Connect with us

Blog

Bộ 5 đề ôn tập hè môn Hóa học 11 năm 2021 có đáp án Trường THPT Nguyễn Trung Thiên

Published

on

Bộ 5 đề ôn tập hè môn Hóa học 11 5 2021 có đáp án Trường THPT Nguyễn Trung Thiên

[rule_3_plain]

DaiLyWiki xin giới thiệu tới các em học trò Bộ 5 đề ôn tập hè môn Hóa học 11 5 2021 Trường THPT Nguyễn Trung Thiên. Mỗi đề thi gồm có trắc nghiệm và tự luận có đáp án sẽ giúp các em ôn tập nắm vững các tri thức, các dạng bài tập để sẵn sàng cho kỳ thi sắp tới. Các em xem và tải về ở dưới.

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG THIÊN

ĐỀ ÔN TẬP HÈ NĂM 2021

MÔN HÓA HỌC 9

Thời gian 45 phút

 

ĐỀ SỐ 1

Câu 1: Trộn lẫn 100 ml dung dịch KOH 1M vơi 50 ml dung dịch H3PO4 1M thì nồng độ  mol của muối trong dung dịch nhận được là:

A. 0,33M.    

B. 0,66M.      

C. 0,44M.        

D. 1,1M.

Câu 2: Khối lượng dung dịch KOH 8% cần lấy cho tính năng với 47g K2O để nhận được dung dịch KOH 21% là:

A. 354,85g       

B. 250 g            

C. 320g          

D. 400g

Câu 3: Cho 10 ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,5M. Thể tích dung dịch NaOH 1M cần để trung hoà dung dịch axit đã cho là:

A. 10ml.          

B. 15ml.        

C. 20ml.            

D. 25ml.

Câu 4: Trộn 200ml  dung dịch HCl 1M với 300 ml dung dịch HCl 2M. Nếu sự pha trộn ko làm giãn nở thể tích thì dung dịch  mới có nồng độ mol là:

A. 1,5M        

B. 1,2M          

C. 1,6M            

D. 0,15M

Câu 5: Trộn 20ml dung dịch HCl 0,05M với 20ml dung dịch H2SO4 0,075M. Nếu coi thể tích sau lúc pha trộn bằng toàn cục tích của 2 dung dịch đầu thì pH của dung dịch nhận được là:

A. 1                

B. 2                    

C. 3                    

D. 1,5

Câu 6: Thể tích dung dịch HCl 0,3M cần để trung hoà 100ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,1M là:

A. 100ml.         

B. 150ml      

C. 200ml              

D. 250ml

Câu 7: Có các dung dịch AlCl3, NaCl, MgCl2, H2SO4. Chỉ được dùng thêm 1 thuốc thử, thì có thể dùng thêm thuốc thử nào sau đây để nhận diện các dung dịch ấy?

A. Dung dịch NaOH.            

B. Dung dịch AgNO3.

C. Dung dịch BaCl2.            

D. Dung dịch quỳ tím.

Câu 8:Dung dịch A có chứa: Mg2+, Ca2+, 0,2mol Cl–, 0,3mol NO3–.Thêm dần dung dịch Na2CO3 1M vào dung dịch A cho tới lúc nhận được lượng kết tủa mập nhất thì ngừng lại.Thể tích dung dịch Na2CO3 đã thêm vào dung dịch là

A.150ml            

B. 200ml        

C. 250ml            

D. 300ml

Câu 9: Có 4 lọ đựng 4 dung dịch Al(NO3)3; NaNO3, Na2CO3; NH4NO3. Nếu chỉ dùng 1 thuốc thử thì có thể dùng chất nào sau đây để nhận diện 4 lọ trên? Gicửa ải thích?

A. Dung dịch H2SO4       

B. Dung dịch NaCl        

C. Dung dịch K2SO4         

D. CaCO3

Câu 10: Cho a gam Al tính năng hết với dung dịch HNO3 loãng thì nhận được 0,896 lít hỗn hợp khí X, gồm N2O và NO ở (đktc), tỷ khối của X so với hiđro bằng 18,5. Tìm trị giá của a?

A. 1,98 gam.    

B. 1,89 gam        

C. 18,9 gam.      

D.19,8 gam.

Câu 11: Cho 30ml dung dịch H2SO4 0,002M vào 20 ml dung dịch Ba(OH)2 0,008M. Sau phản ứng nhận được dung dịch X..  PH của dung dịch X bằng

A. 7        

B. 10,33                

C. 1,39            

D. 11,6.

Câu 12: Có các dung dịch CuSO4, Cr2(SO4)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, ZnSO4. Chỉ được dùng thêm 1 thuốc thử để phân biệt được các dung dịch trên. Thuốc thở ấy là

A. dd NaOH    

B. dd NH3.        

C. dd BaCl2.          

D. dd HNO3.

Câu 13: Cho 200ml dd hỗn hợp HCl 0,005M và H2SO4 0,0025M tính năng với 300ml dd KOH, được dd có pH = 12. pH của dd KOH là:

A. 12,36;             

B. 12,1;            

C. 11,4;            

D. 12,26

Câu 14: Trộn 250 ml dung dịch KOH 0,01M với 250 ml dung dịch Ba(OH)2 0,005M nhận được dung dịch X. pH của dung dịch X bằng

A. 12        

B. 13        

C. 8          

D. 10

Câu 15: Chỉ dùng quỳ tím có thể nhận diện được bao lăm trong số các dung dịch :

NaOH;  HCl;  Na2CO3;  Ba(OH)2;  NH4Cl.

A. 2 dung dịch    

B. 3 dung dịch    

C. 4 dung dịch    

D. 5 dung dịch

Câu 16: Cho các p/ư sau:

a) 4 NH3 + Cu2+ → (Cu(NH3)4)2+

b) 2 NH3 + 3CuO → N2 + 3Cu + 3 H2O

c) NH3 + H2O ⇔ NH4++ OH-

d) 2 NH3 + FeCl2 + 2 H2O → 2NH4Cl + Fe(OH)2

NH3 trình bày tính bazơ trong p/ư nào?

A. P/ư a và c.    

B.P/ư a, c, d        

C.P/ư c và d.       

D.P/ư a và d.

Xem thêm  Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả Ban hành theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP

Câu 17: Hoà tan m gam kim khí Ba vào nước nhận được 1,5 lit dung dịch X có pH = 13. Giá trị m là

A. 20,55g    

B. 12,825 g.     

C. 5,1375g            

D. 10,275g

Câu 18: Hidroxit chẳng phải  là hidroxit lưỡng tính

A. Pb(OH)2    

B. Cu(OH)2       

C. Ca(OH)2              

D. Zn(OH)2

Câu 19: Cho 6 dung dịch đựng biệt lập Na2CO3 , NH4Cl , KCl , CH3COONa , Na2S , NaHSO4 . Số dung dịch có pH> 7 là

A. 1        

B. 3.           

C. 2.                 

D. 4.

Câu 20: Chất chất lưỡng tính là ?

A. (NH4)2CO3       

B. NH4Cl          

C. (NH4)2SO4         

D. NH4NO3

Câu 21: Có 3 bình, mỗi bình đựng 1 dung dịch sau : HCl , H2SO3 , H2SO4 . Có thể nhận diện dung dịch đựng trong mỗi bình bằng cách thức hóa học với 1 thuốc thử nào sau đây

A. dung dịch AgNO3    

B. dung dịch NaOH    

C. dung dịch BaCl2        

D. quỳ tím

Câu 22: Có dung dịch axit yếu HNO2. Khi hòa tan 1 ít tinh thể NaNO2 vào thì

A. độ điện li α của HNO2 giảm.

B. hằng số phân li Kc của HNO2 tăng.

C. hằng số phân li Kc của HNO2 giảm.

D. độ điện li α của HNO2 tăng.

Câu 23: Cho 1 giọt quỳ tím tuần tự vào từng dung dịch các muối có cùng nồng dộ 0,1M sau : NH4Cl (1), Al2(SO4)3 (2), K2CO3 (3), KNO3 (4) dung dịch có hiện ra màu đỏ là ?

A. (1), (4).    

B. (3), (4).       

C. (1), (2).          

D. (1), (3).

Câu 24: 1 dung dịch chứa các ion sau Fe2+, Mg2+, H+, K+, Cl–, Ba2+. Muấn tách được nhiều ion ra khỏi dung dịch nhất nhưng ko đưa thêm ion lạ vào dung dịch, ta có thể cho dung dịch ấy tính năng với lượng vừa đủ dung dịch nào sau ?

A. K2SO3.     

B. Na2CO3.      

C. K2SO4 .           

D. Ba(OH)2.

Câu 25: Nhóm các ion nào dưới đây có thể còn đó cùng lúc trong cùng 1 dung dịch

A. Cu2+, Cl–, Na+, OH–, NO3–      

B. Na+, Ca2+, NO3–, Fe3+, Cl–

C. Fe2+, K+, NO3–, OH–, NH4+.   

D. NH4+, CO32-, HCO3–, OH–, Al3+

Câu 26: Trong các dung dịch có cùng nồng độ sau, dung dịch nào dẫn điện tốt nhất

A. K2S      

B. H2SO4           

C. NaOH                 

D. (NH4)3PO4.

Câu 27: Nhóm chất nào sau đây đều bị thủy phân trong nước ?

A. Na3PO4, Ba(NO3)2, FeCl3, KCl.

B. AlCl3, (NH4)3PO4, K2SO3, CH3COOK.

C. K2S, KHS, K2SO4, KHSO3.

D. Mg(NO3)2, BaCl2, K2HPO4, NaNO3.

Câu 28: Theo khái niệm mới về axit bazơ của Bronstet trong các ion Na+, NH4+, CO32ֿ, S2ֿ, HSO4ֿ  HCO32- Clֿ . Số ion là axit là

A. 2.        

B. 4.            

C. 3.                  

D. 1

Câu 29: Cho các cặp chất sau Na2CO2 và BaCl2 (I); (NH4)2CO3  và Ba(NO3)2 (II); Ba(HCO3)2 và K2CO3  (III); BaCl2 và MgCO3 (IV). Những cặp chất lúc phản ứng với nhau có cùng phương trình ion thu gọn là

A. (II), (III), (IV).     

B. (I), (III), (IV).    

C. (I), (II), (III).          

D. (I), (II), (IV).

Câu 30: 1 dung dịch có [OH–] = 2,5.10-10M. Môi trường của dung dịch là ?

A. Kiềm      

B. Trung tính        

C. Axít.       

D. Không xác định được

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

1

A

11

D

21

C

2

A

12

B

22

A

3

C

13

A

23

C

4

C

14

A

24

A

5

A

15

D

25

B

6

A

16

C

26

D

7

A

17

D

27

B

8

C

18

C

28

A

9

A

19

B

29

C

10

A

20

A

30

C

 

ĐỀ SỐ 2

Câu 1: Tính pH của dung dịch Ba(OH)2 0,005 M

A. 10          

B.4            

C.2.              

D.12

Câu 2: Sắp đặt các dung dịch sau : H2SO4 (1), CH3COOH (2), KNO3 (3), Na2CO3 (4) ( có cùng nồng độ mol) theo quy trình độ pH tăng dần :

A. (1) < (2) < (3) < (4).   

B.(1) < (3) < (2) < (4).

C.(4) < (3) < (2) < (1)     

D.(2) < (3) < (4) < (1)

Câu 3: Al(OH)3 là hiđroxit lưỡng tính lên có thể tính năng với nhóm chất nào sau đây ?

A. H2SO4, H2CO3.    

B.Ba(OH)2, H2SO4.     

C.Ba(OH)2, NH4OH.     

D.H2SO4, NH4OH .

Câu 4: Cho hỗn hợp gồm 3 kim khí A, B, C có khối lượng 2,17g tính năng hết với dung dịch HCl tạo ra 1,68 lít khí H2 ( đktc). Khối lượng muối clorua trong dung dịch sau phản ứng là:

A. 7,549g     

B.7,594g     

C.7,495g       

D.7,945g

Câu 5: Dung dịch A chứa 3 ion Fe3+, Cl–, SO42-. Nếu cô cạn dung dịch A và làm khan thì nhận được bao lăm loại muối ?

A. 3.         

B.4.            

C.2.              

D.1.

Câu 6: Dung dịch HCOOH 0,46%  ( d = 1g/ml) có pH = 3. Độ điện li của dung dịch là

A. 4%          

B.3%             

C.2%              

D.1%

Câu 7: Theo khái niệm axit, bazo của Pronstet thì

A. axit là những chất có vị chua.

B.axit là những chất có thể nhường proton H+.

C.axit là những chất có thể nhận cặp electron tự do.

D.axit là những chất trong nước có thể phân li ra proton H+ .

Câu 8: Pha dung dịch gồm NaHCO3 và NaHSO4 theo tỷ lệ mol 1 : 1 sau ấy đun nhẹ để đuổi hết khí nhận được dung dịch có

A. pH = 14     

B.pH = 7      

C.pH < 7       

D.pH > 7

Câu 9: Nhóm các chất nào dưới đây chỉ gồm các chất điện li mạnh

A. CaCl2 ; CuSO4 ; H2SO4 ; H2S.

B.HNO3  ; Ca(NO3)2  ; CaCl2 ; H3PO4 .

C.KCl ; NaOH ; Ba(NO3)2 ; Na2SO4 .

Xem thêm  Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Thanh Hóa năm học 2011 - 2012 môn Hóa học (Có đáp án) Sở GD&ĐT Thanh Hóa

D.HCl ; BaCl2 ; NH3 ; CH3COOH

Câu 10: Dung dịch NH3 0,1M có Kb = 1,8. 10-5. pH của dung dịch NH3 là

A. 10,125      

B.2,875           

C.3,875             

D.11,125

—(Nội dung đầy đủ, cụ thể từ câu 11 tới câu 28 của đề thi số 2 vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về điện thoại)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

1

D

11

B

21

C

2

A

12

A

22

B

3

B

13

C

23

D

4

C

14

A

24

B

5

C

15

D

25

D

6

D

16

B

26

C

7

B

17

D

27

D

8

B

18

B

28

A

9

C

19

D

 

 

10

D

20

C

 

 

 

ĐỀ SỐ 3

Câu 1: Trộn 100ml dung dịch NaOH 0,4 M với 100ml dung dịch Ba(OH)2 0,4 M được dung dịch A, nồng độ ion OH− trong dung dịch A là:

A. 1,2 M                             B. 0,4 M                         C. 0,6 M                         D. 0,8 M

Câu 2: Dung dịch muối nào sau đây có môi trường bazơ?

A. (NH4)2SO4                     B. Na2CO3                     C. NaNO3                      D. NaCl

Câu 3: Dãy các chất nào đều gồm các bazơ theo A- re-ni-ut?

A. NaOH, HNO3, CaCl2                                           B. NaOH, K2CO3, CH3COOH

C. KOH, NaOH, Ba(OH)2                                       D. NaOH, KOH, CaCO3

Câu 4: Chọn phát biểu đúng trong số các phát biểu sau đây ?

A. Giá trị pH tăng thì độ axit tăng.                           B. Dd có pH >7 làm quỳ tím hoá đỏ.

C. Dd có pH < 7 làm quỳ tím hoá xanh.                   D. Giá trị pH tăng thì độ axit giảm.

Câu 5: Dung dịch nước của chất A làm quỳ tím hóa xanh, còn dung dịch nước của muối B làm quỳ hóa đỏ. Trộn lẫn 2 dung dịch trên vào nhau thì hiện ra kết tủa. A và B là:

Câu 6: Dung dịch nào làm quì tím hóa đỏ

A. HCl                                B. KOH                         C. NaOH                       D. NaCl

Câu 7: Phản ứng thảo luận ion trong dd các chất điện li xảy ra lúc :

A. Chất phản ứng là các chất điện li mạnh

B. Thành phầm tạo màu

C. Chất phản ứng là các chất dễ tan

D. Thành phầm tạo thành có chất kết tủa hoặc chất bay hơi hoặc chất điện li yếu

Câu 8: Dãy gồm các chất điện li mạnh là:

A. H3PO4, HCl, Cu(OH)2, AlCl3, HClO.

B. HNO3, KOH, HClO4, Ca(OH)2, KNO3.

C. AlCl3, NaOH, Ba(HCO3)2, HClO4, H2SO3.

D. NaNO3, AlCl3, CH3COOH, H2SO4, Ca(HCO3)2.

Câu 9: Cho phản ứng sau : 

Fe(NO 3)3  + A  →  B + KNO3. Vậy A, B lần là lượt:

A. KBr, FeBr3                    B. K2SO4, Fe2(SO4)3      C. KCl, FeCl3                D. KOH, Fe(OH)3

Câu 10: 1 dung dịch chứa 0,2 mol Na+;  0,1 mol Mg2+;  0,2 mol NO3- và x mol Cl-. Vậy x có trị giá là:

A. 0,15 mol                         B. 0,20 mol                    C. 0.35 mol                    D. 0,10 mol

—(Nội dung đầy đủ, cụ thể từ câu 11 tới câu 30 của đề thi số 3 vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về điện thoại)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

1

C

11

D

21

A

2

B

12

A

22

C

3

C

13

C

23

C

4

D

14

C

24

B

5

B

15

A

25

D

6

A

16

D

26

C

7

D

17

D

27

B

8

B

18

A

28

A

9

D

19

B

29

C

10

B

20

C

30

A

 

ĐỀ SỐ 4

Câu 1: Dung dịch X chứa các ion Fe3+; SO42-; NH4+; Cl-. Chia dd X thành 2 phần bằng nhau:

Phần 1: tính năng với lượng dư dd NaOH, đun hot nhận được 0,672 lít khí (đktc) và 1,07g kết tủa.

Phần 2: tính năng với lượng dư dd BaCl2, nhận được 4,66g kết tủa. Tổng khối lượng các muối khan nhận được lúc cô cạn dd X  là (công đoạn cô cạn chỉ có nước bay hơi).

A. 7,04g                               B. 3,52g.                          C. 7,46g                           D. 3,73g

Câu 2: Theo thuyết A – re – ni – ut  phát biểu nào sau đây là sai?

A. Axit là những chất lúc tan trong H2O phân li ra cation H+

B. Hidroxit lưỡng tính là những chất lúc tan trong H2O vừa phân li theo kiểu axit vừa phân li theo kiểu bazo.

C. Axit là những chất lúc tan trong H2O phân li ra anion H+.

D. Bazo là những chất lúc tan trong H2O phân li ra anion OH-

Câu 3: Chất nào sau đây ko dẫn điện?

A. C12H22O11                        B. dd HNO3                    C. dd NaOH                   D. dd NaCl

Câu 4: Cho phản ứng: Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O.

Phương trình ion thu gọn của phản ứng trên là?

A. CO32- + 2HCl → 2Cl- + CO2 + H2O.                      B. Na2CO3 + 2H+ → 2Na+ + CO2 + H2O.

C. Na+  +  Cl- → NaCl                                                 D. CO32- + 2H+  → CO2  +  H2O

Câu 5: Dung dịch X có [H+] = 1.10-9 mol/l ; môi trường của X là?

A. Trung tính                        B. Lưỡng tính                  C. Bazo                           D. Axit

Câu 6: Chất nào sau đây là bazo?

A. CH3COOH                      B. KOH                           C. CuSO4                        D. AlCl3

Câu 7: Cho các dung dịch sau: NH4Cl, (NH4)2SO4, Na2SO4, NaCl.

Chỉ dùng 1 thuốc thử nào sau đây để phân biệt 4 dung dịch trên?

A. HCl                                                                          B. Dung dịch Ba(OH)2

C. Quỳ tím                                                                   D. dung dịch NaOH

Câu 8: Dung dịch HCl 0,001M có pH bằng?

A. 3                                      B. 2                                  C. 1                                  D. 4

Câu 9: Dung dịch X chứa HCl 0,004M và H2SO4 0,003M có pH bằng?

A. 1                                      B. 2,15                             C. 3                                  D. 2

Câu 10: Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

A. CH3COOH                      B. H2SO4                         C. KOH                           D. NaCl

—(Nội dung đầy đủ, cụ thể từ câu 11 tới câu 30 của đề thi số 4 vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về điện thoại)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4

1

A

11

A

21

B

2

C

12

A

22

C

3

D

13

C

23

A

4

D

14

D

24

B

5

B

15

A

25

A

6

B

16

D

26

C

7

D

17

B

27

C

8

A

18

B

28

A

9

D

19

B

29

C

10

A

20

C

30

D

ĐỀ SỐ 5

Câu 1: Từ muối biển người ta điều chế nước Giaven bằng cách thức nào?

A. Điện phân dung dịch muối ăn ko có màng ngăn xốp.

Xem thêm  https://mobitool.net/truc-tiep-msi-2022-hom-nay-ngay-28-5-t1-vs-g2-lieu-lich-su-co-lap-lai.html

B. Điện phân hot chảy thu lấy clo và Na. Hòa tan Na rồi sục khí clo vào.

C. Điện phân dung dịch muối ăn có màng ngăn xốp.

D. Không phải A, B, C.

Câu 2: Muối iot dùng làm muối ăn là gì?

A. Muối có công thức NaI.                                          B. Muối ăn trộn thêm I2.

C. Muối ăn có trộn thêm I2 với tỷ lệ nhất mực.            D. Muối ăn có trộn thêm 1 lượng bé KI hoặc KIO3.

Câu 3: Tầng ozon có tính năng như thế nào?

A. Làm ko khí sạch hơn.                                        B. Có bản lĩnh sát khuẩn.

C. Ngăn chặn hiệu ứng nhà kính.                                 D. Hấp thụ các tia cực tím gây hại.

Câu 4: Để pha loãng dung dịch H2SO4 đậm đặc, trong phòng thí nghiệm, có thể thực hiện theo cách nào sau đây?

A. Cho nhanh nước vào axit.                                       B. Cho từ từ nước vào axit và khuấy đều.

C. Cho nhanh axit vào nước và khuấy đều.                 D. Cho từ từ axit vào nước và khuấy đều.

Câu 5: Trong phòng thí nghiệm, dung dịch HF được bảo quản trong bình bằng:

A. Nhựa.                                 B. Kim loại.                             C. Thủy tinh.                           D. Gốm sứ.

Câu 6: Khí nào sau đây gây ra hiện tượng mưa axit?

A. CO2.                                   B. CH4.                                   C. SO2.                                    D. NH3.

Câu 7: Không khí trong phòng thí nghiệm bị nhiễm bẩn bởi khí Cl2. Để khử độc có thể xịt vào ko khí dung dịch nào sau đây?

A. Dung dịch HCl.                                                       B. Dung dịch NH3.

C. Dung dịch NaOH.                                                   D. Dung dịch HCl.

Câu 8: Cho phương trình hóa học:

a FeSO4 + b KMnO4 + c NaHSO4 → x Fe2(SO4)3 + y K2SO4 + z MnSO4 + t Na2SO4 + u H2O

 với a,b,c,x,y,z,t,u là các số nguyên tối giản.

Tổng hệ số các chất trong phương trình hóa học trên là:

A. 28.                          B. 46.                          C. 50.                          D. 52.

Câu 9:  1 hợp chất ion Y được cấu tạo từ ion M+ và ion X-. Tổng số hạt electron trong Y bằng 36. Số hạt proton trong M+ nhiều hơn trong X- là 2. Địa điểm của nguyên tố M và X trong bảng HTTH các nguyên tố hóa học là

 A. M: chu kì 3, nhóm IA; X: chu kì 3, nhóm VIIA.

 B. M: chu kì 3, nhóm IB; X: chu kì 3, nhóm VIIA.

 C. M: chu kì 4, nhóm IA; X: chu kì 4, nhóm VIIA.

 D. M: chu kì 4, nhóm IA; X: chu kì 3, nhóm VIIA.

Câu 10: Cho các thí nghiệm sau:

 1) Cho Mg vào dd H2SO4(loãng).                 2) Cho Fe3O4  vào dd H2SO4(loãng).

 3) Cho FeSO4 vào dd H2SO4(đặc ,hot).      4) Cho Al(OH)3 vào dd H2SO4(đặc ,hot).

5) Cho BaCl2 vào dd H2SO4(đặc ,hot).        6) Cho Al(OH)3 vào dd H2SO4(loãng)

Trong các thí nghiêm trên số thí nghiệm xảy ra phản ứng nhưng H2SO4 nhập vai trò là chất oxi hóa là:

A. 2.                            B. 3.                            C. 4.                            D. 5.

—(Nội dung đầy đủ, cụ thể từ câu 11 tới câu 30 của đề thi số 5 vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về điện thoại)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5

1

A

11

A

21

B

2

D

12

B

22

C

3

D

13

C

23

A

4

D

14

B

24

A

5

A

15

A

25

C

6

C

16

C

26

B

7

B

17

B

27

D

8

D

18

D

28

B

9

D

19

D

29

A

10

A

20

D

30

C

 

Trên đây là 1 phần trích dẫn nội dung Bộ 5 đề ôn tập hè môn Hóa học 11 5 2021 có đáp án Trường THPT Nguyễn Trung Thiên. Để xem toàn thể nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành tựu cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm 1 số tư liệu cùng phân mục tại đây:

Bộ câu hỏi đoàn luyện ôn tập hè phần Hóa học hữu cơ lớp 11 5 2021 có đáp án

Chúc các em học tốt!

Bộ 5 đề ôn tập hè môn Hóa học 11 5 2021 có đáp án Trường THPT Lê Hữu Trác

377

Bộ 5 đề ôn tập hè môn Hóa học 11 5 2021 có đáp án Trường THPT Lý Tự Trọng

196

Bộ câu hỏi đoàn luyện ôn tập hè phần Hóa học hữu cơ lớp 11 5 2021 có đáp án

219

Bài tập chuyên đề chất điện li, sự điện li môn Hóa học 11 5 2021

213

Bài tập chuyên đề nitơ- photpho-cacbon- silic môn Hóa học 11 5 2021

478

Phương pháp giải bài tập về công thức cấu tạo của hợp chất hữu cơ môn Hóa học 11 5 2021

174

[rule_2_plain]

#Bộ #đề #ôn #tập #hè #môn #Hóa #học #5 #có #đáp #án #Trường #THPT #Nguyễn #Trung #Thiên

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Bộ 5 đề ôn tập hè môn Hóa học 11 năm 2021 có đáp án Trường THPT Nguyễn Trung Thiên❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Bộ 5 đề ôn tập hè môn Hóa học 11 năm 2021 có đáp án Trường THPT Nguyễn Trung Thiên” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Bộ 5 đề ôn tập hè môn Hóa học 11 năm 2021 có đáp án Trường THPT Nguyễn Trung Thiên [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Bộ 5 đề ôn tập hè môn Hóa học 11 năm 2021 có đáp án Trường THPT Nguyễn Trung Thiên” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-13 15:38:12. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

Cách xoay chữ ngang, dọc, quay ngược 180 độ trong Word cực đơn giản

Published

on

Làm thế nào để xoay văn bản theo chiều dọc trong Word, xoay văn bản theo chiều ngang trong Word, xoay ngược văn bản trong Word? Đây là câu hỏi của rất nhiều người khi có nhu cầu sử dụng Word. Trong bài viết hôm nay, Dữ liệu lớn sẽ hướng dẫn bạn Cách xoay văn bản trong Word rất đơn giản và nhanh chóng. Xin vui lòng tham khảo!

Cách xoay văn bản 180 độ trong Word 2007

Bước 1: Truy cập vào Word 2007 -> Nhấp vào tab Chèn -> Chọn WordArt.

Bước 2: Danh sách WordArt với các kiểu chữ tạo hình nghệ thuật xuất hiện -> Nhấp vào biểu tượng bạn muốn sử dụng.

Nhấp vào biểu tượng bạn muốn sử dụng

Bước 3: Bảng Edit WordArt Text xuất hiện -> Bạn tiến hành tùy chỉnh nội dung đoạn văn bản muốn đảo ngược, kích thước, font chữ, định dạng … -> Bấm OK.

Bảng Edit WordArt Text xuất hiện

Bước 4: Sau khi tùy chỉnh xong, bạn sẽ thấy dòng chữ được tạo trong nội dung, để thêm màu sắc, hãy nhấp vào biểu tượng thùng sơn, và để tạo đường viền màu văn bản, hãy nhấp vào biểu tượng bút chì màu.

Để thêm màu, hãy nhấp vào biểu tượng thùng sơn

Bước 5: Để đảo ngược văn bản, hãy nhấp vào tab Định dạng -> Chọn Sắp xếp trên thanh công cụ -> Chọn Xoay tùy chỉnh -> Bấm vào Lật ngang để đảo ngược văn bản trong Word.

Chọn Sắp xếp trên thanh công cụ

Bước 6: Kết quả

Đảo ngược kết quả văn bản

Ngoài ra, cách viết chữ dọc trong word 2007 cũng rất đơn giản, bạn chỉ cần bấm vào Flip Vertical, hoặc cách xoay chữ theo chiều ngang (left-right) trong word 2007 là Rotate Left 90oXoay phải 90o.

Xem thêm  Lương thưởng đi làm ngày lễ, tết thế nào? [UPDATE]

Cách xoay dọc, xoay ngang xoay trái - phải

Hướng dẫn cách xoay văn bản trong Word 2010

Bước 1: Truy cập Word 2010 -> Mở Trống mới để nhập dữ liệu trong Word.

Truy cập Word 2010

Bước 2: Tạo nghệ thuật chữ trong Word bằng cách nhấp vào tab Chèn -> Chọn WordArt (tính năng cho phép tạo phông chữ đẹp) -> Chọn định dạng phông chữ, kiểu phông chữ và nhập văn bản bạn muốn xoay trong Word.

Nhấp vào biểu tượng để xoay văn bản và hình ảnh (Xoay)

Ngoài ra, khi đã xoay văn bản trong Word 2010, bạn có thể điều chỉnh kích thước hoặc khuôn giấy cho phù hợp.

Điều chỉnh kích thước giấy hoặc khuôn cho phù hợp

Trên đây là cách xoay văn bản trong word mà chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc. Xin cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của chúng tôi!

Nếu bạn có nhu cầu đặt mua các thiết bị kỹ thuật số như bàn phím, chuột máy tính,… vui lòng truy cập website Big Data hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua hotline bên dưới để được hỗ trợ mua hàng nhanh chóng.

Mua sắm trực tuyến

Tại Hà Nội:

56 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy
Điện thoại: 024.3568.6699

Trong thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh:

716-718 Điện Biên Phủ, Phường 10, Quận 10
Điện thoại: 028.3833.6666

303 Hùng Vương, P.9, Q.5
Điện thoại: 028.3833.6666

>> Xem thêm:

 • Cách căn lề chuẩn trong Word 2007, 2010, 2013, 2016, 2019
 • Cách chia cột trong Word 2010, 2013 đơn giản
 • Cách sửa lỗi font chữ trong Word, Excel đơn giản
 • Cách gõ dấu lớn hơn hoặc bằng, nhỏ hơn hoặc bằng dấu trong Excel, Word
 • Cách thực hiện, tạo mục lục tự động trong Word 2010, 2013, 2016, 2019

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Cách xoay chữ ngang, dọc, quay ngược 180 độ trong Word cực đơn giản❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Cách xoay chữ ngang, dọc, quay ngược 180 độ trong Word cực đơn giản” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Cách xoay chữ ngang, dọc, quay ngược 180 độ trong Word cực đơn giản [ ❤️️❤️️ ]”.

Xem thêm  Lời bài hát Nhà em ở lưng đồi

Bài viết về “Cách xoay chữ ngang, dọc, quay ngược 180 độ trong Word cực đơn giản” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-09-25 23:09:13. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

Hướng dẫn cách kết nối điện thoại với máy tính qua cổng USB chi tiết

Published

on

Đôi khi, bạn muốn chuyển dữ liệu, thông tin, hình ảnh từ điện thoại sang máy tính nhưng không biết làm thế nào. Bài viết này sẽ mách bạn cách kết nối điện thoại với máy tính qua cổng USB cực kỳ đơn giản và dễ làm.

1. Cách kết nối điện thoại Android với máy tính qua cổng USB

Thông thường, với các dòng điện thoại Android hiện nay, khi kết nối điện thoại với máy tính qua cổng USB, bạn có thể truyền dữ liệu qua lại giữa hai thiết bị.

Kết nối điện thoại với máy tính của bạn

Tuy nhiên, bạn nên bật tính năng Tìm kiếm và phát hiện lỗi thông qua USB trên điện thoại để mỗi khi nó được cắm vào, nó sẽ luôn có thể được kết nối để chuyển các tập tin, không phải sạc pin.

Để thực hiện, bạn có thể tham khảo các bước dưới đây:

– Bước 1: Đi vào Cài đặt > Thông tin điện thoại > Chọn mục Thông tin phần mềm.

Chọn mục Thông tin phần mềm để tiếp tục thiết lập

Chọn mục Thông tin phần mềm để tiếp tục thiết lập

– Bước 2: Trong phần này, bạn nhấn liên tục về 7-10 lần để hiển thị dòng Bạn đã trở thành một nhà phát triển.

Trong trường hợp máy tính của bạn, đã bật lên chế độ nhà phát triển, màn hình sẽ hiển thị Không cần thiết, đã bật chế độ nhà phát triển.

Màn hình sẽ hiển thị Không cần thiết nếu chế độ nhà phát triển được bật

Màn hình sẽ hiển thị Không cần thiết nếu chế độ nhà phát triển được bật

Xem thêm  Top 7 Quán ăn Hàn Quốc ngon và chất lượng nhất TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

– Bước 3: Bạn quay lại màn hình chính của Cài đặt > Chọn Cài đặt nhà phát triển.

Ở đây bạn bật tìm kiếm và phát hiện lỗi thông qua USB và hãy nhấn ĐƯỢC RỒI.

Để bật chế độ Gỡ lỗi USB, bạn phải bật Gỡ lỗi USB và chọn OK

Để bật chế độ Gỡ lỗi USB, bạn phải bật Gỡ lỗi USB và chọn OK

– Bước 4: Sau khi bật, bạn tiến hành cắm điện thoại vào máy tính thông qua cổng USB. Lúc này, cửa sổ USB để truyền tệp sẽ xuất hiện với các tùy chọn cho bạn lựa chọn như:

+ Truyền tệp / Android Auto

+ Chia sẻ kết nối USB

+ MIDI (cài đặt âm thanh)

+ Truyền ảnh

+ Chỉ sạc điện thoại

Tại đây, bạn chỉ cần chọn theo nhu cầu của mình là xong.

Chọn tùy chọn thích hợp khi kết nối

Chọn tùy chọn thích hợp khi kết nối

2. Cách kết nối iPhone với máy tính qua cổng USB

Đối với iPhone, bạn chỉ cần kết nối điện thoại với máy tính xách tay và chọn Cho phép khi khung cửa sổ Cho phép thiết bị này truy cập ảnh và video? xuất hiện trên màn hình iPhone.

Bạn nhấn Allow để có thể kết nối điện thoại với laptop

Bạn nhấn Allow để có thể kết nối điện thoại với laptop

Tuy nhiên, nếu bạn có nhu cầu kết nối điện thoại với laptop nhằm mục đích Sao chép nhạc, video, dữ liệu sao lưu thì bạn phải kết nối và sử dụng phần mềm iTunes.

3. Một số câu hỏi thường gặp

– Có thể kết nối điện thoại với máy tính để bàn không?

Bạn bè có lẽ Kết nối điện thoại với PC của bạn bằng cách làm theo các bước ở trên. Các bước kết nối điện thoại với laptop và với máy tính để bàn đều được như nhau.

Xem thêm  Người dùng cần chuyển dữ liệu từ Samsung Cloud sang OneDrive trước ngày 1/10

Bạn vẫn có thể kết nối điện thoại với máy tính theo hướng dẫn trong bài viết

Bạn vẫn có thể kết nối điện thoại với máy tính theo hướng dẫn trong bài viết

– Làm gì khi đã kết nối mà điện thoại chỉ hiện báo sạc pin?

Trong trường hợp khi bạn cắm điện thoại vào máy tính qua cổng USB mà chỉ báo tình trạng pin đang sạc thì bạn có thể tùy chỉnh hình thức kết nối từ chỉ sạc thông qua chuyển tập tin để kết nối điện thoại với máy tính.

xem thêm

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Hướng dẫn cách kết nối điện thoại với máy tính qua cổng USB chi tiết❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Hướng dẫn cách kết nối điện thoại với máy tính qua cổng USB chi tiết” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Hướng dẫn cách kết nối điện thoại với máy tính qua cổng USB chi tiết [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Hướng dẫn cách kết nối điện thoại với máy tính qua cổng USB chi tiết” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-09-25 23:07:48. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post

Mục lục

Continue Reading

Blog

Lịch thi đấu, kết quả, BXH La Liga 2021/22

Published

on

Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Tây Ban Nha La Liga là một trong những giải đấu có số lượng khán giả rất lớn và rất hấp dẫn người xem bóng đá. Hãy theo dõi lịch thi đấu La Liga mùa giải 2021/22 để xem tối nay, đêm nay La Liga có những trận đấu nào cũng như cập nhật kết quả và bảng xếp hạng của giải đấu này ngay với DaiLyWiki bạn nhé!

Các đội bóng Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Tây Ban Nha La Liga mùa giải 2021/2022

La Liga mùa giải 2021/22 có sự tranh tài của 20 câu lạc bộ hàng đầu của Tây Ban Nha: 

Alavés

Athletic Bilbao

Atletico Madrid

Barcelona

Celta Vigo

Cádiz

Elche

Espanyol

Getafe

Granada

Levante

Mallorca

Osasuna

Rayo Vallecano

Real Betis

Real Madrid

Real Sociedad

Sevilla FC

Valencia

Villarreal

Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Tây Ban Nha La Liga mùa giải 2021/22 có sự tranh tài của 20 CLB.

Mùa giải La Liga 2021/22 bắt đầu, kết thúc khi nào? Có bao nhiêu vòng đấu, trận đấu? Phát sóng trên kênh nào?

 • Mùa giải La Liga 2021/22 bắt đầu vào ngày 14/8/2021 và kết thúc vào ngày 22/5/2022 theo giờ Việt Nam.
 • Trận đấu mở màn của Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Tây Ban Nha mùa giải 2021/22 diễn ra giữa 2 đội bóng ValenciaGetafe vào lúc 2:00 sáng ngày 14/8 trên sân vận động Mestalla, sân nhà của Valencia.
 • La Liga thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, gồm lượt đi và lượt về. La Liga 2021/22 có 38 vòng đấu, mỗi vòng đấu có 10 trận đấu, cả mùa giải gồm tổng cộng 380 trận đấu.
 • Các trận đấu La Liga mùa giải 2021/22 được tường thuật trực tiếp trên các kênh sóng và ứng dụng của VTVCab: Thể thao TV, Thể thao TV HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể thao Tin tức HD, ON, ON+, ON Sports.

La Liga mùa giải 2021/22 chính thức khởi tranh vào ngày 14/8/2021 và kết thúc vào ngày 22/5/2022 với tổng số 380 trận đấu.

La Liga mùa giải 2021/22 chính thức khởi tranh vào ngày 14/8/2021 và kết thúc vào ngày 22/5/2022 với tổng số 380 trận đấu.

Lịch thi đấu La Liga mùa giải 2021/22 vòng 4 các ngày 11 – 14/9

Lịch thi đấu La Liga vòng 4

Lịch thi đấu La Liga mùa giải 2021/22 vòng 4

11/09/2021

Levante

23:30

Rayo Vallecano

12/09/2021

Athletic Bilbao

02:00

Mallorca

12/09/2021

Espanyol

19:00

Atletico Madrid

12/09/2021

Osasuna

21:15

Valencia

12/09/2021

Cádiz

23:30

Real Sociedad

13/09/2021

Real Madrid

02:00

Celta Vigo

14/09/2021

Getafe

01:00

Elche

14/09/2021

Granada

03:00

Real Betis

Xem ngay lịch thi đấu, kết quả, BXH của các giải đấu vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu khác mùa giải 2021/22:

 • Lịch thi đấu, kết quả, BXH Ngoại hạng Anh 2021/22
 • Lịch thi đấu, kết quả, BXH bóng đá Đức Bundesliga 2021/22
 • Lịch thi đấu, kết quả, BXH bóng đá Ý Serie A 2021/22
 • Lịch thi đấu, kết quả, BXH bóng đá Pháp Ligue 1 2021/22

Kết quả bóng đá Tây Ban Nha La Liga 2021/22 các vòng đã diễn ra

Kết quả La Liga vòng 1

Kết quả La Liga mùa giải 2021/22 vòng 1

14/08/2021

Valencia

1 – 0

Getafe

15/08/2021

Cádiz

1 – 1

Levante

15/08/2021

Mallorca

1 – 1

Real Betis

15/08/2021

Osasuna

0 – 0

Espanyol

15/08/2021

Alavés

1 – 4

Real Madrid

15/08/2021

Celta Vigo

1 – 2

Atletico Madrid

16/08/2021

Barcelona

4 – 2

Real Sociedad

16/08/2021

Sevilla FC

3 – 0

Rayo Vallecano

17/08/2021

Villarreal

0 – 0

Granada

17/08/2021

Elche

0 – 0

Athletic Bilbao

Kết quả La Liga vòng 2

Kết quả La Liga mùa giải 2021/22 vòng 2

21/08/2021

Real Betis

1 – 1

Cádiz

21/08/2021

Alavés

0 – 1

Mallorca

22/08/2021

Granada

1 – 1

Valencia

22/08/2021

Espanyol

0 – 0

Villarreal

22/08/2021

Athletic Bilbao

1 – 1

Barcelona

22/08/2021

Real Sociedad

1 – 0

Rayo Vallecano

23/08/2021

Atletico Madrid

1 – 0

Elche

23/08/2021

Levante

3 – 3

Real Madrid

24/08/2021

Getafe

0 – 1

Sevilla FC

24/08/2021

Osasuna

0 – 0

Celta Vigo

Kết quả La Liga vòng 3

Kết quả La Liga mùa giải 2021/22 vòng 3

28/08/2021

Mallorca

1 – 0

Espanyol

28/08/2021

Valencia

3 – 0

Alavés

28/08/2021

Celta Vigo

0 – 1

Athletic Bilbao

29/08/2021

Elche

1 – 1

Sevilla FC

29/08/2021

Real Sociedad

1 – 0

Levante

29/08/2021

Real Betis

0 – 1

Real Madrid

29/08/2021

Barcelona

2 – 1

Getafe

30/08/2021

Rayo Vallecano

4 – 0

Granada

30/08/2021

Cádiz

2 – 3

Osasuna

30/08/2021

Atletico Madrid

2 – 2

Villarreal

Bảng xếp hạng La Liga

Bảng xếp hạng La Liga mùa giải 2021/22

Bảng xếp hạng La Liga mùa giải 2021/22 sau vòng 3

 

ĐĐ

Thắng

H

Thua

BT

SBT

HS

Đ

1. Real Madrid

3

2

1

8

4

4

7

2. Sevilla

3

2

1

5

1

4

7

3. Valencia

3

2

1

5

1

4

7

4. Barcelona

3

2

1

7

4

3

7

5. Atletico Madrid

3

2

1

5

3

2

7

6. Mallorca

3

2

1

3

1

2

7

7. Real Sociedad

3

2

1

4

4

6

8. Osasuna

3

1

2

3

2

1

5

9. Athletic Bilbao

3

1

2

2

1

1

5

10. Rayo Vallecano

3

1

2

4

4

3

11. Villarreal

3

3

2

2

3

12. Cádiz

3

2

1

4

5

-1

2

13. Levante

3

2

1

4

5

-1

2

14. Real Betis

3

2

1

2

3

-1

2

15. Elche

3

2

1

1

2

-1

2

16. Espanyol

3

2

1

1

-1

2

17. Granada

3

2

1

1

5

-4

2

18. Celta Vigo

3

1

2

1

3

-2

1

19. Getafe

3

3

1

4

-3

20. Alavés

3

3

1

8

-7

 • Hạng 1, 2, 3, 4: Có suất dự Champions League
 • Hạng 5: Có suất dự Europa League
 • Hạng 6: Có suất dự vòng loại Europa Conference League
 • Hạng 18, 19, 20: Xuống hạng

Bảng xếp hạng La Liga mùa giải 2020/21

Bảng xếp hạng La Liga mùa giải 2020/2021

 

ĐĐ

Thắng

H

Thua

BT

SBT

HS

Đ

1. Atletico Madrid

38

26

8

4

67

25

42

86

2. Real Madrid

38

25

9

4

67

28

39

84

3. Barcelona

38

24

7

7

85

38

47

79

4. Sevilla FC

38

24

5

9

53

33

20

77

5. Real Sociedad

38

17

11

10

59

38

21

62

6. Real Betis

38

17

10

11

50

50

61

7. Villarreal

38

15

13

10

60

44

16

58

8. Celta Vigo

38

14

11

13

55

57

-2

53

9. Granada

38

13

7

18

47

65

-18

46

10. Athletic Bilbao

38

11

13

14

46

42

4

46

11. Osasuna

38

11

11

16

37

48

-11

44

12. Cádiz

38

11

11

16

36

58

-22

44

13. Valencia

38

10

13

15

50

53

-3

43

14. Levante

38

9

14

15

46

57

-11

41

15. Getafe

38

9

11

18

28

43

-15

38

16. Alavés

38

9

11

18

36

57

-21

38

17. Elche

38

8

12

18

34

55

-21

36

18. Huesca

38

7

13

18

34

53

-19

34

19. Real Valladolid

38

5

16

17

34

57

-23

31

20. Eibar

38

6

12

20

29

52

-23

30

Xem thêm  Lời bài hát Nhà em ở lưng đồi
 • Hạng 1, 2, 3, 4, 7: Có suất dự Champions League
 • Hạng 5, 6: Có suất dự Europa League
 • Hạng 18, 19, 20: Xuống hạng

Lịch thi đấu La Liga mùa giải 2021/22 các vòng tiếp theo

Lịch thi đấu La Liga vòng 5

Lịch thi đấu La Liga mùa giải 2021/22 vòng 5

18/09/2021

Celta Vigo

02:00

Cádiz

18/09/2021

Rayo Vallecano

19:00

Getafe

18/09/2021

Atletico Madrid

21:15

Athletic Bilbao

18/09/2021

Elche

23:30

Levante

19/09/2021

Alavés

02:00

Osasuna

19/09/2021

Mallorca

19:00

Villarreal

19/09/2021

Real Sociedad

21:15

Sevilla FC

19/09/2021

Real Betis

23:30

Espanyol

20/09/2021

Valencia

02:00

Real Madrid

21/09/2021

Barcelona

02:00

Granada

Lịch thi đấu La Liga vòng 6

Lịch thi đấu La Liga mùa giải 2021/22 vòng 6

22/09/2021

Getafe

00:30

Atletico Madrid

22/09/2021

Athletic Bilbao

03:00

Rayo Vallecano

22/09/2021

Levante

03:00

Celta Vigo

23/09/2021

Espanyol

00:30

Alavés

23/09/2021

Sevilla FC

00:30

Valencia

23/09/2021

Villarreal

03:00

Elche

23/09/2021

Real Madrid

03:00

Mallorca

24/09/2021

Granada

00:30

Real Sociedad

24/09/2021

Osasuna

00:30

Real Betis

24/09/2021

Cádiz

03:00

Barcelona

Lịch thi đấu La Liga vòng 7

Lịch thi đấu La Liga mùa giải 2021/22 vòng 7

25/09/2021

Alavés

19:00

Atletico Madrid

25/09/2021

Valencia

21:15

Athletic Bilbao

25/09/2021

Sevilla FC

23:30

Espanyol

26/09/2021

Real Madrid

02:00

Villarreal

26/09/2021

Mallorca

19:00

Osasuna

26/09/2021

Barcelona

21:15

Levante

26/09/2021

Rayo Vallecano

23:30

Cádiz

26/09/2021

Real Sociedad

23:30

Elche

27/09/2021

Real Betis

02:00

Getafe

28/09/2021

Celta Vigo

02:00

Granada

Lịch thi đấu La Liga vòng 8

Lịch thi đấu La Liga mùa giải 2021/22 vòng 8

03/10/2021

Athletic Bilbao

Alavés

03/10/2021

Atletico Madrid

Barcelona

03/10/2021

Cádiz

Valencia

03/10/2021

Elche

Celta Vigo

03/10/2021

Espanyol

Real Madrid

03/10/2021

Getafe

Real Sociedad

03/10/2021

Granada

Sevilla FC

03/10/2021

Mallorca

Levante

03/10/2021

Osasuna

Rayo Vallecano

03/10/2021

Villarreal

Real Betis

Lịch thi đấu La Liga vòng 9 

Lịch thi đấu La Liga mùa giải 2021/22 vòng 9

17/10/2021

Alavés

Real Betis

17/10/2021

Barcelona

Valencia

17/10/2021

Celta Vigo

Sevilla FC

17/10/2021

Espanyol

Cádiz

17/10/2021

Granada

Atletico Madrid

17/10/2021

Levante

Getafe

17/10/2021

Rayo Vallecano

Elche

17/10/2021

Real Madrid

Athletic Bilbao

17/10/2021

Real Sociedad

Mallorca

17/10/2021

Villarreal

Osasuna

Lịch thi đấu La Liga vòng 10

Lịch thi đấu La Liga mùa giải 2021/22 vòng 10

24/10/2021

Athletic Bilbao

Villarreal

24/10/2021

Atletico Madrid

Real Sociedad

24/10/2021

Barcelona

Real Madrid

24/10/2021

Cádiz

Alavés

24/10/2021

Elche

Espanyol

24/10/2021

Getafe

Celta Vigo

24/10/2021

Osasuna

Granada

24/10/2021

Real Betis

Rayo Vallecano

24/10/2021

Sevilla FC

Levante

24/10/2021

Valencia

Mallorca

Lịch thi đấu La Liga vòng 11

Lịch thi đấu La Liga mùa giải 2021/22 vòng 11

27/10/2021

Alavés

Elche

27/10/2021

Celta Vigo

Real Sociedad

27/10/2021

Espanyol

Athletic Bilbao

27/10/2021

Granada

Getafe

27/10/2021

Levante

Atletico Madrid

27/10/2021

Mallorca

Sevilla FC

27/10/2021

Rayo Vallecano

Barcelona

27/10/2021

Real Betis

Valencia

27/10/2021

Real Madrid

Osasuna

27/10/2021

Villarreal

Cádiz

Lịch thi đấu La Liga vòng 12

Lịch thi đấu La Liga mùa giải 2021/22 vòng 12

31/10/2021

Atletico Madrid

Real Betis

31/10/2021

Barcelona

Alavés

31/10/2021

Cádiz

Mallorca

31/10/2021

Elche

Real Madrid

31/10/2021

Getafe

Espanyol

31/10/2021

Levante

Granada

31/10/2021

Rayo Vallecano

Celta Vigo

31/10/2021

Real Sociedad

Athletic Bilbao

31/10/2021

Sevilla FC

Osasuna

31/10/2021

Valencia

Villarreal

Lịch thi đấu La Liga vòng 13

Lịch thi đấu La Liga mùa giải 2021/22 vòng 13

07/11/2021

Alavés

Levante

07/11/2021

Athletic Bilbao

Cádiz

07/11/2021

Celta Vigo

Barcelona

07/11/2021

Espanyol

Granada

07/11/2021

Mallorca

Elche

07/11/2021

Osasuna

Real Sociedad

07/11/2021

Real Betis

Sevilla FC

07/11/2021

Real Madrid

Rayo Vallecano

07/11/2021

Valencia

Atletico Madrid

07/11/2021

Villarreal

Getafe

Lịch thi đấu La Liga vòng 14

Lịch thi đấu La Liga mùa giải 2021/22 vòng 14

21/11/2021

Atletico Madrid

Osasuna

21/11/2021

Barcelona

Espanyol

21/11/2021

Celta Vigo

Villarreal

21/11/2021

Elche

Real Betis

21/11/2021

Getafe

Cádiz

21/11/2021

Granada

Real Madrid

21/11/2021

Levante

Athletic Bilbao

21/11/2021

Rayo Vallecano

Mallorca

21/11/2021

Real Sociedad

Valencia

21/11/2021

Sevilla FC

Alavés

Lịch thi đấu La Liga vòng 15

Lịch thi đấu La Liga mùa giải 2021/22 vòng 15

28/11/2021

Alavés

Celta Vigo

28/11/2021

Athletic Bilbao

Granada

28/11/2021

Cádiz

Atletico Madrid

28/11/2021

Espanyol

Real Sociedad

28/11/2021

Mallorca

Getafe

28/11/2021

Osasuna

Elche

28/11/2021

Real Betis

Levante

28/11/2021

Real Madrid

Sevilla FC

28/11/2021

Valencia

Rayo Vallecano

28/11/2021

Villarreal

Barcelona

Lịch thi đấu La Liga vòng 16

Lịch thi đấu La Liga mùa giải 2021/22 vòng 16

05/12/2021

Atletico Madrid

Mallorca

05/12/2021

Barcelona

Real Betis

05/12/2021

Celta Vigo

Valencia

05/12/2021

Elche

Cádiz

05/12/2021

Getafe

Athletic Bilbao

05/12/2021

Granada

Alavés

05/12/2021

Levante

Osasuna

05/12/2021

Rayo Vallecano

Espanyol

05/12/2021

Real Sociedad

Real Madrid

05/12/2021

Sevilla FC

Villarreal

Lịch thi đấu La Liga vòng 17

Lịch thi đấu La Liga mùa giải 2021/22 vòng 17

12/12/2021

Alavés

Getafe

12/12/2021

Athletic Bilbao

Sevilla FC

12/12/2021

Cádiz

Granada

12/12/2021

Espanyol

Levante

12/12/2021

Mallorca

Celta Vigo

12/12/2021

Osasuna

Barcelona

12/12/2021

Real Betis

Real Sociedad

12/12/2021

Real Madrid

Atletico Madrid

12/12/2021

Valencia

Elche

12/12/2021

Villarreal

Rayo Vallecano

Lịch thi đấu La Liga vòng 18

Lịch thi đấu La Liga mùa giải 2021/22 vòng 18

19/12/2021

Athletic Bilbao

Real Betis

19/12/2021

Barcelona

Elche

19/12/2021

Celta Vigo

Espanyol

19/12/2021

Getafe

Osasuna

19/12/2021

Granada

Mallorca

19/12/2021

Levante

Valencia

19/12/2021

Rayo Vallecano

Alavés

19/12/2021

Real Madrid

Cádiz

19/12/2021

Real Sociedad

Villarreal

19/12/2021

Sevilla FC

Atletico Madrid

Lịch thi đấu La Liga vòng 19

Lịch thi đấu La Liga mùa giải 2021/22 vòng 19

02/01/2022

Alavés

Real Sociedad

02/01/2022

Atletico Madrid

Rayo Vallecano

02/01/2022

Cádiz

Sevilla FC

02/01/2022

Elche

Granada

02/01/2022

Getafe

Real Madrid

02/01/2022

Mallorca

Barcelona

02/01/2022

Osasuna

Athletic Bilbao

02/01/2022

Real Betis

Celta Vigo

02/01/2022

Valencia

Espanyol

02/01/2022

Villarreal

Levante

Xem thêm  Những câu ca dao tục ngữ nói về việc giữ chữ tín

Lịch thi đấu La Liga vòng 20

Lịch thi đấu La Liga mùa giải 2021/22 vòng 20

09/01/2022

Alavés

Athletic Bilbao

09/01/2022

Espanyol

Elche

09/01/2022

Granada

Barcelona

09/01/2022

Levante

Mallorca

09/01/2022

Osasuna

Cádiz

09/01/2022

Rayo Vallecano

Real Betis

09/01/2022

Real Madrid

Valencia

09/01/2022

Real Sociedad

Celta Vigo

09/01/2022

Sevilla FC

Getafe

09/01/2022

Villarreal

Atletico Madrid

Lịch thi đấu La Liga vòng 21

Lịch thi đấu La Liga mùa giải 2021/22 vòng 21

19/01/2022

Athletic Bilbao

Real Madrid

19/01/2022

Atletico Madrid

Levante

19/01/2022

Barcelona

Rayo Vallecano

19/01/2022

Cádiz

Espanyol

19/01/2022

Celta Vigo

Osasuna

19/01/2022

Elche

Villarreal

19/01/2022

Getafe

Granada

19/01/2022

Mallorca

Real Sociedad

19/01/2022

Real Betis

Alavés

19/01/2022

Valencia

Sevilla FC

Lịch thi đấu La Liga vòng 22

Lịch thi đấu La Liga mùa giải 2021/22 vòng 22

23/01/2022

Alavés

Barcelona

23/01/2022

Atletico Madrid

Valencia

23/01/2022

Espanyol

Real Betis

23/01/2022

Granada

Osasuna

23/01/2022

Levante

Cádiz

23/01/2022

Rayo Vallecano

Athletic Bilbao

23/01/2022

Real Madrid

Elche

23/01/2022

Real Sociedad

Getafe

23/01/2022

Sevilla FC

Celta Vigo

23/01/2022

Villarreal

Mallorca

Lịch thi đấu La Liga vòng 23

Lịch thi đấu La Liga mùa giải 2021/22 vòng 23

06/02/2022

Athletic Bilbao

Espanyol

06/02/2022

Barcelona

Atletico Madrid

06/02/2022

Celta Vigo

Rayo Vallecano

06/02/2022

Elche

Alavés

06/02/2022

Getafe

Levante

06/02/2022

Mallorca

Cádiz

06/02/2022

Osasuna

Sevilla FC

06/02/2022

Real Betis

Villarreal

06/02/2022

Real Madrid

Granada

06/02/2022

Valencia

Real Sociedad

Lịch thi đấu La Liga vòng 24

Lịch thi đấu La Liga mùa giải 2021/22 vòng 24

13/02/2022

Alavés

Valencia

13/02/2022

Atletico Madrid

Getafe

13/02/2022

Cádiz

Celta Vigo

13/02/2022

Espanyol

Barcelona

13/02/2022

Levante

Real Betis

13/02/2022

Mallorca

Athletic Bilbao

13/02/2022

Rayo Vallecano

Osasuna

13/02/2022

Real Sociedad

Granada

13/02/2022

Sevilla FC

Elche

13/02/2022

Villarreal

Real Madrid

Lịch thi đấu La Liga vòng 25

Lịch thi đấu La Liga mùa giải 2021/22 vòng 25

20/02/2022

Athletic Bilbao

Real Sociedad

20/02/2022

Cádiz

Getafe

20/02/2022

Celta Vigo

Levante

20/02/2022

Elche

Rayo Vallecano

20/02/2022

Espanyol

Sevilla FC

20/02/2022

Granada

Villarreal

20/02/2022

Osasuna

Atletico Madrid

20/02/2022

Real Betis

Mallorca

20/02/2022

Real Madrid

Alavés

20/02/2022

Valencia

Barcelona

Lịch thi đấu La Liga vòng 26

Lịch thi đấu La Liga mùa giải 2021/22 vòng 26

27/02/2022

Atletico Madrid

Celta Vigo

27/02/2022

Barcelona

Athletic Bilbao

27/02/2022

Getafe

Alavés

27/02/2022

Granada

Cádiz

27/02/2022

Levante

Elche

27/02/2022

Mallorca

Valencia

27/02/2022

Rayo Vallecano

Real Madrid

27/02/2022

Real Sociedad

Osasuna

27/02/2022

Sevilla FC

Real Betis

27/02/2022

Villarreal

Espanyol

Lịch thi đấu La Liga vòng 27

Lịch thi đấu La Liga mùa giải 2021/22 vòng 27

06/03/2022

Alavés

Sevilla FC

06/03/2022

Athletic Bilbao

Levante

06/03/2022

Cádiz

Rayo Vallecano

06/03/2022

Celta Vigo

Mallorca

06/03/2022

Elche

Barcelona

06/03/2022

Espanyol

Getafe

06/03/2022

Osasuna

Villarreal

06/03/2022

Real Betis

Atletico Madrid

06/03/2022

Real Madrid

Real Sociedad

06/03/2022

Valencia

Granada

Lịch thi đấu La Liga vòng 28

Lịch thi đấu La Liga mùa giải 2021/22 vòng 28

13/03/2022

Atletico Madrid

Cádiz

13/03/2022

Barcelona

Osasuna

13/03/2022

Getafe

Valencia

13/03/2022

Granada

Elche

13/03/2022

Levante

Espanyol

13/03/2022

Mallorca

Real Madrid

13/03/2022

Rayo Vallecano

Sevilla FC

13/03/2022

Real Betis

Athletic Bilbao

13/03/2022

Real Sociedad

Alavés

13/03/2022

Villarreal

Celta Vigo

Lịch thi đấu La Liga vòng 29

Lịch thi đấu La Liga mùa giải 2021/22 vòng 29

20/03/2022

Alavés

Granada

20/03/2022

Athletic Bilbao

Getafe

20/03/2022

Cádiz

Villarreal

20/03/2022

Celta Vigo

Real Betis

20/03/2022

Elche

Valencia

20/03/2022

Espanyol

Mallorca

20/03/2022

Osasuna

Levante

20/03/2022

Rayo Vallecano

Atletico Madrid

20/03/2022

Real Madrid

Barcelona

20/03/2022

Sevilla FC

Real Sociedad

Lịch thi đấu La Liga vòng 30

Lịch thi đấu La Liga mùa giải 2021/22 vòng 30

03/04/2022

Athletic Bilbao

Elche

03/04/2022

Atletico Madrid

Alavés

03/04/2022

Barcelona

Sevilla FC

03/04/2022

Celta Vigo

Real Madrid

03/04/2022

Getafe

Mallorca

03/04/2022

Granada

Rayo Vallecano

03/04/2022

Levante

Villarreal

03/04/2022

Real Betis

Osasuna

03/04/2022

Real Sociedad

Espanyol

03/04/2022

Valencia

Cádiz

Lịch thi đấu La Liga vòng 31

Lịch thi đấu La Liga mùa giải 2021/22 vòng 31

10/04/2022

Cádiz

Real Betis

10/04/2022

Elche

Real Sociedad

10/04/2022

Espanyol

Celta Vigo

10/04/2022

Levante

Barcelona

10/04/2022

Mallorca

Atletico Madrid

10/04/2022

Osasuna

Alavés

10/04/2022

Rayo Vallecano

Valencia

10/04/2022

Real Madrid

Getafe

10/04/2022

Sevilla FC

Granada

10/04/2022

Villarreal

Athletic Bilbao

Lịch thi đấu La Liga vòng 32

Lịch thi đấu La Liga mùa giải 2021/22 vòng 32

17/04/2022

Alavés

Rayo Vallecano

17/04/2022

Athletic Bilbao

Celta Vigo

17/04/2022

Atletico Madrid

Espanyol

17/04/2022

Barcelona

Cádiz

17/04/2022

Elche

Mallorca

17/04/2022

Getafe

Villarreal

17/04/2022

Granada

Levante

17/04/2022

Real Sociedad

Real Betis

17/04/2022

Sevilla FC

Real Madrid

17/04/2022

Valencia

Osasuna

Lịch thi đấu La Liga vòng 33

Lịch thi đấu La Liga mùa giải 2021/22 vòng 33

20/04/2022

Atletico Madrid

Granada

20/04/2022

Cádiz

Athletic Bilbao

20/04/2022

Celta Vigo

Getafe

20/04/2022

Espanyol

Rayo Vallecano

20/04/2022

Levante

Sevilla FC

20/04/2022

Mallorca

Alavés

20/04/2022

Osasuna

Real Madrid

20/04/2022

Real Betis

Elche

20/04/2022

Real Sociedad

Barcelona

20/04/2022

Villarreal

Valencia

Lịch thi đấu La Liga vòng 34

Lịch thi đấu La Liga mùa giải 2021/22 vòng 34

01/05/2022

Alavés

Villarreal

01/05/2022

Athletic Bilbao

Atletico Madrid

01/05/2022

Barcelona

Mallorca

01/05/2022

Elche

Osasuna

01/05/2022

Getafe

Real Betis

01/05/2022

Granada

Celta Vigo

01/05/2022

Rayo Vallecano

Real Sociedad

01/05/2022

Real Madrid

Espanyol

01/05/2022

Sevilla FC

Cádiz

01/05/2022

Valencia

Levante

Xem thêm  Người dùng cần chuyển dữ liệu từ Samsung Cloud sang OneDrive trước ngày 1/10

Lịch thi đấu La Liga vòng 35

Lịch thi đấu La Liga mùa giải 2021/22 vòng 35

08/05/2022

Athletic Bilbao

Valencia

08/05/2022

Atletico Madrid

Real Madrid

08/05/2022

Cádiz

Elche

08/05/2022

Celta Vigo

Alavés

08/05/2022

Espanyol

Osasuna

08/05/2022

Getafe

Rayo Vallecano

08/05/2022

Levante

Real Sociedad

08/05/2022

Mallorca

Granada

08/05/2022

Real Betis

Barcelona

08/05/2022

Villarreal

Sevilla FC

Lịch thi đấu La Liga vòng 36

Lịch thi đấu La Liga mùa giải 2021/22 vòng 36

11/05/2022

Alavés

Espanyol

11/05/2022

Barcelona

Celta Vigo

11/05/2022

Elche

Atletico Madrid

11/05/2022

Granada

Athletic Bilbao

11/05/2022

Osasuna

Getafe

11/05/2022

Rayo Vallecano

Villarreal

11/05/2022

Real Madrid

Levante

11/05/2022

Real Sociedad

Cádiz

11/05/2022

Sevilla FC

Mallorca

11/05/2022

Valencia

Real Betis

Lịch thi đấu La Liga vòng 37

Lịch thi đấu La Liga mùa giải 2021/22 vòng 37

15/05/2022

Athletic Bilbao

Osasuna

15/05/2022

Atletico Madrid

Sevilla FC

15/05/2022

Cádiz

Real Madrid

15/05/2022

Celta Vigo

Elche

15/05/2022

Espanyol

Valencia

15/05/2022

Getafe

Barcelona

15/05/2022

Levante

Alavés

15/05/2022

Mallorca

Rayo Vallecano

15/05/2022

Real Betis

Granada

15/05/2022

Villarreal

Real Sociedad

Lịch thi đấu La Liga vòng 38

Lịch thi đấu La Liga mùa giải 2021/22 vòng 38

22/05/2022

Alavés

Cádiz

22/05/2022

Barcelona

Villarreal

22/05/2022

Elche

Getafe

22/05/2022

Granada

Espanyol

22/05/2022

Osasuna

Mallorca

22/05/2022

Rayo Vallecano

Levante

22/05/2022

Real Madrid

Real Betis

22/05/2022

Real Sociedad

Atletico Madrid

22/05/2022

Sevilla FC

Athletic Bilbao

22/05/2022

Valencia

Celta Vigo

* Lịch thi đấu có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế.

Hy vọng những thông tin trên đây sẽ giúp bạn nắm được chi tiết lịch thi đấu La Liga và không bỏ lỡ những trận cầu hấp dẫn cũng như diễn biến của Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Tây Ban Nha trong mùa giải 2021/22 này.

Hãy ghé DaiLyWiki hằng ngày để xem thêm lịch thi đấu của nhiều môn thể thao, tìm hiểu thêm về các giải thi đấu bóng đá, các đại hội thể thao cũng như mua sắm cho gia đình mình những thiết bị gia dụng, điện máy, dụng cụ tập thể dục thể thao… chất lượng tốt, đảm bảo chính hãng cùng mức giá tốt nhất bạn nhé!

>> Xem thêm:

 • Danh sách chuyển nhượng mùa hè 2021 bóng đá
 • Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Hôm nay có trận bóng nào?
 • 7 Tính năng giúp tivi Samsung Neo QLED được ưa chuộng nhất mùa bóng đá
 • Lịch thi đấu của Barca – FC Barcelona 2021/22 + Kết quả

Xem ngay lịch thi đấu, kết quả, BXH của các giải đấu vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu khác mùa giải 2021/22:

 • Lịch thi đấu, kết quả, BXH Ngoại hạng Anh 2021/22
 • Lịch thi đấu, kết quả, BXH bóng đá Đức Bundesliga 2021/22
 • Lịch thi đấu, kết quả, BXH bóng đá Ý Serie A 2021/22
 • Lịch thi đấu, kết quả, BXH bóng đá Pháp Ligue 1 2021/22

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Lịch thi đấu, kết quả, BXH La Liga 2021/22❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Lịch thi đấu, kết quả, BXH La Liga 2021/22” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Lịch thi đấu, kết quả, BXH La Liga 2021/22 [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Lịch thi đấu, kết quả, BXH La Liga 2021/22” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-09-25 23:06:19. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post

Mục lục

Continue Reading

Trending