Connect with us

Blog

Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 12 năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Hồng Quang

Published

on

Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 12 5 2021-2022 có đáp án Trường THPT Hồng Quang

[rule_3_plain]

Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 12 5 2021-2022 có đáp án được HOC247 sưu tầm và đăng tải. Bộ đề thi này được tổng hợp đề thi của Trường THPT Hồng Quang. Với bộ đề này sẽ giúp các em đang ôn luyện cho kì thi HK1, làm quen với cấu trúc đề thi. Từ đấy rút ra kinh nghiệm cũng như tăng lên kỹ năng giải đề thi. Ngoài ra, bộ đề thi nãy sẽ là tài liệu có ích dành cho quý thầy cô tham khảo. Chúc các em ôn tập tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp đến.

TRƯỜNG THPT HỒNG QUANG

ĐỀ THI HỌC KÌ 1

MÔN HÓA HỌC 12

THỜI GIAN 45 PHÚT

NĂM HỌC 2021-2022

 

ĐỀ THI SỐ 1

Câu 1. Polime nào sau đây là tơ sợi?

A. Polietilen.                  

B. Polibutađien.                    

C. Poli(vinyl clorua).          

D. Poliacrilonitrin.

Câu 2. So với axit cacboxylic, các este có cùng số nguyên tử cacbon có nhiệt độ sôi

A. thấp hơn hẳn.               

B. cao hơn hẳn.                  

C. gần bằng nhau.              

D. bằng nhau.

Câu 3. Thủy phân hoàn toàn protein dễ dãi thì nhận được

A. β-amino axit.               

B. α-amino axit.                 

C. ω-amino axit.                

D. ε-amino axit.

Câu 4. Xenlulozơ là polisaccarit có nhiều trong bông nõn. Công thức phân tử của xenlulozơ là

A. C6H12O6.                     

B. (C6H10O5)n.                   

C. C12H22O11.                    

D. C6H14O6.

Câu 5. Phân tử fructozơ ở dạng mạch hở có bao lăm nhóm -OH?

A. 5.                                 

B. 4.                                   

C. 6.                                   

D. 1.

Câu 6. Chất nào sau đây là amin?

A. NH2-CH2-CO-NH-CH2-COOH.  

B. C2H5NH2.  C. NH2-CH2-COOH. 

D. CH2=CH-CN.

Câu 7. Ở điều kiện thường, chất nào sau đây còn đó ở hiện trạng rắn?

A. C6H5NH2.                   

B. NH2-CH2-COOH.         

C. CH3NH2.                      

D. C2H5NH2.

Câu 8. Chất nào sau đây là este?

A. CH3COOCH3.             

B. CH3OC2H5.                   

C. C2H5CHO.                    

D. HCOOH.

Câu 9. Đun hot saccarozơ trong dung dịch axit vô cơ loãng, nhận được

A. axit axetic và cacbonic.         

B. glucozơ và fructozơ.

C. tinh bột hoặc xenlulozơ.         

D. ancol etylic và cacbonic.

Câu 10. Phân tử metyl propionat có bao lăm nguyên tử cacbon?

A. 1.                 

B. 2.             

C. 3.                   

D. 4.

Câu 11. Cao su là nguyên liệu polime có thuộc tính nào sau đây?

A. Đàn hồi.                    

B. Thấm nước.                      

C. Dẻo.                             

D. Hình sợi dài, mảnh.

Câu 12. Chất nào sau đây là anilin?

A. CH3NH2.                     

B. (CH3)2NH.                    

C. C2H5NH2.                     

D. C6H5NH2.

Câu 13. Glucozơ ko phản ứng được với

A. NaCl.                           

B. Cu(OH)2 /OH-.              

C. AgNO3/NH3.                

D. H2 (Ni, lớn).

Câu 14. Chất nào sau đây ko phản ứng được với alanin?

A. Na2SO4.                      

B. NaOH.                           

C. C2H5OH.                      

D. HCl.

Câu 15. Phản ứng giữa CH3COOCH3 và NaOH tạo thành CH3OH và CH3COONa thuộc loại phản ứng

A. thủy phân.                    

B. este hóa.                        

C. trùng ngưng.                  

D. trung hòa.

Câu 16. Tripeptit phản ứng với Cu(OH)2/OH- cho hợp chất màu gì?

A. Xanh.                           

B. Tím.             

C. Vàng.     

D. Trắng.

Câu 17. Đặc điểm nào sau đây đúng với chất mập?

A. Chỉ ở hiện trạng lỏng trong điều kiện thường.        

B. Ít tan trong các dung môi hữu cơ.

C. Có thành phần nguyên tố là C, H, N.                      

D. Phản ứng được với dung dịch NaOH.

Câu 18. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Protein có thể bị thủy phân bởi enzim.                  

B. Phân tử protein ko chứa nguyên tử nitơ.

C. Dung dịch alanin làm quỳ tím hóa xanh.  

D. Anbumin là protein phức tạp.

Câu 19. Khối lượng (gam) của 0,3 mol tristearin ((C17H35COO)3C3H5) là

A. 263,4.                          

B. 267,0.                            

C. 241,8.                            

D. 265,2.

Câu 20. Cho 0,13 mol glyxin phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch NaOH tạo thành m gam muối. Giá trị của m là

A. 14,43.                          

B. 12,74.                            

C. 12,61.                            

D. 17,81.

Câu 21. Xà phòng hóa hoàn toàn 3,3 gam CH3COOC2H5 cần tối thiểu V (ml) dung dịch NaOH 0,5M. Giá trị của V là

A. 50.                               

B. 25.                                 

C. 75.                                 

D. 100.

Câu 22. Cho các phát biểu:

(1). Các loại tơ poliamit bền về cơ học và nhiệt.

(2). Polibutađien được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

(3). Lưu hóa cao su giúp tăng bản lĩnh chịu nhiệt của cao su.

Xem thêm  Lời khuyên từ doanh nhân 9x – vlogger đình đám đời đầu

(4). Polietilen khá trơ với axit và kiềm, bền với nhiệt.

Số phát biểu đúng là

A. 1.                                 

B. 4.                 

C. 2.     

D. 3.

Câu 23. Thủy phân 34,2 gam saccarozơ, toàn thể thành phầm đem cho chức năng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư (các phản ứng xảy ra hoàn toàn), nhận được m gam Ag. Giá trị của m là

A. 32,4.                            

B. 21,6.         

C. 43,2.                 

D. 10,8.

Câu 24. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Lên men rượu từ glucozơ thì nhận được ancol etylic.

B. Tinh bột phản ứng với Cu(OH)2/OH- tạo thành dung dịch màu xanh lam.

C. Cacbohiđrat (gluxit) là hợp chất tạp chức.

D. AgNO3/NH3 có thể oxi hóa glucozơ thành amoni gluconat.

Câu 25. Từ m gam xenlulozơ có thể điều chế được 178,2 gam xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 100%). Giá trị của m là

A. 97,2.                            

B. 291,6.         

C. 32,4.           

D. 108,0.

Câu 26. Cho 6,3 gam 1 amin T chức năng vừa đủ với dung dịch HCl 1 M, nhận được 11,41 gam muối RNH3Cl. Số nguyên tử hiđro trong phân tử chất T là

A. 11.                               

B. 7.         

C. 5.                 

D. 9.

Câu 27. Trong số các đồng phân cấu tạo đơn chức, mạch hở của C4H8O2, có x đồng phân phản ứng được với cả Na và NaOH, y đồng phân có phản ứng tráng bạc. Giá trị của x và y lần là lượt

A. 6 và 2.                          

B. 2 và 2.                            

C. 4 và 2.                           

D. 4 và 3.

Câu 28. Cho các phát biểu sau:

(1) Giảm thiểu sử dụng đồ nhựa dùng 1 lần như ly, chén, đĩa, … là góp phần bảo vệ môi trường.

(2) Có thể dùng dầu ăn thừa để làm vật liệu sản xuất xà phòng.

(3) Không nên giặt áo quần lụa tơ tằm bằng xà phòng có độ kiềm cao.

(4) Để phân biệt vải từ tơ tằm và vải từ sợi bông, có thể đốt mẩu vải bé trong ko khí, mẩu cháy cho mùi khét là vải từ sợi bông.

(5) Biết rằng insulin (C257H383N65O77S6) là hormon giúp giảm đường huyết, phân tử chỉ chứa 51 gốc α- amino axit. Như vậy, insulin thuộc loại protein phức tạp.

(6) Nicotin có ở cây thuốc lá, rất độc, phân tử có chứa nguyên tử nitơ.

Số phát biểu đúng là

A. 3.                                 

B. 6.                                   

C. 5.                                   

D. 4.

Câu 29. Chất X ko làm đổi màu quỳ tím, Y tạo phức màu tím với Cu(OH)2/OH-, Z tạo phức xanh lam với Cu(OH)2/OH-, T tạo kết tủa trắng với nước brom. Các chất X, Y, Z, T có thể lần là lượt

A. glyxin, Gly-Gly-Gly, saccarozơ, anilin.  

B. etylamin, Ala-Ala-Ala, etanol, alanin.

C. alanin, Ala-Ala, saccarozơ, anilin.         

D. axit glutamic, hồ tinh bột, alanin, glucozơ.

Câu 30. Hỗn hợp X gồm tất cả các đồng phân cấu tạo đơn chức, mạch hở của C3H6O2 và C4H8O2. Cho a gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, nhận được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y, nhận được b gam chất rắn. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tỉ số T= b/a (làm tròn 2 chữ số thập phân) nằm trong vòng nào sau đây?

A. 0,62 < T < 1,25.      

B. 0,77 < T < 1,30.                 

C. 0,91 < T < 1,34.             

D. 0,77 < T < 1,25.

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

A

B

B

A

B

B

A

B

D

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

A

D

A

A

A

B

D

A

B

C

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

C

A

C

B

A

B

B

D

A

B

 

ĐỀ THI SỐ 2

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN HÓA HỌC 12- TRƯỜNG THPT HỒNG QUANG- ĐỀ 02

Câu 1:  Trong các chất dưới đây, chất nào vừa chức năng với axit, vừa chức năng với bazơ?

A.  H2NCH2COOH.        

B.  CH3COOH.                 

C.  CH3NHCH2CH3.        

D.  C2H5OH.

Câu 2:  Số nguyên tử oxi có trong phân tử tristearin là

A.  6.                                

B.  35.                                

C.  17.                                

D.  3.

Câu 3:  Chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc?

A.  Glucozơ.                     

B.  Tinh bột.                      

C.  Saccarozơ.                   

D.  Xenlulozơ.

Câu 4:  Chất nào sau đây là amino axit?

A.  C6H5NH2.                  

B.  H2NCH2COOH.          

C.  C6H5NH3Cl.                

D.  CH3CH2COOCH3. 

Câu 5:  Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh?

A.  C6H5NH2.                   

B.  CH3COOCH3.             

C.  C2H5OH.                      

D.  CH3NH2.

Câu 6:  Thành phầm nhận được lúc đun hot HCOOCH3 với dung dịch NaOH là

Xem thêm  [Review] Công ty TNHH Aeon Việt Nam

A.  HCOONa và C2H5OH.               

B.  HCOONa và CH3OH.  

C.  CH3COONa và C2H5OH.    

D.  CH3COONa và CH3OH.

Câu 7:  Polietilen được điều chế bằng phản ứng ngẫu nhiên chất nào sau đây?

A.  CH2=CH-Cl.              

B.  C6H5-CH=CH2.           

C.  CH2=CH2.                   

D.  CH2=CH-CN.

Câu 8:  Hợp chất metyl axetat có công thức là

A.  HCOOCH3.                

B.  CH3COOCH3.             

C.  HCOOC2H5.                

D.  CH3COOC2H5.

Câu 9:  Polime nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh?

A.  Xenlulozơ.                  

B.  Cao su lưu hóa.            

C.  Amilopectin.                

D.  Polietilen.

Câu 10:  Kim loại nào sau đây phản ứng mãnh liệt với nước ở điều kiện thường?

A.  Fe.                              

B.  Cu.                               

C.  Na.                               

D.  Al.

—(Để xem tiếp nội dung từ câu 11 tới câu 30 của đề thi số 2 các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào HOC247 để tải về dế yêu)— 

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

1

A

11

D

21

D

2

A

12

C

22

B

3

A

13

D

23

D

4

B

14

A

24

A

5

D

15

D

25

D

6

B

16

B

26

C

7

C

17

A

27

D

8

B

18

C

28

A

9

C

19

C

29

D

10

C

20

B

30

B

 

ĐỀ THI SỐ 3

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN HÓA HỌC 12- TRƯỜNG THPT HỒNG QUANG- ĐỀ 03

Câu 1:  Số nhóm –OH trong phân tử glucozơ ở dạng mạch hở là

  A.  5.                                 B.  6.                                   C.  3.                                   D.  12.

Câu 2:  Hợp chất etyl fomat có công thức là

  A.  CH3COOCH3.             B.  HCOOC2H5.                 C.  HCOOCH3.                  D.  CH3COOC2H5.

Câu 3:  Poli(vinyl clorua) được điều chế bằng phản ứng ngẫu nhiên chất nào sau đây?

  A.  CH2=CHCl.                B.  CF2=CF2.                      C.  CH2=CH-CH2Cl.         D. CH2=CCl2.

Câu 4:  Kim loại nào sau đây phản ứng mãnh liệt với nước ở điều kiện thường?

  A.  K.                                 B.  Fe.                                 C.  Al.                                 D.  Cu.

Câu 5:  Kim loại có nhiệt độ hot chảy thấp nhất là

  A.  Hg.                               B.  Al.                                 C.  Fe.                                 D.  Cr.          

Câu 6:  Trong các chất dưới đây, chất nào là amino axit?

  A.  C2H5NHC2H5.             B.  H2NCH2COOH.           C.  HCOONH4.                  D.  CH3COOC2H5.

Câu 7:  Polime nào sau đây có cấu trúc mạch ko phân nhánh?

  A.  Cao su lưu hóa.           B.  Glicogen.                      C.  Polietilen.                      D.  Amilopectin.

Câu 8:  Chất nào dưới đây tạo phức màu tím với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm?

  A.  Metylamin.                  B.  Gly-Val.                        C.  Glucozơ.                       D.  Ala-Gly-Val.

Câu 9:  Thành phầm nhận được lúc đun hot CH3COOC2H5 với dung dịch NaOH là

  A.  HCOONa và C2H5OH.                                           B.  C2H5COONa và CH3OH.

  C.  CH3COONa và CH3OH.                                        D.  CH3COONa và C2H5OH.

Câu 10:  Chất nào sau đây tạo kết tủa trắng với nước brom?

  A.  Anilin.                         B.  Etylamin.                      C.  Metylamin.                    D.  Alanin.

—(Để xem tiếp nội dung từ câu 11 tới câu 30 của đề thi số 3 các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào HOC247 để tải về dế yêu)— 

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

1

A

11

A

21

D

2

B

12

A

22

D

3

A

13

B

23

C

4

A

14

B

24

A

5

A

15

D

25

B

6

B

16

C

26

C

7

C

17

C

27

C

8

D

18

B

28

C

9

D

19

D

29

B

10

A

20

D

30

D

 

ĐỀ THI SỐ 4

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN HÓA HỌC 12- TRƯỜNG THPT HỒNG QUANG- ĐỀ 04

Câu 1:  Trong các chất dưới đây, chất nào là amino axit?

  A.  HCOONH4.                B.  H2NCH2COOH.          C.  CH3COOC2H5.            D.  C2H5NH2.

Câu 2:  Polime nào sau đây có cấu trúc mạch mạng ko gian?

  A.  Cao su lưu hóa.           B.  Amilopectin.                 C.  Polietilen.                      D.  Xenlulozơ.

Câu 3:  Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit?

  A.  Fructozơ.                     B.  Glucozơ.                       C.  Saccarozơ.                    D.  Xenlulozơ.

Câu 4:  Thành phầm nhận được lúc đun hot C2H5COOCH3 với dung dịch NaOH là

  A.  CH3COONa và CH3OH.                                        B.  CH3COONa và C2H5OH .

  C.  C2H5COONa và C2H5OH.                                     D.  C2H5COONa và CH3OH.

Câu 5:  Kim loại nào sau đây phản ứng mạnh với nước ở điều kiện thường?

  A.  Cu.                               B.  Ba.                                C.  Al.                                 D.  Fe.

Câu 6:  Kim loại dẫn điện tốt nhất là

  A.  Ag.                               B.  Cr.                                 C.  Al.                                 D.  Cu.

Câu 7:  Thành phầm chung cuộc của công đoạn thủy phân các protein dễ dãi nhờ xúc tác phù hợp là

  A.  axit cacboxylic.                                                       B.  α-amino axit.

  C.  glucozơ.                                                                  D.  este.

Câu 8:  Chất nào sau đây là đồng phân của glucozơ?

  A.  Xenlulozơ.                   B.  Saccarozơ.                    C.  Tinh bột.                       D.  Fructozơ.

Câu 9:  Số nguyên tử oxi có trong phân tử tripanmitin là

  A.  15.                               B.  3.                                   C.  2.                                   D.  6.

Câu 10:  Polistiren được điều chế bằng phản ứng ngẫu nhiên chất nào sau đây?

  A.  CH2=CHCl.                B.  CH2=CH2.                    C.  C6H5-CH=CH2.            D.  CH2=CH-CN.

Xem thêm  08 vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc

—(Để xem tiếp nội dung từ câu 11 tới câu 30 của đề thi số 4 các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào HOC247 để tải về dế yêu)— 

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4

1

B

11

B

21

C

2

A

12

C

22

A

3

C

13

C

23

D

4

D

14

D

24

D

5

B

15

A

25

C

6

A

16

D

26

B

7

B

17

A

27

D

8

D

18

B

28

A

9

D

19

A

29

D

10

C

20

B

30

C

ĐỀ THI SỐ 5

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN HÓA HỌC 12- TRƯỜNG THPT HỒNG QUANG- ĐỀ 05

Câu 1: Hợp chất CH3NH2 có tên gốc – chức là

  A. metanamin.                   B. metylamin.                     C. đimetylamin.                  D. etylamin.

Câu 2: Tơ tằm thuộc loại tơ

  A. nhân tạo.                       B. tự nhiên.                    C. tổng hợp.                        D. bán tổng hợp.

Câu 3: Đặc điểm nào sau đây sai đối với CH3CH2NH2?

  A. Chất khí ở điều kiện thường.                                   B. Mùi khai khó chịu.

  C. Tan nhiều trong nước.                                             D. Nhẹ hơn ko khí.

Câu 4: Kim loại sắt (Fe) có thể khử được ion nào sau đây? 

  A. Cu2+.                             B. Ba2+.                              C. Na+.                                D. Al3+.

Câu 5: Hợp chất metyl axetat thuộc loại

  A. ancol.                            B. este.                                C. anđehit.                          D. cacbohiđrat.

Câu 6: Polime nào dưới đây được điều chế bằng phản ứng ngẫu nhiên?

  A. Xenlulozơ.                                                               B. Tơ visco.

  C. Poliacrilonitrin.                                                        D. Nilon-6,6.

Câu 7: Đặc điểm nào sau đây đúng đối với xenlulozơ?

  A. Dạng sợi, mạch phân nhánh.                                   B. Được dùng để sản xuất tơ axetat.

  C. Tan nhiều trong nước và etanol.                              D. Có nhiều trong nước quả nho 9.

Câu 8: Phản ứng màu biure giữa các peptit với Cu(OH)2 hình thành hợp chất có màu gì?

  A. Tím.                              B. Đỏ.                                 C. Xanh.                             D. Hồng.

Câu 9: Glucozơ là hợp chất 

  A. tạp chức.                       B. đa chức.                         C. đisaccarit.                       D. polisaccarit.

Câu 10: Trong các kim khí sau đây, kim khí nào có tính khử mạnh nhất?

  A. Cu.                                B. Ag.                                 C. Fe.                                  D. Mg.

—(Để xem tiếp nội dung từ câu 11 tới câu 30 của đề thi số 5 các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào HOC247 để tải về dế yêu)— 

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5

1

B

11

C

21

A

2

B

12

A

22

C

3

D

13

D

23

B

4

A

14

D

24

D

5

B

15

B

25

C

6

C

16

B

26

A

7

B

17

B

27

A

8

A

18

A

28

B

9

A

19

D

29

D

10

D

20

B

30

B

 

Trên đây là 1 phần trích dẫn nội dung Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 12 5 2021-2022 có đáp án Trường THPT Hồng Quang. Để xem toàn thể nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành quả cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm 1 số tư liệu cùng phân mục tại đây:

Bộ 4 đề thi HK1 môn Hóa học 12 có đáp án 5 2021-2022 Trường THPT Trần Khánh Dư
Bộ 4 đề thi HK1 môn Hóa học 12 có đáp án 5 2021-2022 Trường THPT Bình Liêu

Thi trực tuyến

Bộ đề thi HK1 môn Hóa học lớp 12 5 2021-2022

Bộ 4 đề thi HK1 môn Hóa học 12 có đáp án 5 2021-2022 Trường THPT Trần Khánh Dư

131

Bộ 4 đề thi HK1 môn Hóa học 12 có đáp án 5 2021-2022 Trường THPT Thái Phiên

228

Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 12 có đáp án 5 2021-2022 Trường THPT Nguyễn Trãi

341

Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 12 có đáp án 5 2021-2022 Trường THPT Hòa Vang

233

Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 12 có đáp án 5 2021-2022 Trường THPT Trường Chinh

301

Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 12 có đáp án 5 2021-2022 Trường THPT Ngô Thời Nhiệm

242

[rule_2_plain]

#Bộ #đề #thi #HK1 #môn #Hóa #học #5 #có #đáp #án #Trường #THPT #Hồng #Quang

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 12 năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Hồng Quang❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 12 năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Hồng Quang” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 12 năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Hồng Quang [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Bộ 5 đề thi HK1 môn Hóa học 12 năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Hồng Quang” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-09-22 00:23:44. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu Luật trẻ em tỉnh Hưng Yên năm 2021

Published

on

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về trẻ em tỉnh Hưng Yên năm 2021 sẽ diễn ra từ 8h00 ngày 24/8 đến 10h00 ngày 5/9/2021. Đối tượng dự thi là học sinh đang học từ lớp 3 đến lớp 9 tại các trường tiểu học và trung học cơ sở trên toàn tỉnh.

Thí sinh dự thi trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài tối đa 20 phút. Mỗi thí sinh được dự thi tối đa 10 lần. Vậy mời các bạn cùng theo dõi gợi ý đáp án cuộc thi tìm hiểu Luật Trẻ em năm 2021 trong bài viết dưới đây của DaiLyWiki:

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu Luật trẻ em 2021

Câu hỏi 1. Luật Trẻ em có hiệu lực từ năm nào?

A. Ngày 1 tháng 6 năm 2016.

B. Ngày 06 tháng 6 năm 2016.

C. Ngày 06 tháng 6 năm 2017.

D. Ngày 01 tháng 6 năm 2017.

Câu 2. Bổn phận của trẻ em đối với gia đình là:

A. Kính trọng, lễ phép, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.

B. Học tập, rèn luyện, giữ gìn nề nếp gia đình, giúp cha mẹ và các thành viên trong gia đình những việc làm phù hợp với lứa tuổi, giới tính và sự phát triển của trẻ em.

C. Yêu thương, quan tâm, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng với cha mẹ, những người thân trong gia đình, dòng họ.

D. Cả ba ý trên.

Câu 3. Bố cục của Luật Trẻ em bao gồm:

A. 7 Chương với 105 Điều

B. 7 Chương với 106 Điều.

C. 7 Chương với 107 Điều.

D. 7 Chương với 108 Điều.

Câu 4. Quyền của trẻ em khuyết tật là:

A. Trẻ em khuyết tật được hưởng đầy đủ các quyền của trẻ em và các quyền của người khuyết tật theo quy định của pháp luật.

B. Được hỗ trợ, chăm sóc, giáo dục đặc biệt để phục hồi chức năng, tự lực phát triển và hòa nhập xã hội.

C. Cả A và B

Câu hỏi 5. Bảo vệ trẻ em được thực hiện theo:

A. 1 mức: Phòng ngừa.

B. 2 cấp độ: Phòng ngừa – Hỗ trợ.

C. 3 cấp độ: Phòng ngừa – Hỗ trợ – Can thiệp.

D. 4 cấp độ: Phòng ngừa – Tư vấn – Hỗ trợ – Can thiệp

Câu 6. Số điện thoại của Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em là gì?

A. 111

B. 222

C. 333

D. 444

Câu 7. Theo Luật Trẻ em, “Mức độ can thiệp” bao gồm:

A. Các biện pháp bảo vệ được áp dụng đối với trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bị bỏ rơi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt để kịp thời phát hiện, giảm thiểu hoặc loại bỏ nguy cơ bị xâm hại. cho trẻ em.

B. Các biện pháp bảo vệ được áp dụng đối với trẻ em và gia đình bị xâm hại để ngăn chặn hành vi xâm hại; hỗ trợ chăm sóc, phục hồi chức năng và tái hòa nhập cộng đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

C. Coi trọng công tác phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ xâm hại trẻ em; can thiệp, giải quyết kịp thời để giảm thiểu hậu quả; tích cực hỗ trợ phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

D. Ý kiến ​​khác.

Câu 8. Theo Luật Trẻ em, “chăm sóc thay thế” được hiểu như thế nào?

A. Tổ chức, gia đình, cá nhân nhận trẻ em vào chăm sóc, nuôi dưỡng khi trẻ em không còn cha mẹ.

B. Con không được hoặc không được sống chung với cha đẻ, mẹ đẻ.

C. Trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa, xung đột vũ trang nhằm bảo đảm an toàn và lợi ích tốt nhất của trẻ em.

D. Tất cả những điều trên.

Xem thêm  3 cách pha chế nước giải nhiệt với chanh

Câu 9. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bố trí quỹ đất, đầu tư xây dựng các điểm vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cho trẻ em; bảo đảm các điều kiện, thời gian và thời gian phù hợp để trẻ em tham gia các hoạt động tại các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở. Đúng hay sai?

A. Đúng.

B. Sai.

Câu 10. Có bao nhiêu nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt?

A. 17

B. 16

C. 15

D. 14

Câu 11. Luật trẻ em quy định bao nhiêu hình thức chăm sóc thay thế?

A. 3 hình thức.

B. 4 hình thức.

C. 5 hình thức.

D. 6 dạng.

Câu 12. Tôn trọng quyền, danh dự và nhân phẩm của người khác; tuân thủ các quy định về an toàn giao thông và trật tự an toàn xã hội; bảo vệ, giữ gìn, sử dụng tài sản, tài nguyên, bảo vệ môi trường phù hợp với khả năng và lứa tuổi của trẻ em. Như một đứa trẻ có bổn phận:

A. Quê hương, đất nước.

B. Cộng đồng, xã hội.

C. Bản thân.

D. Gia đình.

Câu 13. Nhà nước quy định môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống bạo lực học đường, nội dung nào sau đây?

A. Để đảm bảo việc chăm sóc và nuôi dạy trẻ em.

B. Bảo đảm các điều kiện cho hoạt động vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch của trẻ em.

C. Bảo đảm thông tin và liên lạc cho trẻ em.

D. Đảm bảo giáo dục cho trẻ em.

Câu 14. Theo Luật Trẻ em, các biện pháp bảo vệ trẻ em ở mức hỗ trợ bao gồm:

A. Cảnh báo về nguy cơ xâm hại trẻ em; cung cấp lời khuyên về kiến ​​thức, kỹ năng và các biện pháp can thiệp để loại bỏ hoặc giảm thiểu nguy cơ bị xâm hại trẻ em cho cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc và những người làm việc trong các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ. trẻ em và trẻ em nhằm thiết lập lại môi trường sống an toàn cho trẻ em có nguy cơ bị xâm hại.

B. Tiếp nhận thông tin, đánh giá mức độ tổn hại, áp dụng các biện pháp cần thiết để hỗ trợ trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi nhằm xóa bỏ hoặc giảm thiểu nguy cơ trẻ em bị xâm hại. cưỡng bức, bóc lột, bỏ rơi.

C. Trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo quy định của Luật trẻ em.

D. Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và gia đình tiếp cận các chính sách trợ giúp xã hội và các nguồn lực khác để cải thiện điều kiện sống cho trẻ em.

Cả 4 câu trả lời trên đều đúng

Câu 15. Quy định của Nhà nước về chính sách, biện pháp tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh; giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em, đặc biệt là tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh; xóa bỏ những phong tục, tập quán có hại cho sức khỏe trẻ em. Đúng hay sai?

A. Đúng.

B. Sai.

Câu 16. Theo Luật Trẻ em, “Bạo lực trẻ em” được hiểu là hành vi ngược đãi, ngược đãi, đánh đập; xâm phạm thân thể, sức khỏe; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cách ly, loại trừ và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất và tinh thần cho trẻ em. Đúng hay sai?

A. Đúng.

B. Sai.

Câu 17. Trẻ em có quyền vui chơi, giải trí; có cơ hội bình đẳng tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và du lịch phù hợp với lứa tuổi. Quyền nào của trẻ em?

Xem thêm  08 vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc

A. Quyền tài sản.

B. Quyền được giáo dục, học tập và phát triển năng khiếu.

C. Quyền được vui chơi, giải trí.

D. Quyền được đảm bảo an sinh xã hội.

Câu 18. Luật trẻ em có bao nhiêu nhóm hành vi bị nghiêm cấm?

A. 13

B. 14

C. 15

D. 16

Câu 19. Theo Luật Trẻ em, quyền được bảo vệ tính mạng, được tạo điều kiện sống và phát triển tốt nhất là:

A. Quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng.

B. Quyền sống.

C. Quyền được vui chơi, giải trí.

D. Quyền được chăm sóc sức khoẻ.

Câu 20. Gọi đến tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em có mất phí không?

A. Hoàn toàn không mất phí.

B. Mất phí

Câu 21. Theo Luật Trẻ em, mức độ phòng ngừa bao gồm:

A. Các biện pháp bảo vệ được áp dụng cho cộng đồng, gia đình và mọi trẻ em nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến ​​thức về bảo vệ trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em. , giảm thiểu nguy cơ trẻ em bị xâm hại hoặc rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

B. Các biện pháp bảo vệ được áp dụng đối với trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bị bỏ rơi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt để kịp thời phát hiện, giảm thiểu hoặc loại bỏ nguy cơ bị xâm hại. cho trẻ em.

C. Các biện pháp bảo vệ được áp dụng đối với trẻ em và gia đình bị xâm hại để ngăn chặn hành vi xâm hại; hỗ trợ chăm sóc, phục hồi chức năng và tái hòa nhập cộng đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

D. Ý kiến ​​khác.

Câu 22. Tổ chức nào đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của trẻ em?

A. Bộ Giáo dục & Đào tạo.

B. Bộ Lao động Thương binh & Xã hội.

C. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

D. Bộ Công an.

Câu 23. Tháng hành động vì trẻ em được tổ chức vào tháng nào hàng năm và nhằm mục đích gì?

A. Tháng 5 hàng năm để đẩy mạnh phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tuyên truyền, phổ biến, vận động các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình và cá nhân thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch, dự án, xây dựng công trình và huy động các nguồn lực vì trẻ em.

B. Tháng 7 hàng năm để đẩy mạnh phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tuyên truyền, phổ biến, vận động các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình và cá nhân thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch, dự án, xây dựng công trình và huy động các nguồn lực vì trẻ em.

C. Tháng 6 hàng năm để đẩy mạnh phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tuyên truyền, phổ biến, vận động các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình và cá nhân thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch, dự án, xây dựng công trình và huy động các nguồn lực vì trẻ em.

D. Tháng 8 hàng năm để đẩy mạnh phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tuyên truyền, phổ biến, vận động các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình và cá nhân thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch, dự án, xây dựng công trình và huy động các nguồn lực vì trẻ em.

Xem thêm  Cách bật, tắt tự động viết hoa trong điện thoại Samsung cực đơn giản

Câu 24. Theo Luật Trẻ em, độ tuổi nào sau đây được coi là trẻ em?

A. Dưới 18 tuổi.

B. Dưới 16 tuổi.

C. Dưới 14 tuổi.

D. Dưới 15 tuổi

Câu 25. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là:

A. Trẻ em không đủ điều kiện để thực hiện quyền sống, quyền được bảo vệ, quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng, quyền được giáo dục, cần sự hỗ trợ, can thiệp đặc biệt của Nhà nước, gia đình và xã hội. an toàn, hòa nhập gia đình và cộng đồng.

B. Trẻ em không có đủ điều kiện để thực hiện quyền sống, quyền được bảo vệ, quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng, quyền được học tập.

C. Trẻ em có mọi điều kiện để thực hiện quyền sống, quyền được bảo vệ, quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng, quyền được giáo dục nhưng cần có sự hỗ trợ, can thiệp đặc biệt của Nhà nước, gia đình và xã hội để được an toàn, hòa nhập vào gia đình và cộng đồng.

D. Trẻ em cần sự hỗ trợ, can thiệp đặc biệt của Nhà nước, gia đình và xã hội để được an toàn, hòa nhập gia đình và cộng đồng.

Câu 26. Bảo vệ trẻ em được thực hiện ở mấy cấp độ?

A. 2 mức.

B. 3 cấp độ.

C. 4 mức.

D. 5 cấp độ

Câu 27. Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp có trách nhiệm tiếp xúc thường xuyên, định kỳ với trẻ em hoặc người đại diện của trẻ em; tiếp nhận, chuyển giao, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến ​​nghị của cơ quan, tổ chức có liên quan đến trẻ em. Đúng hay sai?

A. Đúng.

B. Sai.

Câu 28. Lần đầu tiên nước ta ban hành Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là khi nào?

A. Năm 1991.

B. Năm 2004.

C. Năm 2016.

D. Năm 1995.

Câu 29. Luật Trẻ em được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày tháng năm nào?

A. Ngày 5 tháng 4 năm 2015.

B. Ngày 4 tháng 5 năm 2015.

C. Ngày 05 tháng 4 năm 2016.

D. Ngày 4 tháng 5 năm 2016.

Câu 30. Theo Luật Trẻ em, “Nhà nước có chính sách trợ cấp, hỗ trợ việc ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn chăm sóc, nuôi dạy trẻ em theo độ tuổi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Nhà nước khuyến khích cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân tham gia trợ giúp, chăm sóc trẻ em và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; hỗ trợ về đất đai, thuế, tín dụng đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em theo quy định của pháp luật ”là:

A. Đảm bảo việc chăm sóc và nuôi dạy trẻ em.

B. Bảo đảm chăm sóc sức khoẻ trẻ em.

C. Đảm bảo giáo dục cho trẻ em.

D. Bảo đảm thông tin và liên lạc cho trẻ em.

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Đáp án cuộc thi Tìm hiểu Luật trẻ em tỉnh Hưng Yên năm 2021❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Đáp án cuộc thi Tìm hiểu Luật trẻ em tỉnh Hưng Yên năm 2021” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Đáp án cuộc thi Tìm hiểu Luật trẻ em tỉnh Hưng Yên năm 2021 [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Đáp án cuộc thi Tìm hiểu Luật trẻ em tỉnh Hưng Yên năm 2021” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-09-28 11:49:38. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

https://mobitool.net/top-7-spa-lam-dep-uy-tin-chat-luong-nhat-tai-tinh-lang-son.html

Published

on

https://mobitool.net/top-7-spa-lam-dep-uy-tin-chat-luong-nhat-tai-tinh-lang-son.html

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “https://mobitool.net/top-7-spa-lam-dep-uy-tin-chat-luong-nhat-tai-tinh-lang-son.html❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “https://mobitool.net/top-7-spa-lam-dep-uy-tin-chat-luong-nhat-tai-tinh-lang-son.html” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “https://mobitool.net/top-7-spa-lam-dep-uy-tin-chat-luong-nhat-tai-tinh-lang-son.html [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “https://mobitool.net/top-7-spa-lam-dep-uy-tin-chat-luong-nhat-tai-tinh-lang-son.html” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-09-28 11:48:02. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Xem thêm  Top 4 bài phân tích tội ác của giặc Minh
Continue Reading

Blog

https://mobitool.net/noi-chien-khong-dau-ton-bao-nhieu-dien.html

Published

on

https://mobitool.net/noi-chien-khong-dau-ton-bao-nhieu-dien.html

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “https://mobitool.net/noi-chien-khong-dau-ton-bao-nhieu-dien.html❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “https://mobitool.net/noi-chien-khong-dau-ton-bao-nhieu-dien.html” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “https://mobitool.net/noi-chien-khong-dau-ton-bao-nhieu-dien.html [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “https://mobitool.net/noi-chien-khong-dau-ton-bao-nhieu-dien.html” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-09-28 11:46:59. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Xem thêm  Hồ Nguyên Trừng là ai? Nhân vật lịch sử nổi tiếng cuối những năm 13
Continue Reading

Trending