Connect with us

Blog

Bộ 5 đề ôn tập hè môn Hóa học 11 năm 2021 có đáp án Trường THPT Phan Văn Trị

Published

on

Bộ 5 đề ôn tập hè môn Hóa học 11 5 2021 có đáp án Trường THPT Phan Văn Trị

[rule_3_plain]

HOC247 xin giới thiệu tới quý giáo viên và các em học trò Bộ 5 đề ôn tập hè môn Hóa học 11 5 2021 được biên soạn và tổng hợp từ đề thi của Trường THPT Phan Văn Trị, đề thi gồm có các câu trắc nghiệm với đáp án đi kèm sẽ giúp các em luyện tập, làm quen các dạng đề cùng lúc đối chiếu kết quả, bình chọn năng lực bản thân từ ấy có kế hoạch học tập thích hợp. Mời các em cùng tham khảo!

TRƯỜNG THPT PHAN VĂN TRỊ

ĐỀ ÔN TẬP HÈ NĂM 2021

MÔN HÓA HỌC 11

Thời gian 45 phút

 

ĐỀ SỐ 1

Câu 1: Ion M3+ có cấu hình e của khí trơ Ne. Địa điểm của M trong bảng hệ thống tuần hoàn là :

A. Chu kỳ 2, nhóm VIIIA.                             B. Chu kỳ 3, nhóm IIIA.

C. Chu kỳ 2, nhóm VA.                                 D. Chu kỳ 3, nhóm IVA.

Câu 2:Nung 32,4 gam chất rắn X gồm FeCO3, FeS, FeS2 có tỉ lệ số mol là 1:1:1 trong hỗn hợp khí Y gồm O2 và O3 có tỉ lệ số mol là 1:1.Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.Số mol Y tham dự phản ứng là :

A. 0,48.                       B. 0,24.                       C. 0,38.                       D. 0,26.

Câu 3: Tầng ozon có tính năng như thế nào?

A. Làm ko khí sạch hơn.                                        B. Hấp thụ các tia cực tím gây hại.

C. Có bản lĩnh sát khuẩn.                                           D. Ngăn chặn hiệu ứng nhà kính.     

Câu 4:  Nguyên tắc nào để xếp đặt các nguyên tố trong bảng tuần hoàn sau đây là sai ?

  A. Các nguyên tố có cùng số electron hoá trị trong nguyên tử được xếp thành 1 cột.

  B. Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành 1 hàng.

  C. Các nguyên tố được xếp đặt theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.

D. Các nguyên tố được xếp đặt theo chiều tăng dần của khối lượng nguyên tử.

Câu 5:  1 hợp chất ion Y được cấu tạo từ ion M+ và ion X-. Tổng số hạt electron trong Y bằng 36. Số hạt proton trong M+ nhiều hơn trong X- là 2. Địa điểm của nguyên tố M và X trong bảng HTTH các nguyên tố hóa học là

 A. M: chu kì 4, nhóm IA; X: chu kì 3, nhóm VIIA.

B. M: chu kì 3, nhóm IA; X: chu kì 3, nhóm VIIA.

 C. M: chu kì 3, nhóm IB; X: chu kì 3, nhóm VIIA.

 D. M: chu kì 4, nhóm IA; X: chu kì 4, nhóm VIIA.

Câu 6: Cho phản ứng : NaX(rắn) + H2SO4(đặc) → NaHSO4 + HX(khí). Các hidro halogenua (HX) có thể điều chế theo phản ứng trên là :

A. HF và HCl.                                                            B. HBr và HI.                                                            

C. HCl, HBr và HI.                                        D. HF, HCl, HBr và HI.

Câu 7: Biết độ tan của NaCl trong 100 gam nước ở 900C là 50 gam và ở 00C là 35 gam. Khi làm lạnh 600 gam dung dịch NaCl bão hòa ở 900C về 00C làm thoát ra bao lăm gam tinh thể NaCl?

A. 45 gam.                  B. 60 gam.                   C. 55 gam.                  D. 50 gam.                 

Câu 8: Hòa tan hết 0,02 mol KClO3 trong lượng dư dung dịch HCl đặc, nhận được dung dịch Y và khí Cl2. Hấp thu hết toàn thể lượng khí Cl2 vào dung dịch chứa 0,06 mol NaBr, nhận được m gam Br2 (giả định Cl2 và Br2 đều phản ứng ko đáng kể với H2O). Các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là:

A. 4,80.                       B. 3,20.                       C. 4,16.                       D. 3,84.

Câu 9: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số electron trong các phân lớp p là 7. Nguyên tử của nguyên tố Y có tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt mang điện của X là 8. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của Y là:

A. 2s22p4.                    B. 3s23p5.                     C. 3s23p4.                    D. 3s23p3.

Câu 10: Muối iot dùng làm muối ăn là gì?

A. Muối ăn có trộn thêm 1 lượng bé KI hoặc KIO3.      

B. Muối có công thức NaI.    

C. Muối ăn trộn thêm I2.                                                        

D. Muối ăn có trộn thêm I2 với tỷ lệ nhất mực.

Câu 11: Khí nào sau đây gây ra hiện tượng mưa axit?

A. CO2.                       B. SO2.                                    C. CH4.                       D. NH3.

Câu 12: Cho phương trình hóa học của phản ứng X + 2Y → Z + T. Ở thời khắc ban sơ, nồng độ của chất X là 0,01 mol/l. Sau 20 giây, nồng độ của chất X là 0,008 mol/l. Vận tốc trung bình của phản ứng tính theo chất Y trong vòng thời kì trên là:

A. 2,0. 10-4 mol/(l.s).                                                       

B. 4,0. 10-4 mol/(l.s).

C. 1,0. 10-4 mol/(l.s).                                                        

D. 8,0. 10-4 mol/(l.s).

Câu 13: Để pha loãng dung dịch H2SO4 đậm đặc, trong phòng thí nghiệm, có thể thực hiện theo cách nào sau đây?

A. Cho nhanh nước vào axit.                                      B. Cho từ từ nước vào axit và khuấy đều.

C. Cho từ từ axit vào nước và khuấy đều.                 D. Cho nhanh axit vào nước và khuấy đều.  

Câu 14: Không khí trong phòng thí nghiệm bị nhiễm bẩn bởi khí Cl2. Để khử độc có thể xịt vào ko khí dung dịch nào sau đây?

A. Dung dịch HCl.                                                       B. Dung dịch NaOH.

C. Dung dịch HCl.                                                       D. Dung dịch NH3.

Câu 15: 1 hỗn hợp X gồm 2 muối sunfit và hiđrosunfit của cùng 1 kim khí kiềm.

Thực hiện 3 thí nghiệm sau:

Thí nghiệm 1: Cho 21,800 gam X tính năng với dung dịch H2SO4 loãng dư.Sau phản ứng nhận được V lít khí A. Biết V lít khí A làm mất màu vừa đủ 400 ml dung dịch KMnO4 0,15M.

Thí nghiệm 2: 54,500 gam X cũng tính năng vừa đủ với 100ml  dung dịch NaOH 1,25M.

Xem thêm  Tổng hợp bài tập chuyển đổi danh từ số ít và số nhiều

Thí nghiệm 3: Cho V lít khí A hấp thu vào 250 gam dung dịch Ba(OH)2 6,84% .Sau phản ứng nhận được dung dịch B. Kim loại kiềm và nồng độ % của dung dịch B là:

A. K và  6,010%.                                            B. Na và 4,603%.                                                       

C. Na và 9,206%.                                           D. K và 9,206%.

Câu 16: Cho các nguyên tố X (Z = 11); Y(Z = 13); T(Z=17). Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Nguyên tử các nguyên tố X, Y, T ở tình trạng căn bản đều có 1 electron lẻ loi.

B. Oxit và hiđroxit của X, Y, T đều là chất lưỡng tính.

C. Các hợp chất tạo bởi X với T và Y với T đều là hợp chất ion.

D. Theo chiều X, Y, T bán kính của các nguyên tử tương ứng tăng dần.

Câu 17: Cho các thí nghiệm sau:

  1) Cho Mg vào dd H2SO4(loãng).                 2) Cho Fe3O4  vào dd H2SO4(loãng).

  3) Cho FeSO4 vào dd H2SO4(đặc ,hot).     4) Cho Al(OH)3 vào dd H2SO4(đặc ,hot).

  5) Cho BaCl2 vào dd H2SO4(đặc ,hot).      6) Cho Al(OH)3 vào dd H2SO4(loãng)

  Trong các thí nghiêm trên số thí nghiệm xảy ra phản ứng nhưng mà H2SO4 vào vai trò là chất oxi hóa là:

A. 3.                           B. 2.                            C. 4.                                        D. 5.

Câu 18: Cho các nguyên tố với số hiệu nguyên tử sau: X (Z = 1); Y (Z = 7); E (Z = 12); T (Z = 19). Dãy gồm các nguyên tố kim khí là:

A. X, Y, E.               

B. E, T.                       

C. X, Y, E, T.                                    

D. Y, T.

Câu 19: Cho hỗn hợp A gồm FeS, FeS2 tính năng hết với m gam dung dịch H2SO4 98%. Sau phản ứng nhận được dung dịch X và khí Y. Dẫn khí Y vào dung dịch nước vôi trong nhận được 10,8 gam kết tủa và dung dịch Z, đun hot dung dịch Z nhận được tối đa 18 gam kết tủa. Dung dịch X có khối lượng giảm so với khối lượng dung dịch H2SO4 ban sơ là 18,4 gam. Biết dung dịch H2SO4 đã 20% so với lượng thiết yếu. Giá trị gần đúng nhất của m là:

A. 35.                        

B. 38.                           

C. 40.                                     

D. 46.

Câu 20: 1 chất A được cấu tạo từ cation M2+ và anion X-. Trong phân tử MX2 có tổng số proton, nowtron, electron là 186 hạt, trong ấy số hạt mang điện nhiều hơn số hạt ko mang điện là 54 hạt. Số khối của M2+ phệ hơn số khối của X- là 21. Tổng số hạt trong cation M2+ nhiều hơn tổng số hạt trong anion X- là 27. Nhận xét nào sau đây đúng:

A. M là nguyên tố có nhiều số Oxi hóa trong hợp chất.      

B. M thuộc nhóm A trong bảng tuần hoàn.                            

C. M và X cùng thuộc 1 chu kỳ.              

D. X thuộc nhóm VIA trong bảng tuần hoàn.

Câu 21: Từ muối biển người ta điều chế nước Giaven bằng cách thức nào?

A. Điện phân hot chảy thu lấy clo và Na. Hòa tan Na rồi sục khí clo vào.

B. Điện phân dung dịch muối ăn có màng ngăn xốp.

C. Không phải A, B, C.

D. Điện phân dung dịch muối ăn ko có màng ngăn xốp.

Câu 22: Cho các hạt vi mô: O2- (Z = 8); F – (Z = 9); Na, Na+ (Z = 11), Mg, Mg2+ (Z = 12), Al (Z = 13). Thứ tự giảm dần bán kính hạt là:

A. Na, Mg, Al, Na+, Mg2+, O2-, F -.              

B. Na, Mg, Al, O2-, F – , Na+, Mg2+.

C. O2-, F -, Na, Na+, Mg, Mg2+, Al.              

D. Na+, Mg2+, O2-, F -, Na, Mg, Al.

Câu 23: Cho các thăng bằng sau

Ở nhiệt độ xác định nếu KC của thăng bằng (1)bằng 64 thì KC của thăng bằng (2) là:

A. 0,125.                   

B. 4                            

C. 0,5                         

D. 0,25                                   

Câu 24: Hòa tan hoàn toàn 8,4 gam Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư), nhận được dung dịch X. Dung dịch X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch KMnO4 0,5M. Giá trị của V là:

A. 30.                                    

B. 60.                         

C. 120.                                   

D. 90.

Câu 25: Nung hot 22,12 gam KMnO4 và 18,375 gam KClO3, sau 1 thời kì nhận được chất rắn X gồm 6 chất có khối lượng 37,295 gam. Cho X tính năng với dung dịch HCl đặc dư, đun hot. Toàn bộ lượng khí clo nhận được cho phản ứng hết với m gam bột Fe đốt hot được chất hot Y. Hòa tan hoàn toàn Y vào nước được dung dịch Z. thêm AgNO3 dư vào dung dịch Z tới lúc phản ứng hoàn toàn được 204,6 gam kết tủa. Giá trị m là:

A. 22,44.                     

B. 33,6.                      

C. 28,0.                      

D. 25,2.

Câu 26: Ở tình trạng căn bản, cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử X là 3s2. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là:

A. 13.                        

B. 11.                         

C. 12.                         

D. 14.

Câu 27: Chất nào sau đây là hợp chất ion?

A. K2O          .                      

B. SO2.                                   

C. CO2.                                  

D. HCl.

Câu 28: Hỗn hợp khí A gồm Cl2 và O2. Cho A phản ứng vừa đủ với 1 hỗn hợp gồm 4,8 gam Mg và 8,1 gam Al nhận được 37,05 gam hỗn hợp các muối clorua và các oxit của 2 kim khí. Thành phần % theo khối lượng của các khí trong A là:

A. 90% và 10%.                                              B. 56% và 35%.                                 

C. 73,5% và 26,5%.                                        D. 15,5% và 84,5%.                                       

Câu 29: Trong thiên nhiên, nguyên tố brom có 2 đồng vị là Br và Br. Nếu nguyên tử khối trung bình là brom là 79,91 thì % của 2 đồng vị này lần là lượt :

A. 45,5% và 54,5%.                                        B. 54,5% và 45,5%.   

C. 61,8% và 38,2%.                                        D. 35% và 65%.

Câu 30: Hòa tan 200 gam SO3 vào m2 gam dung dịch H2SO4 49% ta được dung dịch H2SO4 78,4%. Giá trị của m2 là:

Xem thêm  Thực dân Pháp thực hiện âm mưu xâm lược Việt Nam như thế nào? Nhân dân ta đã anh dũng chống giặc ra sao?

A. 300 gam.              

B. 133,3 gam.             

C. 146,9 gam.            

D. 272,2 gam.

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

1

B

11

B

21

D

2

C

12

C

22

B

3

B

13

C

23

A

4

D

14

D

24

B

5

A

15

A

25

C

6

A

16

A

26

C

7

B

17

B

27

A

8

D

18

B

28

C

9

B

19

D

29

B

10

A

20

A

30

A

ĐỀ SỐ 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Chất nào sau đây là hidroxit lưỡng tính

  A.  Al(OH)3                          B.  NaOH                          C.  H2SO4                     D.  Ba(OH)2

Câu 2. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh

  A.  H2S                                 B.  HClO                           C.  NaCl                       D.  Fe(OH)3

Câu 3. Cho 6,4g Cu tính năng với 120ml dung dịch X gồm HNO3 1M và H2SO4 0,5M (loãng) thì nhận được bao lăm lít khí NO (đktc)?

  A.  0,67 lít                             B.  0,896 lít                        C.  14,933 lít                 D.  1,344 lit

Câu 4. Để xác định công thức của muối A người ta làm các thí nghiệm sau

   TN1: Hòa tan A vào nước, cho dung dịch NaOH dư vào thấy có khí ko màu, mùi khai thoát ra.

   TN2: Hòa tan A vào nước, cho dung dịch H2SO4 loãng vào, sau ấy cho bột Cu vào thì thấy có khí ko màu hóa nâu đỏ lúc bay ra ko khí và dung dịch dần chuyển thành màu xanh.Công thức của muối A là:

  A.  KNO3                              B.  NH4NO3                      C.  NH4HCO3               D.  NH4Cl

Câu 5. Số oxi hóa có thể có của P là

  A.  -3,0, +3, +5                                                                B.  -1, 0, +1, +3, +5, +7

  C.  -3, 0                                                                           D.  -3, 0, +1, +2, +3, +4, +5

Câu 6. Chất nào sau đây là axit theo thuyết axit – bazơ của areniut

  A.  NaCl                               B.  Ba(OH)2                       C.  HCl                         D.  NaOH

Câu 7. axit photphoric có công thức phân tử là

  A.  HCl                                 B.  H2SO4                          C.  H3PO4                     D.  HNO3

Câu 8. Thuộc tính nào chẳng hề của amoniac

  A.  Màu nâu đỏ                                                               B.  Có mùi khai

  C.  Tan tốt trong nước          D.  Chất khí

Câu 9. dung dịch nào sau đây ko dẫn điện

  A.  NaCl                               B.  HCl                              C.  C2H5OH                  D.  NaOH

Câu 10. Dung dịch A chứa: Cl- (x mol); Na+ ( 0,1 mol); K+( 0,2 mol). Giá trị của x là

  A.  0,3                                   B.  0,4                                C.  0,2                           D.  0,1

—(Nội dung đầy đủ, cụ thể của đề thi số 2 vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về dế yêu)—

ĐỀ SỐ 3

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Số oxi hóa có thể có của P là

  A.  -3, 0, +1, +2, +3, +4, +5 B.  -1, 0, +1, +3, +5, +7

  C.  -3, 0                                                                           D.  -3,0, +3, +5

Câu 2. axit photphoric có công thức phân tử là

  A.  H2SO4                             B.  H3PO4                          C.  HCl                         D.  HNO3

Câu 3. Chất nào sau đây là hidroxit lưỡng tính

  A.  Ba(OH)2                          B.  NaOH                          C.  Al(OH)3                  D.  H2SO4

Câu 4. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh

  A.  HClO                              B.  H2S                              C.  NaCl                       D.  Fe(OH)3

Câu 5. Nhiệt phân hoàn toàn Cu(NO3)2 nhận được thành phầm là

  A.  Cu, NO2, O2                    B.  Cu(NO2)2, O2               C.  CuO, NO2, O2         D.  CuO, NO2

Câu 6. Dung dịch A chứa: Cl- (x mol); Na+ ( 0,1 mol); K+( 0,2 mol). Giá trị của x là

  A.  0,3                                   B.  0,4                                C.  0,1                           D.  0,2

Câu 7. dung dịch nào sau đây ko dẫn điện

  A.  NaOH                             B.  HCl                              C.  NaCl                       D.  C2H5OH

Câu 8. ở điều kiện thường N2 trơ về mặt hóa học vì

  A.  Nguyên tử N có độ âm điện phệ                                B.  Nguyên tử N có bán kính bé

  C.  kết hợp 3 N≡ N rất bền                                            D.  nitơ ko tan trong nước

Câu 9. Thuộc tính nào chẳng hề của amoniac

  A.  Tan tốt trong nước                                                     B.  Màu nâu đỏ

  C.  Chất khí                                                                     D.  Có mùi khai

Câu 10. Chất nào sau đây là axit theo thuyết axit – bazơ của areniut

  A.  HCl                                 B.  NaOH                          C.  Ba(OH)2                  D.  NaCl

Câu 11. Cho 6,4g Cu tính năng với 120ml dung dịch X gồm HNO3 1M và H2SO4 0,5M (loãng) thì nhận được bao lăm lít khí NO (đktc)?

  A.  0,67 lít                             B.  0,896 lít                        C.  1,344 lit                   D.  14,933 lít

Câu 12. Để xác định công thức của muối A người ta làm các thí nghiệm sau

   TN1: Hòa tan A vào nước, cho dung dịch NaOH dư vào thấy có khí ko màu, mùi khai thoát ra.

   TN2: Hòa tan A vào nước, cho dung dịch H2SO4 loãng vào, sau ấy cho bột Cu vào thì thấy có khí ko màu hóa nâu đỏ lúc bay ra ko khí và dung dịch dần chuyển thành màu xanh.Công thức của muối A là:

  A.  NH4HCO3                       B.  NH4Cl                          C.  KNO3                      D.  NH4NO3

—(Nội dung đầy đủ, cụ thể của đề thi số 3 vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về dế yêu)—

ĐỀ SỐ 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Chất nào sau đây là axit theo thuyết axit – bazơ của areniut

  A.  HCl                                 B.  Ba(OH)2                       C.  NaOH                     D.  NaCl

Câu 2. Nhiệt phân hoàn toàn Cu(NO3)2 nhận được thành phầm là

  A.  Cu, NO2, O2                    B.  Cu(NO2)2, O2               C.  CuO, NO2, O2         D.  CuO, NO2

Câu 3. Cho 6,4g Cu tính năng với 120ml dung dịch X gồm HNO3 1M và H2SO4 0,5M (loãng) thì nhận được bao lăm lít khí NO (đktc)?

  A.  0,896 lít                           B.  1,344 lit                        C.  0,67 lít                     D.  14,933 lít

Câu 4. axit photphoric có công thức phân tử là

  A.  HCl                                 B.  HNO3                           C.  H3PO4                     D.  H2SO4

Xem thêm  Bộ ba smart phone giá rẻ được cập nhật Windows 10 Mobile

Câu 5. Thuộc tính nào chẳng hề của amoniac

  A.  Màu nâu đỏ                                                               B.  Chất khí

  C.  Có mùi khai                                                               D.  Tan tốt trong nước

Câu 6. dung dịch nào sau đây ko dẫn điện

  A.  NaCl                               B.  C2H5OH                       C.  HCl                         D.  NaOH

Câu 7. Để xác định công thức của muối A người ta làm các thí nghiệm sau

   TN1: Hòa tan A vào nước, cho dung dịch NaOH dư vào thấy có khí ko màu, mùi khai thoát ra.

   TN2: Hòa tan A vào nước, cho dung dịch H2SO4 loãng vào, sau ấy cho bột Cu vào thì thấy có khí ko màu hóa nâu đỏ lúc bay ra ko khí và dung dịch dần chuyển thành màu xanh.Công thức của muối A là:

  A.  NH4Cl                             B.  NH4NO3                      C.  NH4HCO3               D.  KNO3

Câu 8. Chất nào sau đây là hidroxit lưỡng tính

  A.  Ba(OH)2                          B.  NaOH                          C.  Al(OH)3                  D.  H2SO4

Câu 9. Dung dịch A chứa: Cl- (x mol); Na+ ( 0,1 mol); K+( 0,2 mol). Giá trị của x là

  A.  0,2                                   B.  0,1                                C.  0,4                           D.  0,3

Câu 10. ở điều kiện thường N2 trơ về mặt hóa học vì

A.  Nguyên tử N có bán kính bé                                   

B.  Nguyên tử N có độ âm điện phệ

C.  kết hợp 3 N≡ N rất bền  

D.  nitơ ko tan trong nước

—(Nội dung đầy đủ, cụ thể của đề thi số 4 vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về dế yêu)—

ĐỀ SỐ 5

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Chất nào sau đây là axit theo thuyết axit – bazơ của areniut

  A.  Ba(OH)2                          B.  HCl                              C.  NaOH                     D.  NaCl

Câu 2. Cho 6,4g Cu tính năng với 120ml dung dịch X gồm HNO3 1M và H2SO4 0,5M (loãng) thì nhận được bao lăm lít khí NO (đktc)?

  A.  0,67 lít                             B.  1,344 lit                        C.  0,896 lít                   D.  14,933 lít

Câu 3. Số oxi hóa có thể có của P là

  A.  -3, 0, +1, +2, +3, +4, +5                                            B.  -3,0, +3, +5

  C.  -3, 0                                                                           D.  -1, 0, +1, +3, +5, +7

Câu 4. ở điều kiện thường N2 trơ về mặt hóa học vì

  A.  kết hợp 3 N≡ N rất bền B.  Nguyên tử N có bán kính bé

  C.  Nguyên tử N có độ âm điện phệ                                D.  nitơ ko tan trong nước

Câu 5. Nhiệt phân hoàn toàn Cu(NO3)2 nhận được thành phầm là

  A.  CuO, NO2, O2                 B.  Cu, NO2, O2                 C.  CuO, NO2               D.  Cu(NO2)2, O2

Câu 6. Thuộc tính nào chẳng hề của amoniac

  A.  Màu nâu đỏ                                                               B.  Tan tốt trong nước

  C.  Chất khí                                                                     D.  Có mùi khai

Câu 7. Dung dịch A chứa: Cl- (x mol); Na+ ( 0,1 mol); K+( 0,2 mol). Giá trị của x là

  A.  0,4                                   B.  0,2                                C.  0,3                           D.  0,1

Câu 8. Chất nào sau đây là hidroxit lưỡng tính

  A.  Ba(OH)2                          B.  H2SO4                          C.  NaOH                     D.  Al(OH)3

Câu 9. axit photphoric có công thức phân tử là

  A.  H2SO4                             B.  HCl                              C.  H3PO4                     D.  HNO3

Câu 10. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh

  A.  HClO                              B.  Fe(OH)3                       C.  NaCl                       D.  H2S

—(Nội dung đầy đủ, cụ thể của đề thi số 5 vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về dế yêu)—

Trên đây là 1 phần trích dẫn nội dung Bộ 5 đề ôn tập hè môn Hóa học 11 5 2021 có đáp án Trường THPT Phan Văn Trị. Để xem toàn thể nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành tựu cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm 1 số tư liệu cùng phân mục tại đây:

Bộ câu hỏi đoàn luyện ôn tập hè phần Hóa học hữu cơ lớp 11 5 2021 có đáp án
Bộ 5 đề ôn tập hè môn Hóa học 11 5 2021 có đáp án Trường THPT Nguyễn Trung Thiên

Chúc các em học tốt!

Phương pháp giải bài tập về công thức cấu tạo của hợp chất hữu cơ môn Hóa học 11 5 2021

173

Biện luận xác định CTPT và viết CTCT của hợp chất hữu cơ môn Hóa học 11 5 2021

456

Quan hệ giữa các loại hợp chất hữu cơ môn Hóa học 11 5 2021

154

Dạng bài tập thành lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ môn Hóa học 11 5 2020

212

Bài tập phân tách định tính và phân tách định lượng hợp chất hữu cơ môn Hóa học 11 5 2021

1399

Chuyên đề ôn tập công thức hợp chất hữu cơ và thiết lập công thức phân tử môn Hóa học 11 5 2021

159

[rule_2_plain]

#Bộ #đề #ôn #tập #hè #môn #Hóa #học #5 #có #đáp #án #Trường #THPT #Phan #Văn #Trị

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Bộ 5 đề ôn tập hè môn Hóa học 11 năm 2021 có đáp án Trường THPT Phan Văn Trị❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Bộ 5 đề ôn tập hè môn Hóa học 11 năm 2021 có đáp án Trường THPT Phan Văn Trị” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Bộ 5 đề ôn tập hè môn Hóa học 11 năm 2021 có đáp án Trường THPT Phan Văn Trị [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Bộ 5 đề ôn tập hè môn Hóa học 11 năm 2021 có đáp án Trường THPT Phan Văn Trị” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-05 21:28:57. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

Ngày siêu giảm giá tại Trung Quốc: Robot phải đi ship hàng, phóng viên bỏ việc đi livestream

Published

on

Gần một giờ sáng ngày 11 tháng 11, Wang Xiaobei vô cùng ngạc nhiên khi đơn hàng mà cô vừa đặt trong 25 phút đã được giao đến tận cửa nhà.

Năm nay, các nền tảng thương mại điện tử của Trung Quốc đã có nhiều thay đổi. Gần như mọi khâu trong quy trình bán hàng của các thương hiệu đều được vận hành bởi công nghệ,

Giao hàng siêu nhanh

Việc chuyển phát nhanh cho Xiaobei được thực hiện theo phương thức “Đặt hàng trước, chuyển phát nhanh tốc độ cao”. Bằng cách phân tích DaiLyWiki, các nhà vận chuyển có thể dự đoán các khu vực khách hàng tiềm năng và chuyển các mặt hàng có nhu cầu cao đến các trạm trung chuyển gần đó. Vì vậy, khi khách hàng chốt đơn hàng, hàng hóa sẽ được chuyển đến nhà khách hàng từ trạm trung chuyển thay vì tổng kho.

Hiện phương thức này chỉ chiếm khoảng 10% tổng lượng hàng hóa chuyển đến tay khách hàng năm nay. Trong ngày siêu sale vừa qua, các công ty thương mại điện tử đã đồng loạt thử nghiệm trên diện rộng hình thức giao hàng này và bước đầu gặt hái được thành công.

Nhân viên xếp hàng để phát trực tiếp 24/7

Bắt robot vận chuyển hàng hóa, ứng dụng blockchain

Vào Ngày Độc thân 11/11 năm nay, JD đã áp dụng blockchain vào hệ thống của mình để phát hiện hàng giả. Ngoài ra, blockchain còn phân biệt hàng giả ở hàng cũ và hàng thanh lý. Trong nhà kho của mình, JD đã thử nghiệm một robot phân phối hàng hóa tự động mà không cần sự can thiệp của con người.

Xem thêm  Xí nghiệp là gì? Những vị trí HOT trong xí nghiệp bạn nên biết

Trong khi đó, 22 robot đã được huy động để chuyển hàng tới khuôn viên Đại học Chiết Giang. Theo nhiều chuyên gia, robot và công nghệ sẽ đóng vai trò chủ đạo trong các ngày hội mua sắm và siêu mua sắm như 11/11.

Phóng viên nghỉ việc để trực tiếp bán hàng

Hình thức livestream bán hàng cũng đang phát triển bùng nổ tại Trung Quốc. Trong mùa siêu mua sắm 11/11 này, các công ty đã phải thuê thêm rất nhiều nhân viên livestream để phục vụ khách hàng 24/24. Đối tượng tuyển dụng mà các công ty nhắm đến là MC, phóng viên truyền hình vì họ đã quen xuất hiện trước ống kính, máy quay …

Có cầu ắt có cung, nhu cầu nhân viên livestream tăng cao cùng với mức thu nhập ổn định đã khiến công việc này ngày càng trở nên hấp dẫn. Nhiều phóng viên sẵn sàng nghỉ việc để chuyển sang làm nhân viên livestream.

Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây để biết được lịch sử của lễ hội mua sắm 11/11:

  • 11/11 là ngày gì? Đó là một ngày độc thân hay một ngày mua sắm?

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Ngày siêu giảm giá tại Trung Quốc: Robot phải đi ship hàng, phóng viên bỏ việc đi livestream❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Ngày siêu giảm giá tại Trung Quốc: Robot phải đi ship hàng, phóng viên bỏ việc đi livestream” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Ngày siêu giảm giá tại Trung Quốc: Robot phải đi ship hàng, phóng viên bỏ việc đi livestream [ ❤️️❤️️ ]”.

Xem thêm  VinFast là gì – Hành trình phát triển công nghiệp xe hơi thương hiệu Việt

Bài viết về “Ngày siêu giảm giá tại Trung Quốc: Robot phải đi ship hàng, phóng viên bỏ việc đi livestream” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-13 17:55:24. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

Cách chụp ảnh màn hình điện thoại Huawei Mate 10 Pro

Published

on

Bạn đang sở hữu chiếc điện thoại Huawei Mate 10 Pro màn hình siêu mỏng 6 inch AMOLED, chắc hẳn sẽ có rất nhiều điều thú vị xuất hiện trên màn hình trong quá trình sử dụng và bạn muốn chụp lại chúng để chia sẻ với mọi người, tham khảo ngay các cách chụp nhé ảnh chụp màn hình điện thoại Huawei Mate 10 Pro dưới đây để có thể lưu lại những khoảnh khắc đó.

Huawei Mate 10 Pro là một trong những điện thoại thông minh mạnh mẽ nhất ra mắt năm 2017. Mặc dù máy có màn hình FullView mới với màn hình siêu mỏng 6 inch AMOLED. Trên một màn hình lớn như vậy, người ta có thể xem rất nhiều nội dung và tất nhiên, bạn sẽ muốn chụp ảnh màn hình vì đây thường là cách dễ dàng nhất để chia sẻ thông tin. Có thể đó sẽ là một đoạn chat, điểm số cao của trò chơi hay bất cứ thứ gì bạn muốn chia sẻ, bạn có thể thao tác Chụp ảnh màn hình điện thoại Huawei Mate 10 Pro bằng những cách mà 9mobi chia sẻ ngay dưới đây.

CÁCH CHỤP ẢNH MÀN HÌNH CỦA ĐIỆN THOẠI HUAWEI MATE 10 PRO

Phương pháp 1: Sử dụng các phím vật lý

Tương tự như các thiết bị Android khác, để chụp ảnh màn hình trên Huawei Mate 10 Pro, bạn mở màn hình muốn chụp và giữ nút. Quyền lực (Nguồn) + Giảm âm lượng (Giảm âm lượng) cùng nhau một lúc.

Xem thêm  Phần mềm là gì ? Có bao nhiêu loại phần mềm cơ bản

Cách chụp ảnh màn hình huawei mate 10 pro 2

Bạn nghe thấy một âm thanh quen thuộc từ thiết bị cho biết rằng ảnh chụp màn hình đã được chụp. Nhấn vào ảnh chụp màn hình trong thư viện để xem hoặc chia sẻ nó.

Phương pháp 2: Sử dụng tính năng chụp ảnh thông minh

Phương pháp này rất hữu ích khi bạn đang sử dụng điện thoại khi đặt điện thoại trên bàn hoặc bề mặt phẳng. Vì hiện tại bạn không thể sử dụng cảm biến vân tay cũng như phím phần cứng để chụp ảnh màn hình.

Bước 1: Mở ứng dụng Cài đặt (Cài đặt) trên Huawei Mate 10 Pro và chọn Hỗ trợ thông minh (Trợ giúp thông minh)

Bước 2: Tiếp theo, bạn chọn Điều khiển chuyển động (Điều khiển chuyển động) từ menu.

Bước 3: Chọn tùy chọn ảnh chụp màn hình thông minh (chụp màn hình thông minh) từ cài đặt Điều khiển chuyển động (Điều khiển chuyển động).

Bước 4: Bây giờ, hãy sử dụng các đốt ngón tay của hai ngón tay để chạm vào màn hình của bạn và một ảnh chụp màn hình sẽ được chụp. Bạn cũng có thể sử dụng một khớp nối duy nhất và vẽ trên màn hình của mình nếu bạn muốn chụp ảnh màn hình của một bộ phận cụ thể.

Cách chụp ảnh màn hình trên Huawei Mate 10 Pro 3

Bước 5: Sau khi được chọn, bạn cũng có thể thay đổi kích thước và định vị lại trước khi lưu. Nếu không, theo mặc định, ảnh chụp màn hình bạn chụp sẽ được lưu trong thư viện của bạn.

Xem thêm  Thực dân Pháp thực hiện âm mưu xâm lược Việt Nam như thế nào? Nhân dân ta đã anh dũng chống giặc ra sao?

Phương pháp 3: Chụp ảnh màn hình nhanh từ thanh trạng thái

Cách này cũng khá đơn giản khi bạn chỉ cần vuốt từ trên thanh trạng thái xuống dưới cùng và nhấn vào biểu tượng Ảnh chụp màn hình như hình dưới là có thể chụp màn hình điện thoại Huawei Mate 10 Pro.

Cách chụp ảnh màn hình trên Huawei Mate 10 Pro 4

Trên đây là những cách cơ bản để chụp ảnh màn hình trên điện thoại Huawei Mate 10 Pro giúp bạn có thêm nhiều lựa chọn với cách chụp ảnh màn hình đơn giản và nhanh chóng nhất.

Huawei P10 cũng là dòng điện thoại Huawei được nhiều người tin dùng, cách chụp màn hình Huawei P10 cũng tương tự như các thao tác thực hiện trên Mate Pro, các bạn có thể theo dõi trong bài viết hướng dẫn. chụp màn hình Huawei P10 nơi đây

Ngoài ra, nếu bạn đọc đang phân vân giữa các thiết bị smartphone tầm trung khác thì Huawei Y7 Prime sẽ là một sự lựa chọn tốt lúc này, hãy tham khảo bài viết. mở hộp Huawei Y7 Prime Trước đó, chúng tôi đã chia sẻ để có cái nhìn đầy đủ về thiết bị mới này.

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Cách chụp ảnh màn hình điện thoại Huawei Mate 10 Pro❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Cách chụp ảnh màn hình điện thoại Huawei Mate 10 Pro” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Cách chụp ảnh màn hình điện thoại Huawei Mate 10 Pro [ ❤️️❤️️ ]”.

Xem thêm  Tổng hợp bài tập chuyển đổi danh từ số ít và số nhiều

Bài viết về “Cách chụp ảnh màn hình điện thoại Huawei Mate 10 Pro” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-13 17:54:14. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

https://mobitool.net/tai-hinh-nen-hoa-phong-lan-dep-cho-may-tinh.html

Published

on

Tải Hình Nền Hoa Phong Lan Đẹp Cho Máy Tính

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “https://mobitool.net/tai-hinh-nen-hoa-phong-lan-dep-cho-may-tinh.html❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “https://mobitool.net/tai-hinh-nen-hoa-phong-lan-dep-cho-may-tinh.html” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “https://mobitool.net/tai-hinh-nen-hoa-phong-lan-dep-cho-may-tinh.html [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “https://mobitool.net/tai-hinh-nen-hoa-phong-lan-dep-cho-may-tinh.html” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-13 17:52:48. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Xem thêm  Tổng đài Adayroi, số điện thoại liên hệ mua hàng, giải đáp
Continue Reading

Trending