Connect with us

Blog

Bài thu hoạch khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc

Published

on

Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc


Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 2021 với chủ đề ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là nội dung chủ đạo của chuyên đề toàn khóa 2021. Sau đây là mẫu bài thu hoạch khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, mời các bạn cùng tham khảo.

Tải Bài Mẫu

Việc học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh luôn là nhiệm vụ hàng đầu của mỗi Đảng viên để góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Bài thu hoạch khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc


Câu 1: “ Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc” là nội dung quan trọng trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, người thầy của cách mạng Việt Nam. Người là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cuộc đời, Người hiến dâng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Di sản tư tưởng Người để lại có ý nghĩa lịch sử và thời đại sâu sắc, đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn.

Đại hội Đại biểu toàn quôc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử đặc biệt. Là một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta; có ý nghĩa định hướng tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, hòa nhập và phát triển đất nước. Lần đầu tiên trong chủ đề đại hội và trong các dự thảo báo cáo chính trị đề cập đến “ Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Đây là một điểm rất mới và là một điểm nhấn quan trọng trong nhận thức của Đảng về sức mạnh nội sinh và phương thức phát triển đất nước.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm năng, vị thế và uy tín Quốc tế như ngày nay với nnững thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ đại hội XII. Đó chính là tiền để quan trọng để chúng ta phấn đấu hiện thực hóa khát vọng xây dựng một nước Việt Nam phát triển, thu nhập cao vào dịp kỷ niệm100 năm thành lập Nước- năm 2045. Trong chuyên đề toàn khóa toát lên nội dung xuyên suốt là “Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự nghiệp đổi mới đất nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, ý chí và khát vọng phát triển vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” là thực hiện khát vọng đất nước giàu mạnh, cường thịnh trong điều kiện Đảng cầm quyền, xây dựng chế độ mới, mưu cầu hạnh phúc ấm no cho Nhân dân. Xây dựng nền kinh tế vững chắc, thực hiện một cách có kế hoạch với sự đồng lòng của Chính phủ và người dân. Phát huy tối đa nội lực dân tộc, tranh thủ ngoại lực, có chính sách mở cửa thực hiện thu hút đầu tư nước ngoài. Xuất phát từ hoàn cảnh đất nước, vận dụng sáng tạo lý luận và thực tiễn để đưa ra quan điểm, chủ trương phù hợp, không giáo điều, máy móc trong học tập kinh nghiệm của người khác. Được thể hiện ở một số nội dung cơ bản sau:

Một là, xây dựng, phát triển đất nước giàu mạnh, cường thịnh, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài. Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn xây dựng đất nước giàu mạnh, mang lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, phú cường. Người nhiều lần nhắc nhở: “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì. Người đặc biệt chú trọng việc nâng cao dân trí, phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển đất nước giàu mạnh. “Nay chúng ta đã giành được quyền độc lập. Một trong những công việc phải thực hiện cấp tốc trong lúc này là nâng cao dân trí”. Trước lúc đi xa, trong Di chúc Người bày tỏ điều mong muốn cuối cùng, cũng là khát vọng tột bậc: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Hai là, thực hiện khát vọng đất nước giàu mạnh, cường thịnh trong điều kiện Đảng cầm quyền, xây dựng chế độ mới, mưu cầu hạnh phúc, ấm no cho nhân dân. Hồ Chí Minh ngay từ khi ra đi tìm đường cứu nước đã mang khát vọng lớn lao: Độc lập cho Tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho đồng bào. Người khẳng định: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Cả cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh hiến dâng trọn vẹn cho cách mạng, chỉ có một mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc, và hạnh phúc của quốc dân.

Ba là, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, thực hiện một cách có kế hoạch với sự đồng lòng của Chính phủ và người dân.Hiện thực khát vọng đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tư tưởng Hồ Chí Minh là phải xây dựng chế độ chính trị dân chủ, tiến bộ, thật sự vì dân, xây dựng đời sống kinh tế, văn hóa – xã hội văn minh, tiến bộ với những giá trị đạo đức tốt đẹp. Muốn vậy, phải xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, có kế hoạch thực hiện với sự đồng lòng của Chính phủ và người dân.

Hồ Chí Minh mong muốn mọi người đem tài năng tri thức lo bồi bổ về mặt kinh tế và xã hội. Làm cho dân có ăn. Làm cho dân có mặc. Làm cho dân có chỗ ở. Làm cho dân có học hành.

Bốn là, phát huy tối đa nội lực dân tộc, tranh thủ ngoại lực, có chính sách mở cửa, thu hút đầu tư nước ngoài.Vấn đề nội lực dân tộc là một điểm quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Người chỉ rõ “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”. Hồ Chí Minh cho rằng, việc mở cửa, hợp tác quốc tế không chỉ nhằm mục đích nhận được sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, mà thông qua đó thu hút ngoại lực, thu hút đầu tư, tạo ra những điều kiện phát huy tiềm năng của đất nước, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân.

Năm là, luôn xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể của đất nước, vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn để đưa ra những quan điểm, chủ trương phù hợp; không giáo điều, máy móc trong học tập kinh nghiệm của nước khác.Theo Hồ Chí Minh, xây dựng, phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa đòi hỏi Việt Nam phải có cách làm, bước đi và biện pháp thích hợp. “Ta không thể giống Liên Xô, vì Liên Xô có phong tục tập quán khác, có lịch sử địa lý khác… ta có thể đi con đường khác để tiến lên chủ nghĩa xã hội”. Chúng ta dùng lập trường, quan điểm, phương pháp chủ nghĩa Mác – Lênin mà tổng kết những kinh nghiệm của Đảng ta, phân tích một cách đúng đắn những đặc điểm của nước ta. Có như thế, chúng ta mới có thể dần dần hiểu được quy luật phát triển của cách mạng Việt Nam, định ra được những đường lối, phương châm, bước đi cụ thể của cách mạng xã hội chủ nghĩa thích hợp với tình hình nước ta.

Cách mạng vô sản, độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội là con đường bảo đảm thực hiện thành công khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đó là xã hội mà Nhân dân lao động, Nhân dân là người làm chủ, có nền kinh tế phát triển cao, đời sống Nhân dân được cải thiện. Ý chí tự lực tự cường trên nền tảng sức mạnh đại đoàn kết của Nhân dân, là nhân tố quyết định trực tiếp thành công của công cuộc phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Tự lực tự cường ở đây là tự lực tự cường của Nhân dân. Phải phát huy sức mạnh đại đoàn kết của Nhân dân thì mới có tự lực tự cường bền vững và mạnh mẽ được. Tự lực tự cường phải dựa vào dân, phải dựa vào sức mạnh của Nhân dân. Muốn như thế, phải xây dựng một sự đoàn kết thống nhất cao trong Nhân dân. Kiên định, kiên quyết, vượt mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu cao nhất vì độc lập tự do hạnh phúc, tạo nên sức mạnh của ý chí tự lực tự cường. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định phát huy cao nhất sức mạnh ý chí tự lực, tự cường, bảo đảm thành công của quá trình thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Nhân dân là chủ thể, sức mạnh của Nhân dân là vĩ đại. Muốn phát huy được sức mạnh tự lực, tự cường của Nhân dân thì sứ mệnh đầu tiên của Đảng Cộng sản là phải xây dựng được một đường lối chiến lược đúng đắn. Tự lực tự cường gắn với hợp tác quốc tế. đề cao lợi ích dân tộc, tôn trọng và đóng góp vào sự nghiệp vì lợi ích chung của nhân loại.

Xem thêm  Những điều thú vị nhất về Mother và Campion trong Raised by Wolves

Câu 2: Nói đến khát vọng là nói đến yếu tố tinh thần, là sự mong muốn, khao khát, quyết tâm dồn sức lực, trí tuệ để đạt cho được mục tiêu; là nguồn động lực có sức mạnh vô biên để thực hiện những nhiệm vụ nặng nề, không khuất phục trước mọi thử thách.

Như sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ lịch sử Việt Nam qua mấy nghìn năm, không ngừng được đắp bồi và phát triển, tinh thần yêu nước cùng với ý chí tự cường dân tộc, khát vọng phát triển là những giá trị tiêu biểu tạo nên sức mạnh nội sinh của dân tộc. Ngày nay, bên cạnh những khó khăn, thách thức, đất nước ta có những thời cơ to lớn để phát triển, chúng ta rất cần phải phát huy mạnh mẽ ý chí, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Từ đó có thể khẳng định, “Khát vọng phát triển đất nước” luôn hiện hữu và là quy luật khách quan trong tiến trình phát triển của đất nước ta.

Báo cáo chính trị đã cập nhật kịp thời những diễn biến mới nhất của tình hình trong nước và thế giới, phân tích, dự báo có cơ sở khoa học về tình hình và xu hướng phát triển của thế giới và đất nước trong giai đoạn mới, tạo cơ sở cho việc xác định các mục tiêu phát triển trong 5 năm, 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045. Đó là tiền đề để xác định những dấu mốc quan trọng trong “Khát vọng phát triển đất nước” của dân tộc ta.

Tóm lại, “Khát vọng phát triển đất nước”. Đó không phải là khát vọng giản đơn, xuôi chiều, mà là khát vọng được bồi đắp trên cơ sở phân tích, dự báo, lường đoán kỹ lưỡng những thời cơ; đồng thời, tỉnh táo cân nhắc, tính toán những khó khăn, thách thức bên ngoài, những yếu kém, trở ngại bên trong. Đây vừa là yêu cầu, vừa là lời hiệu triệu của Đảng, của đất nước đối với mỗi người Việt Nam yêu nước.

Khát vọng phát triển đất nước” là một trong những nội dung mới được thể hiện trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; là quan điểm cơ bản xuyên suốt, chi phối các nội dung của Nghị quyết Đại hội lần này. Nói về “Khát vọng phát triển đất nước” thì đây chính là kết tinh nguyện vọng của dân tộc ta từ thành từ hàng nghìn năm nay. Nhưng trong thời điểm này, chúng ta vừa có khát vọng vừa có thực tiễn rất sinh động và thuyết phục để đưa đất nước đi lên. Thể hiện cụ thể trong Nghị quyết như sau:

1. Khát vọng phát triển đất nước được thể hiện trong quan điểm chỉ đạo

Nghị quyết đã dành ra một mục riêng là quan điểm chỉ đạo với 5 nội dung quan trọng, có bổ sung, làm rõ hơn một số nội dung của các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo mà Đảng ta đã đề ra và từng bước hoàn thiện qua các kỳ Đại hội trước.

Trong đó đã đặc biệt nhấn mạnh cần phải “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc”, “khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hóa, con người Việt Nam”. Chúng ta đã tích lũy kinh nghiệm, bài học sau 35 năm đổi mới, tiếp cận được xu thế phát triển của thế giới và tư duy hiện đại, kinh nghiệm thành công của các quốc gia.“Cái mới trong các văn kiện Đại hội XIII lần này không phải mới về câu chữ mà mới từ cách tiếp cận, từ tầm bao quát”.

2. Khát vọng phát triển đất nước được thể hiện qua các mục tiêu phát triển

Trên nguyên tắc bảo đảm tính khoa học và thực tiễn; kế thừa và bổ sung phù hợp với những thay đổi trong từng giai đoạn phát triển của đất nước; đồng thời nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm của các nước và những chuẩn mực phát triển chung của thế giới, chúng ta xác định trong Nghị quyếtcác mục tiêu cụ thể không chỉ trong nhiệm kỳ khoá XIII mà hướng tới những dấu mốc phát triển quan trọng của đất nước ta trong những thập niên sắp tới. Với tầm nhìn đến năm 2030, xa hơn là năm 2045 sẽ là định hướng, đưa ra những bước chuẩn bị cụ thể để đưa đất nước ta đi xa.Đó cũng chính là khát vọng về một đất nước thực sự phát triển của mỗi người dân Việt Nam.

Tuy nhiên, với hướng đi đúng đắn, hợp quy luật, khát vọng phát triển mãnh liệt và quyết tâm chính trị cao, đất nước ta có đủ cơ sở để tin tưởng rằng chúng ta nhất định sẽ lập nên kỳ tích phát triển mới, sẽ bước vào một giai đoạn phát triển vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

3. Khát vọng phát triển đất nước được thể hiện trong các định hướng chiến lược phát triển đất nước

Có khát vọng, tầm nhìn, Trung ương Đảng đồng thời chuẩn bị đầy đủ với 12 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030. Đây chính là bộ cẩm nang để biến “Khát vọng phát triển” của đất nước ta trong giai đoạn mới thành hiện thực. Từ cơ sở đó, Báo cáo chính trị cũng đề ra và các báo cáo chuyên đề đã cụ thể hoá 12 định hướng chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ 2021 – 2030. Các định hướng lớn bao quát những vấn đề phát triển quan trọng của đất nước trong giai đoạn 10 năm tới. Trong đó có nhiều vấn đề mới, nổi bật, thể hiện rõ “Khát vọng phát triển đất nước” của dân tộc ta:

Một là, để đất nước ta phát triển nhanh và bền vững cần “tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng và hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững đất nước”, “hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”,“đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, “đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển nền kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ”.

Trong đó, Nghị quyếtcũng chỉ rõ cần phải “Thống nhất và nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; “Tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn” và “Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế”.

Hai là, tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài. Thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Để thực hiện được “Khát vọng phát triển đất nước” thì đòi hỏi phải có những con người đủ năng lực, trí tuệ thực hiện khát vọng đó. Muốn đi xa, hành trang phải đầy đủ. Con người phải là trọng tâm, là động lực căn bản của công cuộc đổi mới. Đảng ta xác định “Xây dựng đồng bộ thể chế, chính sách để thực hiện có hiệu quả chủ trương giáo dục và đào tạo cùng với khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, động lực then chốt để phát triển đất nước”.

Cùng với đó, Đảng ta xác định cần phải “Chú trọng hơn giáo dục đạo đức, nhân cách, năng lực sáng tạo và các giá trị cốt lõi” và phải “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” để rồi từ đó “Gắn giáo dục tri thức, đạo đức, thẩm mĩ, kỹ năng sống với giáo dục thể chất, nâng cao tầm vóc con người Việt Nam”.

Xem thêm  Top 5 Địa chỉ dạy nối mi đẹp và uy tín nhất ở TP. Mỹ Tho, Tiền Giang

Ba là,phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; quản lý phát triển xã hội có hiệu quả, nghiêm minh, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người; chủ động thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai, phòng, chống dịch bệnh; lấy bảo vệ môi trường sống và sức khỏe cho Nhân dân làm mục tiêu hàng đầu.

Đảng ta đã xác định văn hóa là mục tiêu của sự phát triển. Bởi lẽ, văn hóa do con người sáng tạo ra, chi phối toàn bộ hoạt động của con người, là hoạt động sản xuất nhằm cung cấp năng lượng tinh thần cho con người, làm cho con người ngày càng hoàn thiện.Vì thế cần phải“Xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người” gắn với“Giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam” là nền tảng để “Xây dựng con người Việt Nam thời đại mới”. Đồng thời, cần có “Cơ chế, chính sách, giải pháp để xây dựng môi trường văn hóa thật sự trong sạch, lành mạnh”, hạn chế các lệch lạc “chạy theo thị hiếu tầm thường”. Đấu tranh loại bỏ các sản phẩm văn hóa, thông tin độc hại, xuyên tạc, phản động, ảnh hưởng xấu đến ổn định chính trị – xã hội, thuần phong mỹ tục, “từng bước đưa văn hóa Việt Nam đến với thế giới”.

Bốn là, “kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc;bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa”; “chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa”; “thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả”.

Nghị quyếtĐại hội XIII khẳng định “Có kế sách ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa. Nỗ lực để ngăn ngừa xung đột, chiến tranh và giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, vùng trời, vùng biển; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển”. Qua đó thể hiện quyết tâm giữ vững những thành quả của cách mạng, giữ vững ổn định cho quá trình phát triển đất nước trong tình hình mới.

Đây vừa là quan điểm, vừa là phương châm chỉ đạo của Đảng, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng về quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Nội hàm của bảo vệ Tổ quốc không chỉ hiểu theo nghĩa hẹp và bảo vệ bên ngoài biên giới, lãnh thổ, mà cần hiểu theo nghĩa rộng bao gồm cả bên trong; không chỉ chiến đấu bảo vệ khi có kẻ thù xâm lược, mà phải tổ chức phòng thủ, phòng ngừa từ trước, chủ động chuẩn bị về mọi mặt, bao gồm cả chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại…Ngay từ bây giờ, ngay từ trong thời bình.

Năm là,thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò chủ thể của Nhân dân; củng cố, nâng cao niềm tin của Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội.

Chủ thể chính tiến hành và mục đích hướng đến của “Khát phát triển đất nước” là Nhân dân. Trong Nghị quyết, vai trò của Nhân dân được đặc biệt đề cao: “Đề cao vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của Nhân dân trong chiến lược phát triển đất nước, trong toàn bộ quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và “Mọi hoạt động của hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải phục vụ lợi ích của nhân dân”.

* Thành công của Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, thể hiện quyết tâm, bản lĩnh chính trị, nguyện vọng, niềm tin của Đảng và Nhân dân. Phát biểu bế mạc Đại hội XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định “… Đại hội thành công là bước đầu, còn tinh thần Đại hội, tư tưởng Đại hội có vào cuộc sống hay không, đó mới là thành công thật sự”. Mỗi chúng ta cần cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội bằng những việc làm phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương mình, biến những nội dung của Nghị quyết thành hành động cụ thể tạo ra những bước tiến mới để thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc đồng thời lan tỏa sâu rộng đến đông đảo quần chúng nhân dân. Với cương vị là một đảng viên, một cán bộ quản lý công tác trong ngành Giáo dục, tôi nghĩ chúng ta cần làm tốt những công việc sau đây:

-Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII cho người lao động của đơn vị mình .Tổ chức việc quán triệt, giáo dục về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết đến mọi đảng viên, quần chúng. Từ đó tạo sự thống nhất nhận thức và hành động, sự đồng thuận, huy động sự vào cuộc tích cực của tất cả các tổ chức, các lực lượng đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống sớm nhất, hiệu quả nhất.

– Tập trung cho công tác xây dựng Đảng để xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh. Đề cao vai trò nêu gương của đảng viên, nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức tuyên truyền, học tập, lan tỏa tinh thần Đại hội. Mỗi đảng viên phải nghiêm túc, thường xuyên tự kiểm điểm bản thân theo tinh thần của Đại hội. Tiên phong đi đầu trong việc nêu gương về đạo đức, lối sống

-Đảng viên phải gương mẫu chấp hành các quy định của địa phương nơi cư trú, tham gia sinh hoạt, đóng góp ý kiến xây dựng tổ chức, chính quyền nơi cư trú.Vận động gia đình tích cực thực hiện các quy định của địa phương nơi cư trú, tham gia đầy đủ các cuộc họp của địa phương.

-Có ý thức giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn tại nơi làm việc cũng như tại nơi cư trú. Bản thân và gia đình không nói hoặc làm trái với các quy định của Đảng, tinh thần nghị quyết của Đại hội XIII.

– Đối với chuyên môn,phải tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông mới theo lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Động viên đội ngũ tham gia các lớp tập huấn và học bồi dưỡng thường xuyên đầy đủ, cập nhật và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực đổi mới phương pháp dạy học.Chỉ đạo đội ngũ cần chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống cho học sinh trong quá trình giảng dạy. Đồng thời tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về giáo dục đến phụ huynh tạo sự chuyển biến nhận thức và sự đồng thuận của nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới giáo dục. Ban giám hiệu nhà trường cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để giữ vững và duy trì kỷ cương, trật tự, nề nếp, sự ổn định trong giáo dục, đồng thời phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục như gian lận thi cử, dạy thêm học thêm tràn lan, vi phạm đạo đức lối sống trong đội ngũ giáo viên cũng như học sinh…Bên cạnh đó cũng cần kịp thời làm tốt công tác thi đua khen thưởng tạo động lực tốt cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên cũng như học sinh tích cực thi đua quản lý tốt, dạy tốt, học tốt. Nhà trường cần tổ chức thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, quy định, cũng như các chương trình, kế hoạch của cấp trên cũng như có những mô hình hay, phương pháp mới phù hợp với xu thế và tình hình thực tế tại đơn vị. – Tăng cường bồi dưỡng, tạo điều kiện và khuyến khích việc tự học tự bồi dưỡng nhiều mặt chuyên môn của GV, đảm bảo khả năng tiếp cận công tác đổi mới toàn diện giáo dục trong thời gian sắp tới. Tạo điều kiện cho đội ngũ trau dồi về chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của nhà trường trong sự nghiệp phát triển của địa phương nói riêng, đất nước nói chung.

– Cùng với các tổ chức đoàn thể xây dựng nếp sống văn minh trong trường học. Xây dựng tốt mối quan hệ thầy với trò, trò với trò tạo nên môi trường sư phạm lành mạnh để giáo viên và học sinh cảm nhận được mỗi ngày đến trường là một niềm vui

Xem thêm  Bài soạn siêu ngắn: Đoàn thuyền đánh cá – Ngữ văn lớp 9

– Tăng cường công tác y tế, bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho học sinh. Thường xuyên bổ sung thêm thuốc men, dụng cụ y tế, Cử nhân viên y tế tham gia các lớp tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Chỉ đạo đội ngũ giáo viên phải là người mẹ thứ hai quan tâm chăm sóc học sinh như con đẻ của mình, các em phải khỏe thì mới học tập tốt được. Nếu để học sinh đói, học sinh ốm, học sinh dốt là giáo viên có tội với học sinh, có tội với phụ huynh.

– Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa để các em được nói lên nguyện vọng chính đáng của mình, để trường học thực sự là một môi trường tốt nhất để học sinh phát triển toàn diện

Tôi mong rằng những đóng góp nhỏ bé của tôi sẽ góp phần thực hiện thắng lợi nội dung “ Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc” trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Mẫu bài thu hoạch khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc


Khát vọng chính là nguồn động lực có sức mạnh vô biên tiềm tàng bên trong mỗi con người. Khát vọng nó chính là thể hiện ước muốn cháy bỏng nhất về những giá trị cao quý, nó thúc đẩy con người thực hiện bằng được và không bao giờ từ bỏ. Khát vọng dân tộc mãnh liệt là động lực trung tâm, tạo nên sức mạnh vô song của xúc cảm dân tộc. Khát vọng dân tộc nó được tạo nên tinh thần khai sáng và ý chí học hỏi, sẽ trở thành nguồn lực nội sinh.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là thực hiện khát vọng đất nước giàu mạnh, cường thịnh trong điều kiện Đảng cầm quyền, xây dựng chế độ mới, mưu cầu hạnh phúc ấm no cho Nhân dân. Xây dựng nền kinh tế vững chắc, thực hiện một cách có kế hoạch với sự đồng lòng của Chính phủ và người dân. Phát huy tối đa nội lực dân tộc, tranh thủ ngoại lực, có chính sách mở cửa thực hiện thu hút đầu tư nước ngoài. Xuất phát từ hoàn cảnh đất nước, vận dụng sáng tạo lý luận và thực tiễn để đưa ra quan điểm, chủ trương phù hợp, không giáo điều, máy móc trong học tập kinh nghiệm của người khác. Được thể hiện ở một số nội dung cốt lõi sau:

Cách mạng vô sản, độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội là con đường bảo đảm thực hiện thành công khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đó là xã hội mà Nhân dân lao động, Nhân dân là người làm chủ, có nền kinh tế phát triển cao, đời sống Nhân dân được cải thiện. Ý chí tự lực tự cường trên nền tảng sức mạnh đại đoàn kết của Nhân dân, là nhân tố quyết định trực tiếp thành công của công cuộc phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Tự lực tự cường ở đây là tự lực tự cường của Nhân dân. Phải phát huy sức mạnh đại đoàn kết của Nhân dân thì mới có tự lực tự cường bền vững và mạnh mẽ được. Tự lực tự cường phải dựa vào dân, phải dựa vào sức mạnh của Nhân dân. Muốn như thế, phải xây dựng một sự đoàn kết thống nhất cao trong Nhân dân. Kiên định, kiên quyết, vượt mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu cao nhất vì độc lập tự do hạnh phúc, tạo nên sức mạnh của ý chí tự lực tự cường. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định phát huy cao nhất sức mạnh ý chí tự lực, tự cường, bảo đảm thành công của quá trình thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Nhân dân là chủ thể, sức mạnh của Nhân dân là vĩ đại. Muốn phát huy được sức mạnh tự lực, tự cường của Nhân dân thì sứ mệnh đầu tiên của Đảng Cộng sản là phải xây dựng được một đường lối chiến lược đúng đắn. Tự lực tự cường gắn với hợp tác quốc tế. đề cao lợi ích dân tộc, tôn trọng và đóng góp vào sự nghiệp vì lợi ích chung của nhân loại.

Một số giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc:

1- Quan tâm tuyên truyền giáo dục để cán bộ đảng viên và Nhân dân hiểu sâu hơn, đầy đủ hơn, ý nghĩa quan trọng của việc thiết thực và tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh nói chung và đặc biệt ý nghĩa quan trọng thiết thực của chuyên đề này. Làm sao để cho tư tưởng, ý chí, tự lực, tự cường vì sự phát triển của cộng đồng, của gia đình, quốc gia, trở thành một nhận thức tự giác, quyết tâm tự giác của mỗi người. Gắn việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tự lực, tự cường, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, với việc quán triệt và triển khai nghị quyết đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh …… lần thứ XVII và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp.

2- Quan tâm đến bồi dưỡng sức dân, phát huy quyền làm chủ thật sự của Nhân dân. Nhân dân là chủ thể, là trung tâm, mọi đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước; mọi chủ trưởng, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước phải xuất phát từ nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; phát huy sức mạnh, phát huy quyền làm chủ, vai trò làm chủ thực sự của Nhân dân theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, dân thụ hưởng.

3. Chú trọng phát huy nhân tố văn hóa và con người, văn hóa và con người được xem là một trong nhân tố đột phá phát triển con người, phát huy giá trị văn hóa, giá trị và sức mạnh con người, gắn với phát huy giá trị quốc gia, giá trị gia đình, tinh thần đổi mới, sáng tạo.

4. Tăng cường xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng tổ chức và đạo đức. Đảng là nhân tố quyết định phát huy sức mạnh tự lực tự cường. Xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với hệ thống chính trị. Đảng viên, cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ chốt cần nêu gương, đi tiên phong, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám vượt qua khó khăn, đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung.

5- Chú trọng việc tổ chức các phong trào lao động sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức, thật sự có lợi, có lợi cho địa phương, có lợi cho đơn vị, mang lại lợi ích cho từng người.

6- Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng cần cụ thể hóa chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể xây dựng của cơ quan, đơn vị, địa phương mình trong sạch, vững mạnh toàn diện, tạo thành sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh ……..lần thứ XVII và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên góp phần hiện thực hóa tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng đất nước phồn vinh, Nhân dân ấm no, hạnh phúc và xây dựng tỉnh …… trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong các tỉnh miền núi phía Bắc./.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của DaiLyWiki.

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Bài thu hoạch khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Bài thu hoạch khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Bài thu hoạch khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Bài thu hoạch khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-09-21 22:12:18. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

https://mobitool.net/loi-bai-hat-vi-anh-la-vay.html

Published

on

https://mobitool.net/loi-bai-hat-vi-anh-la-vay.html

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “https://mobitool.net/loi-bai-hat-vi-anh-la-vay.html❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “https://mobitool.net/loi-bai-hat-vi-anh-la-vay.html” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “https://mobitool.net/loi-bai-hat-vi-anh-la-vay.html [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “https://mobitool.net/loi-bai-hat-vi-anh-la-vay.html” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-10-03 14:43:50. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Xem thêm  https://mobitool.net/soan-bai-noi-dan-vat-cua-an-dray-ca-trang-55.html
Continue Reading

Blog

Top 8 Tiệm bánh kem ngon và chất lượng nhất quận 4, TP. HCM

Published

on

Sinh nhật của bạn bè, người thân, người yêu hay chính bạn là một dịp vô cùng đặc biệt để mọi người quây quần bên nhau. Vì vậy, sự xuất hiện của một chiếc bánh kem sẽ khiến buổi sinh nhật trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều. Được thổi nến, ăn bánh cùng mọi người có lẽ là điều hạnh phúc nhất mà chúng ta có được trong cuộc đời này. Với sự khéo léo, tỉ mỉ của những người thợ làm bánh lành nghề, những chiếc bánh được trang trí đẹp mắt, hương vị thơm ngon sẽ hấp dẫn các “tín đồ” mê bánh. Dưới đây là danh sách một số quán kem ngon ở quận 4.

Hỷ Lâm Môn Bakery

Hỷ Lâm Môn Bakery là công ty sản xuất bánh được thành lập vào tháng 10 năm 1984, là một trong những thương hiệu bánh được người tiêu dùng bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao. Ban đầu chỉ có một cửa hàng nhưng đến nay Hỷ Lâm Môn đã có nhiều cửa hàng tập trung tại các khu dân cư đông đúc của TP.HCM. Hàng năm, Hỷ Lâm Môn Bakery sản xuất hơn 50 loại bánh mặn và hơn 70 loại bánh khác nhau, cũng như nhiều loại bánh kem và bánh trung thu.

Hỷ Lâm Môn hiện là cái tên đã quá nổi tiếng và quen thuộc với người dân Sài Gòn. Tiệm bánh Hỷ Lâm Môn luôn được trang trí đẹp mắt với hàng trăm loại bánh đủ màu sắc và kiểu cách đang chào đón! Đây là bánh hoa, trái tim, hay Doraemon, ngôi sao… Tất cả đều đúng với tên gọi của bánh vì nó mang đến niềm vui và những điều tốt đẹp cho người mua hàng. Bánh gối Hỷ Lâm Môn luôn được người dân nơi đây yêu thích không chỉ bởi hương vị thơm ngon, kem ngọt ngào mà còn có nhiều hương vị cho bạn lựa chọn như khoai môn, socola và nhiều vị trái cây khác, đảm bảo vừa lạ mắt vừa ngon miệng. Ngoài ra, đến với Hỷ Lâm Môn, bạn sẽ được đội ngũ nhân viên tiếp đón và tư vấn nhiệt tình. Nếu bạn vẫn đang loay hoay không biết mua bánh kem ở đâu thì đây sẽ là địa chỉ đáng để bạn quan tâm!


MỌI CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ:

Địa chỉ nhà:
315 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Hồ Chí Minh
Số điện thoại:
028 6261 6715

Trang mạng: http://www.hylammon-bakery.com.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/HLMBakery/

Hỷ Lâm Môn Bakery
Hỷ Lâm Môn
Hỷ Lâm Môn

Sweet Home Bakery

Sweet Home Barkery được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ông Lưu Lập Chánh – Giám đốc Thương hiệu Sweet Home Bakery chia sẻ: “Để giữ vững kết quả đã đạt được cũng như mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, ngay từ những ngày đầu hoạt động, Sweet Home Bakery đã xác định ý tưởng xuyên suốt của mình: “Hãy chăm sóc sức khỏe của bạn!” .

Bên cạnh đó, tất cả các nguyên liệu sản xuất của Sweet Home Bakery được lựa chọn nghiêm ngặt từ các nhà cung cấp bột, kem sữa tươi, bơ,… đạt tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. Trang thiết bị chuyên dụng và đội ngũ công nhân lành nghề luôn tạo ra những sản phẩm mới phù hợp với thị hiếu và sở thích của khách hàng. Điều này được chứng thực qua các dòng bánh cưới truyền thống của Trung Quốc, bánh da, bánh nướng, bánh khoai môn, v.v. Sweet Home Barkery Luôn được khách hàng đánh giá là ngon và độc đáo. Song song đó, Tiệm bánh Sweet Home còn nhận làm bánh cho các buổi hội thảo, hội nghị, trường học, văn phòng … Đặc biệt, chất lượng sản phẩm bánh Tiệm bánh Sweet Home đã được các cơ quan có thẩm quyền tại TP.HCM đánh giá tốt. ”
Tiệm bánh Sweet Home
– Thương hiệu của hạnh phúc ngập tràn.

Xem thêm  Giải bài tập trang 16 sgk toán 6 tập 2

MỌI CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ:

Địa chỉ nhà: 237 Hoàng Diệu, P.8, Q.4, TP. Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 1900 3318 – (028) 38 26 51 41

Giờ kinh doanh: 05:00 – 22:00

Trang mạng: http://www.sweethome.com.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/SweetHome.com.vn

Sweet Home Bakery
Sweet Home Bakery
Sweet Home Bakery
Sweet Home Bakery

Abc Bakery

ABC Bakery sản xuất 6 nhóm sản phẩm chính gồm: bánh tươi đóng gói, bánh mì tươi, bánh hamburger, bánh trung thu, bánh kem và bánh đông lạnh với hệ thống 33 cửa hàng. ABC còn được biết đến là đối tác thường xuyên của chuỗi bánh ngọt Tour les Jours, cung cấp 100% bánh mì kẹp cho McDonald’s hay bột bánh pizza cho Burger King, Domino Pizza.

Không chỉ có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành bánh, Đức Phát được xây dựng, ông chủ ABC Bakery Anh cũng dành tới 30% thời gian để nghiên cứu về các loại máy móc, thiết bị làm bánh trên thế giới. Đầu tư vào công nghệ có thể được xem là yếu tố giúp ABC dù mới thành lập từ năm 2007 nhưng nhanh chóng thành công và trở thành nhà cung cấp cho nhiều khách sạn 5 sao và các thương hiệu fastfood đa quốc gia khi đặt phòng. vào Việt Nam như KFC, Lotteria, McDonald’s cũng như xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Nhật Bản.

Bánh tại quán được làm từ 100% nguyên liệu tự nhiên, không chất bảo quản nên rất tươi ngon. Bánh tươi mỗi ngày. Giá mỗi chiếc bánh rất hợp lý. Bánh kem tươi tại ABC Bakery Không được trang trí màu sắc bắt mắt như nhiều loại bánh kem tươi ở các cửa hàng khác nhưng hương vị bánh kem ở đây khó nơi nào sánh được.


MỌI CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ:

Địa chỉ nhà
: 396 Hoàng Diệu, P.5, Q.4, TP.HCM
Số điện thoại
: 028 3752 0859 – 028 3940 8522
Giờ kinh doanh: 06:00 – 21:00
Trang mạng:
https://abcbakery.co/
Fanpage:
https://www.facebook.com/abcbakeryvn/

ABC Bakery
ABC Bakery
ABC Bakery
ABC Bakery

Tao Cakes

Tao Cakes là một tiệm bánh nổi tiếng hàng đầu tại Quận 4. Bước chân vào đây, bạn sẽ bị thôi miên bởi hương thơm và vị ngon của bánh kem tại Tao Cakes. Nó không phải là những gì cầu kỳ, không phải là những gì cầu kỳ, nó chỉ đơn giản là tình yêu với bột bánh, với bơ và đường, với hương thơm ngọt ngào của sữa, với những lớp bánh bông lan như mây. .

Ấn tượng đầu tiên khi bước vào tiệm bánh bạn sẽ cảm thấy rất bất ngờ vì nơi đây quá đẹp với gam màu xanh chủ đạo, một không gian kết hợp với ánh sáng dịu nhẹ. Không gian quán tuy không quá lớn nhưng lại nhỏ xinh và lúc nào cũng thơm lừng mùi thơm của những chiếc bánh xinh xắn bày trong tủ kia khiến ai cũng phải mê mẩn, mê mẩn. Ngoài bánh bông lan phô mai Đài Loan, Tao Cakes Ngoài ra còn có bánh ngọt và bánh cupcake, những chiếc bánh nhỏ xinh được xếp gọn gàng trong tủ kính. Mỗi chiếc bánh Tao Cakes Làm bánh là cả một tâm hồn, một nghệ thuật mà người thợ làm bánh gửi gắm vào đó.

Xem thêm  Menendez brothers là ai? Bí mật đáng sợ về Menendez brothers

MỌI CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ:

Địa chỉ nhà: K60 Hoàng Diệu, P.6, Q.4 (Qua cầu Ông Lãnh rẽ phải vào Hoàng Diệu 15m) TP.HCM

Điện thoại: 0948 262 239

Trang mạng: http://taocakes.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/TaoCakes/

Tao Cakes
Tao Cakes
Tao Cakes
Tao Cakes

Givral Bakery Khánh Hội

Givral là thương hiệu bánh kẹo rất nổi tiếng với hơn 60 năm lịch sử. Đến với Givral, bạn có thể thưởng thức các loại bánh tươi cao cấp như bánh kem, bánh sinh nhật, bánh giáng sinh, bánh cưới, bánh trung thu, bánh mì, bánh nướng …

Món quà ý nghĩa trong dịp Tết không thể bỏ qua cho những ai yêu thích hương vị bánh quy Givral. Giòn, thơm, béo nhẹ ăn hoài không ngán. Thưởng thức một chiếc bánh và cứ thế thêm một chiếc bánh khác, cùng nhau trò chuyện rôm rả tiếng cười. Thật hoàn hảo cho một mùa xuân ấm áp.

Dành cho những ai yêu thích hương vị bánh Pháp, say mê vị béo thơm của phô mai, vị đăng đắng của socola, vị thơm của chút rượu cuộn trong lớp bánh. Givral sẽ độc quyền cung cấp các loại bánh Tiramisu, Black Forest, Raspberry Chocolate Buche, … hoặc Bánh Bắp với lớp bánh mềm xốp hòa quyện với kem sữa tươi, socola sữa và hạnh nhân. Nếu bạn chưa từng thử, hãy mua ngay để thưởng thức.

MỌI CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ:

Địa chỉ nhà: 236 Khánh Hội, Phường 06, Quận 04, TP.HCM

Số điện thoại: 0839 402 102

Fanpage: https://www.facebook.com/givralkhanhhoi/

Givral Bakery Khánh Hội
Givral Bakery Khánh Hội
Givral
Givral

Long Phu Bakery

Là một quán bánh nhỏ nằm ở 70 Tôn Đản, P.10, Q.4, TP.HCM nhưng ai cũng biết đến vì Bánh long phụng được người tiêu dùng yêu thích ngay từ lần thử đầu tiên!

Bánh gối Long Phụng Có tất cả các kích thước cho bạn lựa chọn, từ nhỏ đến lớn với đủ kiểu dáng, màu sắc, kích thước bắt mắt. Vị bánh thơm ngon, ngọt vừa phải, ăn không bị ngán, kem mềm xốp, socola thơm, ngọt dịu. Ngoài ra, tiệm bánh kem này còn bán thêm các loại pháo, nến chữ, nến cho các bữa tiệc nhỏ như sinh nhật, lễ kỷ niệm,… Thêm màu sắc và đủ đầy hơn! Mỗi khoảnh khắc tuyệt vời trong cuộc sống được ghi nhớ với chiếc bánh kem Long Phụng đẹp sẽ là khoảnh khắc đẹp trong cuộc đời mà bạn và những người thân yêu sẽ không bao giờ quên!

MỌI CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ:

Địa chỉ nhà: 70 Tôn Đản, P.10, Q.4, TP.HCM

Điện thoại: 0767 896 515

Giá tham khảo: 80,00 – 350,000 VND

Giờ kinh doanh: Thứ Hai – Thứ Sáu: 07:00 – 21:30 / Thứ Bảy – Chủ Nhật: 07:00 – 22:00

Fanpage: https://www.facebook.com/longphungbakery/

Long Phu Bakery
Long Phu Bakery

Long Phu Bakery

BÁNH KẸO VINA

Vina Cake tọa lạc tại bến Vân Đồn, Quận 4, chuyên phục vụ các loại bánh kem fondant, bánh sinh nhật, bánh cưới, bánh kem ngon và đẹp. Bên cạnh đó, Vina Cake còn mang đến cho thực khách những ly trà sữa mát lạnh, những món ăn hấp dẫn như dimsum, mì cay, mì trộn, bún đậu mắm tôm,….

Xem thêm  OPPO Reno5 và Reno5 Pro ra mắt: Màn hình 90Hz, bộ 4 camera sau, chip Dimensity 1000, sạc siêu nhanh 65W, giá hấp dẫn

Đội ngũ thợ làm bánh chuyên nghiệp, khéo léo mang đến những chiếc bánh hoàn hảo cả về hình thức lẫn chất lượng. Nguyên liệu làm bánh được lựa chọn kỹ lưỡng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bánh bông lan cuộn tại Vina Cake Không chỉ xốp, mềm, ngọt mà còn có hương vị mới lạ với trà xanh tươi, than tre thơm nhẹ, ngọt vừa phải và còn rất tốt cho sức khỏe. Bánh được làm ngay trong ngày nên luôn thơm ngon, xốp và ẩm.

MỌI CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ:

Địa chỉ nhà: 360 Bến Vân Đồn, Q.4, TP. Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0933 110 893 – 0939 748 568

Fanpage: https://www.facebook.com/vinacake110893/

BÁNH KẸO VINA
BÁNH KẸO VINA
Vina Cake
Vina Cake

KEM BOY

Được xem là một trong những tiệm bánh mì ngon và chất lượng nhất tại Quận 4, KEM BOY Không còn là cái tên xa lạ với khách hàng tại đây bởi uy tín thương hiệu cũng như sự đảm bảo và uy tín về chất lượng. Truy cập Facebook của KEM BOYChúng ta có thể dễ dàng nhận thấy tiệm nhận được nhiều lời khen ngợi và bình luận trên các đơn hàng của khách hàng bởi sự chuyên nghiệp trong cách làm việc cũng như sự hài lòng của những chiếc bánh được thiết kế đẹp mắt và đa dạng.

KEM BOY chuyên các loại bánh sinh nhật ngon, bánh kem tươi trong ngày với mẫu mã độc đáo, bắt mắt và đặc biệt luôn sản xuất các loại bánh sinh nhật theo xu hướng thị trường nên có lẽ vì thế mà tiệm trở nên vô cùng hút khách. tại Quận 4 cũng như các khu vực lân cận. Tại tiệm luôn có sẵn những mẫu bánh đẹp, lạ, độc đáo cho khách có nhu cầu mua mang đi ngay. Với kết cấu dạng kem mềm, không quá ngọt. Bánh bông lan mềm mịn, tươi mát khiến bánh tại tiệm luôn hấp dẫn thực khách.

MỌI CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ:

Địa chỉ nhà: 714 Đoàn Văn Bơ, Phường 16, Quận 4, TP.

Điện thoại: 0908 859 807

Giờ kinh doanh: 09:00 – 17:00

Fanpage: https://www.facebook.com/changtraibanhkem/

KEM BOY
KEM BOY
KEM BOY
KEM BOY

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Top 8 Tiệm bánh kem ngon và chất lượng nhất quận 4, TP. HCM❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Top 8 Tiệm bánh kem ngon và chất lượng nhất quận 4, TP. HCM” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Top 8 Tiệm bánh kem ngon và chất lượng nhất quận 4, TP. HCM [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Top 8 Tiệm bánh kem ngon và chất lượng nhất quận 4, TP. HCM” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-10-03 14:42:52. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Blog

Cách sử dụng ứng dụng giải bài tập qua camera

Published

on

Sử dụng ứng dụng giải bài tập qua camera giúp các em tìm lời giải bài tập nhanh hơn, dễ dàng hơn, rút ​​ngắn nhiều bước. Việc sử dụng ứng dụng giải bài tập qua camera rất đơn giản, bạn chỉ cần thực hiện một vài thao tác dưới đây.

Photomath Là một Ứng dụng giải bài tập thông qua chụp ảnh, camera Hiện tại, cung cấp kết quả và cách giải chi tiết từng bước giúp người học biết phương pháp và các bước làm bài. Giao diện của Photomath đơn giản, thân thiện nên việc sử dụng ứng dụng camera Photomath để giải bài tập rất dễ dàng, bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn một lần là có thể làm được, tìm được các phương pháp giải Toán phù hợp.

Phần mềm giải bài tập bằng camera hữu ích tốt nhất hiện nay Photomath

Cách sử dụng ứng dụng để giải bài tập qua camera

Để sử dụng Photomath giải bài tập qua ảnh camera, bạn cần tải PhotoMath về điện thoại:

– Trọng tải Photomath dành cho Android
– Trọng tải Photomath dành cho iPhone

Các bước thực hiện:

Bước 1: Bạn mở ứng dụng Photomath trên điện thoại, ở cuối giao diện nếu thấy tiếng Việt:
– Bạn bấm vào “Đi nào”(Hình 1) để sử dụng ứng dụng giao diện tiếng Việt.
– Để bỏ qua quảng cáo, giới thiệu các bước cơ bản, nhấp vào “Nhảy“, Nếu không, bạn nhấp vào mũi tên ở góc đối diện (Hình 2).

Xem thêm  Menendez brothers là ai? Bí mật đáng sợ về Menendez brothers

chạm qua camera nổ một cách dễ dàng

Bước 2: Ứng dụng yêu cầu “Cho phép Photomath chụp ảnh và quay video“, bạn nhấp vào”Cho phép”(Hình 3). Tại thời điểm này, bạn Giữ điện thoại của bạn vào bài toán mà bạn muốn giải sau đó nhấp vào nút tròn đỏ bên dưới giao diện (Hình 4).

Ghi chú:
– Nhớ đưa bài Toán muốn giải vào bên trong khung hình chữ nhật màu đỏ hiển thị trên màn hình để ứng dụng dễ nhận biết.
– Bạn có thể điều chỉnh khung hình chữ nhật đó to nhỏ tùy thích với kích thước cho phép của ứng dụng.

Sử dụng máy ảnh để khai thác qua máy ảnh

Bước 3: Ứng dụng sẽ hiển thị kết quả của bài tập đó, bấm vào “Hiển thị các bước giải pháp”(Hình 5). Bạn nhìn xuống cuối giao diện, bạn bấm vào “Giải thích các bước”(Hình 6) để xem cách giải quyết từng bước.

ứng dụng

Bước 4: Tại thời điểm này, Photomath hiển thị giải thích của bước đầu tiên, nhấp vào “Tiếp theo”(Hình 7) để xem giải thích của bước tiếp theo, cho đến khi Giải pháp được hiển thị như trong Hình 8.

trò chơi đánh máy quay


Ngoài việc giải các bài toán trong Sách giáo khoa và Sách bài tập Toán từ lớp 1 đến lớp 12, sử dụng ứng dụng camera Photomath này còn cho phép các em giải bất cứ bài toán nào mà các em cần. gặp phải như trong các bài kiểm tra, bài thi, bài tập do giáo viên đưa ra, v.v.

Xem thêm  Những điều thú vị nhất về Mother và Campion trong Raised by Wolves

Như vậy, trong nội dung bài viết trên đây, DaiLy Wiki đã cập nhật cho bạn thông tin về “Cách sử dụng ứng dụng giải bài tập qua camera❤️️”. Hy vọng thông qua những gì bài viết “Cách sử dụng ứng dụng giải bài tập qua camera” đã chia sẻ có thể giúp bạn đọc thêm nhiều thông tin về “Cách sử dụng ứng dụng giải bài tập qua camera [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết về “Cách sử dụng ứng dụng giải bài tập qua camera” được sưu tầm và đăng bởi admin DaiLy Wiki vào ngày 2022-10-03 14:41:45. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại Dailywiki.org

Rate this post
Continue Reading

Trending