Connect with us

Blog

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối tượng 4 năm 2021

Published

on

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối tượng 4 năm 2021 nhằm quán triệt những nội dung cơ bản như: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh; về phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; ………

1. Bài thu hoạch an ninh quốc phòng đối tượng 4 số 1

Câu hỏi

Đồng chí nêu nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân? Phân tích nội dung xây dựng lực lượng quốc phòng, lực lượng an ninh nhân dân? Liên hệ trách nhiệm bản thân?

Bài làm:

Dân tộc Việt Nam ta trải qua bốn ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, trải qua nhiều cuộc đấu tranh giành chủ quyền dân tộc, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Hồ Chí Minh (30/4/1975), đánh đuổi hoàn toàn các đế quốc xâm lược, non sông thu về một mối. Sau chiến tranh đất nước bắt tay vào xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa .Tuy nhiên chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá chúng ta. Chính vì vậy xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc gắn kết với nền an ninh nhân dân nhằm tạo ra và nhân lên sức mạnh lớn nhất của cả quốc phòng và an ninh trong bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, xây dựng nền quốc phòng toàn dân không chỉ sẵn sàng ứng phó với xung đột vũ trang, đánh thắng chiến tranh xâm lược, mà trước mắt phải làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của địch, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Sau khi được học tập bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng và an ninh tôi hiểu được: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân gồm có 3 nội dung chính như sau:

1. Xây dựng tiềm lực của nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân.

2. Xây dựng lực lượng quốc phòng, lực lượng an ninh nhân dân.

3. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Trong 3 nội dung trên, nội dung xây dựng lực lượng của quốc phòng, nền an ninh là một nội dung quan trọng làm cơ sở để xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân, tạo điều kiện để thúc đẩy, phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội và củng cố quốc phòng và an ninh. Theo đó, cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau:

Thứ nhất là xây dựng lực lượng chính trị.

Xây dựng lực lượng chính trị của nền Quốc phòng, nền an ninh là một nội dung quan trọng làm cơ sở để xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội và củng cố quốc phòng và an ninh. Theo đó, cần tập trung vào thực hiện tốt một số nội dung cơ bản như:

+ Về chính trị – tinh thần

Trước hết, tăng cường công tác giáo dục chính trị tinh thần cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên và nhân dân, có nội dung hình thức và phương pháp thích hợp trong giáo dục, tuyên truyền, vận động nhằm không ngừng nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là với cán bộ đảng viên; theo đó phải giáo dục đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước; giáo dục 2 nhiệm vụ chiến lược của CMVN, giúp cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân nắm chắc và thực hiện chủ trương chính sách của Đảng; ra sức phát huy nội lực xây dựng phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân, kết hợp chăm lo xây dựng củng cố quốc phòng và an ninh, giáo dục tinh thần yêu quê hương, đất nước, yêu chế độ XHCN, rèn luyện ý chí kiên cường, bất khuất anh dũng, tích cực trong lao động sản xuất. Kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực tham nhũng, cục bộ địa phương, bè phái, mất đoàn kết, buôn lậu, cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, cưới xin ma chay lãng phí, phát huy truyền thống đoàn kết để xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Giáo dục tinh thần cảnh giác cách mạng, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, chủ động phòng chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

+ Xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở

Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh nhất là phải nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng đảm bảo cho tổ chức cơ sở Đảng và nhà nước đến mọi người dân, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến mọi người dân, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế xã hội ở cơ sở. Yêu cầu không ngừng đổi mới nội dung, phương thức nhằm nâng cao chất lượng, năng lực lãnh đạo trong các tổ chức Đảng, trên mọi mặt, mọi hoạt động nhất là các tổ chức cơ sở Đảng. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện phẩm chất, nhân cách của Đảng viên, phát triển Đảng viên mới, cần đặc biệt chú trọng công tác phát triển Đảng ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từng đảng viên phải tích cực học tập, rèn luyện tu dưỡng toàn diện về phẩm chất, đạo đức, năng lực, phương pháp, tác phong công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kì mới. Cán bộ, Đảng viên phải là người có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định, không để địch mua chuộc, không sa ngã trước lối sống thực dụng, đảng viên phải thực sự gắn bó với nhân dân, tiêu biểu cho lực lượng tiến bộ nhất ở địa phương, phấn đấu trở thành người lao động giỏi, người công dân mẫu mực đi đầu trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh, làm giàu chính đáng và lôi cuốn vận động nhân dân cùng làm giàu, không cam chịu đói nghèo. Xây dựng đoàn kết thống nhất trong các chi bộ, Đảng bộ, bảo đảm sự lãnh đạo vững chắc của Đảng trong lĩnh vực chính trị kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh nhất là tổ chức cơ sở Đảng rèn luyện đội ngũ cán bộ Đảng viên vừa có phẩm chất chính trị tốt, vừa có năng lực công tác toàn diện, công tác phát triển Đảng viên mới nhằm vào những người ưu tú, người lao động giỏi có phẩm chất đạo đức tốt và lối sống lành mạnh, có uy tín trong quần chúng, trong cộng đồng dân cư, những người có lí tưởng cách mạng tích cực hoạt động trong hệ thống chính trị, có vai trò nòng cốt trong các đoàn thể nhân dân.

+ Xây dựng chính quyền cơ sở.

Chính quyền có chức năng quản lí điều hành xã hội và tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng và an ninh, thực hiện quản lí hành chính Nhà nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội, hướng dẫn và giám sát các hoạt động của nhân dân, tạo thuận lợi cho nhân dân và doanh nghiệp làm ăn theo pháp luật, xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, thực sự của nhân dân, do dân, vì dân là trách nhiệm của mọi người dân, mọi tổ chức, xây dựng chính quyền vững mạnh gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất năng lực. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng quy định phù hợp với từng địa phương và pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên kiện toàn đội ngũ cán bộ, đủ số lượng và chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của bộ máy chính quyền cơ sở. Theo đó, yêu cầu từng tổ chức phải có nội dung và phương thức hoạt động đúng đắn, phù hợp với nhu cầu và lợi ích của hội viên, đoàn viên. Trên cơ sở đó, tập trung rộng rãi và nâng cao tính tự giác của hội viên, đoàn viên, xây dựng tổ chức vững mạnh, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh trên địa bàn; tiến hành có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua trong sản xuất, xây dựng và chiến đấu thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược của Cách mạng Việt Nam.

Nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận tổ quốc và các tổ chức quần chúng ở cơ sở.

Thứ hai là, xây dựng lực lượng quân sự, an ninh

– Xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh là nội dung trọng tâm, tạo tiềm lực nòng cốt của quốc phòng, an ninh của KVPT tỉnh, thành phố, huyện, thị xã của nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân, yêu cầu phải quán triệt phương châm toàn diện, vững trên toàn cục, mạnh ở trọng điểm, có lực lượng tại chỗ và lực lượng cơ động mạnh. Trước tiên tập trung vào xây dựng lực lượng quân sự, an ninh của khu vực PT huyện, xã phường, thị xã, thị trấn.

– Về thành phần xây dựng các lực lượng cơ bản như: dự bị động viên, dân quân và công an xã, trong xây dựng thực hiện tốt chủ trương của đảng về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có số lượng hợp lí với chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, đồng thời quan tâm xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ rộng khắp, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống, đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh; tăng cường cơ sở vật chất, kĩ thuật đảm bảo cho lực lượng vũ trang từng bước được trang bị hiện đại trước hết là lực lượng hải quân, phòng không, không quân, lực lượng an ninh, tình báo, cảnh sát cơ động. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, nghệ thuật quân sự, an ninh đánh thắng chiến tranh bằng vũ khí công nghệ cao của các lực lượng thù địch và quán triệt đầy đủ nguyên tắc cơ bản là: bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội và công an nhân dân, nâng cao hiệu quả quản lí nhà nước về quốc phòng và an ninh nhân dân.

– Về nội dung xây dựng lực lượng quân sự, an ninh phải được xây dựng toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức biên chế, VKTBKT, không ngừng nâng cao trình độ, sẵn sàng chiến đấu chất lượng, sức mạnh chiến đấu của các lực lượng vũ trang, trong đó chất lượng là chính, lấy chất lượng chính trị là cơ sở; Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc”, nội dung xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân về chính trị tập trung vào giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của đảng, nhằm giữ vững tăng cường bản chất giai cấp công nhân cho các lực lượng vũ trang, giữ vững tăng cường sự lãnh đạo của đảng tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của đảng đối với lực lượng vũ trang nhân dân xây dựng con người và các tổ chức trong lực lượng vũ trang nhân dân có tổ chức cao, có chất lượng cao.

– Lực lượng vũ trang nhân dân phải được xây dựng có tổ chức, biên chế gọn nhẹ, mạnh; có số lượng hợp lí, chất lượng cao, đủ sức làm nòng cốt cho toàn dân xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trong thời bình và đánh thắng các thế lực xâm lược khi tình huống chiến tranh xảy ra, trước hết là làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

– Về vũ khí thiết bị và công tác bảo đảm khác; phải khai thác triệt để các nguồn cung cấp từ Bộ quốc phòng, Bộ công an với các nguồn địa phương, đáp ứng yêu cầu hoạt động của lực lượng vũ trang là sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, thực hiện tốt bảo quản, sửa chữa vũ khí thiết bị và tích cực nghiên cứu, chế tạo vũ khí mới, tái tạo vũ khí thô sơ; đáp ứng yêu cầu hoạt động, tác chiến của lực lượng vũ trang và nhân dân khi có tình huống xảy ra.

– Trong huấn luyện, phải theo đúng phương châm chỉ đạo (cơ bản thiết thực vững chắc, coi trọng cả HLKT, chiến thuật nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang, huấn luyện phải sát với yêu cầu thực tế, yêu cầu nhiệm vụ của từng lực lượng sát với yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng an ninh của từng địa phương)…

Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa cần phải có sức mạnh tổng hợp. Một trong những yếu tố tạo nên sức mạnh tổng hợp là phải có được nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh, điều đó chỉ có được khi được khi mọi công dân, mọi tổ chức, mọi lực lượng, mọi cấp, mọi ngành ý thức được đầy đủ được nghĩa vụ, trách nhiệm đối với việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Từ đó vận dụng vào thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân để bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Là một đảng viên và là một giáo viên trong nhà trường bản thân tôi cần phải làm một số vấn đề sau:

+ Phải có nỗ lực học tập và rèn luyện để trở thành công dân tốt, đảng viên tốt cống hiến cho đất nước.

+ Phải thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Tránh những cám dỗ vật chất mà các thế lực phản cách mạng sử dụng để dụ dỗ và để làm giảm lòng tin của chúng ta vào Đảng, cách mạng.

+ Phát hiện, góp phần đấu tranh, ngăn ngừa và đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù trong chiến lược “DBHB” và bạo loạn lật đổ. Đặc biệt cần phải chú ý tới quá trình tự diễn biến bên trong, đây là một quá trình nguy hiểm mà chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch sử dụng để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa.

+ Giữ vững sự ổn định tư tưởng chính trị của các cán bộ giáo viên trong nhà trường, phát huy tính đoàn kết trong tập thể.

+ Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với đường lối xã hội chủ nghĩa.

+ Thường xuyên vận động tuyên truyền cán bộ giáo viên và Học sinh trong nhà trường thực hiện nghiêm chỉnh chủ trương của Đảng,chính sách và pháp luật của nhà nước.

+ Thường xuyên học tập nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “ do Đảng và chính phủ phát động.

+ Tích cực tham gia xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đoàn kết trong cơ quan, lấy việc xây dựng chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường

+ Luôn luôn hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, chức trách của bản thân; ra sức học tập rèn luyện nâng cao trình độ về mọi mặt, đổi mới công tác quản lí, phát huy tính dân chủ trong cơ quan.

+ Không ngừng học tập nâng cao trình độ nhận thức và hành động thực tiễn về công tác dân vận. Vận động người thân và học sinh chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, không tham gia vào các tệ nạn xã hội, không để kẻ xấu có cơ hội lôi kéo làm suy yếu khả năng chiến đấu bảo vệ tổ quốc của mình. Phát hiện tố cáo các hiện tượng tiêu cực và các hành vi làm nguy hại đến an ninh quốc gia, đoàn kết tốt với nhân dân địa phương nơi cơ quan cư trú.

2. Bài thu hoạch an ninh quốc phòng đối tượng 4 số 2

Họ và tên: …………………..

Đơn vị công tác: Trường ………………………….

Câu hỏi: Từ nội dung lãnh đạo của đảng, quản lý nhà nước về QPAN liên hệ trách nhiệm của địa phương, ngành trong việc lãnh đạo của đảng quản lý nhà nước về QPAN như thế nào ?

Bài làm

Từ nội dung lãnh đạo của đảng trong quản lý nhà nước về QPAN trách nhiệm của địa phương, ngành trong việc lãnh đạo của đảng quản lý nhà nước về QPAN là:

1. Các ngành và địa phương cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh và các văn bản quy phạm pháp luật về động viên quốc phòng, động viên quân đội, động viên công nghiệp, v.v. Qua đó, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp và cơ quan chức năng của các ngành, địa phương và ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm đảm bảo thực hiện công tác QP- AN đạt hiệu quả cao. Trong quá trình thực hiện, ngành, địa phương cần tích cực đổi mới phương pháp tuyên truyền giáo dục; kết hợp tốt giữa quán triệt thường xuyên với tổ chức học tập và lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chính trị tại cơ quan, tổ chức, sinh hoạt cộng đồng.

2. Trong bối cảnh quốc tế hiện nay, các thế lực thù địch luôn tranh thủ, lợi dụng những sơ hở trong quản lý, điều hành đất nước (nhất là về kinh tế – xã hội) của Đảng, Nhà nước ta để chống phá. Bởi vậy, các cấp ủy, người đứng đầu các ngành và địa phương cần coi trọng việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với công tác QP- AN. Đây là một nội dung quan trọng, nhân tố quyết định thắng lợi của công tác này. Đó cũng là nhân tố bên trong quyết định sự thành bại của cách mạng, sự mất còn của chế độ. Thực tế cho thấy, ở đâu cấp ủy, chính quyền quan tâm cơ quan công an, quân sự địa phương và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ thì ở đó, công tác QP- AN đạt chất lượng, hiệu quả.

3. Thấu suốt quan điểm của Đảng về kết hợp hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các ngành và địa phương cần phải kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế – xã hội với tăng cường quốc phòng – an ninh trong mọi hoạt động. Đồng thời, phải nắm chắc quan điểm: nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp, được hình thành trên cơ sở sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, trong đó sức mạnh nội lực là chính. Do đó, phải coi trọng xây dựng và phát huy mọi nguồn lực của đất nước về chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, lực lượng vũ trang làm nòng cốt. Thực hiện công tác QP- AN các ngành và địa phương cần tập trung chỉ đạo kết hợp trong xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố; các dự án trọng điểm quốc gia; các chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng biên giới, biển, đảo; xây dựng các khu kinh tế – quốc phòng, quốc phòng – kinh tế; xây dựng căn cứ chiến lược, hậu phương chiến lược, công trình quốc phòng; đầu tư phát triển khoa học công nghệ ở trình độ cao; xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng; trong đó, cần coi trọng tính “lưỡng dụng” của các chương trình, dự án. Quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình, các bộ, ngành và địa phương cần chú trọng kiểm tra, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, quy hoạch, dự án trong từng lĩnh vực, bảo đảm vừa phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, vừa tăng cường quốc phòng – an ninh; đồng thời, thường xuyên luyện tập các phương án để kịp thời khắc phục những hạn chế và hoàn thiện phù hợp với thực tế. Để đảm bảo thực hiện sẵn sàng động viên nền kinh tế phục vụ cho thời chiến, các bộ, ngành và địa phương cần phải tích cực chuẩn bị ngay từ trong thời bình.

4. Đối với ngành, cần phải thường xuyên coi trọng việc củng cố, kiện toàn, phát huy vai trò của ban chỉ huy công an,quân sự và đội ngũ cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm công tác QP- AN; tổ chức, xây dựng lực lượng tự vệ có số lượng hợp lý, nâng cao chất lượng tổng hợp, nhất là chất lượng chính trị. Nâng cao khả năng phối hợp với cơ quan công an, quân sự địa phương nơi đặt trụ sở để rà soát, bổ sung phương án chiến đấu bảo vệ cơ sở, xây dựng kế hoạch phòng, chống cháy nổ, bão, lũ, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ và phòng thủ dân sự tại địa phương, cơ sở. Cùng với đó, cần thực hiện tốt công tác tuyển quân, đăng ký nghĩa vụ quân sự; công tác xây dựng, quản lý, huấn luyện lực lượng dự bị động viên và sẵn sàng thực hiện động viên quốc phòng, động viên quân đội, động viên công nghiệp theo kế hoạch. Để thực hiện tốt công tác QP- AN, các ngành còn phải coi trọng, quan tâm chỉ đạo các đơn vị thành viên phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an,quân sự địa phương nơi đặt trụ sở nghiên cứu, đổi mới công tác đăng ký, quản lý, điều chỉnh, sắp xếp các phương tiện kỹ thuật, nguồn dự bị động viên vào các đơn vị dự bị động viên theo đúng quy định.

5. Các ngành, địa phương cần quan tâm bảo đảm ngân sách đối với sự nghiệp QP- AN, thực hiện chính sách hậu phương Quân đội, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và các chính sách xã hội có liên quan đến công tác QP- AN theo quy định của pháp luật. Đây là vấn đề có ý nghĩa thiết thực, nhằm đảm bảo cho công tác QP- AN được triển khai ngày càng hiệu quả, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Sau khi học xong Lớp bồi dưỡng kiến thức QP- AN đã mang lại cho tôi rất nhiều điều hiểu biết về các vấn đề quân sự, QP- AN nhiệm vụ QP- AN; trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc; chủ quyền, biên giới, vùng trời, biển, đảo Việt Nam; cảnh giác, phòng, chống âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta;

Là một giáo viên tôi xin đóng góp hết khả năng của mình vào công cuộc hiện đại hóa-công nghiệp hóa của đất nước, nêu cao tinh thần cảnh giác cao độ trước những lôi kéo từ bên ngoài. Tuyên truyền sâu rộng đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến tận người dân, tuyên truyền vận động CBGV , học sinh, quần chúng hiểu rõ bản chất xấu xa, âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, tránh bị lôi kéo, bị kích động, bình tĩnh, tự tin, linh hoạt giải quyết nhanh chóng, có khoa học, an toàn những biến cố xảy ra trong trường học. Hoàn thành tốt và đầy đủ nhiệm vụ của một người công dân, chấp hành tốt các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

3. Bài thu hoạch an ninh quốc phòng đối tượng 4 số 3

Câu hỏi:

Trong các chuyên đề đã được nghiên cứu đồng chí tâm đắc nhất vấn đề gì? Tại sao. Liên hệ thực tiễn địa bàn cơ sở đồng chí và trách nhiệm của bản thân.

Trả lời:

Dựng nước phải đi đôi với giữ nước, đó là quy luật tồn tại và phát triển của dân tộc Việt Nam trong mấy ngàn năm lịch sử. Khi có giặc ngoại xâm cũng như khi đất nước hoà bình thịnh trị, ông cha ta luôn chăm lo kế sách lâu dài, “sâu rễ bền gốc” luyện binh lúc thư nhàn: “ thái bình nên gắng sức, non nước ấy ngàn thu”. Hay quân ở trong dân “ ngụ binh ư nông” sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc ta được phát huy cao độ trong chiến lược phát triển đất nước: xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc phát triển trong tình hình thế giới có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp chứa đựng nhiều yếu tố khó lường, đó là chiến lược “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam.

Trong các chuyên đề được nghiên cứu trao đổi, thao luận, bản thân tâm đắc nhất chuyên đề 3: Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Bởi vì:

Chiến tranh đã đi qua, đất nước Việt Nam đã hoàn toàn độc lập tự do và đang từng bước vững chắc tiến lên xây dựng xã hội chủ nghĩa song các thế lực thù địch tìm đang mọi cách để chống phá cách mạng Việt Nam nhằm triệt tiêu Đảng cộng sản và xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa .Âm mưu của địch là không đánh phá ào ạt bằng lực lượng vũ trang mà trá hình với che đậy dưới hình thức diễn biến hòa bình , đây là chiến lược tổng hợp của chủ nghĩa đế quốc dùng biện pháp phi vũ trang là chính, chủ yếu đánh vào tình cảm con người làm cho con người mất phương hướng , mất niềm tin, mất ý chí, phản bội Tổ quốc.

Tình hình thực hiện “Diễn biến hòa bình” và “bạo loạn lật đổ” chống phá cách mạng Việt Nam của chủ nghĩa đế quốc như thế nào?

– Mục tiêu: Xoá bỏ CNXH trên phạm vi toàn thế giới. Mục tiêu cơ bản là xoá bỏ chủ nghĩa Mác – Lê Nin thay thế bằng tư tưởng tư sản và xoá bỏ vai trò của Đảng Cộng Sản,trọng điểm là Việt Nam.

– Nội dung chống phá: Toàn diện trên mọi lĩnh vực, trong đó lấy kinh tế làm mũi nhọn, lấy vấn đề dân tộc, tôn giáo làm ngòi nổ, lấy ngoại giao để hỗ trợ, lấy quân sự để răn đe trấn áp, mục đích chống phá nội bộ Đảng từ cơ sở đến Trung ương.

– Biện pháp: Phi quân sự là chủ yếu. Thực hiện chống phá công khai và bí mật, với thủ đoạn mềm, ngầm chúng lợi dụng triệt để những sai lầm bên trong và coi trọng xây dựng lực lượng bên trong để lôi kéo tập hợp lực lượng, mua chuộc những cán bộ thoái hoá biến chất tạo dựng ngọn cờ bên trong tự diễn biến – hoài nghi trong nội bộ. Nhằm xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Từ “ diễn biến hòa bình”, “ bạo loạn lật đổ” để tạo ra quá trình “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hoá” từ trong nội bộ chúng ta: Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang và nhân dân. Thủ đoạn đó diễn ra trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, vào mọi đối tượng trong đó tập trung trên một số lĩnh vực chủ yếu sau:

Xem thêm  2 Cách nấu canh rau dền tôm tươi ngon ngọt, thanh mát cho gia đình

– Chống phá về chính trị tư tưởng, văn hoá:

Trọng tâm là xoá bỏ chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng làm tiêu tan nền tảng tư tưởng trong các tổ chức Đảng, tổ chức xã hội và mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Phá vỡ khối đại đoàn kết của toàn dân, của các tổ chức chính trị-xã hội. Bằng cách xuyên tạc, chia rẽ, làm cho nội bộ ta không tin nhau, nghi ngờ lẫn nhau, gây rối loạn nội bộ. Nhằm dễ cài cắm những quan điểm mơ hồ, những phần tử cơ hội, thậm chí phần tử phản động, thực hiện kế hoạch “kén làm tổ”, “chui sâu, leo cao” để ngầm phá ta từ bên trong lâu dài.

Gieo rắc chủ nghĩa thực dụng, văn hóa phương tây, tạo tâm lý hưởng thụ, lối sống tư sản hướng đến nếp nghĩ tư duy theo hướng đối lập đường lối, tư tưởng của Đảng.

– Hoạt động phá hoại kinh tế:

Hiện nay chúng tập trung phá vỡ quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa của ta bằng nhiều thủ đoạn rất xảo quyệt, như việc lợi dụng quan hệ hợp tác đầu tư liên doanh, liên kết (nhất là qua các khâu: vốn, chuyên gia, kĩ thuật), tìm cách phủ định định hướng chủ nghĩa xã hội trong nền kinh tế nhiều thành phần, thực hiện: vừa khuyến khích, ca ngợi kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, vừa tư nhân hoá dần dần làm mất vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước.

– Lợi dụng các vấn đề tôn giáo, dân tộc để chống phá ta:

Vấn đề tôn giáo, dân tộc hiện nay luôn là mục tiêu kẻ thù hết sức chú trọng lợi dụng để chống phá.

+ Về vấn đề dân tộc: Kẻ thù triệt để khai thác các mâu thuẫn giữa các dân tộc do nhiều nguyên nhân gây ra, để chia rẽ khối đoàn kết, tạo dựng những mâu thuẫn mới, kích động tư tưởng hẹp hòi dân tộc, đòi quyền tự quyết dân tộc chủ nghĩa, như việc xuyên tạc, kích động, mua chuộc, xúi dục một số dân tộc thiểu số đấu tranh Với Đảng, Nhà nước ta để đòi cái gọi là “độc lập quốc gia tự trị”.

Đặc biệt chúng chú trọng yếu tố tâm lí và sự dồn nén khó khăn về đời sống tinh thần, vật chất (nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, xa, vùng căn cứ cách mạng trước đây) để tạo dựng xu hướng bất bình với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

+ Vấn đề tôn giáo: Chúng triệt để lợi dụng chính sách tự do tín ngưỡng của Nhà nước ta, để truyền bá mê tín dị đoan và tư tưởng phản động chống chủ nghĩa xã hội. Lợi dụng những phần tử phản động đội lết tôn giáo để hoạt động gây kích động, phá hoại, xúi giục giáo dân đòi đất xây nhà thờ, chùa chiền… để tập hợp, lôi kéo tuyên truyền kích động nhân dân, từng bước vô hiệu hoá sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lí của Nhà nước đối với nhân dân vùng có đạo, tiến tới nhen nhóm, cài cắm lực lượng và xây dựng tổ chức phản động chống Đảng và chế độ ta.

– Chống phá trên lĩnh vực quốc phòng an ninh:

Vô hiệu hoá lực lượng vũ trang nhân dân, chủ yếu là quân đội nhân dân và công an nhân dân, đây là lực lượng tập trung nhất bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Hoạt động chủ yếu của chúng nhằm phá vỡ hệ tư tưởng, tổ chức của quân đội và công an. Làm cho lực lượng này xa rời mục tiêu chiến đấu, rệu rã tổ chức; xói mòn về đạo đức, phẩm chất, lối sống… để dẫn tới giảm lòng tin vào Đảng, vào chế độ, mất phương hướng và thay đổi bản chất cách mạng của mình.

Tìm mọi cách xuyên tạc, bôi nhọ bản chất truyền thống tốt đẹp của quân đội – công an, chia rẽ nội bộ, chia rẽ tình đoàn kết máu thịt quân đội và nhân dân, quân đội và Đảng…

Toàn bộ những hoạt động của chúng nhằm phủ định sự lãnh đạo của Đảng ta đối với quân đội và công an “trung lập hoá quân đội và làm phai mờ biến đổi bản chất truyền thống cách mạng của quân đội – công an”, “phi chính trị hoá” quân đội – công an.

– Kích động, phối hợp hành động của lực lượng phản động trong nước và phản động ngoài nước:

Kẻ thù rất coi trọng lực lượng phản động trong nước, nhằm tạo dựng lực lượng trực tiếp chống phá ta từ bên trong, để liên kết các hội đoàn phản động ngoài nước, bí mật thành lập tổ chức phản động trong nước và liên kết hai lực lượng đó lại…

Tóm lại, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động dùng nhiều thủ đoạn, trên tất cả các lĩnh vực để chống ta. Chúng hết sức chú ý đẩy mạnh, mở rộng quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” từ trong nội bộ ta. Đồng thời với việc gây lình huống, tạo cớ để nhân danh các tổ chức quốc tế nhảy vào can thiệp vào công việc nội bộ của ta, kể cả can thiệp bằng quân sự. Chính vì vậy cuộc đấu tranh của nhân dân ta chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ càng trở nên phức tạp, lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và chúng ta nhất định sẽ giành thắng lợi.

Để thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, chúng ta cần có những phương thức, biện pháp đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình trên các lĩnh vực. Đó là:

– Ổn định chính trị văn hoá:

Xây dựng và chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu.

Tăng cường sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của chi bộ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động ở chi bộ. Xây dựng củng cố hệ thống chính quyền vững chắc, thực sự là của dân, do dân và vì dân.

Xây dựng, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng XHCN trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân chống lại chiến lượt diễn biến hòa bình.

Giáo dục lòng tự hào dân tộc, phát huy truyền thống yêu nước.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tốt các chính sách xã hội.

Xây dựng nền văn hoá đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Xây dựng con người Việt Nam cả về tư tưởng, đạo đức, tâm hồn và lối sống, có nhân cách tốt đẹp, có tâm hồn trong sáng, có tầm cao trí tuệ, giữ vững tư tưởng xã hội chủ nghĩa.

– Trên lĩnh vực kinh tế:

Tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế thị trường theo định hướng XNCH, không để nền kinh tế trì trệ đi chệch định hướng XHCN.

Phát huy nội lực để chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao vai trò chủ đạo nền kinh tế nhà nước, thực hiện xóa đói, giảm nghèo nâng cao đời sống nhân dân.

– Trên lĩnh vực tổ chức nhân sự:

Thường xuyên chăm lo tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, phát hiện kịp thời cá nhân có biểu hiện tiêu cực, suy thoái về đạo đức, nói xấu chế độ để chấn chỉnh giúp đỡ họ nhìn nhận đúng bản chất của vấn đề, có ý thức bảo vệ nội bộ, bảo vệ tổ quốc XHCN.

Củng cố các tổ chức quần chúng, các đoàn thể cách mạng hoạt động hiệu quả.

Tăng cường quan hệ giữa Đảng với nhân dân, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nhân dân.

– Trên lĩnh vực ngoại giao:

Mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, đảm bảo lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia.

Nâng cao cảnh giác, hành động thận trong, tỉnh táo, không để rơi vào thế bị động.

– Trên lĩnh vực dân tộc, tôn giáo

Đầu tư xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo cho các bộ phận dân tộc. Phát huy bản sắc tốt đẹp của dân tộc, đề cao dân chủ, tôn trọng tập quán tự do tín ngưỡng, chống mọi hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, mọi hành vi lợi dụng tôn giáo, dân tộc gây rối trật tự, trị an tiếp tay cho địch.

– Trên lĩnh vực quốc phòng an ninh:

Giữ vững quốc phòng an ninh quốc gia và bảo vệ toàn vẹn lãng thổ tổ quốc. Tiếp tục củng cố hoàn chỉnh thế trận quốc phòng toàn dân, kết hợp với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng thế trận phòng thủ ngày càng vững chắc.

Thường xuyên tổ chức tốt việc giáo dục quốc phòng cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng.

Liên hệ trách nhiệm của bản thân:

Sau khi học xong Lớp bồi dưỡng kiến thức chính trị quốc phòng – an ninh đã mang lại cho tôi rất nhiều điều hiểu biết về các vấn đề quân sự, quốc phòng – an ninh, truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc; nhiệm vụ quốc phòng – an ninh; trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc; chủ quyền, biên giới, vùng trời, biển, đảo Việt Nam; cảnh giác, phòng, chống âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta; những văn bản pháp luật về quốc phòng – an ninh. Điều này đã mang lại cho bản thân tôi có một cái nhìn toàn diện hơn về tình hình của đất nước hiện nay, những nguy cơ mà chúng ta đang phải đối mặt, cũng như lòng tự hào về truyền thống dựng nước giữ nước của dân tộc ta từ xưa đến nay. Không những vậy tôi còn được hiểu thêm về các đường lối quân sự, các chỉ thị của Đảng và nhà nước để thực hiện và chấp hành đầy đủ với tư cách là một công dân của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Là một cán bộ quản lý, là một công dân của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tôi xin nguyện sẽ đóng góp hết khả năng của mình vào công cuộc hiện đại hóa-công nghiệp hóa của đất nước, nêu cao tinh thần cảnh giác cao độ trước những lôi kéo từ bên ngoài. Tuyên truyền sâu rộng đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến tận người dân, tuyên truyền vận động CBGV , học sinh, quần chúng hiểu rõ bản chất xấu xa, âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, tránh bị lôi kéo, bị kích động, bình tĩnh, tự tin, linh hoạt giải quyết nhanh chóng, có khoa học, an toàn những biến cố xảy ra trong trường học.hoàn thành tốt và đầy đủ nhiệm vụ của một người công dân và chấp hành mọi quy định về pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch của chủ nghĩa xã hội đã và đang thực hiện âm mưu, thủ đoạn diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa, chúng luôn coi Việt Nam là một trọng điểm.

Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta luôn nâng cao cảnh giác, nhận thức rõ tính chất nguy hiểm các âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, thấy được tính chất phức tạp, quyết liệt trong cuộc đấu tranh này, đoàn kết kiên quyết đánh bại chúng, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Đảng ta xác định: Chống chiến lược diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta là nhiệm vụ cấp bách và lâu dài của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vể Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giai đoạn mới.

4. Bài thu hoạch an ninh quốc phòng đối tượng 4 số 4

Câu hỏi:

Đồng chí nhận thức như thế nào sau khi được bồi dưỡng các chuyên đề kiến thức QP-AN? Liên hệ trách nhiệm, hành động của bản thân trong thời gian tới.

Bài làm

Lớp học bồi dưỡng các chuyên đề kiến thức Quốc phòng an ninh nhằm quán triệt và bồi dưỡng quan điểm, đường lối của Đảng về Quốc phòng và an ninh, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên nhiệm vụ Quốc phòng và an ninh. Tình hình an ninh, chính trị quốc tế, khu vực và trong nước hiện nay để mỗi cán bộ, giáo viên nâng cao trách nhiệm và ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Các chuyên đề trong khóa học rất thiết thực, phù hợp với đất nước trong tình hình mới. Trong đó, tôi quan tâm nhất là Quan điểm, chủ trương của Đảng CSVN về an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới.

Tôi xin trình bày nhận thức của mình về vấn đề này như sau:

I. Nhận thức

Gắn bó mật thiết với nhân dân là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng. Trong lãnh đạo đường lối bảo vệ an ninh, trật tự, nguyên tắc này được cụ thể hóa thành định hướng chiến lược: Xây dựng “thế trận an ninh nhân dân”. Để thực hiện hiệu quả đường lối, chủ trương về xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, lực lượng công an cần tập trung thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp.

Có thể thấy, nhận thức lý luận, tư tưởng, quan điểm của Đảng về xây dựng thế trận an ninh nhân dân được bổ sung, phát triển ngày càng hoàn thiện, với những nội dung cơ bản:

1. Xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước.

2. Thế trận an ninh nhân dân của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân được xây dựng, củng cố theo hướng toàn dân, toàn diện, trên nền tảng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh và sự ổn định, phát triển bền vững của mọi mặt đời sống xã hội.

3. Phát huy sức mạnh vật chất (tiềm lực kinh tế), sức mạnh tinh thần (tiềm lực văn hóa – xã hội), sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước và sức mạnh quốc tế, yếu tố truyền thống với yếu tố hiện đại, nội lực với ngoại lực để xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân.

4. Lực lượng nòng cốt tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân là công an, có trách nhiệm tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng, triển khai các đề án, phương án, kế hoạch, bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động xâm phạm an ninh, trật tự của đất nước.

5. Kết hợp thế trận an ninh nhân dân với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận lòng dân trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, thế trận lòng dân là nền tảng vững chắc để xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.

Thể chế hóa quan điểm của Đảng về thế trận an ninh nhân dân, Luật An ninh quốc gia năm 2004, Điều 3, Khoản 10 quy định: “Thế trận an ninh nhân dân là việc tổ chức, bố trí lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia và các nguồn lực cần thiết để chủ động bảo vệ an ninh quốc gia”; nhiệm vụ xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân được quy định tại Điều 16:

“1. Vận động toàn dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, giáo dục, động viên cán bộ, công chức, người lao động và mọi công dân tham gia xây dựng địa phương, cơ quan, tổ chức vững mạnh; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách, kế hoạch bảo vệ an ninh quốc gia gắn với xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại và kết hợp chặt chẽ với xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

3. Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia; xác định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong bảo vệ an ninh quốc gia.

4. Xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia vững mạnh; xây dựng các phương án và tổ chức, bố trí lực lượng, phương tiện cần thiết để chủ động bảo vệ an ninh quốc gia trong mọi tình huống”.

II. Liên hệ trách nhiệm của bản thân trong thời gian tới

Là một đảng viên, giáo viên tôi tự nhận thấy mình cần phải thực hiện các việc làm sau để góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc:

+ Nỗ lực học tập và rèn luyện để trở thành công dân tốt, đảng viên tốt cống hiến cho đất nước.

+ Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Tránh những cám dỗ vật chất mà các thế lực phản cách mạng sử dụng để dụ dỗ và để làm giảm lòng tin của chúng ta vào Đảng, cách mạng.

+ Giữ vững sự ổn định tư tưởng chính trị của các cán bộ giáo viên trong nhà trường, phát huy tính đoàn kết trong tập thể.

+ Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với đường lối XHCN.

+ Thường xuyên vận động tuyên truyền cán bộ giáo viên và học sinh trong nhà trường thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

+ Thường xuyên học tập nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” .

+ Không ngừng học tập nâng cao trình độ nhận thức và hành động thực tiễn về công tác dân vận.

+ Vận động người thân và học sinh chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, không tham gia vào các tệ nạn xã hội, không để kẻ xấu có cơ hội lôi kéo làm suy yếu khả năng chiến đấu bảo vệ tổ quốc của mình.

+ Phát hiện tố cáo các hiện tượng tiêu cực và các hành vi làm nguy hại đến an ninh quốc gia, đoàn kết tốt với nhân dân địa phương nơi cơ quan cư trú.

5. Bài thu hoạch an ninh quốc phòng đối tượng 4 số 5

Câu hỏi:

Đồng chí hãy trình bày mục tiêu, quan điểm chỉ đạo của Đảng ta về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch? Là cán bộ, Đảng viên đồng chí có những giải pháp gì trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị tư tưởng văn hóa? Liên hệ trách nhiệm bản thân?

Bài làm:

Theo Từ điển tiếng Việt: “Diễn biến hòa bình” là diễn biến dần dần, cuối cùng đi đến một chế độ chính trị khác, không qua bạo lực; chiến lược không dùng chiến tranh mà dùng hàng loạt phương thức và thủ đoạn, nhằm tạo ra một quá trình diễn biến hòa bình để lật đổ chế độ chính trị ở nước khác.

Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam: “Diễn biến hòa bình” là chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế, được thực hiện dưới một phương thức, thủ đoạn mới để chống phá, đẩy lùi và đi đến xóa bỏ chủ nghĩa xã hội.

Hay có thể nói cách khác “DBHB” là chiến lược cơ bản nhằm lật đổ chế đội chính trị – xã hội của các nước tiến bộ, trước hết là các nước xá hội chủ nghĩa từ bên trong, chủ yếu bằng phương pháp phi quân sự do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động tiến hành.

“DBHB” là chiến lược cơ bản do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động tiến hành; nhằm lật đổ chế độ chính trị – xã hội của các nước độc lập, tự chủ, tiến bộ, trước hết là các nước XHCN từ bên trong, chủ yếu bằng phương pháp phi quân sự, làm cho thể chế chính trị tiến bộ, cách mạng bị thủ tiêu. Từ đó chúng xây dựng chính quyền phụ thuộc, theo chủ nghĩa đế quốc.

Đối tượng của chiến lược “Diễn biến hòa bình” là các nước có khuynh hướng phát triển phi tư bản chủ nghĩa.

Bản chất của chiến lược “Diễn biến hòa bình” là chống Chủ nghĩa xã hội, chống độc lập dân tộc.

Nội dung cơ bản của chiến lược “Diễn biến hòa bình” là phá hoại các nước Xã hội chủ nghĩa về các mặt chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, xã hội…

Phương thức và thủ đoạn chủ yếu là tạo dựng và thúc đẩy đối phương vào khủng hoảng toàn diện, từng bước chuyển hóa chế độ chính trị theo con đường phát triển tư bản chủ nghĩa hoặc bị chính các thế lực thù địch chống đối dùng bạo lực lật đổ. Trong điều kiện tương quan lực lượng về mọi mặt cho phép, các thế lực thù địch có thể sử dụng lực lượng vũ trang gây bạo loạn, lật đổ và can thiệp, nhằm thủ tiêu vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Nhà nước, xã hội một cách nhanh chóng. “Diễn biến hòa bình” được tiến hành thường là tổng hợp nhiều biện pháp buộc đối phương trong cùng một lúc phải đối phó với nhiều thế lực, nhiều hoạt động chống đối, thúc đẩy cuộc khủng hoảng kinh tế – xã hội thành khủng hoảng chính trị tạo ra tình thế bạo loạn lật đổ chế độ.

Chính vì vậy Đảng ta đã xác định được những mục tiêu và đề ra những quan điểm đúng đắn nhằm phòng chống chiến lược “DBHB” bảo vệ vững chắc tổ quốc VN XHCN.

Mục tiêu cơ bản mà Đảng xác định để phòng, chống “DBHB” là làm thất bại chiến lược “DBHB” của địch , giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bỉnh để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, HĐH đất nước, xây dựng đất nước theo định hướng XHCN, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhât toàn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc; Bảo vệ Đảng nhà nước nhân dân và chế độ XHCN; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, an ninh quốc gia; trật tự xã hội và nền văn hóa.

Cụ thể hóa là Đại hội ĐCS VN lần thứ X khẳng định “ Kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn “DBHB” , bạo loạn lật đổ”.

Đến đại hội lần thứ XI, Đảng ta tiếp tục khẳng định “… chủ động ngăn chặn, làm thất bị mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta”.

Vấn đề đặt ra cho mục tiêu chiến lược là phải giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm môi trường hòa bình ổn định lâu dài cho sự nghiệp xd đất nước. Phải lấy việc giữ vững ổn định trính trị làm nền tảng để đẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, để củng cố quốc phòng, an ninh.

Trên cơ cở quán triệt các quan điểm của Đảng trong sự nghiệp quốc phòng, an ninh bảo vệ tổ quốc. trong phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình” của địch, cần nắm vững các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo sau đây:

– Kiên định mục tiêu, giữ vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nắm vững 2 nhiệm vụ chiến lực xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

– Về lĩnh vực chính trị.

– Về lĩnh vực tư tưởng – văn hóa.

Liên hệ bản thân. Là một đảng viên, giáo viên tôi tự nhận thấy mình cần phải thực hiện các việc làm sau để góp phần đầy lùi âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch:

+ Phải có nỗ lực học tập và rèn luyện để trở thành công dân tốt, Đảng viên tốt cống hiến cho đất nước.

+ Phải thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Tránh những cám dỗ vật chất mà các thế lực phản cách mạng sử dụng để dụ dỗ và để làm giảm lòng tin của chúng ta vào Đảng, cách mạng.

+ Phát hiện, góp phần đấu tranh, ngăn ngừa và đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù trong chiến lược “DBHB” và bạo loạn lật đổ. Đặc biệt cần phải chú ý tới quá trình tự diễn biến bên trong, đây là một quá trình nguy hiểm mà chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch sử dụng để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa.

+ Giữ vững sự ổn định tư tưởng chính trị của các cán bộ giáo viên trong nhà trường, phát huy tính đoàn kết trong tập thể.

+ Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với đường lối xã hội chủ nghĩa.

+ Thường xuyên vận động tuyên truyền cán bộ giáo viên và Học sinh trong nhà trường thực hiện nghiêm chỉnh chủ trương của Đảng,chính sách và pháp luật của nhà nước.

+ Thường xuyên học tập nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “ do Đảng và chính phủ phát động.

+ Thấy rõ “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ là nguy cơ rất lớn, rất nghiêm trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. Từ đó nhận rõ kẻ thù, đối tượng tác chiến, luôn đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chuẩn bị tốt về tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm, tinh thần chủ động, sáng tạo, vững vàng kiên định trước mọi diễn biến của tình hình, sẵn sàng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

+ Tích cực tham gia xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đoàn kết trong cơ quan, lấy việc xây dựng chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường

+ Luôn luôn hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, chức trách của bản thân; ra sức học tập rèn luyện nâng cao trình độ về mọi mặt, đổi mới công tác quản lí, phát huy tính dân chủ trong cơ quan.

+ Không ngừng học tập nâng cao trình độ nhận thức và hành động thực tiễn về công tác dân vận. Vận động người thân chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, không tham gia vào các tệ nạn xã hội, không để kẻ xấu có cơ hội lôi kéo làm suy yếu khả năng chiến đấu bảo vệ tổ quốc của mình. Phát hiện tố cáo các hiện tượng tiêu cực và các hành vi làm nguy hại đến an ninh quốc gia, đoàn kết tốt với nhân dân địa phương nơi cơ quan cư trú.

6. Bài thu hoạch an ninh quốc phòng đối tượng 4 số 6

Đề bài

Để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chống “diễn biến hòa bình”, đồng chí hãy liên hệ nhận thức của bản thân cần làm vấn đề gì?

Bài làm

Phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội là yêu cầu cơ bản, nhiệm vụ cấp bách của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị, trong đó quân đội và công an là lực lượng nồng cốt. Vì vậy, phải luôn đề cao cảnh giác cách mạng, ra sức xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội.

a, Nhiệm vụ:

Đảng ta xác định nhiệm vụ phòng, chống “DBHB” là phát huy sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, tiến hành cuộc đấu tranh toàn diện lâu dài, đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Xem thêm  Vật đúc sử dụng ngay được gọi là gì? Đúng nhất!

b, Mục tiêu chiến lược:

Giữ vững sự ổn định chính trị trên cơ sở độc lập dân tộc và CNXH, tạo môi trường hòa bình để đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, làm thất bại chiến lược “DBHB”, bạo loạn lật đổ của địch nhằm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và nền văn hóa, bảo vệ đảng, bảo vệ nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN, Bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia, dân tộc.

Là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân, Quân đội nhân dân Việt Nam phải thường xuyên quán triệt và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ công cuộc lao động hòa bình và hạnh phúc của nhân dân.

(**) Quan điểm chỉ đạo đấu tranh chống chiến lược “diễn biến hòa bình” trên các lĩnh vực an ninh quốc phòng.

– Kiên định giữ vững ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH, nắm vững 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN NQ TW 8 khóa IX của đảng đã xác định: Ngăn chặn, đẩy lùi mưu toan “DBHB”, nguy cơ can thiệp quân sự và xung đột vũ trang, xâm hại chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của nước ta. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, lấy việc giữ vững môi trường hòa bình để phát triển KT, XH… là lợi ích cao nhất của Tổ quốc.

– Phát huy sức mạnh tổng hợp, tiến hành cuộc đấu tranh toàn diện trên tất cả các lĩnh vực

– Để giành thắng lợi, chúng ta phải phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các lực lượng, chủ động tiến công kẻ thù trên tất cả các mặt trận.

– Giữ vững sự ổn định từ bên trong, chủ động phòng ngừa từ bên ngoài, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống.

– Giữ vững bên trong là điều kiện, là điểm tựa vững chắc để chủ động ngăn ngừa nguy cơ từ bên ngoài.

– Chủ động phòng ngừa từ bên ngoài là phải nắm chắc âm mưu của địch, thu thập thông tin chính xác, có đối sách phù hợp, không để kẻ địch tạo cớ can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta dưới mọi hình thức.

– Giữ vững bên trong, phòng ngừa từ bên ngoài có quan hệ chặt chẽ với nhau. Nếu không giữ vững bên trong sẽ không chủ động phòng ngừa từ bên ngoài được, do vậy phải kết hợp chặt chẽ xây và chống trong đó lấy xây làm cơ sở để chống

– Chống “DBHB”, bạo loạn lật đổ, sẵn sàng đối phó thắng lợi các tình huống khác có thể xảy ra
Phòng chống “DBHB”, bạo loạn lật đổ là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên, lâu dài trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta. Nhưng chúng ta cũng không được mất cảnh giác, xem nhẹ các nhiệm vụ khác. Vì thế, phải kết hợp phòng ngừa với tích cực, chủ động tiến công địch cả về chính trị, tư tưởng và cả bằng quân sự khi cần thiết.

* Biện pháp đấu tranh trên các lĩnh vực chủ yếu

– Trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa

+ Chính trị: Xây dựng, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng, giữ vững ổn định chính trị và an ninh xã hội bảo đảm cho chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội. Kiên quyết đấu tranh, đẩy lùi các tư tưởng lệch lạc, chủ nghĩa cơ hội dưới mọi mầu sắc. giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường của nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

+ Tư tưởng văn hóa: Xây dựng con người Việt Nam có tinh thần yêu nước, có bản lĩnh vững vàng, đạo đức trong sáng, giàu tình làng nghĩa xóm, lối sống giản dị, bao dung, nhân hậu, văn hóa, văn minh, đúng kỷ cương pháp luật. Mở rộng giao lưu quốc tế, trên cơ sở giữ vững, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

– Trên lĩnh vực tổ chức nhân sự

Các tổ chức đảng, chính quyền các cấp ở từng địa phương phải thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, nhất là trong công tác cán bộ. Phát hiện sớm và kiên quyết loại trừ nhứng phần tử cơ hội, biến chất ra khỏi hệ thống chính trị của địa phương. Xây dựng, củng cố hệ thống chính quyền vững chắc, thực sự là nhà nước của dân, do dân và vì dân.

– Trên lĩnh vực kinh tế

+ Phát triển kinh tế theo đúng đường lối của Đảng, tìm mọi biện pháp thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Tăng trưởng kinh tế phải gắn chặt với củng cố quốc phòng và an ninh của địa phương. Đẩy mạnh thực hiện xóa đói giảm nghèo, chăm lo ngày một tốt hơn đời sống mọi mặt của nhân dân.

– Trên lĩnh vực ngoại giao

+ Mở rộng quan hệ đối ngoại trên cơ sở bảo đảm độc lập chủ quyền quốc gia. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế,, thực hiện đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế nhưng phải bảo đảm lợi ích của quốc gia, dân tộc.

+ Trên quan hệ đối ngoại cần nắm vững nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, giải quyết các tranh chấp bằng thương lượng hòa bình, không để chủ nghĩa đế quốc can thiệp gây bất lợi cho ta.

– Trên lĩnh vực tôn giáo, dân tộc

+ Thực hiện chính sách ưu tiên về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ làm công tác tôn giáo. Đề cao dân chủ, tôn trọng tập quán, tự do tín ngưỡng của mọi người dân, đồng thời chống mọi hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, mọi hành vi lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc để xuyên tạc đường lối của Đảng, gây rối trật tự trị an tiếp tay cho địch, chống phá cách mạng.

– Trên lĩnh vực quốc phòng-an ninh

+ Tăng cường củng cố nền quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh quốc gia, thực hiện tốt chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục quốc phòng cho mọi đối tượng, làm cho mọi người hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ công dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Liên hệ nhận thức của bản thân cần làm

– Thứ nhất : về nhận thức của bản thân.

+ Thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã sử dụng các hình thức, biện pháp phi vũ trang để chống phá Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, cả ở trong nước và ở nước ngoài. Đây là cuộc chiến tranh phá hoại nhiều mặt, nhằm làm suy yếu nền kinh tế, rối loạn về xã hội, làm chệch hướng đường lối chính trị, làm mất sức chiến đấu của các LLVT, cô lập và hạ thấp vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, làm mất niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, vào con đường xã hội chủ nghĩa (XHCN), từ đó chuyển hóa chế độ XHCN theo con đường tư bản chủ nghĩa. Ngày nay, tình hình kinh tế – chính trị xã hội trong nước và trên thế giới đang có những biến động mới, sự tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, sự giao lưu, hội nhập quốc tế càng mở rộng. Cùng với sự chống phá của các thế lực thù địch bằng “diễn biến hòa bình” với các thủ đoạn tinh vi và quyết liệt hơn, đang đặt ra cho cách mạng nước ta những yêu cầu, nhiệm vụ và thách thức mới, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là lực lượng Đảng viên trẻ cũng phải có những nhận thức mới cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn mới, phải nêu cao ý thức tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện trong thực tiễn, để nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, tri thức khoa học cần thiết và phẩm chất đạo đức, lối sống, phương pháp và tác phong công tác đáp ứng đòi hỏi ngày một cao hơn của tình hình, nhiệm vụ mới.

+ Sau khi học xong lớp bồi dưỡng kiến thức chính trị Quốc phòng- An ninh đã mang lại cho tôi rất nhiều hiểu biết về các vấn đề quân sự, quốc phòng- An ninh, truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc; nhiệm vụ Quốc phòng- An ninh; trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, chủ quyền biên giới, vùng trời biển đảo Việt Nam; cảnh giác phòng chống âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta. Điều này đã mang lại cho bản thân tôi có một cái nhìn toàn diện hơn về tình hình của đất nước hiện nay, những nguy cơ mà chúng ta đang phải đối mặt, cũng như lòng tự hào về truyền thống dựng nước,giữ nước của dân tộc ta từ xưa đến nay, sự tự ý thức về vấn đề lãnh thổ, biên giới, chủ quyền và có tinh thần cảnh giác cao độ trước những âm mưu chống phá, lôi kéo của CNĐQ và các thế lực thù địch. Không những vậy tôi còn hiểu thêm về các đường lối quân sự, các chỉ thị của Đảng và Nhà nước để thực hiện và chấp hành đầy đủ với tư cách là một công dân của nước Việt Nam XHCN.

– Thứ hai: Là một Đảng viên tôi nhận thức cần làm một số vấn đề sau:

+ Phải có nỗ lực học tập và rèn luyện để trở thành công dân tốt, đảng viên tốt cống hiến cho đất nước.

+ Phải thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Tránh những cám dỗ vật chất mà các thế lực phản cách mạng sử dụng để dụ dỗ và để làm giảm lòng tin của chúng ta vào Đảng, cách mạng.

+ Phát hiện, góp phần đấu tranh, ngăn ngừa và đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù trong chiến lược “DBHB” và bạo loạn lật đổ. Đặc biệt cần phải chú ý tới quá trình tự diễn biến bên trong, đây là một quá trình nguy hiểm mà chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch sử dụng để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa.

+ Giữ vững sự ổn định tư tưởng chính trị trong dân phát huy tính đoàn kết.

+ Không ngừng học tập nâng cao trình độ hiểu biết của bản thân, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với đường lối xã hội chủ nghĩa.

+ Thường xuyên vận động tuyên truyền người thân và nhân dân nơi cư trú thực hiện nghiêm chỉnh chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước.

+ Thường xuyên học tập nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “ do Đảng và chính phủ phát động.

+ Thấy rõ “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ là nguy cơ rất lớn, rất nghiêm trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. Từ đó nhận rõ kẻ thù, đối tượng tác chiến, luôn đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chuẩn bị tốt về tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm, tinh thần chủ động, sáng tạo, vững vàng kiên định trước mọi diễn biến của tình hình, sẵn sàng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

+ Tích cực tham gia xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đoàn kết trong cơ quan, lấy việc xây dựng chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhân dân.

+ Luôn luôn hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, chức trách của bản thân; ra sức học tập rèn luyện nâng cao trình độ về mọi mặt, phát huy tính dân chủ.

+ Không ngừng học tập nâng cao trình độ nhận thức và hành động thực tiễn về công tác dân vận.

7. Bài thu hoạch an ninh quốc phòng đối tượng 4 số 7

Họ và tên: ……………………………

GV: trường …………………………….

Câu hỏi1. Đ/c hãy nêu mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm, phương châm của Đảng về phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, BLLĐ ở Việt Nam?

Trả lời: Chiến lược “DBHB” là chiến lược cơ bản của CNĐQ và các thế lực thù địch nhằm lật đổ chế độ chính trị-xã hội của các nước XHCN từ bên trong, chủ yếu bằng các biện pháp phi quân sự.

Mục tiêu:

Giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hoà bình để đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH đất nước; làm thất bại âm mưu chiến lược “Diễn biến hòa bình”, BLLĐ của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ an ninh quốc gia, TTATXH và nền văn hoá. Bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN, bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia, dân tộc.

Phân tích: Mục tiêu trên chính là nội dung bảo vệ tổ quốc trong NQTW8 (khóa IX) về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Nhiệm vụ:

Chủ động tiến công địch trên mọi lĩnh vực, không để xảy ra mất ổn định chính trị XH, BLLĐ và các tình huống phức tạp khác, ngăn chặn làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn “DBHB” của các thế lực thù địch; bảo vệ Đảng, chính quyền và chế độ XHCN.

Quan điểm:

1. Kiên định giữ vững ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH, nắm vững 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN.

+ Đây là mục tiêu xuyên suốt của CM Việt Nam, là sự lựa chọn đúng đắn mà Bác Hồ, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.

+ Xuất phát từ mối quan hệ giữa ĐLDT và CNXH. Thực tiễn đã chứng minh…

+ ĐLDT và CNXH cũng chính là mục tiêu cơ bản mà các thế lực chống phá.

Nội dung:

+ Kiên định mục tiêu giữ vững cả về lý luận và thực tiễn cả trong tổ choc xây dựng và BVTQ.

+ Đấu tranh bác bỏ các quan điểm sai trái phản động.

+ Ngăn chặn đẩy lùi mọi thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, nguy cơ can thiệp quân sự, xung đột vũ trang, xâm hại đến chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

+ Quán triệt và tổ chức thực hiện từ TW đến cơ sở trên tất cả các mặt của đời sống xã hội về 2 nhiệm vụ chiến lược.

Ngày nay độc lập dân tộc và CNXH vẫn là mục tiêu hàng đầu của CM Việt Nam. Xoá bỏ mục tiêu này chính là mục đích chủ yếu của chiến lược “DBHB” đối với Việt Nam.

2. Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tiến hành đấu tranh toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Phân tích: Sức mạnh tổng hợp BVTQ:

Cơ sở: Xuất phát từ lý luận về sức mạnh trong đấu tranh cách mạng

Từ kinh nghiệm truyền thống tạo nên sức mạnh của ông cha ta

Từ đặc điểm của công cuộc BVTQ XHCN hiện nay.

Nội dung sức mạnh BVTQ được ĐH Đảng X xác định:

Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, là sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, được tạo ra trên cơ sở kết hợp các hoạt động: Chính trị, kinh tế, quân sự, an ninh, đối ngoại…

“Diễn biến hòa bình” chúng chống phá ta toàn diện trên tất cả các lĩnh vực nên chúng ta cũng phải chống lại trên tất cả các lĩnh vực.

3. Chống “Diễn biến hòa bình” BLLĐ phải nhằm kết hợp ngăn ngừa và đối phó thắng lợi các tình huống chiến lược về QP-AN có thể xảy ra.

NQTW8 (khoá IX) của Đảng ta về Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới dự báo có 3 tình huống chiến lược:

+ Tình huống 1: Biến động chính trị trong nước, đe doạ sự mất còn của chế độ

+ Tình huống 2: Bạo loạn ly khai ở một vùng hoặc một số vùng, gây nguy cơ chia cắt đất nước.

+ Tình huống 3: Tạo cớ để can thiệp quân sự, gây xung đột vũ trang và chiến tranh xâm lược nước ta.

Ba tình huống trên nhìn chung có quan hệ hữu cơ, tác động lẫn nhau. Tình huống này có thể là tiền đề cho tình huống kia. Trong đó tình huống 1 và 2 là do hoạt động của chiến lược “Diễn biến hòa bình”, BLLĐ tạo ra.

Vì vậy chống “Diễn biến hòa bình”, BLLĐ là một nhiệm vụ quan trọng cũng chính là trực tiếp ngăn ngừa đẩy lùi các tình huống chiến lược trên để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

4. Nắm vững pháp luật, chủ động, kiên quyết chấn áp các phần tử phản động để bảo vệ chính quyền, bảo vệ chế độ.

Cần tăng cường xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ AN quốc gia và QP.

Chăm lo xây dựng LLVT vững mạnh, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp CM của Đảng và nhân dân. Cảnh giác sẵn sàng chiến đấu cao để ngăn ngừa, đập tan mọi âm mưu và hành động gây bạo loạn của kẻ thù. Bên cạnh đó cần đề cao cảnh giác làm thất bại mọi âm mưu “phi chính trị hoá” Quân đội, Công an; hòng xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với LLVT.

Phương châm:

1. Giữ vững ổn định bên trong, chủ động phòng ngừa kết hợp giữa “xây” và “chống”.

Vị trí, ý nghĩa: Đây là phương châm chỉ đạo chung cho cả phòng, chống “Diễn biến hòa bình”, BLLĐ. Nó thể hiện tính chủ động tích cực của ta trong phòng chống “Diễn biến hòa bình”, BLLĐ.

Nội dung:

+ Giữ vững bên trong trước hết là giữ vững sự ổn định về chính trị, kinh tế, xã hội, QP-AN của địa phương, giữ vững sự lãnh đạo của Đảng đối với địa phương. Kiên định con đường đi lên CNXH mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn, giữ vững mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc xung quanh Đảng, giữ vững và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Giữ vững bện trong là điều kiện, là điểm tựa vững chắc để chủ động ngăn ngừa nguy cơ từ bên ngoài.

+ Chủ động phòng ngừa trước hết là giữ vững đường lối đối ngoại của Đảng. Mọi hoạt động trên trường quốc tế về chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao, quân sự… không được phương hại đến lợi ích quốc gia dân tộc, phải góp phần thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN. Do đó phải nắm chắc âm mưu thủ đoạn của địch, thu thập thông tin chính xác, có đối sách phù hợp, không để kẻ thù tạo cớ can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta dưới mọi hình thức ở địa phương.

+ Giữ vững bên trong và chủ động phòng ngừa có quan hệ chặt chẽ với nhau. Nếu không giữ vững bên trong sẽ không chủ động phòng ngừa được. Do vậy phải kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống trong đó lấy xây làm cơ sở cho chống.

Lấy xây dựng vững mạnh các tổ chức, của cả hệ thống chính trị để ngăn ngừa, chống lại và đẩy lùi là yêu cầu hàng đầu nhằm đánh bại mọi âm mưu thủ đoạn của địch.

2. Khi bạo loạn xảy ra, cần phát huy sức mạnh tổng hợp, kết hợp các biện pháp, các mặt đấu tranh; sử lý kiên quyết, nhanh chóng, không để lan rộng, kéo dài.

Phương châm này chỉ đạo phương thức đấu tranh và hành động của ta, trong sử lý bạo loạn lật đổ của địch.

Để thực hiện tốt phương châm trên cần thường xuyên chủ động, phát hiện mọi ý đồ, hành động của địch, bám sát địa bàn, dự kiến kế hoạch, phương án và chuẩn bị sẵn lực lượng chống bạo loạn ở từng cấp. Tổ chức tập luyện thường xuyên để sẵn sàng xử trí kịp thời, nhanh chóng khi tình huống xảy ra.

Tóm lại: Đảng ta đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ rõ ràng và những quan điểm, phương châm chỉ đạo nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp nhằm đấu tranh làm thất bại âm mưu chiến lược “Diễn biến hòa bình”, BLLĐ của CNĐQ và các thế lực thù địch ở Việt Nam. Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, BLLĐ là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu trong giai đoạn hiện nay. Thế nhưng muốn thực hiện được mục tiêu đó thì cần phải có những nội dung giải pháp phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, BLLĐ cụ thể trên các lĩnh vực.

Câu hỏi 2: Phân tích làm rõ những nội dung, giải pháp phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” trên các lĩnh vực? Liên hệ bản thân?

Trả lời: Nội dung, giải pháp phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” trên các lĩnh vực?

1. Trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng văn hoá:

a. Trên lĩnh vực chính trị:

Xây dựng chỉnh đốn, bảo vệ Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, làm cho Đảng ta thực sự TSVM, nâng cao khả năng lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Tăng cường củng cố các TCCS Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ Đảng. Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt, và mọi động của Đảng.

Xây dựng củng cố hệ thống chính quyền các cấp vững chắc, thực sự là nhà nước của dân, do dân và vì dân.

+ Tăng cường hiệu lực quản lý của Nhà nước trên các lĩnh vực.

+ Đồng thời tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức quần chúng.

Xây dựng củng cố vững chắc trận địa tư tưởng XHCN, trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, tạo ra sức đề kháng chống mọi âm mưu, thủ đoạn, “Diễn biến hòa bình” BLLĐ của địch.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế đi đôi với thực hiện tốt chính sách XH, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân.

+ Củng cố giữ vững niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

b. Trên lĩnh vực tư tưởng – văn hoá:

Tăng cường công tác tư tưởng lý luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối của Đảng. Bảo vệ củng cố vai trò chủ đạo của lý luận CN Mác Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Chú trọng công tác giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống anh hùng, niềm tự hào và tinh thần tự cường của dân tộc. Truyền thống dựng nước phải đi đôi với giữ nước.

Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà, bản sắc văn hoá dân tộc, xây dựng con người Việt Nam về tư tưởng, đạo đức, tâm hồn, tình cảm, lối sống có nhân cách tốt đẹp, có bản lĩnh vững vàng, có tâm hồn trong sáng, có tầm cao trí tuệ.

Nắm chắc và giữ vững định hướng XHCN trong các hoạt động VHVN, bảo vệ các thành quả CM trong tình hình mới. Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Tiếp tục đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý và kiểm soát chặt chẽ công tác tuyên truyền, xuất bản và có định hướng thống nhất trong chỉ đạo nghiên cứu lý luận, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng- văn hoá trong tình hình mới.

2. Trên lĩnh vực kinh tế:

Quán triệt thực hiện và bảo vệ vững chắc đường lối đổi mới KT của Đảng theo định hướng XHCN, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với chủ động hội nhập KT quốc tế theo tinh thần phát huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, bảo đảm định hướng XHCN, bảo vệ lợi ích dân tộc, an ninh quốc gia, giữ gìn văn hoá bản sắc dân tộc.

Đề cao cảnh giác, không mơ hồ trước âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng quan hệ kinh tế, thương mại, thông qua kinh tế để chuyển hóa ta về chính trị.

Thực hiện phương châm chủ động hợp tác, đấu tranh kiên quyết, mềm dẻo trong quan hệ kinh tế, hạn chế các mặt tiêu cực do cơ chế thị trường tạo ra trong đời sống xã hội.

Nâng cao ý thức năng lực cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, nâng cao năng lực cạnh tranh và hoàn thiện pháp chế về kinh tế.

Thực hiện xóa đói giảm nghèo, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, chăm lo ngày một tốt hơn đời sống mọi mặt của nhân dân.

3. Trên lĩnh vực dân tộc, tôn giáo:

Tại tỉnh Lâm Đồng của chúng ta có 35 dân tộc anh em sinh sống và cũng có đầy đủ các tôn giáo lớn tồn tại. Đặc biệt có nhiều giáo dân Tin lành và đạo Tin Lành phát triển mạnh trong những năm gần đây. Có âm mưu tách Tin Lành trong Hội Thánh Tin Lành Việt Nam ra thành Tin Lành Đề Ga riêng nhằm phục vụ mưu đồ thành lập nhà nước Đề Ga tự trị tại tây Nguyên.

Tôn trọng quyền lợi và sự bình đẳng giữa các dân tộc, quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân theo đúng pháp luật và tuyền thống văn hoá của Việt Nam.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý Nhà nước với một hệ thống pháp luật đồng bộ đầy đủ, hợp lý.

+ Phát huy tốt vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị XH, các già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo để vận động quàn chúng nhân dân.

+ Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân.

Đầu tư xây dựng phát triển KT, VH, XH, xoá đói giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo.

+ Thực hiện chính sách ưu tiên, bồi dưỡng đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số.

+ Nâng cao đời sống vật chất tinh thần và dân trí cho nhân dân.

4. Trên lĩnh vực QP-AN:

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với sự nghiệp QP-AN.

+ Trước hết xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu cao.

+ Nâng cao năng lực và hiệu quả là tham mưu cho Đảng, Nhà nước về lĩnh vực QP-AN.

Tích cực xây dựng cơ sở chính trị, làm tốt công tác vận động quần chúng đặc biệt là những địa bàn trọng yếu, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.

XD QĐND và CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân.

Tiếp tục củng cố xây dựng, hoàn chỉnh thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp với thế trận ANND trên từng địa phương.

+ Xây dựng KVPT tỉnh, huyện ngày càng vững chắc.

+ Từng bước hoàn thiện bổ sung kế hoạch A, A2 trên từng địa bàn.

+ Giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội và Công an.

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về QP-AN.

5. Trên lĩnh vực ngoại giao:

Đổi mới tư duy đối ngoại để phù hợp với sự phát triển mau lẹ của tình hình thế giới và trong khu vực.

Xác định đúng đối tượng, đối tác trên tất cả các lĩnh vực. Chủ động tiến công trên hoạt động đối ngoại, vạch trần và làm thất bại các luận điệu xuyên tạc vu cáo, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam dưới mọi hình thức.

Phân tích quan điểm của Đảng về đối tượng, đối tác theo NQ TW8 (Khóa IX)

+ Vấn đề xác định đối tác và đối tượng là một vấn đề rất hệ trọng và nhạy cảm; cần có cách tiếp cận mới vì thực tế cho thấy trong mỗi đối tượng đều có mặt cần hợp tác; ngược lại trong các đối tác vẫn tồn tại những khác biệt, mâu thuẫn lợi ích với ta, vì lợi ích của mình, ta vẫn gia tăng mặt hợp tác để hạn chế mặt bất lợi. Trong từng lĩnh vực, từng khu vực, từng thời điểm cụ thể lại có những đối tượng và đối tác khác nhau, nếu mơ hồ hoặc cứng nhắc đều có thể rơi vào tình thế lúng túng, bị động tron cách xử lý.

Xem thêm  5 ứng dụng quét mã vạch tốt nhất cho điện thoại iPhone

+ Việc xác định đối tác và đối tượng đấu tranh phải theo nguyên tắc: Những ai tôn trọng độc lập chủ quyền, thiết lập và mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với Việt Nam đều là đối tác. Bất kể thế lực nào có âm mưu và hành động chống phá mục tiêu của nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều là đối tượng đấu tranh. Mặt khác, trong mỗi đối tượng vẫn có thể có mặt cần tranh thủ, hợp tác; trong một số đối tác, có thể có mặt khác biệt, mâu thuẫn với lợi ích của ta.

Vận động Việt kiều tham gia, phát hiện, đấu tranh với những âm mưu và hành động chống phá của bọn phản động trong người Việt lưu vong.

Phối hợp đối ngoại với AN-QP trong phòng chống “Diễn biến hòa bình”, BLLĐ, không cho địch lợi dụng lãnh thổ các nước láng giềng để xâm nhập, hỗ trợ, chỉ đạo chống phá Việt Nam.

– Làm tốt công tác đối ngoại nhân dân nhất là các địa bàn biên giới, hải đảo, và những khu công nghiệp tập trung các nước đầu tư cho ta.

Liên hệ bản thân: Phải nhận thức rõ : Tích cực xây dựng cơ sở chính trị, làm tốt công tác vận động quần chúng đặc biệt là những địa bàn trọng yếu, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.
– Với trách nhiệm đầu đủ và khá năng trình độ nhận thức của mình tích cực tham gia vào các hoạt động thiết thực ở nhà trường, từng địa phương để góp phần làm thất bại âm mưu , thủ đọa DBHB- BLLĐ của kẻ địch .Trước hết là phải nêu cao tinh thần cảnh giác,tự bảo vệ mình, tự bảo vệ những tổ chức mình tham gia sinh hoạt.Luôn chủ động giả quyết tốt mỗi quan hệ cả nhân, nhà trường và xã hôi.

Kết luận

Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, BLLĐ của CNĐQ và các thế lực thù địch trên đất nước ta là cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc dưới một hình thức mới, nhằm giải quyết triệt để vấn đề “ai thắng ai” giữa CNXH và CNTB ở nước ta, góp phần vào thắng lợi chung của CM thế giới. Đặc biệt là trong thời gian sắp đến chúng ta tổ chức Đại hội Đảng các cấp và tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI thì CNĐQ và các thế lực thù địch lại càng ráo riết tổ chức các hoạt động chống phá. Vì vậy chúng ta phải thường xuyên quán triệt sâu sắc mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và nắm chắc các hoạt động chống phá của địch thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống “Diễn biến hòa bình”, BLLĐ. Tích cực tuyên truyền giáo dục cho mọi cán bộ đảng viên, quần chúng nhân dân, LLVT luôn nêu cao tinh thần cảnh giác CM hành động kịp thời, có hiệu quả, nhất định chúng ta đánh bại hoàn toàn chiến lược “Diễn biến hòa bình”, BLLĐ của CNĐQ và các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN./.

8. Bài thu hoạch an ninh quốc phòng đối tượng 4 số 8

Họ và tên: …………………………………………………

GV: trường …………………………………………………

Câu hỏi:

Đồng chí hãy cho biết “Diễn biến hòa bình” là gì? Để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ “Diễn biến hòa bình”, đồng chí hãy liên hệ nhận thức của bản thân cần làm tốt vấn đề gì trong giai đoạn hiện nay?

Nội dung:

Chiến lược “diễn biến hòa bình” là chiến lược cơ bản tổng hợp của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch phản động , đứng đầu là Mĩ dùng biện pháp “phi vũ trang” là chủ yếu, chống phá tiến tới nh»m lật đổ chế độ chính trị -x· héi ở các nước tiến bộ, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong, chủ yếu bằng các biện pháp phi quân sự, do chủ nghĩa đế quốc tiến hành.

Để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chống “diễn biến hòa bình”, nhận thức của bản thân cần làm :

-Thứ nhất : về nhận thức của bản thân.

+ Để thực hiện mưu đồ chiến lược “diễn biến hòa bình” chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã sử dụng các hình thức, biện pháp phi vũ trang để chống phá Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, cả ở trong nước và ở nước ngoài. Đây là cuộc chiến tranh phá hoại nhiều mặt, nhằm làm suy yếu nền kinh tế, rối loạn về xã hội, làm chệch hướng đường lối chính trị, làm mất sức chiến đấu của các lực lượng vũ trang, cô lập và hạ thấp vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, làm mất niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, vào con đường xã hội chủ nghĩa, từ đó chuyển hóa chế độ con đường xã hội chủ nghĩa theo con đường tư bản chủ nghĩa. Ngày nay, tình hình kinh tế – chính trị xã hội trong nước và trên thế giới đang có những biến động mới, sự tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, sự giao lưu, hội nhập quốc tế càng mở rộng. Cùng với sự chống phá của các thế lực thù địch bằng “diễn biến hoà bình” với các thủ đoạn tinh vi và quyết liệt hơn, đang đặt ra cho cách mạng nước ta những yêu cầu, nhiệm vụ và thách thức mới, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là lực lượng Đảng viên trẻ cũng phải có những nhận thức mới cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn mới, phải nêu cao ý thức tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện trong thực tiễn, để nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, tri thức khoa học cần thiết và phẩm chất đạo đức, lối sống, phương pháp và tác phong công tác đáp ứng đòi hỏi ngày một cao hơn của tình hình, nhiệm vụ mới.

+ Sau khi học xong lớp bồi dưỡng kiến thức chính trị Quốc phòng- An ninh đối tượng 4 khóa ….. năm 20…. đã mang lại cho tôi rất nhiều hiểu biết về các vấn đề quân sự, quốc phòng- An ninh, truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc; nhiệm vụ Quốc phòng- An ninh; trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, chủ quyền biên giới, vùng trời biển đảo Việt Nam; cảnh giác phòng chống âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta. Điều này đã mang lại cho bản thân tôi có một cái nhìn toàn diện hơn về tình hình của đất nước hiện nay, những nguy cơ mà chúng ta đang phải đối mặt, cũng như lòng tự hào về truyền thống dựng nước,giữ nước của dân tộc ta từ xưa đến nay, sự tự ý thứ về vấn đề lãnh thổ, biên giới, chủ quyền và có tinh thần cảnh giác cao độ trước những âm mưu chống phá, lôi kéo của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch. Không những vậy tôi còn hiểu thêm về các đường lối quân sự, các chỉ thị của Đảng và Nhà nước để thực hiện và chấp hành đầy đủ với tư cách là một công dân của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

-Thứ hai: Là một đảng viên trẻ và là một cán bộ giáo viên trong nhà trường bản thân tôi cần phải làm một số vấn đề sau:

+ Phải có nỗ lực học tập và rèn luyện để trở thành công dân tốt, đảng viên tốt cống hiến cho đất nước.

+ Phát hiện, góp phần đấu tranh, ngăn ngừa và đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” và bạo loạn lật đổ. Đặc biệt cần phải chú ý tới quá trình tự diễn biến bên trong, đây là một quá trình nguy hiểm mà chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch sử dụng để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa.

+ Phải thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Tránh những cám dỗ vật chất mà các thế lực phản cách mạng sử dụng để dụ dỗ và để làm giảm lòng tin của chúng ta vào Đảng, cách mạng.

+ Giữ vững sự ổn định tư tưởng chính trị của các cán bộ giáo viên trong nhà trường, phát huy tính đoàn kết trong tập thể.

+ Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với đường lối xã hội chủ nghĩa.

+ Thường xuyên vận động, tuyên truyền cán bộ giáo viên và học sinh trong nhà trường thực hiện nghiêm chỉnh chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước.

+ Thường xuyên học tập nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “ do Đảng và chính phủ phát động.

+ Tích cực tham gia xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đoàn kết trong cơ quan, lấy việc xây dựng chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.

+ Luôn luôn hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, chức trách của bản thân; ra sức học tập rèn luyện nâng cao trình độ về mọi mặt, đổi mới công tác quản lí, phát huy tính dân chủ trong cơ quan.

+ Không ngừng học tập nâng cao trình độ nhận thức và hành động thực tiễn về công tác dân vận. Vận động người thân và học sinh chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, không tham gia vào các tệ nạn xã hội, không để kẻ xấu có cơ hội, lợi dụng, lôi kéo làm suy yếu khả năng chiến đấu bảo vệ tổ quốc của mình.

+ Phát hiện tố cáo các hiện tượng tiêu cực và các hành vi làm nguy hại đến an ninh quốc gia, đoàn kết tốt với nhân dân địa phương nơi cơ quan cư trú.

+ Thấy rõ “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ là nguy cơ rất lớn, rất nghiêm trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. Từ đó nhận rõ kẻ thù, đối tượng tác chiến, luôn đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chuẩn bị tốt về tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm, tinh thần chủ động, sáng tạo, vững vàng kiên định trước mọi diễn biến của tình hình, sẵn sàng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Người viết bài thu hoạch

9. Bài thu hoạch an ninh quốc phòng đối tượng 4 số 9

1. Tổng quan tình hình quốc phòng, an ninh của Việt Nam trong những năm gần đây

Thực hiện mục tiêu đổi mới, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh và văn minh nước ta đã đạt được những thành tựu lớn, tập hợp được sức mạnh to lớn của các tầng lớp nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Nguyên tắc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đã đưa nước ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đảng đã xác định rõ quan điểm chỉ đạo về quốc phòng và an ninh là nhận thức đầy đủ và toàn diện về nhiệm vụ và mục tiêu bảo vệ Tổ quốc.

Phát triển lý luận, tổng hợp sức mạnh và lực lượng của nền quốc phòng an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cả thời bình và thời chiến.

Đảng và Nhà nước đã thông qua nhiều nghị quyết, luật, nghị định để hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng trong quản lý, điều hành đất nước. Công tác quốc phòng an ninh được thực hiện tốt đã giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, tập hợp được sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân.

Tuy nhiên, nước ta hiện nay vẫn đứng trước nhiều nguy cơ, thách thức lớn, có tác động và diễn biến phức tạp, khó lường. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức nhất là tình trạng quan liêu, tham nhũng của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên làm giảm niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, với Nhà nước.

Một số cán bộ, đảng viên chưa nhận thức một cách toàn diện và đầy đủ về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, chủ quan, mất cảnh giác, không nắm chắc tình hình ở cơ sở, không gắn bó với nhân dân. Thế trận quốc phòng toàn dân chưa được xây dựng vững chắc trên một số địa bàn.

Lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ chưa được nâng cao thường xuyên về chiến thuật, kĩ thuật, trình độ khoa học công nghệ nên sức chiến đấu còn chưa cao, chưa đáp ứng ngang tầm nhiệm vụ. Hoạt động nghiên cứu, dự báo về quốc phòng an ninh còn nhiều hạn chế, việc nắm bắt tình hình vẫn còn để xảy ra sơ hở, bị động, bất ngờ.

Hiện nay, các thế lực thù địch thực hiện chống phá Nhà nước ta bằng nhiều thủ đoạn mới, chúng thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” nhằm thay đổi chế độ chính trị nước ta. Mục tiêu của chúng là xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, tạo cớ để phát động chiến tranh xâm lược kiểu mới.

Những tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ, tài nguyên sẽ ngày càng diễn ra phức tạp hơn, tiềm ẩn nguy cơ xung đột vũ trang. Do đó, nhiệm đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới đòi hỏi phải chủ động nắm bắt tình hình, sáng tạo, quyết liệt, kiên quyết giữ vững nền độc lập dân tộc.

Sự nghiệp quốc phòng an ninh trong giai đoạn mới đặt ra yêu cầu phải chủ động phòng ngừa, triệt tiêu những yếu tố dẫn đến xung đột vũ trang, ngăn chặn và đẩy lùi nguy cơ chiến tranh.

2. Mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng an ninh

Bảo vệ Tổ quốc là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân do đó mỗi công dân phải có nghĩa vụ và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt trong việc thực nhiệm vụ quốc phòng an ninh, giữ vững trật tự, an toàn xã hội.

Trong tình hình mới, Đảng xác định mục tiêu bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa là mục tiêu chung. Đồng thời bảo vệ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước, phát triển kinh tế – xã hội.

Sự lãnh đạo của Đảng là tuyệt đối và trực tiếp về mọi mặt, quản lý tập trung thống nhất đối với sự nghiệp quốc phòng an ninh của đất nước.

3. Nguyên tắc lãnh đạo của Đảng đối với an ninh quốc phòng

Trong quy định của Điều lệ Đảng và các văn kiện Đảng qua các nhiệm kỳ đã quy định nguyên tắc lãnh đạo của Đảng đối với quốc phòng an ninh là Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với sự nghiệp quốc phòng và an ninh.

Đảng Cộng sản Việt Nam không thông qua bất kỳ một tổ chức trung gian nào, không chia quyền, không nhường quyền lãnh đạo sự nghiệp quốc phòng an ninh cho bất cứ một tổ chức, cá nhân nào. Sự lãnh đạo của Đảng là duy nhất và tuyệt đối.

Sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, mọi hoạt động của sự nghiệp quốc phòng an ninh. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng thông qua tổ chức Đảng các cấp. Các cấp ủy Đảng có trách nhiệm lãnh đạo sự nghiệp quốc phòng an ninh theo nội dung và phạm vi đã được quy định cho từng cấp.

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo quân đội và công an tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt công tác, mọi nhiệm vụ, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh. Đảng lãnh đạo xây dựng và hoạch định đường lối chiến lược về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, đường lối chiến tranh nhân dân, phát triển khoa học quân sự, công tác cán bộ, kỹ thuật hậu cần, công tác đảm bảo trang bị vũ khí…

4. Phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới

4.1 Vai trò của phát triển kinh tế gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh

Trình độ phát triển kinh tế của một quốc gia sẽ đảm bảo tiềm lực quốc phòng an ninh của quốc gia đó vững mạnh, đảm bảo về vật chất, kỹ thuật, công nghệ và nhân lực cho nền quốc phòng an ninh.

Sự phát triển về kinh tế có ý nghĩa rất quan trọng, tạo nguồn vốn tích lũy, nguồn thu ngân sách để phát triển đất nước về mọi mặt, góp phần củng cố tiềm lực quốc phòng an ninh. Tạo điều kiện đổi mới về kỹ thuật, công nghệ trong công nghiệp quốc phòng, sản xuất phương tiện kỹ thuật phục vụ quốc phòng an ninh. Tạo cơ sở để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lực lượng vũ trang.

Phát triển kinh tế gắn với việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tăng cường lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tăng cường ổn định xã hội và củng cố tiềm lực quốc phòng.

Nền kinh tế phát triển giúp nâng cao đời sống của nhân dân, gia đình cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang, giúp các cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, rèn luyện, nâng cao trình độ kỹ thuật.

Phát triển kinh tế thông qua mở cửa, hội nhập quốc tế tạo tiền đề để phát huy lợi thế, xây dựng tiềm lực quốc phòng an ninh. Nâng cao sự hiểu biết, gắn kết và cơ hội để đầu tư, thương mại, tăng khả năng cạnh tranh. Chủ động hội nhập quốc tế cũng đòi hỏi sự tham gia có trách nhiệm vào hoạt động của các tổ chức quốc tế, quan hệ kinh tế đối ngoại, củng cố thế và lực của đất nước trong bảo vệ Tổ quốc.

4.2 Một số tác động tiêu cực của kinh tế thị trường đến quốc phòng, an ninh

Kinh tế phát triển dẫn đến sự phân hóa giàu nghèo, làm xuất hiện những biểu hiện tiêu cực trong xã hội, các thế lực thù địch lợi dụng tình hình đó để dụ dỗ, lôi kéo người dân. Chúng kích động người dân gây phức tạp về an ninh, trật tự xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, làm ảnh hưởng đến việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân.

Nhiều cá nhân, tổ chức có cơ hội để làm giàu, cải thiện đời sống, việc này có tác động nhất định đến tư tưởng, tình cảm của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm giàu bất chính, nhận hối lộ, tài sản bất hợp pháp.

Việc hợp tác đầu tư thương mại quốc tế cũng có nhiều tác động tiêu cực tới quốc phòng, an ninh. Các thế lực thù địch, phản động lợi dụng con đường hợp tác đầu tư, thương mại móc nối với các tổ chức phản động chống phá.

Chúng tìm cách mua chuộc cán bộ, công chức của ta để lấy các thông tin liên quan đến quốc phòng, an ninh nhằm phục vụ âm mưu lật đổ của chúng. Chúng lợi dụng việc đầu tư vào các lĩnh vực văn hóa, giáo dục để truyền bá văn hóa độc hại vào Việt Nam.

4.3 Một số giải pháp cơ bản để phát triển kinh tế gắn với củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh

Phát huy những tác động tích cực và hạn chế những tác động tiêu cực của phát triển kinh tế đối với quốc phòng, an ninh. Hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế nhưng đồng thời phải đảm bảo vững chắc an ninh, quốc phòng.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về mọi mặt, xây dựng hoạch định đường lối, chủ trương, tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, an ninh. Thực hiện tốt việc giám sát, thanh tra, kiểm tra tại các cấp cơ sở.

Xây dựng hệ thống pháp luật về kinh tế thị trường hoàn thiện đảm bảo cơ sở pháp lý vững chắc. Thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật một cách đồng bộ và thực hiện hiệu quả trong cả nước. Phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng an ninh cần đảm bảo thống nhất trong quản lý và thực hiện hiệu lực, hiệu quả trong công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện từ trung ương đến địa phương.

Phân bổ nguồn ngân sách hợp lý cho công tác quốc phòng an ninh, đồng thời đảm bảo phát triển kinh tế thị trường. Khuyến khích các tổ chức và cá nhân tham gia đóng góp lợi ích vật chất và tinh thần cho công cuộc xây dựng phát triển kinh tế và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Phát triển kinh tế, củng cố nền quốc phòng một cách thống nhất, đồng bộ trong các bộ, ngành từ trung ương đến địa phương trên phạm vi cả nước. Hoàn thiện chiến lược tổng thể quốc gia, quy hoạch, kết hợp phát triển kinh tế với quốc phòng, an ninh. Khảo sát, đánh giá nguồn lực, trên cơ sở đó xác định mục tiêu, phương hướng phát triển, điều động, bố trí nguồn nhân lực và chính sách ưu đãi khoa học – công nghệ.

5. Vấn đề dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới

5.1 Thực trạng vấn đề dân tộc, tôn giáo và quốc phòng an ninh tại Việt Nam

Việt Nam là quốc gia đa dân tộc nên Đảng ta luôn coi vấn đề dân tộc, tôn giáo là nhiệm vụ mang tính chiến lược của cách mạng gắn với sự phát triển của đất nước. chính sách về công tác dân tộc, tôn giáo của Đảng và Chính phủ được thể hiện trong các nghị quyết, nghị định đều khẳng định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Nghiêm khắc trừng trị những kẻ lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá cách mạng.

Lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo các thế lực thù địch vẫn luôn tìm cách chống phá cách mạng. Chúng thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, châm ngòi cho những xung đột giữa các dân tộc, tôn giáo bùng nổ. Trước tình hình đó, Đảng và Nhà nước luôn có chính sách quan tâm đặc biệt đến vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn.

Đường lối đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã quy tụ mọi tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, thành phần kinh tế đoàn kết, tạo được sự đoàn kết trong nhân dân.

5.2 Giải pháp hoàn thiện chính sách về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh

Đặt vấn đề dân tộc, tôn giáo trong mối quan hệ chung với quốc phòng, an ninh nhằm thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Xem xét một cách khách quan, toàn diện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và nền quốc phòng toàn dân.

Nhận thức sâu sắc về quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy dân làm gốc, thực hiện chính sách an dân, khuyến khích sự tham gia, đóng góp ý kiến của mọi tầng lớp nhân dân vào công cuộc xây dựng phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc.

Hệ thống chính sách về vấn đề dân tộc, tôn giáo phải được xây dựng ở tầm vĩ mô, kịp thời bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với tình hình mới. Xây dựng phòng tuyến nhân dân hoàn thiện và vững mạnh. Lấy lòng dân, ý chí sức mạnh của nhân dân làm nền tảng cốt lõi.

Xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế – xã hội, khai thác tiềm năng kinh tế của mỗi địa phương và tập trung phát triển những thế mạnh về hàng hóa của mỗi địa phương để cải thiện đời sống của người dân. Tạo tiền đề vững chắc cho công tác quốc phòng an ninh ở cơ sở, nhất là các địa phương có vị trí địa lý giáp biên giới, vùng hải đảo.

Phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, sáng tạo, có ý thức tiếp nối và bảo tồn truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. nâng cao nhận thức, hiểu biết về đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

6. Liên hệ bản thân

Bản thân tôi nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác quốc phòng an ninh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Là một công dân Việt Nam tôi hiểu rằng bản thân mình cần phải nỗ lực học tập và rèn luyện tốt để cống hiến sức lực và tri thức cho đất nước. Nêu cao tinh thần cảnh giác với các thế lực thù địch, không để những cám dỗ về vật chất tác động đến bản thân, làm suy giảm lòng tin vào Đảng, Nhà nước.

Giữ vững ổn định về tư tưởng chính trị, không để các thế lực thù địch có cơ hội dụ dỗ, lôi kéo. Đấu tranh phòng ngừa, phát hiện những âm mưu, thủ đoạn của cá thế lực chống phá.

Thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn và bản lĩnh chính trị, kiên định với đường lối xã hội chủ nghĩa, với lý tưởng của Đảng, với niềm tin của nhân dân. Thường xuyên nâng cao hiểu biết, nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đóng góp hết khả năng của mình vào công cuộc phát triển kinh tế, xây dựng đất nước trong thời đại mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ của một công dân, chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Vận động nhân dân và người thân chấp hành các quy định của pháp luật, không tham gia vào các tệ nạn xã hội, không để kẻ xấu lợi dụng lôi kéo, làm suy thoái tư tưởng chính trị. Phát hiện, tố cáo các hiện tượng tiêu cực, vi phạm pháp luật, làm nguy hại đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Tăng cường đoàn kết trong nhân dân, tuyên truyền, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa các dân tộc, tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh và thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, kiên định về tư tưởng, lập trường, ngăn chặn quá trình tự diễn biến, tự chuyển hóa trong tư tưởng, lối sống.

Xây dựng ý chí tự lực, tự cường và lòng tự hào dân tộc, phát triển kinh tế địa phương đi đối với giữ gìn văn hóa dân tộc và các giá trị truyền thống tốt đẹp.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của DaiLyWiki VN.

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối tượng 4 năm 2021❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối tượng 4 năm 2021” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối tượng 4 năm 2021 [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối tượng 4 năm 2021” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-08-04 16:05:19. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

Tại sao nhà Lý lại giao các chức vụ quan trọng cho những người thân cận nắm giữ?

Published

on

Tại sao nhà Lý lại giao những chức vụ quan trọng cho những người thân cận nắm giữ? Lý do cho điều này là gì? Hãy cùng DaiLyWiki tìm hiểu nhé!

Nhà Lý là một trong những triều đại hào hùng và tồn tại lâu nhất trong lịch sử phong kiến ​​Việt Nam. Vậy chính quyền thời Lý được tổ chức như thế nào? Trong Tại sao nhà Lý lại giao những chức vụ quan trọng cho những người thân cận nắm giữ? Mục đích của việc này là gì? Hãy cùng theo dõi DaiLyWiki để tìm câu trả lời nhé!

Nhà Lý được thành lập như thế nào?

Nhà Lý được thành lập trong bối cảnh nhà Lê đang dần suy yếu, triều đình cần một người cai trị mới để lãnh đạo đất nước.

Năm 1005, vua Lê Hoàn băng hà. Lê Long Đĩnh kế thừa ngôi vua và lên ngôi vua. Đây là một vị vua khét tiếng tàn bạo nên trong triều ai cũng phẫn nộ.

Cuối năm 1009, khi vua Lê Long Đĩnh băng hà. Triều thần rất căm ghét nhà Lê nên đã tôn Lý Công Uẩn lên ngôi, lập ra triều Lý. Ông là người nổi tiếng thanh liêm, có uy tín lớn trong triều.

Việc nhà sư Vạn Hạnh cùng các quan đại thần chọn Lý Công Uẩn làm vua, lập nên nhà Lý là phù hợp với yêu cầu lịch sử. Đồng thời đáp ứng nguyện vọng của đông đảo quan lại và nhân dân.

Năm 1010, vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) về Thăng Long (Hà Nội). Năm 1054, nhà Lý đổi tên nước ta là Đại Việt.

Nhà Lý đã làm gì để củng cố quốc gia thống nhất?

Để củng cố quốc gia thống nhất, nhà Lý đã thực hiện hàng loạt chính sách trên nhiều lĩnh vực. Bộ máy nhà nước được tổ chức và chia thành hai cấp: từ trung ương đến địa phương.

Năm 1042, nhà Lý ban hành bộ luật Hình Thư – bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta. Nội dung chính của bộ luật là quy định chặt chẽ việc bảo vệ vua và cung tần; coi trọng việc bảo vệ tài sản công và tài sản của nhân dân; Cấm giết mổ gia súc, bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Người vi phạm sẽ bị trừng trị nghiêm khắc.

Nhà Lý đã tổ chức và xây dựng quân đội mạnh với hai đạo là quân cấm vệ và quân địa phương. Thực hiện chính sách “cử binh ở nông trường” (gửi binh ở trại).

Về chính sách đối nội, triều đình nhà Lý thực hiện chính sách đoàn kết các dân tộc thiểu số. Trao tước hiệu và hôn nhân công chúa cho các tù trưởng vùng núi để họ yên tâm cai quản dân chúng.

Về chính sách đối ngoại, nhà Lý tích cực duy trì quan hệ bình thường với nhà Tống. Triều đình tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhân dân ở biên giới hai nước giao thương buôn bán với nhau. Quân đội đã đánh bại các cuộc tấn công của nhà nước Champa do nhà Tống chủ mưu.

Nhà Lý tổ chức chính quyền trung ương và địa phương như thế nào?

Nhà Lý đã xây dựng chế độ quân chủ bằng cách tổ chức bộ máy nhà nước thành hai cấp chính quyền trung ương và địa phương.

Chính quyền trung ương

Người đứng đầu nhà nước là vua, người nắm mọi quyền hành. Phụ tá của vua có các quan đại thần và các quan đại thần ở hai ban văn và võ. Những chức vụ quan trọng này đều do nhà vua bổ nhiệm những người thân cận. Vua lên ngôi theo hệ thống cha truyền con nối.

Xem thêm  PhÆ°Æ¡ng pháp giải bài tập Khung dây có dòng điện đặt trong từ trường đều môn Vật Lý 11

Chính quyền địa phương

Cả nước chia thành 24 lộ, dinh (gọi là châu trên núi) do các Tri Phủ và Tri Châu lãnh đạo. Các quan chức được giao cho con cháu của vua hoặc thừa tướng cai quản. Dưới phủ, phủ là huyện, hương, xã.

Đây là một chế độ quân chủ, nhưng khoảng cách giữa chính quyền và dân chúng, giữa vua và dân không lớn. Nhà Lý luôn coi dân là gốc sâu, bền để phát triển.

Tại sao nhà Lý lại giao những chức vụ quan trọng cho những người thân cận nắm giữ?

Nhà Lý giao những chức vụ quan trọng cho những người thân cận vì:

Thứ nhất, chính quyền do triều Lý xây dựng là chính thể quân chủ, vua đứng đầu nhà nước, theo chế độ cha truyền con nối. Việc giao những chức vụ quan trọng cho những người thân ruột thịt là để đảm bảo quyền lợi của dòng họ. Nhà Lý muốn tập trung quyền lực để xây dựng và củng cố chính quyền của dòng họ

Thứ hai, nền giáo dục Nho học thời kỳ này chưa phát triển, chưa có điều kiện tuyển chọn nhân tài. Việc tuyển chọn quan lại chủ yếu theo hình thức tiến cử và hành nghề. Vì vậy, những vị trí quan trọng trong triều đình thường là những người thân cận.

Quân đội thời Lý được tổ chức như thế nào? Nhận xét về tổ chức quân đội thời Lý?

Quân đội thời Lý được tổ chức chặt chẽ, trật tự. Nhà Lý thực hiện nhiều chính sách củng cố và phát triển quân đội cả về số lượng và chất lượng.

Quân đội nhà Lý gồm các đạo quân, thủy binh, kỵ binh và tượng binh. Kỷ luật nghiêm minh, được đào tạo bài bản. Vũ khí bao gồm giáo, dao, kiếm, cung tên, nỏ, máy bắn đá. Trong quân đội được chia thành hai loại: quân cấm địa và quân địa phương.

Việc tổ chức quân đội được thực hiện theo chủ trương “dĩ nông vi bản”. Đây là chủ trương cho quân lính luân phiên cày ruộng ở các làng xã trong thời bình. Khi có chiến tranh, tất cả quân đội sẽ được huy động để chiến đấu.

Sơ đồ bộ máy chính quyền trung ương và địa phương thời Lý

Qua bài viết trên, chúng ta đã biết được vì sao nhà Lý lại giao những chức vụ quan trọng cho những người thân cận. DaiLyWiki mong rằng bạn đã có thêm cho mình những kiến ​​thức lịch sử bổ ích và thú vị. Đừng quên theo dõi chúng tôi trong những bài viết tiếp theo nhé!

Xem thêm về bài viết

Tại sao nhà Lý lại giao những chức vụ quan trọng cho những người thân cận nắm giữ?

Tại sao nhà Lý lại giao những chức vụ quan trọng cho những người thân cận nắm giữ? Lý do cho điều này là gì? Hãy cùng DaiLyWiki tìm hiểu nhé!
Nhà Lý là một trong những triều đại hào hùng và tồn tại lâu nhất trong lịch sử phong kiến ​​Việt Nam. Vậy chính quyền thời Lý được tổ chức như thế nào? Tại sao nhà Lý lại giao những chức vụ quan trọng cho những người thân cận nắm giữ? Mục đích của việc này là gì? Hãy cùng theo dõi DaiLyWiki để tìm câu trả lời nhé!
Nhà Lý được thành lập như thế nào?
Nhà Lý được thành lập trong bối cảnh nhà Lê đang dần suy yếu, triều đình cần một người cai trị mới để lãnh đạo đất nước.
Năm 1005, vua Lê Hoàn băng hà. Lê Long Đĩnh kế thừa ngôi vua và lên ngôi vua. Đây là một vị vua khét tiếng tàn bạo nên trong triều ai cũng phẫn nộ.
Cuối năm 1009, khi vua Lê Long Đĩnh băng hà. Triều thần rất căm ghét nhà Lê nên đã tôn Lý Công Uẩn lên ngôi, lập ra triều Lý. Ông là người nổi tiếng thanh liêm, có uy tín lớn trong triều.

Việc nhà sư Vạn Hạnh cùng các quan đại thần chọn Lý Công Uẩn làm vua, lập nên nhà Lý là phù hợp với yêu cầu lịch sử. Đồng thời đáp ứng nguyện vọng của đông đảo quan lại và nhân dân.
Năm 1010, vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) về Thăng Long (Hà Nội). Năm 1054, nhà Lý đổi tên nước ta là Đại Việt.
Nhà Lý đã làm gì để củng cố quốc gia thống nhất?
Để củng cố quốc gia thống nhất, nhà Lý đã thực hiện hàng loạt chính sách trên nhiều lĩnh vực. Bộ máy nhà nước được tổ chức và chia thành hai cấp: từ trung ương đến địa phương.
Năm 1042, nhà Lý ban hành bộ luật Hình Thư – bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta. Nội dung chính của bộ luật là quy định chặt chẽ việc bảo vệ vua và cung tần; coi trọng việc bảo vệ tài sản công và tài sản của nhân dân; Cấm giết mổ gia súc, bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Người vi phạm sẽ bị trừng trị nghiêm khắc.

Nhà Lý đã tổ chức và xây dựng quân đội mạnh với hai đạo là quân cấm vệ và quân địa phương. Thực hiện chính sách “cử binh ở nông trường” (gửi binh ở trại).
Về chính sách đối nội, triều đình nhà Lý thực hiện chính sách đoàn kết các dân tộc thiểu số. Trao tước hiệu và hôn nhân công chúa cho các tù trưởng vùng núi để họ yên tâm cai quản dân chúng.
Về chính sách đối ngoại, nhà Lý tích cực duy trì quan hệ bình thường với nhà Tống. Triều đình tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhân dân ở biên giới hai nước giao thương buôn bán với nhau. Quân đội đã đánh bại các cuộc tấn công của nhà nước Champa do nhà Tống chủ mưu.
Nhà Lý tổ chức chính quyền trung ương và địa phương như thế nào?
Nhà Lý đã xây dựng chế độ quân chủ bằng cách tổ chức bộ máy nhà nước thành hai cấp chính quyền trung ương và địa phương.
Chính quyền trung ương
Người đứng đầu nhà nước là vua, người nắm mọi quyền hành. Phụ tá của vua có các quan đại thần và các quan đại thần ở hai ban văn và võ. Những chức vụ quan trọng này đều do nhà vua bổ nhiệm những người thân cận. Vua lên ngôi theo hệ thống cha truyền con nối.
Chính quyền địa phương
Cả nước chia thành 24 lộ, dinh (gọi là châu trên núi) do các Tri Phủ và Tri Châu lãnh đạo. Các quan chức được giao cho con cháu của vua hoặc thừa tướng cai quản. Dưới phủ, phủ là huyện, hương, xã.
Đây là một chế độ quân chủ, nhưng khoảng cách giữa chính quyền và dân chúng, giữa vua và dân không lớn. Nhà Lý luôn coi dân là gốc sâu, bền để phát triển.
Tại sao nhà Lý lại giao những chức vụ quan trọng cho những người thân cận nắm giữ?
Nhà Lý giao những chức vụ quan trọng cho những người thân cận vì:
Thứ nhất, chính quyền do triều Lý xây dựng là chính thể quân chủ, vua đứng đầu nhà nước, theo chế độ cha truyền con nối. Việc giao những chức vụ quan trọng cho những người thân ruột thịt là để đảm bảo quyền lợi của dòng họ. Nhà Lý muốn tập trung quyền lực để xây dựng và củng cố chính quyền của dòng họ

Thứ hai, nền giáo dục Nho học thời kỳ này chưa phát triển, chưa có điều kiện tuyển chọn nhân tài. Việc tuyển chọn quan lại chủ yếu theo hình thức tiến cử và hành nghề. Vì vậy, những vị trí quan trọng trong triều đình thường là những người thân cận.
Quân đội thời Lý được tổ chức như thế nào? Nhận xét về tổ chức quân đội thời Lý?
Quân đội thời Lý được tổ chức chặt chẽ, trật tự. Nhà Lý thực hiện nhiều chính sách củng cố và phát triển quân đội cả về số lượng và chất lượng.

Quân đội nhà Lý gồm các đạo quân, thủy binh, kỵ binh và tượng binh. Kỷ luật nghiêm minh, được đào tạo bài bản. Vũ khí bao gồm giáo, dao, kiếm, cung tên, nỏ, máy bắn đá. Trong quân đội được chia thành hai loại: quân cấm địa và quân địa phương.
Việc tổ chức quân đội được thực hiện theo chủ trương “dĩ nông vi bản”. Đây là chủ trương cho quân lính luân phiên cày ruộng ở các làng xã trong thời bình. Khi có chiến tranh, tất cả quân đội sẽ được huy động để chiến đấu.
Sơ đồ bộ máy chính quyền trung ương và địa phương thời Lý

Qua bài viết trên, chúng ta đã biết được vì sao nhà Lý lại giao những chức vụ quan trọng cho những người thân cận. DaiLyWiki mong rằng bạn đã có thêm cho mình những kiến ​​thức lịch sử bổ ích và thú vị. Đừng quên theo dõi chúng tôi trong những bài viết tiếp theo nhé!

# Tại sao # tại sao # Gia đình Lý # tình yêu # quan trọng # vị trí # đến # người # thân thiết # ở lại


  • # Tại sao # tại sao # Gia đình Lý # tình yêu # quan trọng # vị trí # đến # người # thân thiết # ở lại
  • Tổng hợp: DaiLyWiki

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Tại sao nhà Lý lại giao các chức vụ quan trọng cho những người thân cận nắm giữ?❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Tại sao nhà Lý lại giao các chức vụ quan trọng cho những người thân cận nắm giữ?” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Tại sao nhà Lý lại giao các chức vụ quan trọng cho những người thân cận nắm giữ? [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Tại sao nhà Lý lại giao các chức vụ quan trọng cho những người thân cận nắm giữ?” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-10-01 12:20:43. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

Bộ 5 đề thi HK2 môn Địa Lý 6 năm 2021 có đáp án Trường THCS Lê Văn Tám

Published

on

Set of 5 exam questions for HK2 Geography 6 5 2021 with answers for Le Van Middle School 8

[rule_3_plain]

I would like to introduce to you the document Set of 5 exam questions for Geography 6 5 2021 with answers for Le Van 8 Secondary School compiled by HOC247 to review and consolidate knowledge to be ready for the upcoming exam. Please refer here!

LE VAN TAM MI Secondary School

SECOND TERM EXAMINATION

5 academic year 2020-2021

Subject: GEOGRAPHY 6

Time: 45p

1. TOPIC NUMBER 1

Question 1 (3 points).

a. How many climate zones are there on earth?

b. Please show the limits and characteristics of the hot zone climate?

Question 2 (3 points).

a. What is river? What is the river system?

b. Name the river systems but you know?

Question 3 (2 points).

a. What is soil?

b. What is the composition of the soil?

Question 4 (2 points). Refer to the following data table. Rainfall (millimeters)

Month

first

2

3

4

5

6

7

8

9

ten

11

twelfth

Ho Chi Minh City

13.8

4.1

10.5

50.4

218.4

311.7

293.7

269.8

327.1

226.7

116.5

48.3

a. Calculate the total rainfall in the months of the rainy season (June,7,8,9,10 ) In Ho Chi Minh City

b. Calculate the total rainfall in the dry season months (November 11,12,11,2,3,4,) in Ho Chi Minh City

ANSWER

Sentence

Content

The point

first

(3 points)

a, The Earth has 5 posthumous zones according to latitude: a hot zone, 2 temperate zones and 2 cold zones.

b, Limits and characteristics of hot zone climate:

– Limit: From Tropic of Capricorn to Tropic of Cancer

– Characteristics of hot zones

+ Around the year

+ Extended farewell: TIN Phong

+ Average phantom: 1000mm – 2000mm

1.0

2.0

0.5

0.5

0.5

0.5

2

(3 points)

a. River concept and river system

River: is a regular, slightly unchanging flow on the land surface.

– River system: includes the main river plus its tributaries and tributaries.

b, Name the major river systems in our country:

– Red river system, Thai Binh river, Ba river, Ma river, Cuu Long river… (counting 4 or more river systems for 1 point missing 1 minus 0.25 points)

2.0

1.0

1.0

1.0

3

(2 points)

a, The soil is:

– The thin, crumbly layer of material that covers the surface of the mainland is called the soil layer (soil).

b, Soil includes the following components:

– Mineral

– Organic matter

1.0

1.0

0.5

0.5

—(End of exam number 1)—

2. TOPIC NUMBER 2

Question 1: (3 points) What are the layers of the gaseous crust? State the location and characteristics of each floor.

Question 2: (2 points) How are rivers and lakes not the same?

Question 3: (3 points) What is a wave? State the cause of waves. What is tide? What is ocean current? State the causes of ocean currents and tides.

Question 4: (2 points) Draw a picture of the Earth, fill in the climate zones and wind types on Earth.

ANSWER

Sentence

Answer

Score chart

first

– The gaseous mantle consists of layers: troposphere, stratosphere and upper layers of the atmosphere

– The troposphere is located close to the ground, the altitude is from 0 to 16 km,

90% air. Air moves vertically.

It is the birthplace of meteorological phenomena. The temperature decreases with altitude, every 100 m decreases by 0.60 c.

Xem thêm  So sánh 2 dòng máy lạnh Daikin FTKB và FTKY mới nhất 2022

– The stratosphere is located above the troposphere, the altitude is about 16 to 80 km,

+ Contains ozone layer, which has the function of blocking radiation harmful to living things and humans.

– The upper atmosphere is located above the stratosphere, the altitude is 80 km or more, the air is extremely thin, has little to do with humans.

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

2

Rivers are natural flows, often somewhat constant on the land surface.

– A lake is an area of ​​slightly deep and wide standing water on land.

first

first

3

*Wave:

– Is the local movement of seawater particles in an up and down direction.

The cause of waves is wind.

* Tide:

– The phenomenon of sea level rise and fall periodically.

Cause: Due to the attraction of the Moon and the Sun.

* Sea current:

In the seas and seas there are currents that flow like rivers on land.

– Cause: Due to the influence of temperate winds and west wind.

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

–(Full and specific content of the exam, please see online or download)–

3. TOPIC NUMBER 3

Question 1: (2 points) What is the average salinity of sea water and sea? The salinity in the seas varies depending on what factors?

Question 2: (3.5 points) How are rivers and lakes not the same? What is the economic value of our country’s rivers?

Question 3: (2 points) What elements is the soil made of?

Question 4: (1.5 points) What are the impacts of humans on the distribution of plants and animals on earth?
Question 5: (1 point) In Hanoi, people measure the temperature at 5 o’clock it is 20 o C, at 13 o’clock it is 24 o C and at 21 o’clock it is 22 o C. What is the average temperature of that day?

ANSWER

POINT INSTRUCTIONS

THE POINT

Question 1:

– The average salinity of the sea and the sea is 35 %0 .

– The salinity in the seas and seas is different, it depends on the amount of river water pouring in more or less and the fat or small evaporation.

For example: The salinity of our sea is 33 %0, the Baltic Sea is 10-15%0

first

first

Verse 2:

*/The difference between rivers and lakes:

Rivers are regular, slightly unchanging flows on the land surface.

Lakes are large and deep areas of stagnant water in the continent.

*/ The economic value of our country’s rivers is:

+ Provide fresh water for life and production

+ Traffic development

+ Hydropower development

+ Replenishment of silt

+ Create a tourist landscape

+ Aquaculture

0.75

0.75

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

Question 3:

– Mother rock: The source of mineral composition in the soil. The parent rock affects the color and properties of the soil.

– Organisms: Origin of organic ingredients.

– Climate (typically temperature, rainfall): creating favorable or arduous conditions for the decomposition of mineral and organic matter in the soil.

0.75

0.5

0.75

Question 4:

* Enthusiastic impact:

+ Expand the distribution of organisms.

+ Improve many varieties of plants and animals with high economic efficiency and quality.

Xem thêm  Vật đúc sử dụng ngay được gọi là gì? Đúng nhất!

*Passive effects:

+ Deforestation, environmental pollution

+ Many rare creatures are in danger of being wiped out

0.75

0.75

0.75

0.75

–(Full and specific content of the exam, please see online or download)–

4. TOPIC NUMBER 4

Question 1: (3 points)

The atmosphere is divided into how many layers? Describe the characteristics of the troposphere?

Question 2: (2 points)

What is river? How does the river affect life and production?

Question 3: (2 points)

Name 5 climate zones. What climate zone is Vietnam in?

Question 4: (3 points)

Given the rainfall data table of Hanoi capital 5 2002

Month

first

2

3

4

5

6

7

8

9

ten

11

twelfth

Rainfall (millimeters)

18.6

26.2

43.8

90.1

188.5

239.9

288.2

318.0

265.4

130.7

43.4

23.4

a. Calculate the total rainfall of the rainy season months (May, June, July, August, September, October)

b. Calculate the total rainfall of the dry season months (November, December, 1,2,3,4)

ANSWER

Sentence

Contents of answers

The point

Question 1

– The gas shell is divided into 3 layers:
+ troposphere
+ stratosphere
+ High floors

Location and characteristics of the troposphere:

+ Lying close to the ground to an altitude of about 16km; This layer is composed of 90% air

+ Air moves vertically

+ The temperature decreases as you go up

It is the birthplace of meteorological phenomena

0.25

0.25

0.25

0.25

0.5

0.5

0.5

0.5

Verse 2

2 dong

River: is a regular stream of water that flows slightly on the land surface

– impact:

+ Enthusiastic: supplying aquatic products, hydroelectricity, tourism, waterway transportation…

+ Passive: flood causes inundation…

first

0.5

0.5

Verse 3

2 dong

– 1 hot zone

– 2 temperate zones

– 2 cold zones

– Vietnam belongs to the hot zone (tropical)

0.5

0.5

0.5

0.5

–(Full and specific content of the exam, please see online or download)–

5. TOPIC NUMBER 5

TEST: 5 points

Circle the letter in front of the answer you think is correct:

Question 1: Minerals are

A. Natural accumulations of useful minerals and rocks are exploited and used by humans.

B. material accumulations in the ground, exploited and used by humans.

C. the places where chemical elements are in the Earth’s crust.

D. the fuels and materials of industry.

Question 2: By function, what type of resource does gas belong to?

A.Black Metal

B. Nonmetals.

C. Fuel.

D. Non-ferrous metals.

Question 3. Which component accounts for the most proportion in the air?

A. Oxygen Gas.

B. Nitrogen gas.

C. Carbon Gas.

D. Hydrogen gas.

Question 4: The boundary of the thermal rings on Earth is

A. Tropics and Polar Circles.

B. the Tropic of Cancer.

C. polar rings.

D. the equator.

Question 5: How many climate zones are there on Earth?

A. 2 zones.

B. 3 zones.

C. 4 zones.

D. 5 zones.

II. OBJECTIVE: 5 points

Question 1(3 points): Give the table of data: Basin and water flow of the Red River and Mekong River

Hong river

Mekong River

Basin (km2)

170,000 won

795,000 won

Total amount of water (Billion m3/5)

120

507

Total volume of water in dry season (%)

25

20

Total volume of water in flood season (%)

75

80

a. Calculate the total volume of water (in m3) in the dry and flood seasons of the Red River and the Mekong River.

Xem thêm  5 ứng dụng quét mã vạch tốt nhất cho điện thoại iPhone

b. Compare the total water volume of the Red River and the Mekong River. Why is there a difference?

Question 2 (2 points):

a. How is the ability to withstand the effects of climate different between animals and plants?

b. Can you show the important factors that make up the soil?

ANSWER

Question 1:

a.

Hong river

Mekong River

Basin (km2)

170,000 won

795,000 won

Total amount of water (Billion m3/5)

120

507

Total volume of water in dry season (billion m3)

30

101.4

Total volume of water in flood season (billion m3)

90

405.6

b.

– The total water volume of the Mekong River is fatter than the total water volume of the Red River.

– Because the Mekong River has a fatter catchment area than the Red River.

Verse 2:

a. Animals are less affected by climate than plants because animals can move from place to place.

b.

– The most important factors that make up soil are: parent rock, organisms and climate. (0.5 VND)

– In which: + The source rock is the origin of the mineral composition. (0.25 VND).

Organisms are the origin of organic matter in the soil. (0.25 VND).

+ Climate is a favorable or arduous environment for the decomposition of minerals and organic matter in the soil (0.25 VND).

–(Full and specific content of the exam, please see online or download)–

Above is an excerpt of the content of the set of 5 exam questions for HK2 Geography 6 5 2021 with answers. Le Van 8 Secondary School. To see the full content, please log in to hoc247.net to download the document to your computer. count.

We hope that this document will help students to review well and achieve high academic achievement.

Good luck with your studies!

Set of 5 exam questions for HK2 in Geography 6 5 2021 with answers for Nguyen Chi Thanh Secondary School

532

Set of 5 exam questions for HK2 Geography 6 5 2021 with answers for Tran Phu Secondary School

375

Syllabus for Semester 2 Geography 9 5 2021

450

Syllabus for Semester 2 Geography 8 5 2021

1249

Syllabus for the 2nd semester of Geography 7 5 2021

762

Syllabus for Semester 2 Geography 6 5 2021

240

[rule_2_plain]

#Test #test #HK2 #subject #Geography #Geography #5 #yes #answer #answer #School #High School #Le #Van #8

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Bộ 5 đề thi HK2 môn Địa Lý 6 năm 2021 có đáp án Trường THCS Lê Văn Tám❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Bộ 5 đề thi HK2 môn Địa Lý 6 năm 2021 có đáp án Trường THCS Lê Văn Tám” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Bộ 5 đề thi HK2 môn Địa Lý 6 năm 2021 có đáp án Trường THCS Lê Văn Tám [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Bộ 5 đề thi HK2 môn Địa Lý 6 năm 2021 có đáp án Trường THCS Lê Văn Tám” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-10-01 12:19:38. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

Chặn cuộc gọi, tin nhắn mạng Viettel

Published

on

Nếu bạn thường xuyên bị số điện thoại lạ gọi đến liên tục hoặc liên tục gửi tin nhắn do nội dung khuyến mại, lừa đảo, đe dọa… thì hãy áp dụng ngay những cách dưới đây của nhà mạng Viettel để có thể chặn cuộc gọi và tin nhắn nhé.

Ngoài việc liên lạc giữa những người quen biết với nhau, mỗi ngày có hàng triệu cuộc gọi, trong đó có hàng nghìn cuộc gọi và tin nhắn làm phiền, hù dọa nhau … Lúc này, các biện pháp được đưa ra là: Chặn số người đăng ký ở đó.

Lợi ích của việc chặn cuộc gọi và tin nhắn Viettel:

+ Tránh bị người khác làm phiền, quấy rối

+ Tránh nhận các cuộc gọi lừa đảo, các cuộc gọi khuyến mại và tiếp thị

+ Tránh nhận các số điện thoại, cuộc gọi lạ từ các thuê bao

Các bước chặn cuộc gọi và tin nhắn từ mạng Viettel

Bạn là thuê bao Viettel và đang bị làm phiền bởi một số điện thoại di động chi tiết. Sử dụng ngay dịch vụ chặn cuộc gọi viettel để chặn số điện thoại di động Viettel và chặn mọi cuộc gọi, tin nhắn từ đầu số này đến điện thoại di động. Ngay sau khi đăng ký dịch vụ chặn cuộc gọi của Viettel, bạn sẽ bình an vô sự trở về.

Chặn cuộc gọi Viettel (All Blocking) là một trong nhiều dịch vụ của nhà mạng Viettel yêu cầu người mua phải chặn các số thuê bao khác nhau từ 1 đến 120 để nhận cuộc gọi và tin nhắn đến. Người đăng ký của tôi không. Đây là một dịch vụ khá rẻ và được nhiều người hướng dẫn trong một bài viết trước cách cài nhạc giữ máy của Viettel, đó là cách sử dụng dịch vụ chặn cuộc gọi. Bạn muốn gọi cho Viettel?

Nội dung:

1 Đăng ký dịch vụ chặn cuộc gọi và tin nhắn

2. Chặn cuộc gọi Viettel bằng AntiDisturb. phần mềm

3. Phí chặn cuộc gọi Viettel

Hướng dẫn đăng ký và sử dụng Dịch vụ nhận cuộc gọi của Vettel

1 Đăng ký dịch vụ chặn cuộc gọi và tin nhắn

Đây là lựa chọn để người mua soạn tin nhắn đăng ký và sử dụng dịch vụ chặn cuộc gọi của Viettel trên mạng này.

bước 1: Soạn tin nhắn kích hoạt dịch vụ chặn cuộc gọi Viettel theo cú pháp sau: ONC hoặc Chuyển đổi để gửi 909..

Bước 2: Sau đó soạn tin nhắn để thêm các số điện thoại bị chặn vào danh sách chặn theo cú pháp sau: SDT1 SDT2… để gửi 909..

VĐ: Những 0393xxxxxx để gửi 909

– Hướng dẫn cụ thể cách sử dụng dịch vụ Chặn cuộc gọi Viettel qua tin nhắn HD theo cú pháp 909. Ngay lập tức, hệ thống sẽ gửi lại tất cả các cú pháp mà bạn có thể lựa chọn sử dụng.

Xem thêm  https://mobitool.net/top-5-shop-ban-giay-giup-tang-chieu-cao-cho-nam-chat-luong-nhat-tai-tp-hcm.html

2. Chặn cuộc gọi Viettel bằng AntiDisturb. phần mềm

Đây là một phần mềm đặc biệt của Viettel không chỉ chặn cuộc gọi Viettel thông qua phần mềm này mà còn khắc phục các nhu cầu sử dụng của bạn.

bước 1: Bạn có thể tải xuống và cài đặt phiên bản mới nhất của phần mềm AntiDisturb cho Android và iPhone tại đây.

=> Link tải AntiDisturb cho Android

=> Link tải AntiDisturb cho iPhone

Bước 2: Tại thời điểm này, lần đầu tiên bạn truy cập phần mềm này, hãy thực hiện khởi chạy phần mềm này. Vui lòng nhập số điện thoại di động của bạn Nhấp vào của bạn để lấy mã. Mã xác minh sẽ được gửi đến số điện thoại di động của bạn và bạn có thể nhập mã đó để tiếp tục đăng nhập.

Bước 3: Sau đó chặn cuộc gọi của các thuê bao Viettel từ danh bạ không phải iPhone thông qua phần mềm này. Để sử dụng dịch vụ này[登録]Bấm để đăng ký Trên mạng Viettel.

– Để chặn cuộc gọi Viettel sau khi đăng ký thành công dịch vụ, Bật tính năng chặn cuộc gọi từ các liên hệ bên ngoài..

Hoặc bấm vào mục Chặn theo số điện thoại Tắt các cuộc gọi với số di động mong muốn.

Bước 4: Cuối cùng là kiểm tra hàng Chặn cả ngày Để chấm dứt cài đặt chặn cuộc gọi ngoài danh bạ, số điện thoại thuê bao Viettel của bạn.

Giờ thì bạn đã có một số kiến ​​thức về phần mềm chống làm phiền khi chặn cuộc gọi của Viettel.

3. Phí chặn cuộc gọi Viettel

– – Phi dịch vụ: 7.000đ / tháng (Đăng ký qua kênh SMS hoặc kênh Phần mềm chống làm phiền)

– 909 Cước tin nhắn đến tổng đài: Miễn phí.

Trên đây đã hỗ trợ đầy đủ về cú pháp và hướng dẫn sử dụng dịch vụ chặn cuộc gọi, chặn tin nhắn của Viettel. Nếu bạn cần sử dụng nó, hãy đọc nó một cách cẩn thận. Ngoài ra nếu bạn đang sử dụng mạng Vinaphone thì còn được cung cấp bởi các dịch vụ chặn tin nhắn SMS hoặc tin nhắn của Vinaphone. Cú pháp chặn cuộc gọi Vina là CHAN SDT1 SDT2… gửi 9335….

..

Xem thêm về bài viết

Chặn cuộc gọi và tin nhắn từ mạng Viettel

[rule_3_plain]

Nếu bạn thường xuyên bị số di động lạ làm phiền bởi cuộc gọi, nhắn tin liên tục với nội dung khuyến mại, lừa đảo, đe dọa… thì có thể áp dụng ngay cách chặn cuộc gọi, tin nhắn từ nhà mạng Viettel sau đây để không phải đối phó với điều này. tình hình nữa. Có hàng triệu cuộc gọi diễn ra mỗi ngày, không chỉ là liên lạc giữa những người quen biết với nhau mà trong số đó có hàng nghìn cuộc gọi và tin nhắn làm phiền, khủng bố lẫn nhau. Lúc này, giải pháp là chặn số thuê bao. Lợi ích của việc chặn cuộc gọi và tin nhắn Viettel: + Tránh bị người khác làm phiền, quấy rối + Tránh nhận các cuộc gọi lừa đảo, các cuộc gọi khuyến mãi, tiếp thị + Tránh phải nhận cuộc gọi đến từ các số điện thoại, thuê bao lạ Hướng dẫn chặn cuộc gọi và tin nhắn từ mạng Viettel Bạn là thuê bao Viettel và bị một số điện thoại quấy rối khiến bạn khó chịu, hãy sử dụng ngay dịch vụ chặn cuộc gọi viettel, chặn số điện thoại di động của Viettel, để chặn mọi cuộc gọi và tin nhắn từ những đầu số này đến điện thoại di động của bạn. Sự yên tĩnh sẽ trở lại với bạn ngay khi bạn đăng ký dịch vụ chặn cuộc gọi Viettel. Chặn cuộc gọi Viettel (All Blocking) là một trong nhiều dịch vụ của nhà mạng Viettel giúp người mua có thể chặn từ 1 đến 120 số thuê bao khác nhau để bạn không phải nhận cuộc gọi đến và tin nhắn từ số thuê bao đó. Dịch vụ đang được rất nhiều người sử dụng với giá cước cực rẻ, ở bài viết trước chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách cài nhạc chờ Viettel, cách sử dụng dịch vụ chặn. Các cuộc gọi Viettel? Nội dung bài viết: 1 Đăng ký Dịch vụ Chặn cuộc gọi và Tin nhắn 2. Chặn cuộc gọi Viettel bằng phần mềm Chống làm phiền 3. Cước chặn cuộc gọi Viettel HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHỌN CUỘC GỌI VIETTEL 1 Đăng Ký Dịch Vụ Chặn Cuộc Gọi Và Tin Nhắn Đây là một Tuy nhiên người mua sẽ tiến hành soạn tin nhắn đăng ký dịch vụ chặn cuộc gọi Viettel đến nhà mạng này để sử dụng Bước 1: Soạn tin nhắn kích hoạt dịch vụ chặn cuộc gọi Viettel theo cú pháp: ONC hoặc ON C gửi 909. Bước 2: Tiếp theo, chúng ta sẽ soạn tin nhắn thêm số di động bị chặn vào danh sách chặn với cú pháp: THEM SDT1 SDT2… gửi 909. Ví dụ: THEM 0393xxxxxx gửi 909 – Bạn có thể xem hướng dẫn cụ thể cách sử dụng Viettel Dịch vụ Chặn cuộc gọi qua tin nhắn HD gửi 909. Ngay lập tức hệ thống sẽ gửi tất cả các cú pháp mà bạn có thể sử dụng chọn lọc. 2. Chặn cuộc gọi Viettel bằng phần mềm Chống làm phiền Đây là phần mềm đặc thù của Viettel phục vụ nhu cầu sử dụng cũng như chống làm phiền, chặn cuộc gọi Viettel đã phê duyệt phần mềm này. Bước 1: Các bạn tiến hành tải và cài đặt phần mềm Anti Disturb mới nhất cho Android, iPhone tại đây: => Link tải Anti Disturb cho Android => Link tải Anti Disturb cho iPhone Bước 2: Khi đến đây, chúng ta sẽ khởi động phần mềm này. Lần đầu truy cập phần mềm này, chúng ta sẽ nhập số điện thoại của bạn và bấm lấy mã. Một mã xác nhận sẽ được gửi về số điện thoại của bạn và bạn nhập vào đó để đăng nhập Bước 3: Tiếp theo để chặn cuộc gọi từ danh bạ trên iPhone cho thuê bao Viettel thông qua phần mềm này, chúng ta ấn chọn mục Đăng ký để đăng ký sử dụng dịch vụ này với mạng Viettel. – Tiếp theo, để chặn cuộc gọi Viettel sau khi đăng ký thành công dịch vụ, chúng ta sẽ ấn chọn kích hoạt chức năng Chặn cuộc gọi ngoài danh bạ. Hoặc bấm vào mục Chặn theo số điện thoại để tiến hành chặn cuộc gọi theo số di động mong muốn. Bước 4: Cuối cùng chúng ta sẽ ghi vào mục Chặn cả ngày để hoàn thành việc thiết lập chặn cuộc gọi ngoài danh bạ cũng như số điện thoại cho thuê bao Viettel mà mình đang sử dụng. Và tương tự chúng ta đã hoàn thành việc làm quen với phần mềm Chống làm phiền chặn cuộc gọi Viettel. 3. Cước chặn cuộc gọi Viettel – Cước dịch vụ: 7.000đ / tháng (đăng ký qua kênh SMS hoặc kênh Phần mềm chống làm phiền) – Cước nhắn tin đến tổng đài 909: Miễn phí. Như vậy trên đây chúng tôi đã hỗ trợ đầy đủ về cú pháp và hướng dẫn sử dụng dịch vụ chặn cuộc gọi, chặn tin nhắn của Viettel, bạn đọc vui lòng đọc kỹ nếu có nhu cầu sử dụng nhé. Ngoài ra nếu sử dụng mạng Vinaphone bạn còn được cung cấp dịch vụ chặn cuộc gọi hay tin nhắn Vina, cú pháp chặn cuộc gọi Vina là CHAN SDT1 SDT2… gửi 9335… TagsAndroid Chat thủ thuật gọi và nhắn tin

[rule_2_plain]

# Chặn # cuộc gọi # tin nhắn # mạng lưới #Viettel


  • # Chặn # cuộc gọi # tin nhắn # mạng lưới #Viettel
  • Tổng hợp: DaiLyWiki

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Chặn cuộc gọi, tin nhắn mạng Viettel❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Chặn cuộc gọi, tin nhắn mạng Viettel” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Chặn cuộc gọi, tin nhắn mạng Viettel [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Chặn cuộc gọi, tin nhắn mạng Viettel” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-10-01 12:18:19. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Trending