.                C. 0,1 và 0,9                 D. 0,2 và 0,8.

Câu 2 (NB): Khi nói về tần số hoán vị gen, đặc điểm nào sau đây ko đúng?

     A. Tần số hoán vị gen bằng tổng tỉ lệ các giao tử hoán vị.

     B. Tần số hoán vị gen được sử dụng để lập bản đồ di truyền.

     C. Tần số hoán vị gen ko bự hơn 50%.

     D. Tần số hoán vị gen càng bự, các gen càng kết hợp chặt chẽ với nhau.

Câu 3 (TH): Khi nói về opêron Lac ở vi khuẩn E.coli, có bao lăm phát biểu sau đây là sai?

I. Gen điều hòa (R) nằm trong thành phần của opêron Lac.

II. Vùng khởi động (P) là nơi ARN- pôlimeraza bám vào và bắt đầu phiên mã.

III. Khi môi trường ko có lactôzơ thì gen điều hòa (R) ko phiên mã.

IV. Khi gen cấu trúc A phiên mã 10 lần thì gen cấu trúc Y cũng phiên mã 10 lần.

     A. 2                               B. 1                               C. 3                               D. 4

Câu 4 (TH): Trong phép lai giữa 2 cá thể (P): AaBBDd × aaBbDd nhận được F1 có số kiểu gen là

     A. 4                               B. 8                               C. 12                             D. 9

Câu 5 (NB): Ở ruồi giấm, alen A qui định mắt đỏ, trội hoàn toàn so với alen a qui định mắt trắng. Biết rằng ko xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỷ lệ: 1 ruồi cái mắt đỏ: 1 ruồi đực mắt trắng?

     A. XaXa × XAY             B. XAXA × XaY            C. XAXa × XaY             D. XAXa × XAY.

Câu 6 (TH): Trong chế độ điều hoà hoạt động của opêrôn Lac, lúc môi trường có Lactôzơ thì Lactôzơ được xem như là

     A. chất chạm màn hình kết hợp với vùng khởi động (P) ức chế vùng khởi động hoạt động.

     B. chất chạm màn hình kết hợp với gen điều hoà (R) ức chế gen điều hoà hoạt động.

     C. chất chạm màn hình kết hợp với prôtêin ức chế làm chuyển đổi prôtêin ức chế.

     D. chất chạm màn hình kết hợp với vùng vận hành (O) ức chế vùng vận hành hoạt động.

Câu 7 (NB): Trong các thí dụ sau, có bao lăm thí dụ về thường biến?

(1) Cây bàng rụng lá về mùa đông, sang xuân lại đâm chồi nảy lộc.

(2) 1 số loài thú ở xứ lạnh, mùa đông có bộ lông dày màu trắng, mùa hè có bộ lông thưa màu vàng hoặc xám.

(3) Người mắc hội chứng Đao thường thấp nhỏ, má mập, khe mắt xếch, lưỡi dày.

(4) Các cây hoa cẩm tú cầu có cùng kiểu gen mà sự biểu lộ màu hoa lại lệ thuộc vào độ pH của môi trường đất.

     A. 2                               B. 1                               C. 4                               D. 3

Câu 8 (NB): Trong 1 tế bào, xét 3 cặp gen dị hợp (Aa, Bb, Dd) nằm trên 2 cặp NST thường trong đấy cặp gen Bb phân li độc lập với 2 cặp gen còn lại. Kiểu gen của tế bào được viết là :

     A.  hoặc                                     B.  hoặc  

     C.  hoặc                                    D.  hoặc

Câu 9 (NB): Dạng đột biến cấu trúc NST nào sau đây xảy ra ở NST 21 của người thì gây bệnh ung thư máu?

     A. Chuyển đoạn.           B. Lặp đoạn                  C. Mất đoạn.                 D.

Đảo đoạn.

Câu 10 (NB): Trong phân tử ADN ko có loại đơn phân nào sau đây?

     A. Uraxin                      B. Ađênin                     C. Timin                       D. Xitôzin.

Câu 11 (NB): Kiểu gen nào sau đây là của cá thể thuộc dòng thuần chủng?

     A. AABBDDEe.          B. AaBBDDEe.            C. AAbbDdEe.             D. aabbDDee.

Câu 12 (VD): 1 loài thực vật, tính trạng màu hoa do 2 cặp gen A, a và B, b qui định. Tính trạng chiều cao cây do 1 gen có 2 alen D, d qui định. Cho cây hoa đỏ, thân cao (P) tự thụ phấn, nhận được F1 có kiểu hình phân li theo tỷ lệ 9 cây hoa đỏ, thân cao: 3 cây huê hồng, thân cao: 3 cây huê hồng, thân thấp : 1 cây hoa trắng, thân thấp. Biết rằng ko xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, F1 có bao lăm loại kiểu gen qui định kiểu hình huê hồng, thân cao?

     A. 9                               B. 2                               C. 4                               D. 3

Câu 13 (NB): Để xác định mức phản ứng của 1 kiểu gen ở thực vật cần thực hiện các bước như thế nào?

(1) Tạo ra các cây có cùng 1 kiểu gen.

(2) Tập trung các kiểu hình nhận được từ những cây có cùng kiểu gen.

(3) Trồng các cây có cùng kiểu gen trong những điều kiện môi trường không giống nhau.

     A. (1) → (2) → (3).      B. (2) → (1) → (3).      C. (3)→ (1) → (2).       D. (1) → (3) → (2).

Câu 14 (VD): 1 quần thể thực vật, xét 2 gen nằm trên 2 cặp NST thường không giống nhau: gen A có 3 alen, gen B có 4 alen. Qua ngẫu phối, quần thể có tối đa bao lăm loại kiểu gen?

     A. 40                             B. 80                             C. 60                             D. 20

Câu 15 (NB): 1 loài thực vật có bộ NST 2n=12. Số loại thể 3 kép (2n+1+1) không giống nhau có thể hiện ra trong quần thể của loài là:

     A. 26                             B. 14                             C. 21                             D. 15

Câu 16 (NB): Cà độc dược có bộ thể nhiễm sắc lưỡng bội 2n = 24. Cây tứ bội được nảy sinh từ loài này có bộ thể nhiễm sắc là:

     A. 4n = 48                     B. n = 12.                      C. 3n = 36.                    D. 2n = 24.

Câu 17 (VD): 1 gen có 1500 cặp nuclêôtit, số nuclêôtit loại G chiếm 20% tổng số nuclêôtit của gen. Mạch 1 của

gen có 300 nuclêôtit loại T và số nuclêôtit loại X chiếm 30% tổng số nuclêôtit của mạch. Có bao lăm phát biểu sau đây đúng?

I. Mạch 1 của gen có A/G= 4.                                 II. Mạch 1 của gen có (T+X)/(A+G) = 1.

III. Mạch 2 của gen có A/X = 2.                             IV. Mạch 2 của gen có (A+X)/(T+G)=1.

     A. 2                               B. 3                               C. 4                               D. 1

Câu 18 (TH): Phép lai P: ♀XAXa × ♂XAY, nhận được F1. Trong công đoạn giảm phân tạo nên giao tử cái, cặp thể nhiễm sắc giới tính ko phân li trong giảm phân II, giảm phân I diễn ra tầm thường; Quá trình giảm phân tạo nên giao tử đực diễn ra tầm thường. Theo lí thuyết, trong số các cá thể F1, chẳng thể hiện ra cá thể có kiểu gen nào sau đây?

     A. XAXAXa                   B. XAXAXA                  C. XAXAY                    D. XaXaY.

Câu 19 (TH): 1 loài thực vật, cho cây thân cao, lá dài (P) tự thụ phấn, nhận được F1 gồm 4 loại kiểu hình, trong đấy số cây thân thấp, lá tròn chiếm 9%. Biết rằng mỗi gen qui định 1 tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn; ko xảy ra đột biến mà xảy ra hoán vị gen ở cả công đoạn nảy sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây sai?

     A. Trong công đoạn giảm phân của cây P đã xảy ra hoán vị gen với tần số 40%.

     B. Tổng số cây thân cao, lá dài thuần chủng ở F1 bằng 59%.

     C. Hai cặp gen đang xét cùng nằm trên 1 cặp thể nhiễm sắc.

     D. F1 có 10 loại kiểu gen.

Câu 20 (NB): Quần thể nào sau đây đang thăng bằng di truyền?

     A. Quần thể 1: 0,4 BB: 0,4Bb: 0,2bb.                B. Quần thể 3: 0 BB: 1 Bb: 0 bb.

     C. Quần thể 4: 0,5 BB: 0 Bb: 0,5 bb.                 D. Quần thể 2: 1 BB: 0 Bb: 0 bb.

ĐÁP ÁN

1. B

2. D

3. A

4. C

5. A

6. C

7. D

8. B

9. C

10. A

11. D

12. C

13. D

14. C

15. D

16. A

17. D

18. A

19. B

20. D

21. B

22. A

23. C

24. C

25. A

26. A

27. B

28. D

29. C

30. D

31. A

32. A

33. B

34. C

35. D

36. B

37. D

38. C

39. C

40. D

—{Còn tiếp}— 

Trên đây là trích dẫn 1 phần nội dung Bộ 5 đề thi HK1 môn Sinh học 12 5 2021-2022 – Trường THPT Hoằng Hóa có đáp án. Để xem toàn thể nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành tựu cao trong học tập. Chúc các em học tốt!

Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm 1 số tài liệu khác hoặc thi online tại đây:

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Sinh học lớp 12 5 2021 – 2022
Bộ 4 đề thi HK1 môn Sinh học 12 5 2021-2022 – Trường THPT Duy Tân có đáp án

Các em có thể thử sức làm bài chỉ cần khoảng quy định với các đề thi trắc nghiệm trực tuyến tại đây:

Bộ đề thi HK1 môn Sinh học lớp 12 5 2021-2022

Bộ 5 đề thi HK1 môn Sinh học 12 5 2021-2022 – Trường THPT Nguyễn Văn Linh có đáp án

186

Bộ 4 đề thi HK1 môn Sinh học 12 5 2021-2022 – Trường THPT Phan Ngọc Hiển có đáp án

297

Bộ 4 đề thi HK1 môn Sinh học 12 5 2021-2022 – Trường THPT Ngô Gia Tự có đáp án

602

Bộ 4 đề thi HK1 môn Sinh học 12 5 2021-2022 – Trường THPT Duy Tân có đáp án

1306

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Sinh học lớp 10 5 2021 – 2022

1238

Tổng ôn Khái niệm và các dạng đột biến gen Sinh học 12 5 2021

301

[rule_2_plain]

#Bộ #đề #thi #HK1 #môn #Sinh #học #5 #Trường #THPT #Hoằng #Hóa #có #đáp #án

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Bộ 5 đề thi HK1 môn Sinh học 12 năm 2021-2022 – Trường THPT Hoằng Hóa có đáp án❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Bộ 5 đề thi HK1 môn Sinh học 12 năm 2021-2022 – Trường THPT Hoằng Hóa có đáp án” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Bộ 5 đề thi HK1 môn Sinh học 12 năm 2021-2022 – Trường THPT Hoằng Hóa có đáp án [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Bộ 5 đề thi HK1 môn Sinh học 12 năm 2021-2022 – Trường THPT Hoằng Hóa có đáp án” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-09-23 18:16:55. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

https://mobitool.net/anh-cuoi-cao-nguyen-mua-hoa-tam-giac-mach.html

Published

on

https://mobitool.net/anh-cuoi-cao-nguyen-mua-hoa-tam-giac-mach.html

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “https://mobitool.net/anh-cuoi-cao-nguyen-mua-hoa-tam-giac-mach.html❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “https://mobitool.net/anh-cuoi-cao-nguyen-mua-hoa-tam-giac-mach.html” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “https://mobitool.net/anh-cuoi-cao-nguyen-mua-hoa-tam-giac-mach.html [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “https://mobitool.net/anh-cuoi-cao-nguyen-mua-hoa-tam-giac-mach.html” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-09-26 16:10:02. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Xem thêm  Công văn 4697/2012/TCT-CS - Mobitool
Continue Reading

Blog

Nồi ủ của Nhật loại nào tốt đáng mua nhất hiện nay?

Published

on

Sở hữu những công dụng và tính năng vượt trội, nồi ủ chân không Nhật Bản đang chiếm được nhiều cảm tình và sự tin dùng của các bà nội trợ Việt, giúp mang đến những bữa ăn bổ dưỡng và hữu ích cho cả gia đình. . Vậy bạn có biết không? Nồi ủ Nhật Bản Cái nào là tốt nhất? Nếu chưa hãy theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi nhé!

Xem nhanh nội dung

  • Themos. nồi ủ
  • Nồi hầm hổ
  • Nồi nấu Zojirushi
  • Tủ ấm sắc bén

Themos. nồi ủ

Nhắc đến máy ấp trứng Nhật Bản chắc chắn không thể bỏ qua cái tên Themos – thương hiệu máy ủ bia lâu đời và uy tín nhất của xứ sở mặt trời mọc. Không chỉ mang đến nhiều lựa chọn về máy ấp từ công suất nhỏ đến lớn, Themos còn khiến người tiêu dùng tin tưởng bởi chất liệu cao cấp, hiệu quả nấu nướng vượt trội.

Máy ấp trứng Themos Nhật Bản được làm từ các chất liệu an toàn, bền đẹp như thép không gỉ, nhôm, kính cường lực và nhựa PP cao cấp. Nồi có cấu tạo đáy dày 3 lớp và vỏ nồi được thiết kế không hấp thụ nhiệt nên có khả năng giữ ấm vượt trội, lên đến hơn 8 tiếng, bạn có thể yên tâm sử dụng nồi ở mọi nguồn nhiệt như : Trên bếp IH 200V, bếp gas và cả bếp từ… Lòng nồi được làm bằng kính siêu cứng trong suốt, dễ nhìn cho phép bạn nhìn thấy trạng thái của thực phẩm mà vẫn giữ được trọn vẹn giá trị dinh dưỡng và mùi vị của thực phẩm. . món ăn.

Xem thêm  https://mobitool.net/ong-gia-noel-dang-song-o-dau-ong-gia-noel-co-that-khong.html

Sử dụng máy ấp trứng Themos, bạn hoàn toàn có thể yên tâm về mẫu mã, kiểu dáng và chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, hạn chế của sản phẩm máy ấp trứng Themos này là giá thành thường khá cao, thường dao động từ 2,6 triệu đến hơn 6 triệu. Vì vậy, các bà nội trợ nên cân nhắc trước khi mua sản phẩm này.

NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮôi món hầm HÀNG TRIỆUiger

Cũng là một thương hiệu nổi tiếng đến từ Nhật Bản, nồi ủ Tiger còn được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng và hiệu quả nấu nướng, trở thành đối thủ “nặng ký” của Themos. . Sản phẩm được làm hoàn toàn bằng chất liệu thép không gỉ 18/10 kết hợp với cơ chế hoạt động cực kỳ thông minh giúp thức ăn nấu bằng tủ hấp Tiger ngon hơn, mềm hơn, nhanh hơn mà vẫn giữ được độ tươi ngon. đầy đủ chất dinh dưỡng.

Máy ấp trứng hổ Nhật Bản

Không chỉ vậy, máy ấp trứng Tiger còn có thiết kế vô cùng sang trọng, nhỏ gọn giúp tôn lên không gian bếp của gia đình. Bên cạnh đó, nồi có khả năng giữ ấm cao, đa dạng tính năng nên thích hợp để hầm cháo, đồ ăn dặm cho bé, ninh các món khó nấu, có thể dùng làm phích đựng đá, ủ lạnh bia. … được sử dụng trong những chuyến đi chơi của gia đình.

So với máy ấp trứng Themos thì máy ấp trứng chân không Tiger có giá không chênh lệch quá nhiều. Vì là thiết bị cao cấp, sở hữu những tính năng ưu việt nên chiếc nồi hiện đại này có giá trong khoảng từ 3,5 triệu đến hơn 6 triệu.

Xem thêm  Trải nghiệm tính năng Continuum trên Lumia 950 XL

NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮồ vâng Zojirushi

Cũng là một ‘đại diện’ đến từ Nhật Bản, lồng ấp Zojirushi không thể so sánh với các thương hiệu Themos và Tiger về tuổi đời, nhưng mẫu mã và chất lượng của máy ấp Zojirushi thì không thể xem thường. Đầu tiên là chất liệu inox 304 cao cấp cho khả năng giữ nhiệt lâu hơn (từ 6 – 12 tiếng) và dễ dàng vệ sinh, bảo quản. Thiết kế tay cầm và đế nồi chắc chắn, được làm từ nhựa PVC chịu nhiệt tốt nên sử dụng rất đơn giản và an toàn.

Nồi ủ Zojirushi Nhật Bản

Ngoài việc đảm bảo tốt chức năng, máy ấp trứng Zojirushi còn sở hữu thiết kế trang nhã, sang trọng với nhiều kiểu dáng, mẫu mã cho người tiêu dùng lựa chọn. Tuy nhiên, so với các dòng máy ấp trứng Nhật Bản khác về công suất thì máy ấp trứng Zojirushi thường không quá đa dạng, sản phẩm thường thiên về dòng công suất lớn. Vì vậy, chậu thường có kích thước khá cồng kềnh, cùng với đó là giá thành cũng khá cao, dao động từ 5 – 7 triệu.

Giới thiệu một số sản phẩm nồi ủ Nhật Bản giá tốt, đáng mua nhất

Tiger NFH-G450 4,5 lít hầm

Tiger NFH G450.  nồi ủ

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Dung tích: 4,5 lít

bảo hành 1 năm

Sản xuất tại Nhật Bản

Thương hiệu: Nhật Bản

Giá tham khảo: 4.410.000 VNĐ

Nồi ủ Tiger NFI-A800 8 lít

Tiger nfi a800 gd.  lồng ấp

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Dung tích: 8 lít

Chất liệu: Ruột nồi (Inox), Vỏ ngoài (Inox)

Thương hiệu: Nhật Bản

Sản xuất tại Nhật Bản

Bảo hành 12 tháng

Giá tham khảo: 5.590.000 VNĐ

Vườn ươm Zojirushi SN-XAE80-XA

Máy ấp trứng Zojirushi SN-XAE80-XA

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Dung tích: 8 lít

Chất liệu: Vỏ (Inox)

Thương hiệu: Nhật Bản

Sản xuất tại Trung Quốc

Giá tham khảo: 5.990.000 VNĐ

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về các loại nồi nấu cháo Nhật Bản tốt và đáng mua nhất. Hi vọng có thể giúp bạn hình dung rõ ràng ưu nhược điểm của từng loại và lựa chọn được chiếc nồi ưng ý và ưng ý nhất.

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Nồi ủ của Nhật loại nào tốt đáng mua nhất hiện nay?❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Nồi ủ của Nhật loại nào tốt đáng mua nhất hiện nay?” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Nồi ủ của Nhật loại nào tốt đáng mua nhất hiện nay? [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Nồi ủ của Nhật loại nào tốt đáng mua nhất hiện nay?” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-09-26 16:08:31. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

https://mobitool.net/game-thu-lmht-cho-rang-arcana-drow-ranger-cua-dota-2-dao-nhai-trang-phuc-vayne-tuyet-vong-chi-tien.html

Published

on

https://mobitool.net/game-thu-lmht-cho-rang-arcana-drow-ranger-cua-dota-2-dao-chei-trang-phuc-vayne-tuyet-vong-chi-tien.html

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “https://mobitool.net/game-thu-lmht-cho-rang-arcana-drow-ranger-cua-dota-2-dao-nhai-trang-phuc-vayne-tuyet-vong-chi-tien.html❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “https://mobitool.net/game-thu-lmht-cho-rang-arcana-drow-ranger-cua-dota-2-dao-nhai-trang-phuc-vayne-tuyet-vong-chi-tien.html” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “https://mobitool.net/game-thu-lmht-cho-rang-arcana-drow-ranger-cua-dota-2-dao-nhai-trang-phuc-vayne-tuyet-vong-chi-tien.html [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “https://mobitool.net/game-thu-lmht-cho-rang-arcana-drow-ranger-cua-dota-2-dao-nhai-trang-phuc-vayne-tuyet-vong-chi-tien.html” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-09-26 16:07:31. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Xem thêm  Cách chơi game Valorant với người chơi đến từ các quốc gia khác
Continue Reading

Trending